option
My Daypo

Chemia UPJS 704-724

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Chemia UPJS 704-724

Description:
Univerzita

Author:
AVATAR

Creation Date:
11/06/2022

Category:
University

Number of questions: 15
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
704. Ktorý z uvedených plynov urýchľuje dozrievanie ovocia? etén etylén Н2С=СH2 etín etán acetylén metán rajský plyn.
705. Fenantrén má 10 pi elektrónov má 14 pi elektrónov jeho hydrogenáciou môže vzniknúť antrachinón hydrogenovaný, ku ktorému je prikondenzovaný cyklopentán, je základom steroidov je aromatický uhľovodík.
706. Karbonizáciou pri 900 °C bez prístupu vzduchu je z uhlia možné získať': CO2 a vodík čiernouhoľný decht hexán koks ako odpadový produkt amoniakovú vodu izohexán izooktán 2-metylbután.
707. Zo sumárneho vzorca uhľovodíka sa dá určiť': zastúpenie atómov uhlíka a vodíka v alkánoch molekulová hmotnosť chemické vlastnosti zlúčeniny prítomnosť dvojitej, alebo trojitej väzby priestorové usporiadanie atómov v zlúčenine konformácia zlúčeniny počet jednotlivých atómov optická izoméria.
708. Pyrén je derivát benzénu a kyseliny pyrohroznovej je známe liečivo má rakovinotvorné účinky obsahuje štyri benzénové jadrá vzniká kondenzáciou benzénu a pyránu.
709. Ktorá molekula sa môže vyskytovať v stoličkovej forme? cyklohexán cyklopentán cyklooktán cyklodekán glukóza kumén.
711. Skupina CH2=СH- etyl etenyl vinyl etinyl odvodená od etylénu alyl etylén alylén.
712. Zlúčeniny označované chemicky ako aromatické musia byť' cyklické alebo alifatické musia byť planárne musia byť cyklické musia obsahovať 2n + 4 elektrónov musia obsahovať' 4n+ 2 π elektrónov musia obsahovať' 4n+ 4 π elektrónov sú cyklické uhľovodíky s konjugovaným systémom dvojitých väzieb majú rovinné molekuly.
713. Benzén sa vyznačuje vlastnosť'ami: existuje v stoličkovej a vaničkovej forme ide o chemicky nestabilný útva má rovinnú molekulu uplatňuje sa sp hybridizácia uhlíka ide o chemicky stálu zlúčeninu má 6 pi elektrónov elektrofilnou substitúciou s acylhalogenidmi za katalýzy AICI3, vzniká acylbenzén nukleofilnou substitúciou s nitračnou zmesou vzniká nitrobenzén.
717. Alkadiény: uhľovodíky s rovnakým všeobecným vzorcom ako alkíny majú všeobecný vzorec CnH2n-2 sú uhľovodíky s dvoma dvojitými väzbami v molekule sú uhlovodíky so všeobecným vzorcom CnH2n+2 sú uhlovodíky, medzi ktoré patrí aj izopren poskytujú adičné reakcie sú uhlovodíky, medzi ktoré patrí hexa-1,3,5-trién sú uhľovodíky s dvoma trojitými väzbami v molekule.
718. Krakovanie je: zmydelňovanie adícia H2 na nenasýtené väzby mastných kyselín výroba drog štiepenie dlhých uhlovodíkových reťazcov bez prístupu kyslíka druh polymerizačnej reakcie proces, pri ktorom vznikajú alkány aj alkény s menším počtom uhlíkových atomov proces, ktorý prebieha pri vysokej teplote proces, pri ktorom môže dôjsť k fragmentácii vyšších alkánov na nižšie alkány.
719. Destilácia znamená proces molekulovej filtrácie fyzikálnu metódu na oddeľovanie látok z kvapalných zmesí pôsob čistenia kvapalných látok premenu pevnej látky na plynnú delenie kvapalin na základe odlišného bodu varu chemickú metódu delenia zmesí uhľovodíkov postupnú premenu kvapalného skupenstva zmesi látok na plynné skupenstvo premenu tuhého skupenstva na plynné.
720. Medzi hlavné reakcie benzénu a jeho derivátov patria: elektrofilné substitúcie nukleofilné substitúcie eliminačné reakcie halogenácie postranných reťazcov adičné reakcie polymeračné reakcie sulfonácie alkylácie.
721. Ktorá zo zlúčenín nejaví geometrickú (cis-trans) izomériu? but-1-én tetrachloretylén 1,2-dichlóretén trichlóretylén 1,2-dichláretán 1-chlórprop-1-én.
724.Medzi nukleofilné činidlá nepatrí: R -NH2 Cl- AlCl3 I+ H3O+ CH3-CH2-OH CN- CH3+.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests