option
My Daypo

chemie 6

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
chemie 6

Description:
practise

Author:
Anet
(Other tests from this author)

Creation Date:
14/06/2022

Category:
Science

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
251. Produkty kyselé hydrolýzy sacharosy jsou: a) maltosa a glukosa b) fruktosa a glukosa c) pouze fruktosa d) pouze glukosa.
252. Glukosa může být lidským organismem metabolicky přeměněna: a) na zásoní glykogen b) na ethanol c) až na oxid uhlčitý a vodu d) na lipidy.
253. Inulin je: a) hormon produkovaný slinivkou břišní b) polysacharid obsahující fruktosové jednotky c) zásobním polysacharidem některých rostlin, např. topinamburů d) složkou bramborového škrobu.
254. Glykoproteiny obsahují ve své molekule: a) polypeptidovou složku s navázaným glykolem b) bílkovinné složky i sacharidové složky c) polypeptidový řetězec s navázaným glycerolem d) peptidové i glykosidové vazby.
255. Označte nesprávné/nesprávná tvrzení: a) molekula laktosy obsahuje galaktosu a glukosu b) molekula sacharosy obsahuje gulosu a fruktosu c) maltosa obsahuje obsahuje dvě molekuly glukosy d) molekula sacharosy obsahuje glukosu a fruktosu.
256. Označte chybné/chybná tvrzení: a) inositol je cyklická polyhodroxysloučenina b) inositol patří mezi cyklitoly c) inositol obsahuje ve své molekule heterocyklicky vázaný kyslík d) inositol patří mezi deriváty cyklohexanu.
257. Maltosa obsahuje: a) dvě molekuly 𝛼-D-glukopyranosy b) dvě molekuly β-D-glukopyranosy c) jednu molekulu 𝛼-D-glukopyranosy a jednu molekulu 𝛼-D-galaktopyranosy d) dvě molekuly 𝛼-D-mannopyranosy.
258. Mezi monosacharidy patří: a) maltosa a xylosa b) fruktosa a laktosa c) fruktosa a ribosa d) galaktosa a glukosa.
259. Polysacharidy jsou makromolekulární látky: a) složené z různých aminokyselin b) složené pouze z glukosových jednotek c) složené z monosacharidových jednotek d) s dlouhým řetězci, složené z více než 11 monosacharidových jednotek, spojených nazvájem glykosidovou vazbou.
260. Epimery sacharidů jsou: a) struktury sacharidů, které se liší pouze orientací poloacetalového hydroxylu b) struktury sacharidů, které se liší konfigurací na dvou uhlíkových atomech v řetězci c) např. D-glukosa a D-mannosa d) struktury sacharidů, které se liší konfigurací na jednom uhlíkatém atomu v řetězci.
261. Z uvedených mastných kyselin má nejnižší bod tání: a) kyselina butanová b) kyselina palmitová c) kyselina stearová d) kyselina hexanová.
262. Mastné kyseliny jsou v molekule triacylglycerolu připojeny: a) esterovou vazbou b) iontovou vazbou c) peptidovou vazbou d) amidovou vazbou.
263. Sfingosin je: a) hormon b) vitamín c) součást některých lipidů d) alkohol.
264. Hydrolýzou triacylglycerolů vznikají: a) glycerol a mastné kyseliny b) voda a mastné kyseliny c) monosacharidy, mastné kyseliny a glycerol d) mastné kyseliny, aminokyseliny a voda.
265. Kyselina olejová a elaidová se liší: a) počtem uhlíků b) polohou dvojné vazby c) konfigurací dvojné vazby d) počtem dvojných vazeb.
266. Vyberte správné/á tvrzení o triacylglycerolech: a) jsou hydrofobní b) obsahují tři mastné kyseliny c) jsou dobře rozpustné ve vodě d) jsou to estery glycerolu a mastných kyselin.
267. Název zobrazené sloučeniny je: a) kyselina máselná b) kyselina palmitová c) kyselina stearová d) kyselina arachidonová.
268. Cholesterol: a) je dobře rozpustný ve vodě b) obsahuje dvě OH skupiny c) je součástí buněčných membrán d) základem struktury je steran.
269. Žlučové kyseliny: a) vznikají ve žluči b) emulgují tuky c) působí v tenkém střevě d) jsou deriváty steranu.
270. Lecithin je označení pro: a) fosfatidylcholin b) vaječný žloutek c) fosfatidylserin d) vitamín A.
271. Emulgaci tuků ve střevě umožňují: a) žlučové kyseliny b) inzulín c) adrenalin d) vitamín C.
272. Vyberte správné/á tvrzení o zobrazené sloučenině: a) je to karboxylová kyselina b) je to kyselina olejová c) je to esenciální mastná kyselina d) je to kyselina cis-oktadec-9-enová.
273. Lipasy jsou: a) transferasy b) peptidasy c) součástí pankreatické šťávy d) hydrolasy.
274. Zobrazená sloučenina: a) žlučová kyselina b) cholesterol c) vitamín A d) sterol.
275. Pro mastné kyseliny platí: a) kyselina palmitová je silnější kyselina než kyselina mravenčí b) v lidském organismu nejsou přítomny jako volné mastné kyseliny, ale vždy pouze jako součást triacylglycerolů nebo fosfolipidů c) obsahují převážně sudý počet uhlovodíkových atomů a nerozvětvený řetězec d) obsahují obvykle 2 karboxylové skupiny.
276. Kyselina cis-,cis-,cis-9,12,15-oktadekatrinová je: a) kyselina palmitová b) esenciální mastná kyselina c) kyselina alfa linolenová d) omega 3 nenasycená mastná kyselina .
277. Molekula triacylglycerolu: a) obsahuje esterově vázanou kyselinu fosforečnanu b) obsahuje tři esterové vazby c) vždy obsahuje pouze nasycené mastné kyseliny d) je základní součástí například rostlinných olejů.
278. Kyselou hydrolýzu triacylglycerolů vzniká: a) acetylkoenzym A b) voda a oxid uhličitý c) mýdlo a glycerol d) žádná z uvedených možností není správně.
279. Při ztužování tuků: a) se zvyšuje počet dvojných vazeb v molekulách mastných kyselin b) dochází k hydrogenaci c) dochází k oxidační polymeraci d) mohou vznikat trans nenasycené mastné kyseliny.
280. Označte správné tvrzení: a) strukturním základem sfingolipidů je trojsytný alkohol b) fosfolipidy patří mezi amfifilní látky c) rostlinné oleje jsou směsi triacylglycerolů d) mastná kyselina je v molekule sfingolipidů vázána esterovou vazbou.
281. Kyselina olejová: a) se v lidském organismu nevyskytuje b) je monoenová mastná kyselina c) je monokarboxylová kyselina d) je kyselina cis-9 hexadecanová.
282. Hydrofilní vlastnosti fosfolipidů jsou dány: a) přítomností glycerolu b) přítomností zbytku kyseliny fosforečná c) přítomností řetězce mastné kyseliny d) všemi uvedenými částmi molekuly.
283. Pro tetraterpeny platí že: a) jsou tvořeny 8 isoprenoidními jednotkami b) mají 40 uhlíkových atomů c) jejich zástupcem je skvalen d) jsou odvozeny od 2-methylbut-1,3-dienu.
284. Pro triterpeny platí že: a) jsou meziproduktem při syntéze cholesterolu b) mají 30 uhlíkových atomů c) patří mezi ně například gutaperča d) v přírodě se běžně nevyskytují, jsou připravovány pouze synteticky.
285. Cholesterol: a) je výchozí sloučeninou při syntéze žlučových kyselin b) je sekundární alkohol c) neobsahuje ve své molekule dvojnou vazbu d) je hlavním představitelem fytosterolů.
286. Mezi steroidy nepatří: a) vitamín D b) skvalen c) digitoxin d) gestageny.
287. Zvolte správné tvrzení: a) všechny kódované aminokyseliny jsou chirální b) všechny kódované aminokyseliny s výjimkou histidinu jsou chirální c) všechny kódované aminokyseliny s výjimkou glycinu jsou chirální d) všechny kódované aminokyseliny s výjimkou prolinu jsou chirální.
288. Zvolte správné tvrzení: a) rostlinné bílkoviny většinou obsahují všechny esenciální aminokyseliny b) rostlinné bílkoviny většinou neobsahují všechny esenciální aminokyseliny c) živočišné bílkoviny většinou obsahují všechny esenciální aminokyseliny d) živočišné bílkoviny většinou neobsahují všechny esenciální aminokyseliny.
289. Kyselina 2-aminojantarová je: a) kyselina asparagová b) kyselina glutamová c) aminokyselina se dvěma karboxylovými skupinami v molekule d) alanin.
290. Kyselina 2-aminopropanová je: a) glycin b) alanin c) valin d) serin.
291. Mezi kyselé aminokyseliny patří: a) lysin b) kyselina glutarová c) kyselina asparagová d) kyselina glutamová.
292. Mezi transportní proteiny patří: a) ferritin b) transferin c) myosin d) albumin.
293. Vzorec na obrázku ... představuje aminokyselinu: a) arginin b) lysin c) citrulin d) ornitin .
294. Mezi esenciální aminokyseliny patří: a) tyrosin b) fenylalanin c) lysin d) threonin.
295. Mezi hemoproteiny patří: a) hemoglobin b) myoglobin c) cytochromy d) ferritin.
296. Zvolte správné tvrzení: a) primární struktura bílkoviny je daná počtem aminokyselin v polypeptidovém řetězci b) primární struktura bílkoviny je daná pořadím aminokyselin v polypeptidovém řetězci c) sekundární strukturou bílkoviny rozumíme posloupnost aminokyselin v polypeptidovém řetězci d) terciární strukturou se rozumí uspořádání celého polypeptidového řetězce v prostoru .
297. Zvolte správné tvrzení: a) hemoproteiny patří mezi glykoproteiny b) hemoproteiny patří mezi lipoproteiny c) hemoproteiny patří mezi fosfoproteiny d) hemoproteiny patří mezi metaloproteiny.
298. Závity 𝛼-helixu v proteinu jsou stabilizovány zejména: a) hydrofobními interakcemi b) iontovými vazbami c) vodíkovými vazbami d) van der Waalsovými silami.
299. Zvolte správné tvrzení: a) při denaturaci proteinu dochází ke změně primární struktury b) při denaturaci proteinu nedochází ke změně primární struktury c) při denaturaci proteinu se nemění jeho konformace d) při denaturaci proteinu se mění jeho konformace.
300. Které z jmenovaných aminokyselin obsahují aromatické jádro? a) tyrosin b) threonin c) tryptofan d) prolin.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests