Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONČVUT BIO

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ČVUT BIO

Description:
od Kulhy

Author:
Kulhy
(Other tests from this author)

Creation Date:
05/06/2015

Category:
Literature

Number of questions: 166
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Které tvrzení neplatí součástí hrudní kosti je mečovitý výběže všechna žebra jsou ke kosti hrudní připojena chrupavkou 10. a 11. pár nejsou žebra volná první žebro je ploché.
Kostru předloktí tvoří ulna a humerus radius a humerus ulna a radius ulna a os naviculare.
Motorická jednotka je skupina svalů upínající se na jednu kost základní stavební jednotka kosterního svalu soubor svalových vláken inervovaných jedním motoneuronem soubor svalů inervovaných jedním nervem.
Zpětnou resorpci sodných iontů v ledvinách reguluje aldosteron kortizol noradrenalin acetylcholin.
Zásobním cukrem v lidských buňkách je inulin glukóza glykogen inzulín.
Žluč emulguje tuky je řídká bezbarvá kapalina obsahuje žlučové barvivo myoglobin štěpí tuky.
Pojmem homeostáza rozumíme dynamickou rovnováhu složení vnitřního prostředí organismu nedostatek oxidu uhličitého v organismu podíl vody na celkové tělesné hmotnosti stálou hladinu krevního cukru.
Alexander Fleming vypracoval laboratorní metody umožňující kultivaci mikroorganismů na živných půdách sestavil binomickou nomenklaturu objevil penicilin objevil sulfonamidy.
Autotrofní organismy přeměňují organické látky na anorganické přijímají energii pouze v podobě nerozpustných látek přijímají UV energii záření a mění ji na dusík organismy získávají uhlík z anorganických látek.
Spojením dvou aminokyselin vznikne bílkovina dipeptid aniont polypeptid.
Cytoplazmatická membrána není u všech buněk je zcela propustná všechna tři tvrzení jsou nepravdivá je nepropustná pro viry.
Které tvrzení neplatí o mitochondriích jsou v buňce vázány na ribozomy stěnu tvoří dvě membrány mají uvnitř kristy obsahují oxidoredukčí enzymy.
Centriol dělící tělísko jaderné barvivo spouštěcí látka pro redukční dělení tělísko uprostřed buňky.
Přímé dělení je označení pro amitózu mitózu amitózu a mitózu meiózu.
Fertilizace je opylení oplození neschopnost pohlavního rozmnožování neschopnost realizovat pohlavní styk.
Epifýzy jsou převážně kloubní konce dlouhých kostí úseky dlouhých kostí mezi kloubními konci tvořeny především kompaktní kostní tkání rourovité úseky kostí.
Desmogenní osifikací nevzniká (nevznikají) kosti temenní dolní čelist kosti zápěstní kosti temenní.
Mezi plazmatické bílkoviny nepatří albuminy globuliny hemoglobin fibrinogén.
Nervová tkáň je ektodermálního původu entodermálního původu mezodermálního původu vzniká přímo ze somitů.
Homozygot je jedinec jehož genotyp je ve sledovaném znaku tvořen jediným typem alel jehož chromozomy vytvářejí páry jehož znaky jsou určeny vždy dvěma geny jedinec s plným počtem chromozómů.
Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá okostice chrupavka kostní obal.
Na průřezu kosti rozeznáváme kost hutnou a kompaktní kost houbovitou a spongiozní kost kompaktní a spongiozní.
Dlouhé kosti rostou do délky v místě okostice růstových chrupavek uprostřed diafýzy.
Celkový počet páteřních obratlů je 35 - 38 32 - 33 36.
Které tvrzení neplatí součástí hrudní kosti je mečovitý výběžek žebra jsou ke kosti hrudní připojena chrupavkou 10. a 11. pár nejsou žebra volná.
Flexory jsou ohybače natahovače odtahovače.
Motorická jednotka je skupina svalů upínající se na jednu kost základní stavební jednotka kosterního svalu soubor svalových vláken inervovaných jední nervovým.
Na přední straně stehna se nalézá sval pološlašitý čtyřhlavý sval stehnní a sval krejčovský sval krejčovský a dvojhlavý sval stehenní.
Podíl vody na celkové hmotnosti dospělého člověka je přibližně 42% 60% 76 - 82%.
Homestázou rozumíme stálost vnitřního prostředí v organismu nedostatek oxidu uhličitého v organismu podíl vody na celkové tělesné hmotnosti.
Tělo dospělého muže obsahuje 5 - 6 l krve 3 - 4 l krve 2 - 3 l krve.
V 1 mm3 krve zdravého člověka je průměrně 5 - 8 tisíc leukocytů 2 - 3 tisíce leukocytů 12 - 18 tisíc leukocytů.
Do levé srdeční síně ústí plicní žíly dolní dutá žíla horní dutá žíla.
Odkysličenou krev odvádí z pravé komory plicní kmen přivádí do levé síně plicní žíla odvádí z levé komory plicní tepna.
Poloměsíčité chlopně se mj. nacházejí mezi komorami na začátku plicní tepny mezi síněmi a komorami.
Nejsilnější svalovina srdce se nachází ve stěně levé komory ve stěně pravé síně ve stěně levé síně.
Ischemická choroba srdeční může být způsobena nedomykavostí poloměsíčitých chlopní aterosklerózou věnčitých tepen nedomykavostí cípatých chlopní.
Vrátnicová žíla je součástí malého krevního oběhu vycházi z jater odvádí krev ze žáludku, střev a sleziny.
Vnitřní dýchání je výměna kyslíku mezi krví a plícemi výměna oxidu uhličitého a kyslíku mezi krví a tkáněmi výměna oxidu uhličitého mezi plícemi a tkáněmi.
Alveolární vzduch obsahuje mj. asi 21% kyslíku a 0.03% oxidu uhličitého 23% kyslíku a 3% oxidu uhličitého 14% kyslíku a 5% oxidu uhličitého.
Dospělý člověk při jednom klidném vdechu a výdechu vymění přibližně 500 ml vzduchu 1400 ml vzduchu 30 ml vzduchu.
Sliny obsahují amylázu pepsin pepsinogen.
V ústní dutině začíná štěpení sacharidů bílkovin tuků.
Do dvanáctníku ústí pouze vývod slinivky břišní pouze vývod žlučníku ústí oba uvedené vývody.
Žlučník je pro život nepostradatelný jeho funkcí je schromažďování a zahušťování žluči podílí se na tvorbě žluči.
Apendix vermformis je slepý výběžek slepého střeva je slepý výběžek tenkého střeba je slepý tračník.
Bakterie žijící v tulstém střevě tvoří vitaminy B12 a K nemohou být patogenní jsou pouze jednoho druhu.
Základní stavební jednotkou ledvin je glomerulus nefron Bowmanův váček.
Vývodné močové cesty tvoří ledvinné kalichy, ledvinná pánvička, močovod, močový měchýř a močová trubice pouze močovod pouze močová trubice.
Močový měchýř je u ženy uložen za sponou stydkou za konečníkem za dělohou.
Které tvrzení neplatí v ledvinách se koncentrují a vylučují odpadní látky vývodné cesty močové mají ve svě stěně pouze kosterní svalovinu močová trubice je delší u mužů než u žen.
Nejpohotovějším zdrojem energie jsou tuky sacharidy bílkoviny.
K vitamínům rozpustným ve vodě patří D K C.
Hyperfunkce štítné žlázy nezpůsobuje spavost zvýšenou ventilaci zvýšenou tvorbu tepla.
Hladinu vápníku v krevní plazmě ovlivňuje parathormon tyroxin antidiurentický hormon.
Těla neuronů a jejich krátké výběžky tvoří převážně bílou hmotu nervové dráhy šedou hmotu míchy a mozku.
Gliové buňky vedou vzruchy chrání a vyživují neurony tvoří buněčné tělo neuronů.
Sylviův kanálek probíhá uprostřed páteřní míchy je součástí mezimozku spojuje třetí a čtvrtou mozkovou komoru.
V týlním laloku se nachází centrum zrakové sluchové kožní citlivosti.
Kolik existuje párů hlavových nervů u člověka 12 11 10.
Mimické svaly obličeje inervuje lícní nerv trojklanný nerv bloudivý nerv.
Robert Koch objevil původce tuberkulózy sestrojil mikroskop objevil tetracyklinová antibiotika.
Lysozomy jsou váčky obsahující proteolytické enzymy jsou organely zásobovací jsou místem proteosyntézy.
Tkáň je soubor buněk podobného tvaru, stejného původu a funkce je soubor buněk, které jsou schopny samostatné existence je soubor buněk, které se liší svoji stavbou a funkcí.
Genotyp je soubor pozorovatelných vnějších znaků soubor genů obsaženách v mitochondriích soubor genů organismu.
Epifýzy jsou střední úseky dlouhých kostí tvořeny kompaktní kostní tkání kloubní konce kostí rostoucí části kostí.
Svalová vlákna kosterního svalu se po narození nemohou dělit jsou jednojaderná všechna uvedená tvrzení jsou pravdivá jsou uspořádána do myofibril.
Mozek v ontogenetickém vývoji vzniká z hlavové části nervové trubice, která se původně diferencuje na tři části nediferencuje se na dvě části na šest částí.
Pokud umístíme živočišnou buňku do hypertonického prostředí, nastane dělení buňky hemoptýza hemolýza katalýza.
Žluč je bezbarvá kapalina obsahuje žlučové barvivo myoglobin způsobuje emulgaci tuků Shromažďuje se v játrech.
Které tvrzení je nepravdivé bránice odděluje dutinu břišní od dutiny hrudní bránice obsahuje pouze dva otvory: pro jícen a pro aortu při nádechu se bránice vyklene směrem dolů bránici inervuje n. phrenicus.
V 1mm3 lidské krve dospělého člověka je průměrně 2 - 3 tisíce leukocytů 5 - 8 tisíc leukocytů 12 - 18 tisíc leukocytů není stálý počet.
Vrátnicová žíla vychází z jater je vytvořena pouze u plodu odvádí krev ze žaludku, střev a sleziny je součástí malého krevního oběhu.
Poloměsíčité chlopně se nacházejí při vyústění dolní duté žíly na začátku plicního kmene a aorty mezi komorami mezi síněmi a komorami.
Nejsilnější svalovina srdce se nachází ve stěně levé komory ve stěně pravé komory mezi komorami ve stěně levé síně.
Při svalovém stahu (reakci myosinu s aktinem) je nezbytná přítomnost iontů sodných vápenatých draselných selenových.
Downův syndrom je způsoben trisomií 21. chromozomu trisomií 18. chromozomu trisomií 16. chromozomu trisomií 20. chromozomu.
Fascie je zajišťuje spojení svalu a šlachy vazivová blána pokrývající povrch většiny kosterních svalu vazivo spojující svalové snopečky ve snopce nervové vlákno inervující několik svalových vláken.
Úplný lidský mléčný (první dentice) chrup je tvořen 22 a trvalý 30 zuby je tvořen 20 a trvalý 32 zuby je tvořen 22 a trvalý 32 zuby počet je závislý na pohlaví jedince.
Patrová mandle zužuje vchod do hltanu a napomáhá tak polykání produkuje ptyalin zvlhčuje vzduch proudící do trávicí trubice tvoří ochrannou bariéru zabraňující pronikání infekce do dýchací trubice.
Dospělý člověk při jednom klidném vdechu a výdechu vymění přibližně 1400 ml vzduchu 2 l vzduchu 500 ml vzduchu 30 ml vzduchu.
Endoplazmatické retikulum zajišťuje dělení buněk syntézu DNA a sacharidů rozklad steroidů syntézu lipidů a proteinů.
Motorická jednotka je základní stavební jednotka kosterního svalu základní stavební jednotka míchy skupina svalů upínající se na jednu kost soubor svalových vláken inervovaných jedním nervovým vláknem.
Zvýšení počtů erytrocytů nad fyziologickou mez nastává při všech infekčních chorobách při nižším parciálním tlaku dusíku při vyšším parciálním tlaku kyslíku při dlouhodobém pobytu ve větších nadmořských výškách.
Které tvrzení neplatí žebra jsou ke kosti hrudní připojena chrupavkou 10. a 11. pár nejsou žebra volná s hrudní kostí artikuluje lopatka součástí hrudní kosti je mečovitý výběžek.
Největší kloub v těle je kloub ramenní kloub kolenní kloub kyčelní kloub loketní.
V obličejové části lebky se nachází kost spánková kost radličná kost temenní šev věncový.
Hladké svaly jsou ovládány senzitivními nervy výhradně hlavovými nervy nervy pyramidové dráhy autonomními (vegetativními) nervy.
Průměrná životnost erytrocytů člověka je 2-12 dnů 30-40 dnů 100-120 dnů nejméně rok.
Aglutinogeny jsou V membráně červených krvinek V krevní plazmě Protilátky v séru Srážlivé látky v červených krvinkách.
Nepodmíněné reflexy Jsou získané během života Jsou vrozené Mohou být dočasné Vznikají působením dvou podnětů.
Mozkomíšní mok Omývá mozek a míchu a zajišťuje těmto tkáním výživu Se v mozku nachází nad tvrdou plenou a poskytuje mozku ochranu před otřesy Se nachází v prostoru pod arachnoideou a chrání mozek a míchu před nárazy Jeho stálé množství se udržuje zpětným vstřebáváním krevního oběhu.
Vazivový obal srdce se nazývá Myokard Perikard Endokard Endotel.
Žaludeční šťáva neobsahuje Amylázu Kyselinu chlorovodíkovou Pepsinogen Žádná z odpovědí není správná.
Termoregulační centrum se nachází V prodloužené míše V epifýze V hypotalamu V kůži.
Zadní mozek Obsahuje centra nepodmíněných reflexů sluchových Je tvořen talamem a hypotalamem Tvoří jej prodloužená mícha,most a mozeček Je sídlem formování vědomé činnosti.
Pohrudnice je Vazivová blána kryjící povrch plic Vazivová blána vystýlající plicní sklípky Vazivová blána vystýlající hrudní dutinu Céva zásobující orgány dutiny hrudní.
Oko u člověka je orgán, který dodává nervové soustavě asi 1% 10% 80% 99% všech informací.
Mozek dospělého člověka má průměrnou hmotnost 500 g 1300g 250 g 2500 g.
Který z odborných názvů lidských ras (plemen) je nesprávný? antropoidní europoidní negroidní mongoloidní.
Hladké svalstvo je ovlivňováno nervy i hormony lze ovlivňovat vůlí dosahuje třetiny hmotnosti těla skládá se z vláken propojených příčnými spojkami.
Centrum řízení činnosti ledvin je v hypothalamu v prodloužené míše ve středním mozku v koncovém mozku.
Mitrální chlopeň je dvojcípá chlopeň mezi levou síní a levou komorou dvojcípá chlopeň mezi pravou síní a pravou komorou poloměsíčitá chlopeň mezi plicní tepnou a levou komorou poloměsíčitá chlopeň mezi levou síní a komorou.
Které z uvedených krevních tělísek člověka nemají jádro? granulocyty lymfocyty histiocyty trombocyty.
Žluč způsobuje emulgaci tuků obsahuje žlučové barvivo myoglobin je bezbarvá kapalina Shromažďuje se v játrech.
Herbivorní živočichové jsou domestikovaná zvířata masožravci býložravci všežravci.
Komunikaci mezi neurony zajišťují Ranvierovy zářezy synapse myelinová pochva nefrony.
Mezi pojiva patří svalová tkáň vazivo nervová tkáň tělní tekutiny.
Zásobním cukrem v lidských buňkách je glykogen glukóza fruktóza insulin.
Nejpohotovějším zdrojem energie jsou bílkoviny tuky sacharidy vitamíny.
Mozek v ontogenetickém vývoji vzniká z hlavové části nervové trubice, kteráse původně diferencuje na dvě části na tři části nediferencuje se na šest částí.
Redukčním dělením vznikají epitelové buňky pojivové buňky pohlavní buňky nervové buňky.
Z ektodermu vzniká trávicí a dýchací soustava a kostra nervová soustava a pokožka kostra a škára dýchací systém.
Antigen je cizorodá látka vyvolávající imunitní odpověď protilátka receptor látka, kterou tvoří bílé krvinky.
Zásobním cukrem v lidských buňkách je fruktóza glukóza glykogen insulin.
Protonefros jsou nejdokonalejší typ ledvin předledviny u kostnatých ryb ledviny pouze suchozemských živočichů základy pohlavních žláz.
Na zástavě krvácení se podílejí albuminy lymfocyty monocyty krevní destičky.
Epifýzy jsou střední úseky dlouhých kostí tvořeny kompaktní kostní tkání rostoucí části kostí kloubní konce kostí.
Antigen je protilátka receptor cizorodá látka vyvolávající imunitní odpověď látka, kterou tvoří bílé krvinky.
Spojením dvou aminokyselin vznikne dipeptid bílkovina amfiont polypeptid.
Endoplazmatické retikulum zajišťuje rozklad steroidů dělení buněk syntézu DNA a sacharidů syntézu lipidů a proteinů.
Cytoplazmatická membrána je na povrchu lidských buněk je zcela propustná není u živočišných buněk je tvořena kolenchymem.
Fagocytóza je forma pohlcování látek buňkou prasknutí červených krvinek v hypotonickém prostředí vychytávání pouze škodlivých látek vorganismu forma transportu iontů do buňky.
Nejpohotovějším zdrojem energie jsou bílkoviny tuky vitamíny sacharidy.
Komunikaci mezi neurony zajišťují synapse nefrony myelinová pochva Ranvierovy zářezy.
Alexander Fleming objevil inzulín sestavil binomickou nomenklaturu vypracoval laboratorní metody umožňující kultivaci mikroorganismů na živných půdách objevil penicilin.
Mezi pojiva patří tělní tekutiny vazivo nervová tkáň svalová tkáň.
Z ektodermu vzniká trávicí a dýchací soustava a kostra dýchací systém kostra a škára nervová soustava a pokožka.
Redukčním dělením vznikají pojivové buňky nervové buňky pohlavní buňky epitelové buňky.
Herbivorní živočichové jsou masožravci všežravci domestikovaná zvířata býložravci.
Limbický systém se účastní tvorby emocí je součástí prodloužené míchy řídí mimovolní hybnost člověka je strukturou mozkového kmene.
Mozek v ontogenetickém vývoji vzniká z hlavové části nervové trubice, kteráse původně diferencuje na dvě části nediferencuje se na tři části na šest částí.
Pokud umístíme živočišnou buňku do hypertonického prostředí nastane hemoptýza dělení buňky hemolýza katalýza.
Alveolární vzduch obsahuje asi 23 % kyslíku a 3 % oxidu uhličitého 21 % kyslíku a 0,03 % oxidu uhličitého 14 % kyslíku a 5 % oxidu uhličitého 2%kyslíku a 5 % oxidu uhličitého.
Nositelkou genetických informací je DNA histon mRNA RNA transkriptáza.
Které tvrzení je nepravdivé bránice je hlavní inspirační sval bránice odděluje dutinu břišní od dutiny hrudní při vdechu se bránice posunuje směrem do břišní dutiny bránice obsahuje pouze dva otvory, pro jícen a pro aortu.
Amonotelní živočichové jsou ptáci hmyz ryby savci.
Mezi granulocyty patří B- lymfocyty neutrofilní leukocyty monocyty T- lymfocyty.
Do systému živočišných tkání nepatří chrupavka parenchym vazivo krev.
Hematokrit je poměr objemu krvinek a destiček k objemu plazmy množství hemoglobinu v krvi poměr počtu leukocytů k počtu erytrocytů v krvi poměr objemu destiček k objemu krvinek.
Hlavní funkce glykogenu je pouze energetická strukturální energetická a zásobní informační.
Prodloužená mícha uchovává paměťové stopy je součástí mozkového kmene vznikla z předního mozkového váčku je nejnižším ústředím nepodmíněných reflexů.
Kdo objevil původce cholery I. Mečnikov L. Pasteur J. E. Purkyně R. Koch.
Do levé srdeční síně ústí plicní žíly horní dutá žíla plicní kmen dolní dutá žíla.
Epifýzy jsou převážně kloubní konce dlouhých kostí úseky dlouhých kostí mezi kloubními konci rourovité úseky kostí tvořeny především kompaktní kostní tkání.
Dospělý člověk při jednom klidném vdechu a výdechu vymění asi 200 ml vzduchu 1400 ml vzduchu 500 ml vzduchu 30 ml vzduchu.
Sexuální dimorfizmus je morfologická a funkční odlišnost jedinců různého pohlaví je schopnost pohlavní žlázy produkovat oba typy gamet je schopnost pohlavního rozmnožování je porucha tvorby pohlavních žláz.
Myofibrily jsou mj. v krevních buňkách ve sklivci ve svalových buňkách v nervových buňkách.
Fagocytóza je vychytávání škodlivých látek v organismu způsob vylučování odpadních látek buňkou prasknutí červených krvinek v hypotonickém prostředí transport větších částic do buňky.
Axonem se vzruch šíří centrifugálně aferentně koncentricky centripetálně.
Základní stavební a funkční jednotkou kůry ledvin je nefron pouze Henleova klička a tubuly pouze glomerulus pouze Bowmanův váček.
Kyselé prostředí žaludku je nezbytné pro přeměnu neúčinného pepsinogenu na účinný pepsin umožňuje štěpení tuků je neutralizováno žaludečními kyselinami dosahuje hodnot pH = 7,0.
Čéška (patella) je kost vsunutá do dutin na horním konci holenní kosti součást kosti patní kost vsunutá do ohbí na dolním konci stehenní kosti kost v úponu m. quadriceps (femoris).
Homozygot je jedinec jehož znaky jsou určeny vždy třemi geny jehož chromozomy vytvářejí páry jehož znaky jsou určeny vždy dvěma geny který má pár shodných alel téhož genu.
Mezibuněčnou hmotu pojiv tvoří především nepolymerizovaný tropokolagen nerozpustný trombin nerozpustný vláknitý kolagen rozpustný kolagen.
Monocyty u dospělého zdravého jedince tvoří 50 % bílých krvinek nikdy nevystupují z krve do tkání jsou malé vícejaderné buňky jsou po změně v makrofágy schopny fagocytózy.
Při hypovitaminóze a avitaminóze vitamínu A vznikají záněty kůže vzniká šeroslepost dochází k vypadávání zubů vzniká krvácení.
Axony obsahují cytoplasmu zvanou axolemma tvoří šedou hmotu mozkovou jsou zpravidla opatřeny myelinovými pochvami jsou výběžky nefronu.
Recesivní alela je plně funkční alela je plně nefunkční gen je plně funkční gen je plně nefunkční alela.
Sedimentace červených krvinek se zpomaluje svěkem umožňuje přesnou diagnózu je ovlivňována bílkovinami krevní plazmy je stejně rychlá u mužů i u žen.
Proprioreceptory jsou fotoreceptory v oční sítnici svalová vřeténka a šlachová tělíska kožní receptory pro dotyk, chlad, teplo a bolest čichové buňky a chuťové pohárky.
Vyberte, které tvrzení platí o chromozomech všechna tvrzení jsou pravdivá není na nich uložena genetická informace je na nich uložena genetická informace nelze je pozorovat v dělící fázi jádra.
Genotyp je soubor genů buňky nebo organism soubor pozorovatelných vnějších znaků soubor genů, které jsou uloženy v rámci 1 buněčného jádra soubor pozorovatelných vnitřních znaků.
Fagocytóza je: forma pohlcování látek buňkou prasknutí červených krvinek v hypotonickém prostředí vychytávání pouze škodlivých látek vorganismu forma transportu iontů do buňky.
Mezi pojiva patří: tělní tekutiny vazivo nervová tkáň svalová tkáň.
Z ektodermu vzniká trávicí a dýchací soustava a kostra dýchací systém kostra a škára nervová soustava a pokožka.
Report abuse Consent Terms of use