option

dendra

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
dendra

Description:
dendra

Author:
?
(Other tests from this author)

Creation Date:
10/06/2015

Category:
Science

Number of questions: 47
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Označte struktury, jež jsou běžnou součástí pokročilé sekundární stavby stonku epidermis felom pericykl tracheidy dřevní vlákna.
Označte všechna platná tvrzení vázaný růst-výhon či jeho části založeny v pupenu již v roce předcháyejícím jejich rozvinutí vázaný růst-výhon či jeho části zčásti založeny bezprostředně před jejich rozvinutím růst rytmický-netvoří zřetelné zimní pupeny a jizvy na bázi ročních přírůstů rytmický růst má rod Thuja tzv. jánské výhony jsou variantou růstu rytmického.
Označte pravdivá tvrzení značení řádů os nadzemní části dřevin obvykle vychází z principu, že mateřská osa má nižší číslo/řád než z ní vyrůstající osa dceřinná osa podřízená má ve srovnání s osou jí nadřazenou obvykle výše umístěný vrchol svisle orientované osy jsou v rámci koruny obvykle konkurenceschopnější než osy vodorovně orientované výrazný větevní kroužek obvykle značí málo vitální a málo konkurenceschopnou větev v rámci koruny vzpřímení postranní osy jako náhrady za ztracenou hlavní osu se děje prostřednictvím tvorby reakčního dřeva.
Označte platná tvrzení o kořenech borka na kořenech v půdě obvykle nevzniká tzv koncové kořínky omezeného růstu mají krátká internodia hustota kořenění je u listnáčů obecně nižší než u jehličnanů feloderma v krycích pletivech (podzemních) kořenů neobsahuje chlorofyl humus snižuje hustotu větvení tzv koncových kořínků.
Označte platná tvrzení v souvislosti s pionýrskými dřevinami na některých stanovištích k nim náleží Betula pendula, Pinus sylvestris, Acer pseudoplatanus, Larix decidua obvykle pravidelně a bohatě plodí a jejich semeno je snadno šiřitelné na daném stanovišti jsou v přirozených podmínkách (z dlouhodobého pohledu) konkurenčně nejsilnější jsou vždy výrazně suchovzdorné dřevina pionýrská na příznivých stanovištích může být dřevinou klimaxovou na stanovišti extrémním.
Označte správné tvrzení linie je soubor pohlavě se množících jedinců jednotného vzhledu, jehož stabilita je udržována opakovaným výběrem ke standardu mezidruhoví kříženci generativního původu jsou označováni multiplikační značkou "x", lokalizovanou před rodovým jménem mezirodoví kříženci vegetativního původu jsou označováni multiplikační značkou "+", lokalizovanou před rodovým jménem u víceslovných jmen kultivarů se první z nich píše velkým počátečním písmenem a ostatní malým počátečním písmenem druhový přívlastek v českých názvech rostlin s epíše vždy malým počátečním písmenem.
Označte pravdivá tvrzení - dřeviny s výraznou kořenovou výmladností či odnožováním jsou Gymnocladus dioicus, Populus alba Populus nigra, Salix fragilis Rosa pimpinellifolia, Spiraea x vanhouttei Lonicera xylosteum, Physocarpus opulifolius Aesculus parviflora, Kerria japonica.
Označte pravdivá tvrzení v rámci časoprostorových funkčních kategorií dřevin patří mezi tzv. cílové dřeviny tyto kategorie: dřeviny doplňkové, podrostové, výplňové, keře (křoviny) primární úlohou tzv sloužících dřevin je vylepšení stanovištních podmínek pro dřeviny cílové jako podrostové dřeviny lze v bramborářské výrobní oblasti na středně vlhkých půdách použít: Ribes alpinum, Daphne mezereum, Prunus padus jako kosterní dřeviny lze v řepařské výrobní oblasti a ve větších objektech obvykle použít: Picea abies, Sorbus aucuparia, Quercus robur jako přípravné dřeviny lze v řepařské výrobní oblasti obvykle dobře použít: Alnus glutinosa, Populus x canadensis, Betula pendula.
Označte pravdivá tvrzení - obtížněji se přesazují Betula pendula, Magnolia x soulangiana Alnus glutinosa, Populus balsamifera Carpinus betulus, Hammamelis japonica.
Zvěří jsou při získávání potravy obvykle přednostně vyhledávány a poškozovány Colutea arborescens, Fagus sylvatica Lonicera xylosteum, Malus sp.
Reakční zóna v modelu CODIT je hraniční zóna oddělující ve dřevě existujícím v okamžiku poranění část napadenou od části zdravé hraniční zóna oddělující ve dřevě tvořícím se po okamžiku poranění napadenou část od zdravé hraniční zóna oddělující dřevo existující v okamžiku poranění od dřeva vytvářejícího se po okamžiku napadení.
Kompartmentalizace je nejúčinnější období po počátku vegetace období ke konci vegetace.
živými buňkami jsou u stonku sekundární stavby dřevní parenchym tracheidy sítkovice korkové buňky sklereidy v lýku.
bazitonie je charakteristická pro část keřů všechny keře část polokeřů všechny polokeře všechny stromy.
kotevní kořeny jsou běžné ve starším kůlovém systému jsou typické pro starší kůlový a srdčitý kořenový systém řadíme do kořenů horizontálních vyrůstají z báze kmenu, respektive z kořenového krčku vyrůstají ve vyšším věku jedince z kořenů srdčitých.
Dřeviny, jejichž květní orgány se založí a vykvetou v jednom kalendářním roce kvetou převážně v (časném až pozdním) létě kvetou obvykle v předjaří kvetou převážně na jařě hluboký řez v období vegetačního klidu neomezuje zřetelně kvetení v následující vegetaci hluboký řez v období vegetačního klidu zřetelně omezuje kvetení v následující vegetaci.
charakteristickou vlastností klimaxových dřevin, určujících charakter společenstva na příznivých stanovšitích obvykle jsou bezúzké vazby na mykorhizní houby obvykle pravidelně plodí obvykle středně rychle, někdy až rychle rostoucí na daném stanovišti v přirozených podmínkách konkurenčně nejsilnější v přirozených podmínkách střední Evropy je dožívající generace klimaxových dřevin střídána následující generací klimaxových dřevin v procesu zvaném ekologická sukcese.
výrazná pařezový výmladnost i ve vyšším věku Castanea sativa Fagus sylvatica Tilia cordata Sorbus aucuparia Betula pendula.
pravdivá tvrzení les vytváří na hranici svého přirozeného výskytu obvykle uzavřenou formaci, pokud nejsou půdní podmínky mozaikovitě diferencované fyziologické optimum dřevin lze odvodit od těžiště jejich výskytu v přirozených podmínkách klimaxové dřeviny na příznivých stanovištích obvykle téměř každoročně bohatě plodí a jejich semeno je snadno šiřitelné čím je stanoviště extrémnější, tím má ekologická sukcese více sukcesních stádií Pins sylvestris a Betula pendula mohou být na některých stanovištích dřevinami klimaxovými.
nejvýraznější inhalační alergeny Betula pendula Alnus glutinosa Carpinus betulus.
silně jedovaté dřeviny Laburnum anagyroides Hedera helix.
ukazatele využitelné k vizuálnímu hodnocení biomechanickému aspektu vitality patří infračervená fotografie kladívko vysoko umístěné těžiště poměr dlouhých a krátkých výhonů v koruně.
kořeny postranní kořeny vznikají na kořenech sekundární stavby ze spících pupenů adventivní kořeny v dutině kmenu je obvykle účelné odstranit, pokud je to technicky možné kotevní kořenový systém je podmíněn více stanovištěm než geneticky kořenový systém dospělé dřeviny představuje obvykle 1/5 až 1/3 celkové biomasy stromu sazenice dřevin množené řízkováním nemívají kůlový kořen.
dřeviny, jejichž květní orgány se založí v jednom a vykvetou v následujícím roce hluboký řez v období vegetačního klidu omezuje kvetení v následující vegetaci kvetou převážně ve druhé polovině vegetace.
pravdivá tvrzení každoroční hluboký řez neomezuje u většiny keřů kvetoucích ve druhé polovině vegetace bohatost jejich kvetení poloplné či plné květy mají semeníky částečně či zcela přeměněné v květní obaly souplodí je soubor plodů na společném stonku, vznikající z celého květenství.
pravdivá tvrzení hlavním cílem tvorby kalusu u ránového dřeva je zabránit proniknutí patogenů do stonku druhotné stavby kompartmentalizace je proces, který se uskutečňuje jak ve stonku, tak kořenu primární stavby reakční zóna v modelu CODIT je hraniční zóna oddělující ve dřevě tvořícím se po okamžiku poranění nebo infekce část napadenou od části zdravé druhový přívlastek ve vědeckých názvech rostlin je psán vždy malým počátečním písmenem mezidruhoví kříženci generativního původu jsou označováni značkou "+" lokalizovanou před ruhovým jménem.
pravdivá tvrzení dřeviny jsou ve svých pletivech schopné obnovovat odumřelé buňku se vzrůstajícím věkem a současně i velikostí jedince se zvyšuje potřeba energie pomaleji než roste její produkce ztráta energetických látek (škrobu) s eminimalizuje, když se hluboké seříznutí nadzemní části dřevin provede těsně před počátkem rašení čím rozsáhlejší bezlisté partie větev má, tím více může být řezem reukována ochrana je dynamický a nespecifický proces, reagující na vnější negativní faktory, ohrožjící přežití. vede ke vzniku ochranných struktur.
správná tvrzení stanovení tzv. relativní je snadnější než stanovení tzv vitality absolutní pro hodnocení (celkové) vitality je rozhodující úroveň té složky, která je v lepším stavu výhodou olistění jako ukazatele fyziologické vitalityje, že není tolik komplikováno odchylkami od normálu, jež nesouvisí se změnami vitality aktuální odchylky od normálu, vyvolané chornickým působením stresového faktoru, se interpretují snadněji než odchylky a akutního poškození zbytková stěna zdravého dřeva dosahující alespoň 1/3 poloměru kmenu v daném místě při uzavřené dutině zabezpečuje dostatečnou odolnost vůči zlomu i při plně zavětvené koruně solitérního exempláře.
vodu vedou obvykle v posledním letokruhu dřeva jehličnany listnáče s kruhovitě pórovitým dřevem listnáče s roztroušeně pórovitým dřevem jehličnany a listnáče s roztroušeně pórovitým dřevem jehličnany a listnáče s kruhovitě pórovitým dřevem.
náhradní (adventivní) pupeny vznikají v hojivém pletivu kalusu na okraji rány vznikají z neprorašených zimních pupenů jsou pupeny pravidelné, jejich lokalizace je předem určená obvykle proraší bezprostředně po svém zformování mohou prorašit až za několik desítek let.
keříček výška obvykle 0,2 až 1 m výška obvykle 0,2 - 0,3 (0,5) m v Raunkierově klasifikaci životních forem patří mezi fanerofyty horní část stonku zůstává bylinná a každoročně odumírá celý stonek dřevnatí a jeho horní část (obvykle) neodumírá.
pravdivá tvrzení přísnost korunové hierarchie se s rostoucím věkem snižuje u stromů i u keřů po nástupu tvorby květních orgánů se u některých dřevin dosavadní sympodium mění na monopodium reiterace je proces, kterým dřevina reaguje na náhlé negativní vlivy prostředí, především poškození zpětná diferenciace větve v kmen je jev řazený do tzv celkové reiterace keře s výraznou aktivitou bazální obnovovací zóny jsou méně náročné na udržovací řez než keře s nízkou aktivitou této zóny.
pravdivá tvrzení polyarchická koruna má několik víceméně rovnocenných hlavních os sterilní a fertilní část rostliny má zřetelně rozdílnou architekturu u některých příčepivých/kořenujících lián reiterace je proces, během kterého dřevina mění monopodiální větvení na sympodiální čím aktivnější je bazální obnovovací zóna keře, tím méně generací větví jednec během svého života vytvoří tzv tlakové dřevo (varianta reakčního dřeva) vzniká na spodní straně větví listnáčů.
spící (proventivní) pupeny vznikají v hojivém pletivu u kalusu na okrjai rány vznikají z neprorašených zimních pupenů vyskytují se pouze u stonku sekundární stavby vyskytují se jak na stonku primární, tak i sekundární stavby obvykle proraší bezprostředně po svém zformování.
pravdivá tvrzení silná apikální kontrola podporuje/vyvolává procesy reiterace akrotonní větvení je podmínkou vzniku stromovité architektury listnáče mají (jako celek) přísnější hierarchii architektury nadzemní části tzv tlakové dřevo (varianta reakčního dřeva) vzniká na spodní straně větví jehličnanů výrazný větevní kroužek obvykle značí málo vitální větve.
živé buňky u stonku sekundární stavby dřevní parenchym tracheidy sítkovice korkové buňky sklereidy v lýku.
primární stavba stonku endodermis feloderma pericykl tracheje lýková vlákna.
náhradní (adventivní) pupeny vznikají v hojivém pletivu kalusu na okraji rány vznikají z neprorašených zimních pupenů obvykle proraší bezprostředně po svém zformování mohou prorašit až za několik desítek let jsou pupeny pravidelné, jejich lokalizace je předem určená.
pravdivá tvrzení mezi velmi krátkověké dřeviny (do 50 let) patří Rosa-záhonové, Lavandula angustifolia mezi středněveké dřeviny (100-200) let patří Populus nigra, Alnus glutinosa mezi rychle rostoucí dřeviny patří Larix decidua, Eleagnus angustifolia mezi velmi rychle rostoucí dřeviny patří Fallopia aubertii a Palownia tomentosa jemnou a těžkou strukturu mají Tamarix parviflora a Betula pendula.
typické ukazatele fyziologického aspektu vitality architektura/struktura koruny (dána poměrem dlouhých a krátkých výhonů) redukce listové plochy.
pravdivá tvrzení primární fcí tzv výplňových dřevin je vylepšit stanoviště pro dřeviny cílové pojmy biomechanický aspekt vitality a provozní bezpečnost jsou synonyma zbytková stěna zdravého dřeva dosahující alespoň 1/3 poloměru kmene v daném místě při uzavřené dutině zabezpečuje dostatečnou odolnost vůči zlomu i při plně zavětvené koruně solitérního exempláře.
cyklická změna struktury přirozeného lesního společenstva trvá u habrodubových společenstev obvykle několik set let trvá u přirozených smrčin obvykle 1 až 2 tisíce let je mechanismus nahrazující jednu generaci klimaxových dřevin za druhou je mechanismus postupného nahrazování pionýrských dřevin dřevinami klimaxovými má následující sled fází:obnovy, dorůstání, optima, dožívání, rozpadu.
pravdivá tvrzení habitus je výraz pro všechny vizuálně vnímatelné kompoziční vlastnosti dřeviny nejdříve kulminuje rychlost ročních přírůstů dřeviny do výšky, pak teprve do šířky struktura dřevin je vlastnost vyjadřovaná obvykle kombinací pojmů:lehká-těžká, jená, hrubá Fagus sylvatica může v jednom objektu sloužit jako dřevina kosterní i podrostová primární fcí dřevin výplňových je usnadnění technologie pěstování dřevin cílových.
pravdivá tvrzení optimum pro vznik a aktivitu mykorhiz je na neutrálních až slabě bazických půdách a při vyšším obshau dusíku tzv ekologické řady v typologické klasifikaci lesů vyjadřují vztah vegetace ke klimatu na akutní poškození imisemi jsou u stálezelených dřevin mladší ročníky listů citlivější než starší při působení kuchyňské soli škodí v rostlině především ionty chlóru, v půdě ionty sodíku vhodnost dřevin pro předpokládané klimatické změny ve střední Evropě určují především následující základní vlastnosti: suchovzdornost a odolnost vůči vedru.
pravdivá tvrzení klon je geneticky jednotný soubor jedinců vznikající z jediného exempláře vegetativním množením druhový přvlastek ve vědeckých názvech rostlin je psán velkým počátečním písmenem, pokud je odvozen od jména osoby Jména kultivarů se připisují v jednoduchých uvozovkách nahoře a nepíší se kurzívou.
pravdivá tvrzení mezi modifikující činitele ovlivňující každoroční projevy rostlin v čase náleží především faktory hydrické a edafické ? kvetení domácích druhů rodu Sorbus je charakteristické v rámci vegetační fáze plného jara mezi druhy s dlouhou dobou kvetení lze zařadit:amelanchier lamarckii, rosa hugonis, viburnum lantana předčasný opad probíhá nejčastěji jednorázově a je primárně způsobem příchodem časných podzimních mrazů barevný podzím je ponejvíce stimulován déletrvajícím střídáním nízkých a vysokých denních teplot, jejichž minima neklesají výrazně pod bod mrazu.
pravdivá tvrzení mezirodový generativní kříženec x před jméno mezirodový vegetativní kříženec + před jméno.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests