option
My Daypo

Chemie

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Chemie

Description:
Obecná chemie 118-250

Author:
Anna
(Other tests from this author)

Creation Date:
07/06/2022

Category:
Open University

Number of questions: 134
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
92. Jaké je relativní molekulová hmotnost kyseliny sírové? Ar(H)=1,0 Ar(O)=16,0 Ar(S)=32,1 a) 81,1 b) 82,1 c) 98,1 d) 114,1.
93. Jaká je molární hmotnost glukózy? Ar(H)=1,0 Ar(C)=12,0 Ar(O)=16,0 a) 133 g/mol b) 145 g/mol c) 162 g/mol d) 180 g/mol.
94. Jaký objem zaujímá 100g oxidu uhličitého (M=44g/mol) při teplotě 50°C a tlaku 100 kPa? a) 9,4 litru b) 15 litrů c) 61 litrů d) 153 litrů.
95. Bylo rozpuštěno 30g látky ve 100ml vody. Jaká je hodnota hmotnostního zlomku pro tuto látku? a) 0,30 b) 0,23 c) 0,33 d) 0,40.
96. Dokonalým spalováním methanu vzniká oxid uhličitý a voda. Kolik mol CO2 vznikne ze 2 mol methanu? a) 0,5 mol b) 1 mol c) 1,5 mol d) 2 mol.
97. Při tepelném rozkladu uhličitanu vápenatého vzniká oxid vápenatý a oxid uhličitý. Kolik mol CO2 vznikne rozkladem 2kg uhličitanu vápenatého (M=100,1 g/mol)? a) 50 mol b) 30 mol c) 20 mol d) 10 mol.
98. Při katalyckém rozkladu peroxidu vodíku vzniká voda a kyslík. Kolik mol O2 vznikne rozkladem 10 mol peroxidu a vodíku? a) 10 mol b) 5 mol c) 15 mol d) 20 mol.
99. Jaké látkové množství BaCl2 obsahoval roztok, na jehož úplné vysrážení bylo potřeba 450ml roztoku kyseliny sírové (c=0,05 mol/l)? a) 9 mmol b) 90 mmol c) 22,5 mmol d) 45 mmol.
100. Kolik ml roztoku NaCl o koncentraci 0,1 mol/l je třeba na vysrážení AgCl z 200ml roztoku dusičnanu stříbrného o koncentraci 0,05 mol/l? a) 100 ml b) 150 ml c) 200 ml d) 10 ml.
101. Vyberte správné stechiometrické koeficienty: a FeSO4 + b H2O2 + c H2SO4 → x Fe2(SO4)3 + y H2O a) a=1, b=2, c=1, x=1, y=2 b) a=2, b=1, c=1, x=1, y=2 c) a=2, b=1, c=1, x=2, y=1 d) a=1, b=2, c=1, x=2, y=1.
102. Vyberte správné stechiometrické koeficienty: a KBr + b KIO3 + c H2SO4 → x Br2 + y I2 + z K2SO4 + q H2O a) a=6, b=5, c=1, x=6, y=6, z=10, q=6 b) a=6, b=6, c=5, x=1, y=6, z=6, q=10 c) a=10, b=2, c=6, x=5, y=1, z=6, q=6 d) a=5, b=1, c=6, x=6, y=10, z=6, q=6.
103. Vyberte správné stechiometrické koeficienty: a Cu + b HNO3 → x Cu(NO3)2 + y NO + z H2O a) a=3, b=8, x=3, y=2, z=4 b) a=3, b=2, x=1, y=3, z=8 c) a=8, b=3, x=2, y=1, z=3 d) a=2, b=1, x=3, y=8, z=3.
104. Vyberte správné stechiometrické koeficienty: a Na2CO3 + b HCl → x NaCl + y CO2 + z H2O a) a=2, b=1, x=1, y=1, z=2 b) a=1, b=2, x=1, y=1, z=2 c) a=1, b=2, x=2, y=1, z=1 d) a=2, b=1, x=1, y=2, z=1.
105. Vyberte správné stechiometrické koeficienty: a HI + b H2SO4 → x I2 + y H2S + z H2O a) a=4, b=1, x=4, y=1, z=8 b) a=8, b=4, x=1, y=1, z=4 c) a=8, b=1, x=4, y=1, z=4 d) a=1, b=8, x=4, y=1, z=4.
106. Vyberte správné stechiometrické koeficienty: a FeCl3 + b H2 → x HCl + y Fe a) a=3, b=2, x=6, y=2 b) a=2, b=6, x=3, y=2 c) a=2, b=3, x=6, y=3 d) a=2, b=3, x=6, y=2.
107. Vyberte správné stechiometrické koeficienty: a H2O2 + b KMnO4 + c H2SO4 → x O2 + y H2O + z MnSO4 + q K2SO4 a) a=2, b=3, c=5, x=8, y=2, z=1, q=5 b) a=5, b=8, c=2, x=1, y=5, z=2, q=3 c) a=3, b=5, c=8, x=2, y=1, z=5, q=2 d) a=5, b=2, c=3, x=5, y=8, z=2, q=1.
108. Vyberte správné stechiometrické koeficienty: a Te + b HClO3 + c H2O → x H6TeO6 + y Cl2 a) a=12, b=5, c=3, x=5, y=6 b) a=6, b=12, c=5, x=3, y=5 c) a=5, b=6, c=12, y=5, y=3 d) a=5, b=3, c=5, x=6, y=2.
109. Vyberte správné stechiometrické koeficienty: a KClO3 + b KI + c H2SO4 → x K2SO4 + y KCl + z I2 + q H2O a) a=6, b=3, c=3, x=1, y=3, z=3, q=1 b) a=3, b=3, c=1, x=3, y=3, z=1, q=6 c) a=3, b=1, c=3, x=3, y=1, z=6, q=3 d) a=1, b=6, c=3, x=3, y=1, z=3, q=3.
110. Vyberte správné stechiometrické koeficienty: a H2O2 + b KI + c HCl → x I2 + y KCl + z H2O a) a= 2, b= 1, c=1, x=1, y= 2, z=2 b) a=1, b=2, c=1, x=1, y=2, z=2 c) a=1, b= 2, c=2, x=1, y=2, z=2 d) a=1, b=2, c=1, x=2, y=1, z=1.
111. Která ze sloučenin se v uvedené reakci redukuje? H2O2 + 2 KI + H2SO4 → I2 + K2SO4 + 2 H2O a) K2SO4 b) H2O2 c) H2SO4 d) KI.
112. Která ze sloučenin se v uvedené reakci oxiduje? 2 AgNO3 + K2CrO4 → Ag2CrO4 + 2 KNO3 a) chroman draselný b) dusičnan stříbrný c) dusičnan draselný d) žádná.
113.Která ze sloučenin se v uvedené reakci redukuje? I2 + Na2SO3 + H2O → 2 HI + Na2SO4 a) jód b) siřičitan sodný c) kyselina jodovodíková d) žádná.
114. Která ze sloučenin se v uvedené reakci oxiduje? HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O a) kyselina chlorovodíková b) oxid uhličitý c) hydrogenuhličitan sodný d) žádná.
115. Při reakci H2O2 s KMnO4: a) peroxid vodíku působí jako oxidační činidlo b) se peroxid vodíku redukuje na vodu c) se peroxid vodíku redukuje na molekulární kyslík d) se peroxid vodíku oxiduje.
116. Oxidační číslo atomu ve sloučenině může být: a) jen záporné b) jen sudé c) kladné, záporné i nulové d) jen kladné.
117. Jakého oxidačního čísla nabývá atom síry ve sloučenině CuS? a) -II b) -I c) I d) II.
118. Oxidační čísla -I nabývá atom chloru v: a) chlornanu draselném b) chlorečnanu draselném c) chloridu draselném d) molekule chloru.
119. Jaké oxidační číslo přísluší vodíku v molekule H2? a) I b) II c) -I d) 0.
120. Látka se oxiduje, jestliže: a) odevzdává elektron b) přijímá proton c) odevzdává proton d) přijímá elektron.
121. Který z uvedených kationtů je možno dále oxidovat? a) Fe 3+ b) Zn 2+ c) Sn 2+ d) Cd 2+.
122. Za kyselinu se považuje látka: a) obsahující ve své molekule alespoň jeden atom H b) schopná poutat na svou molekulu další ionty H+ c) schopná ze své molekuly uvolnit H atomy d) schopná ze své molekuly uvolnit H+ ionty.
123. Kterou z částic si při acidobazické reakci vyměňuje kyselina se svojí konjugovanou zásadou? a) H b) H+ c) OH- d) e-.
124. Během protolytické reakce H2O + HCl → H3O+ + Cl- mají molekuly vody funkci: a) oxidačního činidla b) redukčního činidla c) kyseliny d) zásady.
125. Matematickým vyjádřením hodnoty vodíkového exponentu (pH) je: a) pH = log [H3O+] b) pH = - log [H3O+] c) pH = - log [0-14] d) pH = log [OH-].
126. Jaké pH má roztok, který obsahuje v jednom litru 0,001 mol H+ ? a) 4 b) 3 c) 10^-3 d) 11.
127. Jaké pH má roztok, který obsahuje v jednom litru 0,001 mol OH- ? a) 3 b) 10^-3 c) 10^-11 d) 11.
128. Záporná hodnota dekadického logaritmu koncentrace hydroxoniových ("vodíkových") iontů H3O+ (H+) v roztoku představuje: a) pH b) iontový součin vody c) osmolalitu d) elektronegativitu.
129. Zvýšení pH o 1 znamená změnu koncentrace H+ : a) snížení o 1 mmol/l b) snížení 10x c) snížení o 1% d) zvýšení o 1%.
130. Zvýší-li se v roztoku koncentrace H+ 100x, jak se změní jeho pH? a) pH se zvýší o 10% b) pH se sníží o 10% c) pH se sníží na 1/100 původního d) pH se sníží o 2.
131. Jaké pH má roztok HCl, je-li jeho koncentrace 10 mmol/l? a) pH=2 b) pH=1 c) pH=0,1 d) pH=0,01.
132. Jaké pH má roztok NaOH, je-li jeho koncentrace 1 mmol/l? a) pH=11 b) pH=12 c) pH=13 d) pH=14.
133. Jaké pH má roztok H2SO4, je-li jeho koncentrace 5 mmol/l? a) pH=1,3 b) pH=2 c) pH=2,3 d) pH=5.
134. Jaké pH má roztok hydroxidu vápenatého, je-li jeho koncentrace 5 mmol/l? a) pH=10,7 b) pH=11,7 c) pH=12 d) pH=12,7.
135. Roztok HCl má pH 1. Jaké bude výsledné pH, žředíme-li tento roztok 100x vodou? a) pH=1,01 b) pH=1,55 c) pH=3 d) pH=10.
136. Roztok NaOH má pH 11. Jaké bude výsledné pH, žředíme-li tento roztok 10x vodou? a) pH=10 b) pH=10,9 c) pH=11,1 d) pH=12.
137. Roztok vznikl rozpuštěním 2,0 g NaOH (M=40,0 g/mol) ve 400ml vody. Jaké je pH tohoto roztoku? a) pH=11,3 b) pH=12,3 c) pH=13,1 d) pH=13,9.
138. Roztok vznikl rozpuštěním 2 mmol HCl v 600ml vody. Jaké je pH tohoto roztoku? a) pH=0,08 b) pH=2,48 c) pH=3,08 d) pH=3,48.
139. Nejslabší kyselinou z níže uvedených je: a) HF b) HCl c) HClO4 d) H2SO4.
140. Nejsilnější z níže uvedených kyselin je: a) HF b) HCl c) HClO4 d) HNO3.
141. Z uvedených dvojic vyberte tu, která tvoří kombinaci kyselina / konjugovaná zásada: a) HCl / Cl- b) HCl / H+ c) HCl / NaOH d) NaCl / Cl-.
142. Která z uvedených dvojic netvoří konjugovaný acidobazický pár? a) NaOH / NaCl b) H2CO3 / NaHCO3 c) NaH2PO4 / Na2HPO4 d) NaHCO3 / Na2CO3.
143. Konjugovanou bazí K2HPO4 je: a) Na2HPO4 b) KOH c) KH2PO4 d) K3PO4.
144. Konjugovaný acidobazický pár je dvojice protolytů: a) lišících se o jeden H+ b) lišících se o jeden e- c) lišících se v pH d) shodujících se v počtu H+.
145. Hodnota disociační konstanty kyseliny (Ka) udává "sílu" kyseliny. Čím je tato hodnota vyšší, kyselina: a) je silnější b) je slabší c) má více H+ d) má méně H+.
146. Hodnota disociační konstanty zásady (Kb) udává "sílu" zásady. Čím je tato hodnota vyšší, zásada: a) je slabší b) je silnější c) má více OH- d) má méně OH-.
147. Jaká je koncentrace OH- iontů v 1 µM roztoku NaOH? a) 10^-9 mol/l b) 10^-3 mol/l c) 10^-6 mol/l d) 6 mol/l.
148. Jaká je koncentrace hydroxoniových iontů v 0,001M roztoku NaOH? a) 10^-3 mol/l b) 10^-6 mol/l c) 10^-9 mol/l d) 10^-11 mol/l.
149. Jaká je koncentrace roztoku HCl, je-li jeho pH=2,5? a) 1,52 mmol/l b) 2,50 mmol/l c) 3,16 mmol/l d) 4,62 mmol/l.
150. Jaká je koncentrace roztoku H2SO4 je-li jeho pH=2? a) 0,005 mol/l b) 0,010 mol/l c) 0,015 mol/l d) 0,100 mol/l.
151. Jaká je koncentrace roztoku NaOH, je-li jeho pH=12? a) 0,1 mmol/l b) 1 mmol/l c) 10 mmol/l d) 100 mmol/l.
152. Jaká je hmotnostní koncentrace roztoku NaOH (M=40,0 g/mol), je-li jeho pH=12? a) 0,4 g/l b) 4 g/l c) 40 g/l d) 3,33 g/l.
153. Jaká je hodnota iontového součinu vody při 25°C? a) 14 b) 7 c) 10^-7 mol/l d) 10^-14 mol^2/l^2.
154. Jaká je koncentrace OH- iontů v čisté vodě? a) 7 b) větší než 10^-7 mol/l c) 10^-7 mol/l d) menší než 10^-7 mol/l.
155. Co platí pro čistou vodu? a) [H+] > [OH-] b) [H+] = [OH-] c) [H+] < [OH-] d) [H+] =7.
156. Co platí pro vodné roztoky kyselin? a) [H+] > 10^-7mol/l b) [H+] = [OH-] c) [H+] < [OH-] d) [OH-]>10^-7 mol/l.
157. Co platí pro vodné roztoky zásad? a) [H+] > 10^-7 mol/l b) [H+] = [OH-] c) [H+] > [OH-] d) [OH-] > [H+].
158. Kolik g hydroxidu sodného (M=40,0 g/mol) je třeba k úplné neutralizaci 100mmol kyseliny chlorovodíkové? a) 2,5 g b) 3,5 g c) 4,0 g D) 6,2 g.
159. Kolik ml roztoku HCl o pH=1 je třeba k neutralizaci 100ml roztoku NaOH o pH=12? a) 100 ml b) 10 ml c) 1 ml d) 12 ml.
160. Kolik ml roztoku NaOH o pH=12 je třeba k úplné neutralizaci 10ml roztoku kyseliny sírové o koncentraci 0,1 mol/l? a) 100 ml b) 200 ml c) 10 ml d) 1 ml.
161. Kolik ml roztoku NaOH o pH=12 je třeba k přípravě 500ml roztoku NaOH o pH=11? a) 5 000 ml b) 60 ml c) 50 ml d) 42 ml.
162. Kolik hydroxidu draselného (M=56,1 g/mol) musíme odvážit pro přípravu 250ml roztoku o pH=12? a) 1,4 g b) 140 mg c) 1,17 g d) 27 mg.
163. Kolik mg KCl musíme odvážit pro přípravu 100ml roztoku o koncentraci 2g/l? a) 5 mg b) 20 mg c) 50 mg d) 200 mg.
164. Kolik g hydroxidu draselného musíme odvážit pro přípravu 250g 15% roztoku? a) 37,5 g b) 6,5 g c) 16,7 g d) 1,666 g.
165. Kolik gramů dusičnanu vápenatého a vody se nachází ve 130g 20% roztoku? a) 26g Ca(NO3)2 a 104g (ml) H2O b) 15g Ca(NO3)2 a 115g (ml) H2O c) 104g Ca(NO3)2 a 26g (ml) H2O d) 6,5g Ca(NO3)2 a 123,5g (ml) H2O.
166. Kolik g NaOH (M=40,0 g/mol) je potřeba na přípravu 250ml roztoku látkové koncentrace 100mmol/l? a) 1 g b) 0,4 g c) 10 g d) 4 g.
167. Jakou koncentraci v hmotnostních % bude mít roztok, který vznikne rozpuštěním 15g CaCl2 ve 100ml vody (hustota vody je rovna 1,00 g/cm^3)? a) 0,15 % b) 1,5 % c) 15 % d) 13 %.
168. Kolik látky je třeba rozpustit, aby roztok obsahoval 50mmol NaOH (M=40,0 g/mol)? a) 0,08 g b) 0,02 g c) 2,0 g d) 0,8 g.
169. Kolik gramů KCl (M=74,5 g/mol) je třeba rozpustit, aby roztok obsahoval 0,5mol iontů Cl- ? a) 14,9 g b) 37,25 g c) 149 g d) 3,725 g.
170. Veličina, která udává hmotnost objemové jednotky látky, se nazývá: a) látkové množství b) hustota c) molární hmotnost d) osmoalita.
171. Látková koncentrace se udává v: a) mol/l b) g/l c) g/100 g rozpouštědla d) %.
172. Hmotnostní koncentrace se udává v: a) mol/l b) g/l c) g/100 g rozpouštědla d) %.
173. Jaká je látková koncentrace roztoku NaOH, je-li ve 2L roztoku rozpuštěno 3,5mol látky? a) 0,007 mol/l b) 7,0 mol/l c) 17,5 mol(l d) 1,75 mol/l.
174. Jaké látkové množství NaCl je obsaženo v 0,5 L roztoku, kde c(NaCl)=0,2 mol/l ? a) 0,1 mol b) 0,4 mol c) 4 mol d) 0,25 mol.
175. Jaká je látková koncentrace c(NaOH), obsahuje-li 100ml roztoku 25mmol NaOH? a) 4 mol/l b) 0,25 mol/l c) 25 mmol/l d) 400 mmol/l.
176. Jaký bude výsledný objem roztoku, máme-li rozpustit 2mol KBr, aby vznikl roztok o látkové koncentraci c(KBr)=0,25 mol/l? a) 8,0 l b) 4,0 l c) 0,5 l d) 5,0 l.
177. Kolik g NaOH (M=40,0 g/mol) potřebujeme na přípravu 500ml roztoku o látkové koncentraci c(NaOH)=0,2 mol/l? a) 4 g b) 10 g c) 40 g d) 100 g.
178. Kolik g NaCl (M=58,4 g/mol) potřebujeme na přípravu 1,5 L roztoku s látkovou koncentrací c(Na+)=0,3 mol/l? a) 11,68 g b) 26,28 g c) 2,63 g d) 292 g.
179. Jaká je látková koncentrace roztoku, který obsahuje 620g HCl (M=36,5 g/mol) v 10 L roztoku? a) 1,70 mol/l b) 17 mol/l c) 2,263 mol/l d) 22,63 mol/l.
180. Jaká je látková koncentrace roztoku, který obsahuje 3,5g KBr (M=119,0 g/mol) v 600ml roztoku? a) 49 mmol/l b) 25 mmol/l c) 18 mmol/l d) 29 mmol/l.
181. Jaká je hmotnostní koncentrace roztoku, který obsahuje 4,5g K2CO3 ve 300ml roztoku? a) 0,067 g/l b) 15,0 g/l c) 1,35 g/l d) 13,5 g/l.
182. Kolik g KOH je třeba na přípravu 0,5 L roztoku o hmotnostní koncentraci 0,25 g/l? a) 0,75 g b) 2 g c) 0,5 g d) 0,125 g.
183. Údaj c(HCl)=0,65mol/l po převedení na hmotnostní koncentraci (M=36,5 g/mol) odpovídá: a) 17,8 g/l b) 56,2 g/mol c) 56,2 g/l d) 23,7 g/l.
184. Hmotnostní koncentrace roztoku Na2SO4 je 25 g/l. Jaká je látková koncentrace tohoto roztoku? (M=142,0 g/mol) a) 1,76 mol/l b) 176 mmol/l c) 0,176 mmol/l d) 17,6 mmol/l.
185. Hmotnostní zlomek w(NaCl) roztoku, který vznikl smícháním 0,5kg NaCl a 8 600g vody je: a) w=0,055 b) w=0,059 c) w=0,58 d) w=58.
186. Kolik g KBr a kolik g vody obsahuje 1,2kg roztoku, kde w(KBr)=0,08? a) m(KBr) = 96,0 g m(H2O) = 1 104,0 g b) m(KBr) = 9,60 g m(H2O) = 1 190,4 g c) m(KBr) = 15,0 g m(H2O) = 1 185,0 g d) m(KBr) = 150,0 g m(H2O) = 1 050,0 g.
187. Kolik g vody je třeba přidat ke 217g 7% roztoku NaCl, aby vznikl roztok 2%? a) 759,5 g b) 542,5 g c) 86,8 g d) 120,6 g.
188. Kolik g HgCl2 a vody je zapotřebí k přípravě 150g nasyceného roztoku, je-li rozpustnost za daných podmínek 7,09g HgCl2 / 100g H2O? a) m(HgCl2)=9,93g m(H2O)=140,07g b) m(HgCl2)=10,64g m(H2O)=139,36g c) m(HgCl2)=12,41g m(H2O)=137,59g d) m(HgCl2)=9,22g m(H2O)=140,78g.
189. Jakou hustotu má čistá voda? a) 10 kg/dm^3 b) 100 kg/m^3 c) 1,00 g/cm^3 d) 10 g/cm^3.
190. Jakou hmotnost má 0,3 L ethanolu (hustota 0,89 g/cm^3)? a) 2 967 g b) 297 g c) 337 g d) 267 g.
191. Jaký objem zaujímá 500g roztoku ethanolu (hustota 0,89 g/cm^3)? a) 562 ml b) 445 ml c) 178 ml d) 1 780 ml.
192. Z uvedených nabídek vyberte hodnotu hustoty, která by mohla odpovídat hustotě moči: a) 100 kg/m^3 b) 1 020 g/dm^3 c) 3,51 g/cm^3 d) 10,2 g/cm^3.
193. Pacientovi bylo intravenózně podáno 50ml infúzního roztoku "KCl 7,45%". Kolik mmol K+ se tak dostalo do jeho těla (M kcl = 74,5 g/mol)? a) 50 mmol b) 100 mmol c) 372 mmol d) 500 mmol.
194. Pacientovi bylo intravenózně podáno 750ml infúzního roztoku "Glukóza 20% w/v". Kolik gramů glukózy se tak dostalo do jeho těla? a) 100 g b) 150 g c) 200 g d) 250 g.
195. Máte zakoupený desinfekční prostředek, kde je na etiketě napsáno "10% roztok". Chcete provést desinfekci podlah. V návodu je uvedeno, že pro tento účel je vhodný 1% roztok. Kolik desinfekčního prostředku z originální lahve musíte vzít a naředit, abyste získali 2 litry roztoku, který použijete k desinfekci podlah? a) asi 2 ml b) asi 50 ml c) asi 100 ml d) asi 200 ml.
196. Hladina Glukózy v krevním séru u zdravého člověka kolísá mezi hodnotami 3,3-5,6 mmol/l, v tomto případě jde o vyjádření pomocí: a) hmotnostní koncentrace b) látkové koncentrace c) látkového množství d) hmotnostního zlomku.
197. Byla změřena hladina glukózy (M=180 g/mol) v krevním séru 5,2 mmol/l. Kolik glukózy je přítomno v 1 litru tohoto séra? a) 28,9 mg b) 28,9 g c) 936 mg d) 9,36 g.
198. Normální hladina bílkovin v krevním séru u zdravého je v rozmezí 62-82g/l, v tomto případě jde o vyjádření pomocí: a) hmotnostní koncentrace b) látkové koncentrace c) látkového množství d) hmotnostního zlomku.
199. Byla změřena hladina bílkovin v krevním séru 72g/l. Imunoglobuliny představují 12-19% sérových bílkovin. Kolik imunoglobulinů byste očekávali v 1 litru tohoto séra? a) 8,6 - 13,7 mg b) asi 100g c) 22 g d) kolem 11 gramů.
200. Na etiketě na lahvi portského vína je uvedeno "20% vol. alk.", v tomto případě jde o vyjádření obsahu ethylalkoholu pomocí: a) hmotnostní koncentrace b) látkové koncentrace c) hmotnostního zlomku d) objemových procent.
110. (119) Jakou hmotnot má 5mol oxidu uhličitého? Ar(C) = 12,0 Ar(O) = 16,0 a) 28g b) 140g c) 220g d) 280g.
111. (137) Vyberte správné stochiometrické koeficienty: aFe^2+ + bMnO4^- + cH^+ ---> xFe^3+ + yMn^2+ + zH2O a) a=5, b=1, c=8, x=5, y=1, z=4 b) a=3, b=1, c=8, x=3, y=1, z=4 c) a=3, b=2, c=16, x=3, y=2, z=8 d) a=5, b=2, c=16, x=5, y=2, z=8.
112. (138) Vyberte správné stochiometrické koeficienty: aP + bH2O + cBr2---> xHBr + yH3PO3 a) a=1, b=3, c=3, x=3, y=1 b) a=2, b=6, c=3, x=6, y=2 c) a=2, b=6, c=3, x=6, y=1 d) a=2, b=12, c=3, x=6, y=2.
113. (139) Vyberte správné stechiometrické koeficienty aPb + bHNO3 ---> xPb(NO3)2 + yNO + zH2O a) a=3, b=2, x=3, y=2, z=1 b) a=2, b=6, x=3, y=2, z=2 c) a=3, b=8, x=3, y=2, z=4 d) a=3, b=5, x=3, y=2, z=4.
114. (163) Vypočítejte pH roztoku kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 20 mmol/l (uvažujte úplnou disociaci): a) 12,7 b) 0,6 c) 1,7 d) 1,3.
115. (164) Vypočítejte pH roztoku kyseliny sírové o koncentraci 10 mmol/l (uvažujte úplnou disociaci): a) 12,7 b) 0,6 c) 1,7 d) 1,3.
116. (165) Vypočítejte pH roztoku kyseliny sírové o koncentraci 1000 µmol/l (uvažujte úplnou disociaci): a) 3,3 b) 3,0 c) 2,7 d) 10,7.
117. (171) Jaké pOH má roztok kyseliny chloristé o koncentraci 0,3 mol/l? a) 0,5 b) 0,15 c) 13,5 d) 13,9.
118. (172) Jaké pOH má roztok hydroxidu sodného o koncetraci 10 mmol/l? a) 1 b) 2 c) 12 d) 13.
119. (173) Vypočítejte koncentraci roztoku HCl, je-li jeho pH=1 a) 0,1 mmol/l b) 100 mmol/l c) 100 µmol/l d) 1 mol/l.
120. (174) Vypočítejte koncentraci roztoku H2SO4, je-li jeho pH=1 a) 0,1 mmol/l b) 0,1 mol/l c) 0,5 mol/l d) 50 mmol/l.
121. (175) Vypočítejte koncentraci roztoku NaOH, je-li jeho pH=10 a) 0,001 mmol/l b) 0,01 mol/l c) 100 µmol/l d) 100 nmol/l.
122. (178) Vyberte možnost, kde jou uvedené sloučeniny správně seřazeny dle vzrůstající kyselosti: a) HClO4, HClO3, HClO2, HClO b) HClO4, HClO2, HClO3, HClO c) HClO4, HClO3, HClO2, HClO d) HClO, HClO2, HClO3, HClO4.
123. (179) Kyselost v řadě HF, HCl, HBr, HI vzrůstá: a) ano b) ne, správné pořadí je HF, HBr, HI, HCl c) ne, správné pořadí je HF, HBr, HCl, HI d) ne, správné pořadí je HBr, HI, HCl, HF.
124. (186) Pufrovací soustava: a) je směsí silné a slabé zásady b) je směsí silné a slabé kyseliny c) udržuje stabilní pH přijímáním elektronů jejími složkami d) je směsí slabé kyseliny či zásady a její soli.
125. (198) Které tvrzení platí pro alkalické roztoky? a) pH < pOH b) [OH-] < [H+] c) [OH-]>10^-7 mol/l pH<7.
126. (199) Které tvrzení platí pro kyselé roztoky? a) pH < pOH b) [OH-] > [H+] c) [OH-] > 10^-7 mol/l d) pH >7.
127. (205) Přidáním 2ml roztoku H2SO4 o koncentraci 0,1 mol/l do 100ml vody vznikne roztok o pH: a) 2,7 b) 1,7 c) 1,4 d) 2,4.
128. (206) Přidáním 1ml roztoku NaOH o koncentraci 50 mmol/l do 10ml vody vznikne roztok o pH: a) 13,3 b) 11,7 c) 12,7 d) 1,3.
129. (207) Přidáním 2ml roztoku HCl o koncentraci 500 μmol/l do 50ml vody vznikne roztok o pH: a) 1,7 b) 2,7 c) 3,1 d) 4,7.
130. (208) Jaký objem NaOH o koncentraci 0,2 mol/l budeme potřebovat pro úplnou neutralizaci 3ml HCl o koncentraci 1mol/l? a) 15ml b) 20ml c) 25ml d) 30ml.
131. (209) Jaký objem NaOH o koncentraci 0,2 mol/l budeme potřebovat pro úplnou neutralizaci 7ml H2SO4 o koncentraci 0,5 mol/l? a) 17,5 ml b) 35,0 ml c) 2,8 ml d) 14,0 ml.
132. (210) Jaký objem HCl o koncentraci 0,1 mol/l budeme potřebovat pro úplnou neutralizaci roztoku NaOH, který vznikl rozpuštěním 1g NaOH v 5ml vody (M=40,0 g/mol)? a) 1,25 ml b) 2 ml c) 15 ml d) 250 ml.
133. (219) Vydělíme-li molární hmotnost hustotou dané látky, získáme: a) molární koncentraci b) molární objem c) látkové množství d) relativní molekulovou hmotnost.
134. (220) Vypočítejte molární objem vody (M=18,0 g/mol, ρ=1000 kg/m^3): a) 18 cm^3/mol b) 1/18 cm^3/mol c) 0,06 cm^3/mol d) 1,00 cm^3/mol.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests