Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONDemko

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Demko

Description:
Question

Author:
BM
(Other tests from this author)

Creation Date:
25/01/2022

Category:
History

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Kdo byl kardinalista? Marshall, Jevons, Walras, Menger Samuelson, Modigliani, Hicks, Hansen, Klein Hayek, Mises, Pareto, Hicks, Edgeworth.
Pro monetaristy je charakteristická exogenní teorie poeněz a nákladová teorie inflace endogenní teorie peněz a peněžní teorie inflace exogenní teorie peněz a peněžní teorie inflace.
Co je podle monetaristů stabilní? poptávka po peněžích, investice, investiční multiplikátor nabídka po peněžích, spotřeba, peněžní multiplikátor poptávka po penězích, spotřeba, peněžní multiplikátor.
Co způsobuje inflaci podle nové keynesiánské ekonomie? pokles AD poptávka po peněžích, spotřeba, peněžní multiplikátor produkční mezera.
Kdo byl předchůdce školy racionálních očekávání? Buchannan Muth Becker.
Kdo požadoval empirickou verifikaci? August Comte Thomas Kuhn Imre Lakatos Max Weber.
Kdo souhlasil s Comtem o emoirické verifikaci? Vídeňský kroužek Mont Pelerin Society Fyziokraté Karl Poper.
Kdo prosazoval empirickou falzifikaci? Imre Lakatos Thomas Kuhn Karl Poper Auguste Comte.
Kdo napsal Logiku vědeckého bádání? Karl Popper Thomas Kuhn Auguste Comte Umre Lakatos.
Kdo napsal Strukturu vědeckých revolucí? Adam Smith Thomas Mun Thomas S. Kuhn Imre Lakatos.
Kdo prišel s pojmem paradigma? David Ricardo Thomas Kuhn Imre Lakatos Adam Smith.
Vědecko-výzkumné programy se dělí podle Lakatose na? progresivní, regresivní a degenerativní progresivní a degenerativní progresivní a degresivní progresivní a regresivní.
Jak se nazývá první ekonomické paradigma? Klasická politická ekonomie merkantilismus fyziokratismus kameralismus.
Jaké knihy napsal Adam Smith? Bohatství národů a Ekonomická tabulka Bohatství národů a Ekonomická tabulka a Teorie mravních citů Bohatství národů a Teorie mravních citů jen Bohatství národů.
Jak se klasikové dívali na zahraniční obchod? hra s nulovým součtem hra s negativním součtem hra s pozitivním součtem hra s neutrálním součtem.
Kdy skončilo první ekonomické paradigma? 1892 1881 1871 1861.
Mezi znaky Chicagské školy NEPATŘÍ: Žádná z odpovědí Laisezz-faire Endogenní informace Empirické ověřování.
Co neplatí pro Misese? Neutralita peněz Racionální očekávání Metodologický individualismus Metodologický subjektivismus.
Jaké teorie hodnoty byl Adam Smith zastáncem? Nákladové teorie hodnoty Subjektivní teorie hodnoty.
Kdo vymyslel jednomyslná hlasování? Představitelé Rakouské školy David Hume Knut Wicksell James Buchanan.
Jaký je argument proti nekonzistenci? Směřování k hospodářský unii Společná fiskální politika Závislost na CB Nezávislost na CB.
Neoklasický model růstu má: Žádná z odpovědí Jeden faktor růstu Více faktorů růstu Za každým jiný, zákonitě vyšší počet faktorů růstu.
V čem spočíval monetaristický spor v 50. letech? Zda má na zvýšení AD větší vliv měnová nebo rozpočtová politika Spor se nekonal v 50. letech, ale koncem 60. letech Zda je mezi zvyšováním důchodů a deflací přímá nebo nepřímá úměra V povaze hospodářských cyklů.
Jaká byla dvě ústřední témata Lausannské školy? Růst bohatství a efektivní alokace vzácných zdrojů Růst bohatsví a ekonomická rovnováha Ekonomická rovnováha a efektivní alokace vzácných zdrojů Ekonomický blahobyt a ekonomická rovnováha.
Kdo použil jako prvním pojem újma z práce? William Jevons Adam Smith Friedrich August von Hayek John Maynard Keynes.
Jaká třída se podílí na hospodářskému růstu nejvíce podle Davida Ricarda? Spotřebitelé Kapitalisté Vlastníci pozemků Dělníci.
O co doplnil Ricardo předmět zkoumání ekonomie? O tvorbu bohatsví O rozdělování bohatsví O subjektivní teorii hodnoty O blahobyt.
Kdo odlišoval výrobní metody na přímé a oklikové metody? Friedrich von Wieser Ludwig von Mises Eugen von Böhm-Bawerk Carl Menger.
Kdo si myslel, že kapitál jsou oklikové výrobní metody? Carl Menger Eugen von Böhm-Bawerk Ludwig von Mises Friedrich August von Hayek.
Který z uvedených ekonomů nepoužil poptávku (AD) pro vysvětlení tržní ceny? Menger Mill a Dupuit Wicksell a Hicks Smith.
Kdo přišel s pojmem cenová elasticita poptávky? Milton Friedman Jean-Baptiste Say Arthur Pigou Alfred Marshall.
Kdo odlišil soukromé a společenské náklady a soukromý a společenský užitek? Frank Knight Milton Friedman Arthur Pigou Knut Wicksell.
Podle Pigoua monopol snižuje: Rovnovážnou cenu Kvazirentu intramarginálních firem Ekonomický blahobyt Abnormální zisk v krátkém období.
Byl to skot, měl rád Davida Huma, jako malý byl unesen cikány. Nikdy se neoženil, jeho pravou láskou byla svoboda, která se prosadila v jeho ekonomii tím, že byl zastáncem laisezz-faire. Zastával nákladovou teorii hodnoty a jako prvn zpozoroval tendenci k jednotné míře zisku. Kdo to je? John Stuart Mill David Ricardo Adam Smith Nassau William Senior.
Za mlada byl velmi liberální, vystudoval matematiku, byl senátorem za vlády Mussoliniho v Itálii, věnoval se také sociologii, nerozuměl si s Leónem Walrasem, napsal například dílo Mysl a společnost, v ekonomii byl ordinalistou a rád používal indiferenční křivky. Kdo to je? Vilfredo Pareto Francis Edgeworth William Jevons John Hicks.
Čím se zabýval Schumpeter? Teorie monopolu Transakčními náklady a zákonem klesajících výnosů Teorie podnikatele, nevyrovnané hospodářské cykly, zánik kapitalismu Vznik nových pracovních příležitostí s příchodem demokracie.
Z permanentního důchodu vyplývá: Že investiční multiplikátor je nestabilní Že investiční multiplikátor je nestabilní jen pokud jsou důchody relativně nízké Že investiční multiplikátor je stabilní Žádná z odpovědí.
Arrowův teorém nemožnosti říká, že: Není možno popsat vztah mezi inflací, nezaměstnaností a průměrnou výší důchodu na obyvatele dle PPP Společenská funkce blahobytu není nic jiného než vyjádření společenského preferenčního uspořádání, jehož však nelze dosáhnout Všeobecný blahobyt je utopistickým ideálem, který by byl dosažitelný v případě, že by byl odbyt rovný ponuce Nelze hýbat se žádnými preferenčními škálami.
Jaká škola požaduje návrat od centrálního ke svobodnému bankovnictví? Lausannská škola Cambridgeská škola Postkeynesiánství Rakouská škola.
Kdo přišel s poznatkem, že existuje tendence k jednotné míře zisku? Jean-Baptiste Say Thomas Robert Malthus Adam Smith David Ricardo.
V kterém díle se poprvé objevil koncept spotřebitelského přebytku? Obecná teorie (Keynes) Zásady ekonomie (Marshall) Theories of surplus value (Marx) Utopie (Moore).
Jaký má institucionalismus vztah k metodologickýmu individualismu? Uznávají ho, ale jenom do určité míry, jelikož institucionalismus chtěl člověka izolovat i od institucí, zatímco individualismus jen od ostatních lidí Žádný – absolutně na sebe nereagovali Byl jím inspirovaný Kritizují ho, protože vytrhuje člověka z reálného společenského prostředí a izoluje ho.
Sayův zákon trhu předpokládá, že: Peníze jsou oběživem i uchovatelem hodnoty Peníze jsou pouze oběživem Peníze jsou směnitelné za zlato Peníze jsou pouze uchovatelem hodnoty.
Co NENÍ předpokladem rakouské školy? Náklady obětované příležitosti Svobodné bankovnictví Ekvivalence směny Volný trh.
Co bylo základním axiomem praxeologie? Člověk jedná tak, aby se dostal do situace lepší, než je jeho stávající Člověk se snaží nakoupit za co nejnižší cenu co nejvíce statků Člověk dá přednost kvalitě před kvantitou, je potřeba tedy dávat důraz na kvalitu zboží Člověk se přirozeně snaží dostat k moci.
Kdo vedl spor o Velké hospodářské krizi ve 30. letech? Mises a Pareto Keynes a Hayek Marshall a Fisher Marx a Smith.
Co tvrdil Hayek? Existují reálné hospodářské cykly Ceny nejsou nositeli informací Peníze jsou neutrální Deflace není nebezpečná.
Který z výroků připisujeme Rakouské škole? Řád je tvořen spontánním jednáním mnoha jedinců Socialismus je pokus nahradit anarchii trhu a dosáhnout větší rovnosti pomocí společenskému plánování. Toto by však vedlo k nesmírnému nárůstu byrokracie moci, jehož následkem by byla nesvoboda a ekonomická stagnace Války měly vždy ekonomické příčiny. Teprve až lidstvo vyřeší všechny ekonomické problémy, bude se válčit z jiných příčin.
Co lze říci o hospodářských cyklech dle Schumpetera? Jsou pravidelné, inovace jsou předvídatelné Nejsou pravidelné, inovace jsou předvídatelné Jsou pravidelné, inovace nejsou předvídatelné Nejsou pravidelné, inovace nejsou předvídatelné.
Čím se zabýval Schumpeter? Vlastní teorie kapitálu Reálné-inovační cykly Kolektivistická ideologie Monetární teorie cyklu.
Report abuse Consent Terms of use