option
My Daypo

Chemia UPJS 662-682

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Chemia UPJS 662-682

Description:
Univerzita

Author:
AVATAR

Creation Date:
10/06/2022

Category:
University

Number of questions: 17
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
662. Chiralny atom nemoze byt atom uhlika v uhlovodikoch, z ktoreho vychadza nasobna vazba atom s nasobnou vazbou v molekule benzenu v molekule antracenu sucastou cyklu v molekule alkanov v molekule glukozy atom so sigma vazbou.
663. O kovalentnej vazbe v organickych zluceninach mozeme povedat moze byt tvorena sigma a pi elektronmi moze byt asymetricka prevladaju kovalentne nepolarne vazby vznika iba medzi rovnakymi atomami je tvorena len pi elektronmi je vzdy symetricka vznika ak rozdiel elektronegativit je vacsi ako 1,7 je pricinou nestalosti molekul.
664. Pri sp^2 hybridizacii orbitalov vychadzaju z atomu uhlika tri vazby sigma a jedna vazba pi vazby ako v pripade karbonylovej skupiny jedna dvojita vazba dve vazby pi dve vazby sigma a dve vazby pi dve vazby sigma a jedna vazba pi trojita vazba.
665. Akymi vazbami sa mozu medzi sebou navzajom spajat atomy uhlika kovalentne nepolarnymi nasobnymi dvojitymi trojitymi ionivymi kovalentne polarnymi vodikovymi koordinacne kovalentnymi.
666. Konformacia molekul je podmienena otacavostou okolo C-C vazby je rozne priestorove usporiadanie atomov v molekule, umoznene otacavostou okolo C-C vazby je v molekule etanu je v molekule metanu je podmienena pritomnostou asymetrickeho uhlika je totozna s konstituciou je urcena poradim atomov v molekule je totozna s konfiguraciou.
667. S atomami ktorych prvkov mozu tvorit atomy uhlika dvojitu vazbu N, O S, N O, S S, Br S, Cl H, I O, H S, I.
669. Ak sú atómy uhlíka v uhľovodíkoch viazané len sigma väzbou potom sú to: nasytene uhlovodiky alkany cykloalkany nenasytene uhlovodiky alkeny alkiny alkadieny areny.
670. Vyberte správne tvrdenie. V molekule pentánu: možno stredmi atómov uhlíka preložiť priamku väzbové uhly medzi susednými väzbami C-C majú hodnotu 120° väzbové uhly medzi susednými väzbami majú hodnotu približne 60° väzbové uhly medzi jednotlivými atómami sú rôzne podľa toho, v akých konformáciách sa molekuly pentánu nachádzajú väzbové uhly medzi susednými väzbami C-C majú hodnotu približne 180°, takže ak by všetky ležali v tej istej rovine, molekula by vytvárala reťazec cik-cak je 16 sigma väzieb sú tri sekundárne uhlíky je jeden asymetrický uhlík.
672. O o-dichlórbenzéne platí: je to orto-derivát chlórbenzénu atómy chlóru sú v polohe 1,2 má insekticídne a fungicídne vlastnosti je kyslíkatý derivát chlórbenzénu atómy chlóru sú v polohe 1,4.
673.Pre alkány sú charakteristické reakcie: radikálové substitučné homolytické pri vysokých teplotách adičné polymeračné hydratačné oxidačno-redukčné iónové.
674. Pre alkény sú typické reakcie: iba substitučné adície halogénovodíkov eliminačné adičné napr. adícia vody a alkoholov prebieha v kyslom prostre nukleofilné adície polymerizácia elektrofilné adície adičné, ktoré vždy prebiehajú bez katalyzátora.
675. Čo patrí medzi eliminačné reakcie? deaminácia hydratácia dehydratácia hydrolýza hydrogenácia dehydrogenácia dehydratácia etanolu CH3-CH2-OH -- CH2=CH2+H2O.
676. Dehydrogenácia: patrí medzi adičné reakcie je súčasne oxidácia je súčasne redukcia v živých bunkách prebieha len v prítomnosti O2 v živých bunkách prebieha tak aeróbne ako i anaeróbne je reakcia, pri ktorej látka stráca vodu prebieha pri stužovaní tukov.
677. 2-izopropylbuta-1,3-dién: má v štruktúrnom vzorci 2 metylové skupiny a 2 dvojité väzby má v štruktúrnom vzorci 1 metylovú skupinu a 2 dvojité väzby je 3-etyl-2-metylbut-1-én je substituovaný izoprén je substituovaný dién má dva primárne uhlíky má kumulované dvojité väzby.
678. Dehydrogenácia alkánov: je radikálová reakcia je adičná reakcia štiepi sigma-väzbu medzi atómami uhlíka a vodíka vedie k vzniku pi-väzby je eliminačná reakcia vedie k tvorbe nenasýtených uhľovodíkov prebieha pri zmydelňovaní tukov môže viesť k vzniku trojitej väzby.
679. Vyberte správne tvrdenie: najväčšie zastúpenie v zemnom plyne má acetylén najväčšie zastúpenie v zemnom plyne má metán asfalt je zvyšok po destilácii mazutu destiláciou ropy vzniká mazut ropa je zmes rôznych alkénov 2,2,4-trietylpentán je izooktán benzín s vysokým oktánovým číslom obsahuje prevažne heptán čím má benzín vyššie oktánové číslo, tým je kvalitnejší.
681. Styrén je etylbenzén patrí medzi deriváty benzénu je kumén je xylén je fenyletín je monomérom polystyrénu je vinylbenzén .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests