option
My Daypo

Chemia UPJS 724-744

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Chemia UPJS 724-744

Description:
Univerzita

Author:
AVATAR

Creation Date:
11/06/2022

Category:
University

Number of questions: 13
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
725. Indukčný efekt v organických zlúčeninách je vyvolaný: vplyvom vonkajšieho prostredia vplyvom substituenta účinkom násobnej väzby účinkom elektrického prúdu vplyvom -CH3 skupiny toluénu atómami prvkov, ktoré majú väčšiu alebo menšiu elektronegativitu ako uhlik ovplyvnením polarity väzby vplyvom atómu alebo skupiny atómov účinkom trojitej väzby.
726. Chemické skupiny s kladným mezomérnym efektom: poskytujú svoj elektrónový pár sigma-väzbe poskytujú svoj elektrónový pár π-väzbе priťahujú elektróny π-väzby k sebe sú napr. kyslík a síra v zlúčeninách typu CH2=CH-X-CH3 poskytujú svoje elektróny susednému atómu poskytujú svoje elektróny do konjugácie majú skupiny -NO2 a -COOH sú napríklad -Cl a -NH2 skupiny.
728. Indukčný efekt sa výrazne prejaví pri: sigma vazbe π- väzbe alkyloch alkénoch kyseline chlóroctovej benzéne vazbe uhlík - kov chlóretáne.
731. Mezomérny efekt sa uplatňuje pri: prešmyku sigma elektrónov vinylalkohole prešmyku pi elektrónov derivátoch arénov aniline mezozlúčeninách cykloalkánoch derivátoch alkánov.
732. Ktorá zo zlúčenín obsahuje vo svojej molekule iónovú väzbu? etylén octan sodný metanol fenolát draselný etylchlorid benzaldehyd acetylén oxalát vápenatý.
733. Ktorý z uvedených sumárnych vzorcov predstavuje derivát uhľovodíkov? C5H12 C3H6Cl2 C6H7N C3H4 C3H6 C3H8 CH2O C2H6O.
735. O elektrofilných činidlách platí: obsahujú voľné elektrónové páry patria sem všetky anióny patria sem všetky anióny a katióny patria sem všetky katióny sú akceptory elektrónov sú donormi elektrónov majú nedostatok elektrónov môžu byť katióny alebo neutrálne molekuly.
737. Skupiny, orientujúce vstup druhého substituenta na aromatickom jadre do polohy orto a para sú: -NO2 -OH -NH2 -Br -Cl -CH3 -COOH -SO3H.
738. M-(meta) orientujúce skupiny, riadiace vstup d'alšieho substituenta na aromatickom jadre, sú: -NO2 -OH -Br -Cl -CH3 -COOH -SO3H -NH2.
739. Ktorá z trojíc uvedených substituentov riadi vstup d'alších substituentov na aromatickom jadre prednostne do polôh orto a para? -NO2, -OH, -F -NO2, -COOH, -SO2H -CH3, -Cl, -OCH3 -OH, -Br, -CH2CH3 -NH2, -F, -CH3 -CN, -I, -CH3 -COOH, -OH, -NO2 -OH, -NH2, -Cl.
743. Oxygenácia organických zlúčenín je: substitučná reakcia, kedy zlúčenina získa atóm kyslík substitučná reakcia, kedy zlúčenina odovzdáva atóm kyslíka adícia molekulového kyslíka eliminácia molekulového kyslíka prešmyk na atóme kyslíka eliminácia atómového kyslíka adícia, pri ktorej zlúčenina získava atóm kyslíka.
744. Hydrogenáciou but-1-énu vzniká: buta-1,3-dien CH3-CH2-CH2-CH3 buta-1,2-dien bután molekula, pre ktorú platí CnH2n+2 cyklobután C4H10 butanón.
745. Pri elektrofilných adíciach alkínov: zaniká pi väzba môžu vzniknúť alkány alebo ich deriváty zaniká sigma väzba môžu vzniknúť alkény alebo ich deriváty dochádza k odštiepeniu vodíkov dochádza k substitúcii vodíkov adíciou H2O na HC=CH vzniká až acetaldehyd u nesúmerne substituovaných prebieha adícia podľa Markovnikovho.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests