option
My Daypo

Chémia anorganika

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Chémia anorganika

Description:
termochémia, kinetika

Author:
AVATAR

Creation Date:
12/03/2021

Category:
Science

Number of questions: 28
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Ak reakčné teplo Qm v reakcii A+B <=> AB má vysokú hodnotu a kladné znamienko potom platí produkt reakcie je stabilnejší ako východiskové látky produkt reakcie je menej stabilný ako východiskové látky reakcia je dokonale vratná hodnota aktivačnej energie danej reakcie je nízka.
Pre reakčné teplá Qm neplatí merajú sa v kalorimetri u opačne prebiehajúcich reakcíí sa líšia len znamienkom u endotermických reakcií majú záporné znamienko znamienko prítomnosť katalyzátora neovplyvní.
V termodynamike sa štandardný stav pri pevných látkach vzťahuje vždy na najlabilnejšiu modifikáciu vzťahuje vždy na najstabilnejšiu modifikáciu nedáva sa do súvisu s modifikáciou dáva sa do súvisu s modifikáciou len pri zmene tlaku.
Vyberte rekaciu, v ktorej je reakčné teplo len teplom zlučovacím CO+ +1/2 O2 <-> CO2 CH3-CH3+ 7/2 O2 <-> 2CO2+3H2O CH3-CH2-OH + 3O2 <-> 2CO2+3H2O C+ 2H2 + 1/2O2 <-> CH3-OH.
Vyberte reakciu v ktorej je reakčné teplo len teplom zlučovacím CO + 1/2 O2 <-> CO2 CH3-CH3 + 7/2 O2 <-> 2CO2 + 3H2O platí a aj b neplatí ani a ani b.
Vyberte reakciu v ktorej je reakčné teplo len teplom spaľovacím C + 2H2 + 1/2O2 <-> CH3-OH CH2=CH2 + H2O <-> CH3-CH2-OH 1/2N2 + 3/2H2 <-> NH3 C2H5OH + 3O2 <-> 2CO2 + 3H2O.
Vyberte reakciu v ktorej je reakčné teplo len teplom spaľovacím C + 2H2 + 1/2O2 <-> CH3-OH CH2=CH2 + H2O <-> CH3-CH2-OH platí a aj b neplatí ani a ani b.
Pri syntéze bielkovín z aminokyselín smeruje sústava ku vyššej entropii nižšej entropii stavu kedy entropia bude rovnaká a zmeí sa len energetický stav sústavy nič z uvedeného, nakoľko ku zmenám entropie dochádza len pri reakciách anorganických látok.
O entropii platí vyjadruje mieru neusporiadanosti sústavy nie je stavovou veličinou ším je vyššia, tým je sústava menej pravdepodobná platí b aj c.
Pri rozpúšťaní látok vo vode smeruje sústava ku vyššej entropii nižšej entropii stavu kedy bude entropia rovnaká a zmení sa len energetický stav sústavy nič z uvedeného, nakoľko ku zmenám entropie dochádza len pri chemických reakciách .
Samovoľne môže prebiehať reakcia v ktorej klesá entropia a Gibbsova energia má kladné znamienko stúpa entropia a Gibbsova energia má záporné znamienko pôsobí ako katalyzátor, enzým, s využitím energie ATP je jedným z reaktantov oxid uhličitý.
Pri biosyntéze glykogénu z molekúl glukózy sa do reakcie dodáva energia, pre charakterizáciu tohoto procesu platí entropia produktu je vyššia ako entropia reaktantov zmena Gibbsovej energie má zápornú hodnotu platí a aj b neplatí ani a ani b.
Pre entropiu kryštalického NaCl (S1) a jeho vodného roztoku (S2) platí S1 je väčšie ako S2 S1 je menšie ako S2 S1=S2 ku správnemu rozhodnutiu by bol potrebný aj údaj o zmene entalpie.
Exotermická je reakcia, v ktorej je vysoká potreba aktivačnej energie nízka potreba aktivačnej energie u reaktantov vyššia potenciálna energia ako u produktov u reaktantov nižšia potenciálna energia ako u produktov.
Aká zmena nastane ak sa do roznovážnej zmesi pridá produkt zmení sa rovnovážna konštanta začne prebiehať väčšou rýchlosťou spätná reakcia začne prebiehať väčšou rýchlosťou priama reakcia platí a aj b.
Rovnovážna konštanta reakcie sa mení pri zmene koncentrácie reaktantov zmene teploty zmene koncentrácie produktov vo všetkých uvedených prípadoch.
Rovnovážny stav reakcie charakterizuje koncentrácie produktov sa rovnajú koncentráciám reagujúcich látok je to stav, v ktorom reakcia prebieha rovnakou rýchlosťou v oboch smeroch platí a aj b neplatí ani a ani b.
Aktivačná energia prechodného komplexu je určená rozdielom potenciálnej energie E prechodného komplexu a E produktov E produktov a E východiskových látok E východiskových látok a E produktov E prechodného komplexu a E východiskových látok.
Rovnovážna konštanta má hodnotu K=10´3 čo znamená že v rovnováhe je sústava tvorená v prevažnej miere východiskovými látkami v prevažnej miere produktami zastúpenie východiskových látok aj produktov je približne rovnaké z hodnoty rovnovážnej konštanty nemožno posúdiť pomer látok v rovnovážnej sústave.
Aká zmena nastane, ak sa z rovnovážnej zmesi odoberie produkt zvýši sa množstvo reaktantov zníži sa K zvýši sa tvorba produktu nenastane nič z uvedeného.
Aktivačná energia je rozdiel potenciálnej energie východiskových látok a produktov energia ktorá sa uvoľní alebo spotrebuje pri chemickej reakcii rozdiel potenciálnej energie aktivovaného komplexu a produktov ani jedna z odpovedí nie je správna.
Pre aktivovaný komplex u exotermických reakcií platí jeho energia je väčšia ako energia reaktantov jeho energia je väčšia ako energia produktov platí a aj b neplatí ani a ani b.
Rýchlosť reakcie závisí od teploty pretože sa zvyšuje reakčné teplo znižuje sa aktivačná energia platí aj b neplatí ani a ani b.
Pri reakcii, v ktorej sú reaktanty v plynnom skupenstve a produkty v kvapalnom skupenstve platí zvýšenie tlaku zvyšuje rýchlosť reakcie v1 zvýšenie teploty zvyšuje rýchlosť reakcie zvýšenie teploty mení rovnovážnu konštantu reakcie platí všetko uvedené.
Katalyzátor ovplyvňuje rýchlosť reakcie v priamom aj opačnom smere koncentrácie látok v rovnovážnom stave platí a aj b neplatí ani a ani b.
V reakcii 2NO(g) + 2H2(g) <-> N2(g) + 2H2O(g) platí Ak sa zvýši koncentrácia NO 3x, zvýši sa rýchlosť reakcie tiež 3x Ak sa zvýši koncentrácia NO 3x, zvýši sa rýchlosť reakcie 9x Ak sa zvýši koncentrácia NO , zvýši sa rovnovážna konštanta reakcie Ak sa zvýši koncentrácia NO, zníži sa rovnovážna konštanta reakcie.
Katalyzátory menia rovnováhu reakcie v prospech tvorby reaktantov urýchľujú len priamu reakciu urýchľujú rovnako priamu aj spätnú reakciu platí a aj b.
Ak sa zvýši pôsobením katalyzátora rýchlosť hydrogenácie etylénu 2x, potom rýchlosť dehydrogenácie etánu zostane nezmenená zvýši sa 2x zníži sa 2x dehydrogenácia nebude prebiehať.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests