option

Chémia anorganika

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Chémia anorganika

Description:
1. časť test anorganická chémia

Author:
AVATAR

Creation Date:
12/03/2021

Category:
Science

Number of questions: 98
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Vyber správnu dvojicu CS4 - sírouhlík NH4ClO - chlórnan amónny CaO2H - hydrogénperoxid vápenatý platí b aj c.
2. Vyberte správnu dvojicu CaO2 - peroxid vápenatý PH3 - fosfán (NH4)2S - sulfid amónny správne je a, b aj c.
Vyber správnu dvojicu NaO2H2 - hydrogénperoxid sodný Na4S - sulfán disodný PAl - fosfán hlinitý (NH4)2MoO4 - molybdénan amónny.
Vyber správnu dvojicu H2CrO6 - kyselina dichrómová HIO3 - kyselina jodistá H4SiO6 - kyselina tetrahydrogénkremičitá H4P2O7 - dyselina difosforečná.
Vyber správnu dvojicu SiO2 - kremeň SiO2 - tridymit platí a aj b neplatí a ani b.
Vyber správnu dvojicu HClO4 - hydrogénoxid chloritý BaHO2 - hydrogénperoxid bárnatý CuO2 - peroxid meďnatý platí b aj c.
Vzorec disíranu sodného je: Na2S2O8 Na2S2O7 Na6S2O8 Na4S2O6.
Vyber správnu dvojicu SbCl4 - chlorid ciničitý ZnCl3 - chlorid zirkonitý XeO4 - oxid xenoničelý Fe4O6 - oxid železito-železitý.
Vyber správnu dvojicu Na2Cr2O7 - dichróman sodný NaClO2 - chlórnan sodný SbS2 - sulfid ciničitý Na2BO2 - dioxoboritan sodný.
Vyber správnu dvojicu Na2BO3 - trioxoboritan sodný NaBO2 - dioxoboritan sodný CaBO3 - trioxoboritan vápenatý všetky sú správne.
Hmotnosť rovná 1/12 hmotnosti 12/6C odpovedá jednému mólu látky atómovej hmotnostej konštante hmotnosti 1,602.10(-19)g jednotke molovej hmotnosti.
silány charakterizuje sú značne reaktívne SiF4 s vodou dáva silnú kyselinu a aj b ani a ani b.
Pre 1mmol plynnej látky o Mr = 16 v normálnych podmienkach platí obsahuje 6.023x10ˇ20 častíc má objem 22,4 cmˇ3 má hmotnosť 16mg všetko uvedené.
polaritu molekuly amoniaku charakterizuje voľný elektrónový pár atómu dusíka schopnosť viazať kovalentnou väzbou H a aj b ani a ani b.
O rádioaktivite platí rádioaktivita atómu nezávisí od toho v akej zlúčenine sa atóm nachádza je to prúd rýchlo letiacich častíc hélia 3/2He žiarenie α je najprenikavejšie platí a, b aj c.
Ionizačná energia je tým vyššia, čím je vyššie hlavné kvantové číslo stúpa v rámci skupiny v smere zhora nadol klesá v rámci skupiny zhora nadol platí a aj b.
O alfa žiarení platí je to prúd rýchlo letiacich častíc 3/2He je to prúd rýchlo letiacich protónov preniká vrstvou vzduchu hrubou niekoľko desiatok mm je to prúd rýchlo letiacich protónov a neutrónov.
Ktoré kvantové číslo súvisí s Ionizačnou energiou kvantové čísla nesuvisia s IE hlavné vedľajšie spinové.
Najnižšiu Ionizačnú energiu má: fluór chlór bróm jód.
pre elektropozitivitu prvkov platí rastie v skupine zhora nadol rastie v perióde zľava doprava klesá v skupinách zhora nadol klesá s veľkosťou atómu.
Ktorá odpoveď vyjadruje vzťah medzi hlvnám kvantovým číslom a ionizačnou energiou tieto dve hodnoty spolu nesúvisia so stúpajúcim hlavným kvantovým číslom ionizačná energia klesá so stúpajúcim hlavným kvantovým číslom ionizačná energia stúpa ani jedno z uvedených.
Pre vodík s Mr = platí jeden mikromól vodíka sú 2 mikrogramy 2mikrogramy vodíka obsahujú 6,02.10´17 častíc 2mikrogramy vodíka zaberajú za normálnych podmienok objem 0,0224ml všetko uvedené.
Ako zlúčeninu, ktorej základnou jednotkou sú molekuly, možno charakterizovať plynný chlorid sodný kryštál chloidu sodného a aj b nasýtený roztok chloridu sodného vo vode.
Ak porovnáme K a K+ K+ je stabilnejší ako K K je stabilnejší ako K+ stabilita oboch je nízka stabilita oboch je vysoká.
Pre mól plynnej látky platí zaberá za každých podmienok objem 22,41dm3 obsahuje 6,023.10´26 molekúl za normálnych podmienok má vždy toľko molekúl ako je atómov v 12g nuklidu 12/6C všetky sú správne.
Pre 1mmol Cl2 (Ar=35) platí obsahuje 6,023x10´20 častíc má objem 22,4 cm3 má hmotnosť 70mg všetko uvedené.
Pri sublimácii jódu sa porušujú medziatómové väzby medzimolekulové väzby štruktúra atómov všetko uvedené.
molekulové kryštály charakterizuje sú stabilizované van der Waalsovými silami kryštály Br2 sú prchavé ku lítkam so štruktúrou vrstevnatých kryštálov patrí grafit platí a aj c.
štruktúra ktorej z nasledujúcich molekúl je stabilizovaná vodíkovými mostíkmi metionín RNA glykogén PVC.
Akou väzbou sa pripája H+ k molekulám H2O a NH3 pri vzniku H3O+ a NH4+ iónovou väzbou vodíkovou väzbou donor-akceptorovou väzbou prostredníctvom vodíkových mostíkov.
Z jódu sa pri odparovaní uvoľňujú len molekuly len atómy molekuly aj atómy tie isté častice aké sa z neho uvo+ňujú pri rozpúšťaní v etanole.
Z možných modifikácií uhlíka patrí ku amorfným látkam tuha sadze diamant tuha aj sadze.
Pary jódu vo fľaške predstavujú čistú látku molekuly jódu v zmesi so vzduchom atómy a molekuly jódu v zmesi so vzduchom atómy jódu v zmesi so vzduchom.
Iónová väzba vzniká medzi prvkami u ktorých je rozdiel elektronegativity väčší ako 0,7 predstavuje elektrostatické priťahovanie tvoria ju prvky s malou ionizačnou energiou a s malou elektrónovou hustotou platí a, b aj c.
medzi chemicky čisté látky patrí astát tridymit kristobalit všetky uvedené.
Medzi chemicky čisté látky patrí oxichlorid bizmutitý kremeň tridymit všetky uvedené.
Medzi chemicky čisté látky patrí diborán oxichlorid bizmutitý fosgén všetky uvedené.
Z nasledujúcich látok nie je chemické indivíduum kyselina askorbová apatit octan hlinitý diborán.
Ako chemické indivíduum nemožno definovať látku biely fosfor oxid fosforečný 96% etanol chloroform.
Ku chemicky čistým látkam patrí dietyldisulfid červený fosfor platí a aj b neplatí ani a ani b.
Fialové pary jódu vo fľaške nad pevným jódom predstavuje zmes molekúl jódu so vzduchom chemicky čistú látku platí a aj b neplatí ani a ani b.
Vyber dvojicu látok, ktoré sú obe chemické indivíduá pitná voda - acetylén dihydrogénfosforečnan vápenatý - silán sulfán - zriedená kyselina octová sádra - modrá skalica.
ku chemicky čistým látkam patrí roztok aminokyselín borax modrá skalica ani jedna z uvedených .
Ku chemicky čistým látkam patrí tryptofán bezvodý síran meďnatý cysteín všetk uvedené.
Ku chemicky čistým látkam patrí acetonitril ester kyseliny benzoovej obe uvedené látky ani jedna uvedená.
Sústavu látok nemožno definovať podľa prestupu hmoty a energie veľkosť častíc počet molekúl skupenstvo.
Medzi sústavy definované na základe prestupu hmoty a energie patrí sustava izolovaná otvorená uzavretá všetky uvedené.
Síran bárnatý vo vode predstavuje heterogénnu sústavu koloidnú sústavu emulziu platí b aj c.
Roztok bielkoviny vo fyziologickom roztoku predstavuje homogénnu sústavu koloidnú sústavu emulziu platí b aj c .
Z uvedených látok sa môžu vyskytovať väzby vodíkovými mostíkmi u: H2O - kryštáliky H2O - para platí a aj b neplatí ani a ani b.
10% roztok chlorečnanu meďnatého vo vode je suspenzia heterogénna sústava koloidná sústava homogénna sústava.
ktorá z nasledujúcich molekúl nemá polárny charakter CO2 glycín acetaldehyd voda.
Keď prechádza plynná látka na plazmu, vzniká sústava navonok elektroneutrálna zložená vždy len z atómových jadier a elektónov platí a j b neplatí ani a ani b.
Koncentrovaná kyselina sírová sa vyznačuje silnými oxidačnými účinkami silnými dehydratačnými účinkami platí a aj b neplatí ani a ani b.
Ak sa bezvodá soľ kyseliny chlorečnej podrobí pomalému tepelnému rozkladu vznikajú chloristany a chloridy oxidy chlóru v rôznom pomere kyslík a kyselina chloritá anióny kyseliny chlorečnej a katióny kovu.
pre peroxid vodíka platí má štruktútny vzorec O-H-H-O má sumárny vzorec H2O2 v koncentrácii 30% sa používa v medicíne ako dezinfekčný prostriedok platí všetko uvedené.
Peroxid vodíka sa vo vodnom roztoku správa ako sladá zásada neutrálny slabá kyselina silná zásada.
Ktorý z nasledujúcich oxidov má najmenšiu schopnosť odovzdávať elektróny Fe2O3 FeO MgO CuO.
Z halogénov biogénne prvky sú F, Cl, Br, I len Cl, Br, I len Br a I len Cl a I.
pri elektrolýze vodného roztoku NaCl sa na katóde vylučuje chlór katión sodný vodík anión chloridový.
Oxid dusičný nachádza sa v atmosfére je anhydrid kyseliny dusičnej platí a aj b neplatí ani a ani b.
Cl2O7 viac ako 70% vzniká spaľovaním chlóru v atmosfére vznika dehydratáciou kyseliny chlorečnej v kyslíovej atmosfére je anhydridom kyseliny chloristej platia všetky možnosti.
I jóde neplatí je biogénny prvok rozpúšťa sa v roztoku jodidu draselného roztok jódu v metylalkohole sa používa ako dezinfekčný prostriedok z jodidov ho možno vytesniť brómom.
Pri dôkaze iónov podľa zafarbenia plameňa Ca2+ farbí plameň na žltozeleno Ba2+ na tehlovočerveno platí a aj b neplatí ani a ani b.
CO2 je reaktívnejšia zlúčenina ako CO produkt nedokonalého spaľovania uhlíka nepolárna zlúčenina zlúčenina s jednoduchými väzbami.
černanie strieborných predmetov je výsledok reakcie so vzdušným kyslíkom výsledok reakcie s H2S je dôsledkom vzniku hydroperoxidov žiadna odpoveď nie je správna.
Pri elementárnej analýze plameňovou skúškou Na farbí plameň na fialovo a K na žlto Na farbí plameň na červeno a K na žlto K farbí plameň na fialovo a Na na žlto K farbí plameň na modro a Na na žlto.
medzi charakteristické vlastnosti dusíka nepatrí nyskytuje sa v atmosfére prevažne vo forme molekulového dusíka N2 na valenčnej vrstve má s2 elektróny a p5 elektrónov pri normálnych podmienkach je veľmi málo reaktívny vyrába sa frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu.
Medzi charakteristické vlastnosti dusíka a fosforu nepatrí patria medzi p3 prvky nachádzajú sa v III. skupine periodickej sústavy sú základné biogénne prvky nachádzajú sa v nukleových kyselinách.
Pre bór je charakteristické nepatrí medzi biogénne prvky matrí medzi p1 prvky tvorí iónové a kovalentné zlúčeniny patrí medzi chemicky veľmi reaktívne prvky.
Pre biely fosfor neplatí je prudko jedovatý je tvorený štvoratómovými molekulami pri oxidácii dáva oxid P4O10 je najmenej reaktívnou modifikáciou fosforu.
Pri dôkaze iónov podľa zafarbenia plameňa dávajú ióny vápnika farbu žltú červenú fialovú zelenú.
Hliník rozpúšťa sa v kyselinách aj v NaOH má redukčné vlastnosti, ktoré využíva aluminotermia s inými prvkami sa viaže prednostne kovalentnou väzbou platí a, b aj c.
Zlúčenina hliníka často používaná v medicíne je alobal soľ hliníka a kyseliny octovej oxid hlinitý síran draselno-hlinitý.
o železe platí je súčasťou hemoglobínu a myoglobínu môže byť centrálnym atómom komplexných zlúčenín v prírode sa vyskytuje v zlúčeninách s oxidačným číslom +II a +III platí a, b aj c.
Oxid kremičitý vyskytuje sa v troch modifikáciách je rozpustný vo vode je odolný voči HF platí a, b aj c.
Kobalt je biogénny mikroprvok je súčasťou vitamínu B12 vitamín, v ktorom je kobalt viazaný, je derivátom pyrolu platí a , b aj c.
Aký druh iónov tvorí atóm železa? anióny katióny platí a aj b neplatí ani a ani b.
Medzi charakteristické vlastnosti fosforu nepatrí červený fosfor je zložený len z molekúl P4 s kyslíkom tvorí oxidy P4O6 a P4O10 najreaktívnejšou modifikáciou je biely fosfor patrí medzi biogénne prvky.
O dusíku platí vyrába sa frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu v atmosfére predstavuje dusík okolo 70% používa sa tam kde je treba vytvoriť inertnú atmosféru platí všetko uvedené.
Kyslík má najvyššie zastúpenie z látok v atmosfére vždy oxidačné číslo II tri izotopy platí a, b aj c.
Lakmus sa zafarbí na modro v prostredí v ktorom reaguje draslík s vodou chlór s vodou v oboch prostrediach ani v jednom.
Lakmus sa zafarbí na červeno v prostredí kde reaguje sodík s vodou chlór s vodou v oboch prostrediach ani v jednom.
Podľa Bronstedovej teórie sú kyseliny definované ako akceptory protónu donory protónu látky schopné prijať atóm vodíka látky schopné odštiepiť atóm vodíka.
Ako môže vystupovať HCO3- pri acidobázických reakciách len ako kyselina len ako báza aj ako kyselina aj ako báza ako akceptor H.
Síran bárnatý vo vodnom roztoku reaguje kyslo zásadito neutrálne je nerozpustný.
Ako sa mení pH pri rozpúšťaní NH3 vo vode zvyšuje sa znižuje sa nemení sa smer zmeny závisí od tlaku a teploty.
Pri danej teplote je súčin koncentrácií oxóniových a hydroxidových iónov v kyslých roztokoch vyšší ako v zásaditých v zásaditých roztokoch vyšší ako v kyslých vo všetkých vodných roztokoch rovnaký rovný 14.
Ak sa do vodného roztoku kyseliny octovej pridá vodný roztok silnej kyseliny (obs. H3O+) zvýši sa disociácia molekúl kyseliny octovej zníži sa disociačná konštanta kyseliny octovej zmení sa iónový súčin vody ani jedna odpoveď nie je správna.
Zníženie hodnoty pH prostredia spôsobí pridanie octanu sodného chloridu amónneho octanu amónneho chloridu sodného.
Zvýšenie hodnoty pH prostredie spôsobí pridanie octanu sodného chloridu amónneho octanu amónneho chloridu sodného.
Ku zmene pH prostredia nedochádza po pridaní octanu sodného chloridu amónneho octanu amónneho uhličitanu sodného.
Vo vodnom roztoku (NH4)2SO4 je pOH nižšie ako 7 pOH vyššie ako 7 pH nižšie ako 7 platí b aj c.
Vo vodnom roztoku octanu sodného je pOH vyššie ako 7 pH vyššie ako 7 pOH nižšie ako 7 platí b aj c.
Ktoré z dvojíc látok obe znížia po rozpustení pOH prostredia chlorid amónny - uhličitan amónny SO3 - Na2SO4 K2S - octan sodný všetky uvedené.
V prostredí kde pOH =11 bude zafarbenie indikátora lakmus - modré fenolftaleín - červenofialové metyloranž - žlté metylová žltá - červené.
V prostredí kde pOH = 3 bude zafabenie indikátora fenolftaleín - červenofialové metyloranž - červené kongočerveň - modrofialové metylová žlta - červené.
V prostredí kde pOH = 10 bude zafabenie indikátora lakmus - červené lakmus - modré fenolftaleín - červenofialové platí b aj c.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests