option
My Daypo

chemie 7

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
chemie 7

Description:
practise

Author:
Anet
(Other tests from this author)

Creation Date:
14/06/2022

Category:
Science

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
301. Izoelektrický bod aminokyseliny je hodnota pH při níž: a) aminokyselina neváže žádné proteiny b) celkový náboj aminokyseliny je nulový c) je aminokyselina nejméně rozpustná d) je aminokyselina plně ionizována .
302. Jako N-konec polypeptidového řetězce označujeme: a) začátek řetězce s volnou aminoskupinou b) začátek řetězce pokud první aminokyselina zůstává neznámá c) začátek řetězce s volným karboxylem d) začátek nově syntetizovaného peptidu pokud první aminokyselina je N-formyl-methionin.
303. Máme syntetický peptid o struktuře: Ala-Gly-Leu-Ile-Ile-Ala-Val-Ile. Na základě této primární struktury lze předpovědět že peptid bude: a) výborně rozpustný ve vodě b) výrazně kyselý c) výrazně zásaditý d) ve vodě prakticky nerozpustný.
304. Která z následujících vazebných interakcí, které pomáhají stabilizovat konformaci proteinu, má charakter vazby kovalentní: a) vodíkové můstky b) van der Waalsovy síly c) disulfidové můstky d) žádná z uvedených možností.
305. V rámci sekundární struktury proteinu může polypeptidovvý řetězec nabývat tvaru: a) antiparalelní dvojšroubovice b) šroubovice označené jako 𝛼-helix c) skládaného listu d) vlákna nataženého do přímky.
306. Kvartérní struktura: a) existuje pouze u proteinů složených z více podjednotek b) popisuje nejvyšší úroveň struktury každého proteinu, pokud se nachází v nativní konformaci c) udává počet a vzájemné vztahy podjednotek v multimerních proteinech d) příkladem proteinu s kvartérní strukturou je myoglobin.
307. Denaturace proteinu lze dosáhnout: a) zvýšením teploty (varem) b) snížením teploty (zmražením) c) extrémy pH d) u hydrofobních polypeptidů působením vody .
308. Pro vodné roztoky proteinů platí: a) všechny proteiny jsou ve vodě rozpustné b) vodné roztoky proteinů jsou analytické disperse c) molekuly proteinů jsou tak velké že ve vodném roztoku viditelně rozptylují světlo d) molekuly proteinů jsou tak velké že ve vodném roztoku spontánně sedimentují.
309. Vyberte pravdivá tvrzení o trávení proteinů: a) proteiny z potravy jsou hydrolyzovány působením žaludeční HCl b) žaludeční šťáva je tak kyselá že proteiny přijaté v potravě dinaturuje c) žaludeční proteasa pepsin nejlépe účinkuje při mírně zásaditém pH d) v tenkém střevě se resorbují jen esenciální aminokyseliny.
310. Uvedený vzorec je: a) 4-amino-5-oxypurin b) guano c) kyselina močová d) guanin.
311. Uvedený vzorec je: a) 3-aminopurin b) adenin c) guanin d) adenosin.
312. Uvedený vzorec je: a) deoxythymidin-5'-trifosfát b) thymidintrifosfát c) uridintrifosfát d) cytidintrifosfát.
313. Která z následujících látek obsahuje purinové jádro? a) cytosin b) guanin c) thymin d) uracil.
314. Deaminací cytosinu vznike: a) dihydrouracil b) thymin c) uracil d) thymin.
315. Nukleoidy jsou: a) uridin b) thimidylát c) složené bílkoviny, kde nebílkovinnou složkou je kyselina polyuronová d) xanidylát.
316. ATP je: a) aminokyselina b) nukleová kyselina c) nukleosid d) nukleotid.
317. Který z párů basí nenacházíme v DNA? a) G-C b) A-U c) A-T d) G-I.
318. V DNA se nevyskytuje: a) uracil b) thymin c) adenin d) guanin.
319. mRNA se v cytoplasmě váže na: a) chromosomy b) lysosomy c) ribosomy d) mitochondrie .
320. Která z nukleových kyselin přenáší genetickou informaci z DNA do proteiny: a) rRNA b) noRNA c) tRNA d) mRNA.
321. Konformačním motivem DNA je dvoušroubovice, která má tyto znaky: a) je tvořena dvěma samostatnými vlákny b) obě vlákna jsou orientována stejným směrem od 5'k3' c) base jsou párovány vodíkovými můstky d) šroubovice je převážně pravotočivá.
322. Funkcí nukleových kyselin v živých organismech je: a) uchování a přenos gentické informace z generace na generaci b) výstavba buněk a tkání c) regulace látkové přeměny buněk a tkání d) uchovávání a přenos informace pro tvorbu bílkovin (proteosyntézou).
323. V buňkách lidského organismu se nachází: a) transferová RNA (tRNA) b) ribosomální RNA (rRNA) c) jaderná (nukleární) RNA (snRNA) d) messengerová RNA (mRNA).
324. Mononuklotid nukleové kyseliny obsahuje: a) sacharid b) sulfát c) fosfát d) lipid.
325. Sacharidem v mononukleotidu nukleové kyseliny může být: a) deoxyglukosa b) deoxysacharosa c) deoxyribosa d) deoxyribulosa.
326. Které z následujících dusíkatých bází nepatří mezi deriváty purinu: a) adenin b) guanin c) cytosin d) uracil.
327. Které z následujících dusíkatých bází nepatří mezi deriváty pyrimidinu: a) cytosin b) uracil c) adenin d) thymin.
328. Která z následujících dusíkatých bází se vyskytuje pouze v nukleotidech DNA: a) uracil b) cytosin c) thymin d) adenin.
329. Dusíkaté báze nukleotidů jsou odvozeny od: a) purinu b) pyranu c) pyrimidinu d) ribosy.
330. V nukleotidech je fosfát vázán k cukru: a) esterovou vazbou b) N-glykosidovou vazbou c) O-glykosidou vazbou d) vodíkovými můstky.
331. Nukleosid je tvořen: a) cukrem, dusíkatou bází a fosfátem b) cukrem a fosfátem c) dusíkatou bází a fosfátem d) cukrem a dusíkatou bází.
332. Vberte správné tvrzení o nukleových kyselinách: a) sacharidovou složkou v DNA je ribulosa b) sacharidovou složou v RNA je ribosa c) sacharidovou složkou v DNA je 2-deoxyribosa d) sacharidovou složkou v DNA je ribosa.
333. Vyberte správné tvrzení o nukleotidech: a) v DNA se párují dvě purinové báze b) v DNA se páruje adenin a guanin c) v DNA se může párovat adenin a thymin d) v DNA se může párovat guanin a uracil.
334. Vyberte správné tvrzení o sacharidové složce nukleotidů: a) nukleotidy mohou obsahovat hexsosu ribosu b) nukleotidy mohou obsahovat pentosu deoxyribosu c) sacharid v nukleotidu vytváří glykosidovou vazbu d) sacharid v nukleotidu vytváří vodíkovou vazbu.
335. Jako prostetická skupina se označuje: a) bílkovinná složka enzymu b) koenzym kovalentně vázaný k apoenzymu c) koenzym, který lze snadno oddělit od enzymu d) zdroj energie pro většinu enzymových reakcí.
336. V přítomnosti enzymu: a) se zmenšuje energetická bariéra pro vznik produktu reakce b) reakce probíhá jiným mechanismem než bez něj c) rovnováha reakce se posouvá ve prospěch produktů d) se snižuje rychlost rychlost vratné reakce.
337. Při zvyšování teploty nad teplotní optimum enzymu: a) se zvyšuje reakční rychlost b) postupně může dojít k denaturaci enzymu c) velmi rychle dochází k rozpadu peptidových vazeb v molekule bílkoviny enzymu d) dochází ke změně konformace enzymu.
338. Kompetitivní inhibitory: a) bývají strukturně podobné substrátu b) váží se v aktivním centru enzymu c) váží se na enzym kavoletními vazbami d) soutěží o vazbu na alosterické místo enzymu.
339. Většina lidských enzymů: a) je příjímána potravou b) nejlépe pracuje při teplotách mezi 30 a 42 stupni celsia c) je odlná silně kyselému prostředí d) nemá obdobu jinde v přírodě.
340. Transferasy: a) jsou enzymy b) podílejí se na začlenění úseku nukleové kyseliny do jiné části genomu c) přenášejí bílkoviny mezi buněčnými oddíly d) jsou sacharidy.
341. Měď: a) je pro člověka cizorodým prvkem nebezpečným i ve velmi malých množstvích b) je mikrobiogenní prvek c) jako ušlechtilý kov v přírodě prakticky netvoří ionty d) je kofaktorem některých enzymů.
342. Kobalt: a) jse v lidském těle organismu objevuje jen při otravách b) je mikrobiogenní prvek c) je přechodný kov d) je důležitý pro některé enzymové katalyzované reakce.
343. Jednotka enzymové aktivity katal: a) má rozměr mol/s b) má rozměr kg/mol c) patří mezi jednotky SI d) má rozměr Bq/mol.
344. Charakteristickým znakem enzymů NENÍ: a) substrátová specifita b) účinková specifita c) neregulovaná účinnost d) přítomnost chirálních atomů v jejich molekulách.
345. Amylasy katalyzují: a) hydrolýzu škrobu b) hydrolýzu celulózy c) hydrolýzu amylózy d) hydrolýzu amylopektinu.
346. Struktura enzymů VŽDY zahrnuje strukturu: a) primární b) sekundární c) terciární d) kvartérní.
347. Základem struktury řady koenzymů jsou molekuly: a) DNA b) vody c) vitamíny d) hormonů.
348. Regulace enzymové aktivity je možná: a) teplotou b) kovalentní modifikací molekuly enzymu c) aktivátory d) inhibitory.
349. Jako biokatalyzátory mohou působit molekuly: a) DNA b) RNA c) polysacharidů d) bílkovin.
350. Přeměnou ATP na ADP mohou katalyzovat: a) ligasy b) lyasy c) transferasy d) hydrolasy.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests