option
My Daypo

chemie 1

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
chemie 1

Description:
practise

Author:
Anet
(Other tests from this author)

Creation Date:
13/06/2022

Category:
Science

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Atom uhlíku obsahuje: a) pouze protony a elektrony b) pouze protony a neutrony c) protony, neutrony a elektrony d) neukleony a elektrony.
2. Atomy se stejným počtem protonů a rozdílným počtem neutronů se nazývají: a) izotopy b) izotypy c) nuklidy d) neukleotidy.
3. Hlavní kvatové číslo n: a) určuje tvar a energii orbitalu b) charakterizuje rotační pohyb elektronů c) určuje příslušnost elektronu k jedné energetické vrstvě d) určuje orientaci orbitalu v prostoru.
4. Vedlejší kvantové číslo l = 1 charakterizuje stav nebo také elektrony: a) f b) d c) p d) s.
5. Vyberty správné tvrzení: a) He má ve valenční vrstvě 2 elektrony b) p-prvky mají valenční elektrony v orbitalech p c) s-prvky mají valenční elektrony pouze v orbitalech s d) d-prvky mají valenční elektrony v orbitalech ns a (n-1)d.
6. Prvek je: a) volný atom (například He) b) atom vázaný v molekule (například Cl2) c) atom přítomný v krystalové struktuře (diamant) d) žádná odpověď není správná.
7. Sloučenina je: a) CO2 b) Cl2 c) NaCl d) H2.
8. Prostorové uspořádání atomů nebo iontů v molekule je vyjádřeno vzorcem: a) sumárním b) geometrickým c) stechiometrickým d) konstitučním.
9. Která z uvedených sloučenin nemůže existovat: a) PCl3 b) PCl5 c) NCl2 d) NCl5.
10. Jednotkou hmotností koncentrace je: a) mol.dm-3 b) mol c) g.dm-3 d) kg.m-3.
11. Avogadrova konstanta udává: a) hmotnost 1 molu jakékoliv látky v gramech b) počet částic v 1 molu jakékoliv látky c) počet částic ve 12 g uhlíku 12C d) náboj jednoho mol elektronů.
12. Které z uvedených látek mohou existovat za běžných podmínek jako samostatně molekuly a) H2 b) Na2SO4 c) CO2 d) KCl.
13. Granule zinku se rozpouští v kyselině chlorovodíkové za současného vývinu plynu. Tento plyn je: a) dusík b) kyslík c) vodík d) oxid uhličitý.
14. Oxid uhličitý: a) je polární v důsledku velkého rozdílu elektronegativit mezi uhlíkem a kyslíkem b) je nepolární neboť elektronegativita uhlíku a kyslíku je prakticky stejná c) je nepolární neboť polarity vazeb mezi uhlíkem a kyslíkem ve vektorově ruší d) je molekulou zároveň polární i nepolární a funguje jako detergent.
15. Tato struktura: a) je chemicky nestabilní b) znázorňuje síran c) představuje koordinační komplex kyslíku se sírou d) je příkladem molekulového iontu.
16. Pro iontové krystaly platí že: a) elektrostatické síly mezi ionty jsou velké a teploty tání iontových sloučenin jsou vysoké b) i v pevném skupenství dobře vedou elektrický proud c) v nich mezi jednotlivými molekulami vznikají kovalentní vazby d) se skládají z iontů pravidelně uspořádaných v prostoru.
17. Koordinačně kovalentní vazbu obsahuje např.: a) H2SO4 b) NH4+ c) H3O+ d) H2S.
18. Oxidační číslo: a) nabývá pouze kladných celých čísel od nuly do +VIII b) se vždy shoduje s vazností atomu c) s oxidační roste d) jednojaderných iontů se shoduje s nábojem iontu.
19. V rovnici AgNO3 + NaCl -> AgCl + NaNO3 náleží atomům stříbra oxidačníčíslo: a) stále +I b) v AgNO3, +II, v AgCl +I c) z rovnice nelze oxidační číslo zjistit d) v AgNO3 +II, v AgCl 0.
20. V reakci O2 + 2H2 -> 3H2O a) se kyslík oxiduje na vodu b) je kyslík oxidační činidlo c) se vodík redukuje na vodu d) je voda produkt redukce kyslíku.
21. Disperzní soustava, která se skládá z kapiček kapaliny rozptýlené v jiné, s ní nemísitelné kapalině, se nazývá: a) mlha b) suspenze c) emulze d) inkluze.
22. Vyberte co z následujících tvrzení o rozpouštění látek ve vodě platí: a) voda rozpouští především nepolární látky b) rozpustnost plynů s rostoucí teplotou klesá c) rozpouštěné ionty jsou obklopovány molekulami vody d) je-li roztok nasycený, dalšího rozpouštění dané látky dosáhneme jen intenzivním mícháním.
23. Jestliže roztok obsahuje 0,9 % (w/v) NaCl, jeho hmotnostní koncentrace v g/l je: a) 0,9 g/l b) 9 g/l c) 15 g/l d) údaj v procentech nelze snadno přepočítat na g/l.
24. Objem jednoho molu plynu: a) závisí na teplotě b) je pro plyny s dvouatomární molekulou dvakrát větší než pro vázané plyny c) při teplotě 0 stupňů celsia je nulový d) závisí na tlaku.
25. Kyslíkaté kyseliny: a) mohou být slabé i silní b) mohou být jednosytné i vícesytné c) vytvářejí např. kovy alkalických zemin d) mohou vznikat reakcí odpovídajících oxidů s vodou.
26. Chlorid amonný: a) má ve své molekule čtyři atomy vodíku b) rozpouštěním ve vodě dává zásaditý roztok c) uvolňuje po přidání hydroxidu sodného amoniaku d) je silné oxidační činidlo.
27. Periodický zákon říká, že: a) vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla b) prvky všech period mají stejné vlastnosti c) prvky stejné periody mají stejný počet valenčních elektronů d) vlastnosti prvků stejné periody jsou totožné.
28. Označte správné tvrzení o chalkogenech: a) jsou to prvky, které patří do skupiny VI.B b) atomy chalkogenů mají ve valenční vrstvě čtyři p-elektrony c) mezi chalkogeny patří prvky, které mají ve valenční sféře 6 elektronů d) aby dosáhly stabilní konfigurace vzácného plynu, tak potřebují přijmout dva elektrony.
29. Prvky vedlejší skupin I-VIII.B: a) jsou inertní b) jsou kovy c) jsou všechny radioaktivní d) se také označují jako prvky přechodné.
30. Elektronegativita: a) je míra schopnosti atomu přitahovat elektrony b) je schopnost jádra atomu odpuzovat elektrony c) je vlastnost, kterou pozorujeme pouze u prvků hlavních skupin d) v periodické tabulce sledujeme trend nárůstu zleva doprava a poklesu shora dolů.
31. Kolik valenčních elektronů mají atomy všech prvků skupiny kovů alkalických zemin? a) 0 b) 1 c) 2 d) 4.
32. O reaktivitě prvků platí: a) prvek je tím reaktivnější, čím více se jeho elektronová konfigurace blíží konfiguraci vzácného plynu b) mezi nejreaktivnější prvky patří neon a argon c) nejstabilnější jsou prvky s plně obsaženými elektronovými vrstvami d) prvky skupiny alkalických kovů jsou velice reaktivní.
33. O prvcích VII.B skupiny periodické soustavy prvků platí: a) pro jejich atomy je charakteristické oxidační číslo VIII b) jsou uspořádány do tří triád (tj. tvoří 3 sloupce) c) prvky Os, Ir a Pt patří mezi ušlechtilé kovy a nacházejí se ve čtvrté periodě d) železo, kobalt a nikl tvoří "triádu železa" a nacházejí se ve čtvrté periodě.
34. Mezi d-prvky nepatří: a) Ti b) Se c) S d) Fe.
35. Který z následujících prvků má nejvyšší elektronegativitu? a) Cl b) F c) Cs d) Ne.
36. Zaškrtněte pravdivá tvrzení o draslíku: a) atom draslíku je elektronegativnější než chlor b) je to inertní prvek c) patří do skupiny alkalických kovů d) atom draslíku je elektropozitivní, proto se snadno zbavuje elektronu a snadno tvoří kationty K+.
37. Prvky I.A skupiny: a) zahrnují Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra b) tvoří soli (kromě vodíku) rozpustné ve vodě c) při kontaktu s vodou hoří (kromě Li) d) patří mezi s1 prvky.
38. Prvky Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra: a) patří do skupiny alkalických kovů b) jejich atomy mají o dva valenční elektrony více než předcházející atom ze skupiny vzácných plynů c) patří mezi s2 prvky d) jsou méně reaktivní než s1 prvky.
39. O periodické soustavě prvků platí: a) prvky jsou v periodické tabulce seřazeny tak, že prvky ve skupině mají podobné vlastnosti b) je rozdělena na 18 skupin a 7 period c) kovový charakter prvků roste zleva doprava d) podobné vlastnosti prvků vycházejí z podobné konfigurace valenčních elektronů.
40. Elektronegativita (označte pravdivé/á tvrzení): a) roste v periodě zprava doleva b) klesá v periodě zprava doleva c) nabývá nejnižší hodnoty ve skupině alkalických kovů d) je nejvyšší u kyslíku.
41. Kyslík: a) nabývá vždy oxidačního stavu 0 nebo -II b) tvoří dvou a třímolekulové molekuly c) reaguje exotermicky d) v atomové formě je jedovatý.
42. Kovy alkalických zemin: a) v rámci skupiny jejich reaktivnost s atomovým číslem stoupá b) v přírodě se vyskytují i ryzí c) s vodíkem tvoří hydridy d) tvoří barevné sloučeniny.
43. Vyberte pravdivé/á tvrzení o přechodných prvcích: a) v poslední sféře mají až 6 valenčních elektronů b) všechny jsou kovy c) většinou tvoří amfoterní oxidy d) spontánně reagují s vodíkem.
44. Vodík: a) jako jediný prvek nikdy nemá v atomovém jádře neutron b) je významné redukční činidlo c) při vyšších teplotách oxiduje alkalické kovy d) je to nejrozšířenější prvek na Zemi.
45. Redoxní potenciál: a) nabývá pouze kladných hodnot b) nabývá pouze záporných hodnot c) nabývá kladných i záporných hodnot d) za žádných okolností není roven nule.
46. Termodynamická teplota: a) nebývá kladných hodnot b) nabývá kladných i záporných hodnot c) nabývá pouze kladných hodnot a nuly d) je exponenciální funkcí tzv. absolutní teploty.
47. Skleněná elektroda: a) je typ iontové selektivní elektrody b) je elektroda určená především pro měření pH c) je nejběžnější typ referentní elektrody d) slouží výhradně pro měření koncentrace chloridových iontů.
48. Tvrzení "energie může existovat nezávisle na hmotě": a) je zcela správné b) je správné, ale jen za určitých okolností c) je nesprávné d) nelze posoudit.
49. Energie UV záření je oproti energii infračerveného záření: a) větší b) menší c) záleží na dalších proměnných systému d) stejná.
50. Množství vznikajících finálních produktů v ideální chemické reakci lze zvýšit: a) přidáváním výchozích látek b) odebíráním produktů z reakce c) v plynném skupenství zvýšením tlaku, pokud je počet molů vznikající látky menší než počet molů výchozích látek d) v kapalném a pevném skupenství snížením tlaku, pokud je počet molů vznikající látky větší než počet molů výchozích látek.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests