option
My Daypo

Chémia anorganika 3

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Chémia anorganika 3

Description:
oxidácia-redukcia, disociácia

Author:
AVATAR

Creation Date:
13/03/2021

Category:
Science

Number of questions: 37
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Z nasledujúcich kyselín síry, chlóru a dusíka nemá oxidačné účinky H2SO4 HCl HClO3 HNO3.
Z nasledujúcich aniónov nemá redukujúce účinky Cl- SO4 2- NO2- SO3 2-.
Z nasledujúcich aniónov nemá redukujúce účinky I- MnO4- S 2- NO2-.
Pri oxidačno redukčnej reakcii je počet vymenených elektrónov medzi reaktantami rozdielny zhodný nedá sa takto rozhodnúť, záleží na pH nedá sa rozhodnúť, záleží na oxidačno-redukčnom potenciáli.
Redukcia je prijímanie elektrónov zmena O -1 na O -2 neplatí ani a ani b platia možnosti a aj b.
Oxidovadlo je donorom atómov vodíka akceptorom protónov akceptorom elektrónov nie je ani jedno z uvedeného.
V reakcii atómu vápnika s molekulou chlóru podľa reakcie Ca + Cl2 -> CaCl2 platí pre vápnik priberá elektróny odovzdáva elektróny chlóru ani nepriberá ani neodovzdáva elektróny poskytne elektrónový pár chlóru.
V reakcii peroxidu vodíka s manganistanom draselným vystupuje mangán ako redukovadlo kyslík ako oxidovadlo platí a aj b neplatí ani a ani b.
V reakcii peroxidu vodíka a manganistanu draseného je oxidovadlo kyslík mangán vodík nič z uvedeného.
V reakcii peroxidu vodíka s jodidom draselným v prostredí H2SO4 je redukovadlo kyslík jód vodík draslík.
V reakcii peroxidu vodíka s jodidom draselným je oxidovadlo kyslík vodík jód draslík.
O oxidácii platí valenčné číslo oxidovaného prvku klesá dehydrogenáciou hydridov kovov dochádza k oxidácii dehydrogenácia 2-SH -> -S-S- + H2 reprezentuje oxidáciu oxidáciou aldehydov vzniká primárny alkohol.
Z nasledujúcich látok nemôže vystupovať ako redukovadlo kyselina dusičná kyselina chlórna kyselina sulfánová peroxid vodíka.
Z nasledujúcich aniónov nemá oxidačné účinky ClO2- Br- SO4 2- NO3-.
Z nasledujúcich látok môže vystupovať ako oxidovadlo aj ako redukovadlo kyselina chloristá kyselina sulfánová kyselina dusičná kyselina chlórna.
Akceptorom elektrónov v oxidačno-redukčnej reakcii môže byť kyselina chlorovodíková manganistan draselný kyselina sulfánová všetky uvedené.
V disproporciačnej reakcii reaktanty odovzdajú viac elektrónov ako príjmu produkty tá istá látka sa vyskytuje v produktoch reakcie v oxidovanom aj redukovanom stave platí a aj b neplatí ani a ani b.
Rozpúšťanie zinku v kyseline chlorovodíkovej je reakcia oxidačno-redukčná disproporciačná platí a aj b neplatí ani a ani b.
Pri elektrolýze vodného roztoku chloridu meďnatého dochádza na katóde k oxidácii medi na anóde k oxidácii chlóru na anóde k redukcii medi na katóde k redukcii chlóru.
Pri elektrolýze vodného roztoku chloridu meďnatého dochádza na katóde k redukcii medi na anóde k redukcii chlóru na katóde k oxidácii chlóru na anóde k oxidácii medi.
Suspenziu síranu bárnatého môžeme používať na rontgenové vyšetrenie žalúdka napriek tomu, že Ba2+ je jedovatý pretože jeho súčin rozpustnosti je veľmi malý jeho súčin rozpustnosti je veľký pretože je rozpustný len v kyseline chlorovodíkovej nemôžeme používať.
Vyberte najlepšie rozpustnú látku AgCl AgNO3 BaSO4 všetky látky sú rovnako dobre rozpustné.
Trvalú tvrdosť vody spôsobujú najmä sírany vápenatý a horečnatý najmä CaCO3 a MgCO3 najmä Ca(HCO3)2 a Mg(HCO3)2 možno odstrániť varom.
Súčin rozpustnosti AgBr je 4.10´-13 mol.dm-3 a CuBr je 4,1.10´-8 mol.dm-3 ak sa do roztoku obsahujúceho rovnaké koncentrácie Ag+ aj Cu+ bude pomaly pridávať NaBr, začne sa najskôr vylučovať AgBr CuBr NaBr AgBr aj CuBr súčasne.
Súčin rozpustnosti AgCl je 1,1.10´-10 mol.dm-3 a Ks PbSO4 je 1.10´-6 mol.dm-3. Ak sa do vody pridajú v nadbytku rovnaké látkové množstvá oboch látok, bide roztok obsahovať viac iónov Ag+ Pb2+ rovnaké množstvo Ar+ aj Pb2+ zo súčinov rozpustnosti nemožno určiť ktorého iónu bude viac.
Hodnota súčinu rozpustnosti látky sa s narastajúcou tepotou nemení zmenšuje zväčšuje mení, len ak sa súčasne mení aj tlak.
Rozpustnosť AgCl je roztoku 0,5 mol.dm-3 NaCl v porovnaní s rozpustnosťou v destilovanej vode rovnaká menšia väčšia nemení sa v prítomnosti Cl iónov ale len v prítomnosti Ag iónov.
Zrážacie reakcie charakterizuje prebiehajú pomaly, lebo reaktanty sú málo rozpustné prebiehajú rýchlo, lebo majú nízku aktivačnú energiu prebiehajú rýchlo, pretože sa pri nich uvoľňuje veľké množstvo tepelnej energie rýchlosť reakcie závisí o hodnoty Ks.
Ak pridáme do roztoku CuBr (Ks= 4.10´-8) roztok KBr zmení sa hodnota Ks vznikne zrazenina KBr vznikne zrazenina CuBr zlepší sa rozpustnosť CuBr.
Pri dôkaze prítomnosti chloridových iónov v prostredí sa môže použiť roztok AgNO3 NaNO3 KNO3 KCl.
Ak pridáme do roztoku AgCl (Ks= 2.10´-10) roztok KCl vznikne zrazenina KCl vznikne zrazenina AgCl zmení sa hodnota Ks platí a, b aj c.
Po pridaní AgNO3 vznikne zrazenina v skúmavke, ktorá obsahuje roztok NaNO3 KCl KNO3 zrazenina vznikne vo všetkých skúmavkách.
Najnižšiu hodnotu Ks má z uvedených látok NaNO3 KCl CaSO4 AgNO3.
Z uvedených látok má najvyššiu hodnotu Ks Al(OH)3 SrSO4 PbCl2 LiClO3.
Najnižšiu hodnotu Ks má NaHCO3 KOH KCl CaSO4.
Najnižšiu hodnotu Ks má z uvedených látok AgBr LiCl AgNO3 Ca(NO3)2.
Vo vode je dobre rozpustný Fe2S3 PbS NaCN ZnS.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests