option
My Daypo

Chemia UPJS 683-703

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Chemia UPJS 683-703

Description:
Univerzita

Author:
AVATAR

Creation Date:
11/06/2022

Category:
University

Number of questions: 16
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
683. 1,4-dimetylbenzén je p-toluén m-toluén p-xylén m-xylén p-krezol m-krezol dimetylderivát benzénu dvojsubstituovaný derivát benzénu.
684. Vo vzorci hexa-1,3,5-triénu ide o: konjugované dvojité väzby kumulované dvojité väzby aromatický uhľovodík konjugované trojité väzby benzén delokalizované pi elektróny zlúčeninu CH2=CH-CH=CH-CH=CH2 alkatrien.
685. Priestorové usporiadanie alkánov: je rovinné väzby tvoria uhol 120° je lineárne väzby tvoria uhol 109° je tetraedrické uplatňuje sa konformácia je priamkové je vždy cyklické.
686. Aromatické uhľovodíky v porovnaní s nenasýtenými sú rovnako reaktívne sú menej reaktívne sú reaktívnejšie majú väčšiu hustotu sú prchavejšie bežne nepodliehajú adičným reakciám môžu byť kvapaliny alebo tuhé látky majú menšiu hustotu.
687. Medzi aromatické uhlovodíky nepatrí: toluén styrén xylén izoprén kumén akrolein vinylbenzén cyklohexén.
688. Medzi aromatické zlúčeniny patrí: fenol sterán perhydrofenantrén cholesterol styrén benzochinón bifenyl pyrén.
689. Sumárny vzorec C2H2n platí pre arény metylcyklopropán but-2-én cykloalkény alkény aromatické uhľovodíky alkadiény cykloalkány.
692. Sterán je cykloalkán s troma cyklami aromatický uhľovodík cykloalkán so štyrmi cyklami cis-izomér fenantrénu cyklopentánoperhydrofenantrén trans-izomér fenantrénu základnou štruktúrou steroidov cyklopentánofenantrén.
695. Sumárny vzorec C5H10 predstavuje uhľovodík: metylcyklobután pentán pentanal 3-metylbut-1-én cyklopentán 2-metylbután pent-2-én pentyl.
696. Koľko atómov uhlíka musí obsahovať alkadién minimálne? 1, ak obsahuje kumulovanú dvojitú väzbu 2, ak obsahuje kumulovanú dvojitú väzbu 3, ak obsahuje kumulovanú dvojitú väzbu 4, ak obsahuje konjugovanú dvojitú väzbu 5, ak obsahuje izolovanú dvojitú väzbu 6, ak obsahuje konjugovanú dvojitú väzbu 7, ak obsahuje izolovanú dvojitú väzbu 8, ak obsahuje izolovanú dvojitú väzbu.
698. Zlúčenina, ktorá má sumárny vzorec C5H10 môže byť: benzén toluén cyklohexán oktán cyklopentén oktén fenantrén cykloheptán.
699. Zástupcovia homologického radu alkánov s daným počtom uhlíkov sú pri laboratórnej teplote: C1-C4 plyny C5-C16 kvapaliny C15-C18 sa povazuju pod nazvom motorova nafta vyssie alkany (nad C16) su vacsinou tuhe latky C1-C4 tuhe latky od C5 do C8 su plyny od C10 do C15 su pevne latky C8 uhlovodiky sa povazuju ako automobilovy benzin.
700. Radikál odvodený od etylénu je: etyl etenyl vinyl H2C=CH- etylenyl acetyl formyl styryl.
701. Na dôkaz dvojitej väzby v uhlovodíkoch je možné použiť vhodné redukčné činidlo vhodné oxidačné činidlo jodometriu KMnO4 plameňové skúšky fenolftalein NaOH skrob.
702. Čo neplatí o vlastnostiach nerozvetvených alkánov? teplota varu stúpa s molekulovou hmotnosťou teplota topenia stúpa s molekulovou hmotnosťou priamo úmerne všetky alkány sú vo vode nerozpustné pri izbovej teplote sú buď plynné, kvapalné alebo tuhé so stúpajúcim počtom uhlíkov rastie ich rozpustnost' vo vode alkány do troch uhlíkových atómov v molekule prejavujú reťazovú izomériu alkány s počtom uhlíkov nad C, prejavujú reťazovú izomériu pentán má teplotu varu > ako 0°C.
703. Vyberte pravdivý výrok o cyklohexane: väzbové uhly uhlíka sú 120° prevládajúca konformácia je vaničková, pretože je energeticky bohatšia prevládajúca konformácia je stoličková, pretože je energeticky chudobnejšia používa sa ako nepolárne rozpúšťadlo vzniká hydrogenáciou benzénu prevládajúca konformácia je stoličková, pretože je energeticky bohatšia prevládajúca konformácia je vaničková, pretože je energeticky chudobnejšia má menšiu hustotu ako voda.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests