option
My Daypo

Didaktika LV: základní info, cíle LV

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Didaktika LV: základní info, cíle LV

Description:
NMgr. státnice

Author:
AVATAR

Creation Date:
05/06/2022

Category:
Literature

Number of questions: 34
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Didaktika je: teorie vzdělávání a vyučování teorie školy a školství teorie a praxe výuky.
Čím z uvedeného se didaktika nezabývá? reálná podoba literární výchovy jako školního předmětu v praxi vzdělávací obsahy procesem charakterizujícím činnost učitele a žáků, v němž si žáci tento osvojují vzdělávací obsah.
Didaktika literární výchovy je předmětová neboli ***** didaktika.
Didaktika literární výchovy je teorie ***** literární výchovy.
Didaktika literární výchovy se zabývá spíše: literární výchovou v praxi obecnou, ideální představou literární výchovy.
Co patří mezi základní didaktické kategorie? cíle obsah metody pomůcky známky.
Literární výchova je speciálním druhem předmětu. Jeho povaha je *****.
Pojem „estetickovýchovný předmět“ znamená, že v jeho výuce existuje jak *****, tak ***** složka.
Emocionální složka předmětu se jinak nazývá:.
Racionální složka předmětu se jinak nazývá:.
Jaká je primární funkce textů, s nimiž se pracuje v hodinách literární výchovy? estetická výchovná.
Estetickovýchovných předmětů je více, i tak se od nich ale literární výchova liší tím, že na rozdíl od nich je převážně: .
Jaká má být schopnost recepce coby cíl LV? Jak zní český překlad?.
Spoj pojmy a informace k nim. literární gramotnost čtenářská gramotnost kulturní gramotnost.
Spoj obecné a konkrétní části RVP ZV Český jazyk a literatura Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova ČJL + cizí jazyky osobnostní a sociální výchova výchova demokratického občana výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech multikulturní výchova environmentální výchova mediální výchova.
Dle obecných cílů RVP ZV by měl žák poznat základní literární d*****.
Dle obecných cílů RVP ZV by měl žák umět postihnout umělecký ***** autora.
Dle obecných cílů RVP ZV by měl žák formulovat vlastní ***** na přečtené dílo.
Dle obecných cílů RVP ZV by měl žák rozlišovat literární ***** od skutečnosti.
Dle obecných cílů RVP ZV by měl žák postupně získávat a rozvíjet základní čtenářské *****.
Dle obecných cílů RVP ZV by měl žák nabýt schopnosti tvořivé r*****.
Dle obecných cílů RVP ZV by měl být žák schopen i***** a p***** literárního textu .
Dle obecných cílů RVP ZV by měly získané poznatky a prožitky pozitivně ovlivnit žákovy postoje, životní H. O. a obohatit jejich duchovní život.
Doplň název kompetence: k*******č**.
Doplň název kompetence: k ř*************.
Doplň název kompetence: s******* a p*******.
Doplň název kompetence: k u*****.
Doplň název kompetence: o*****.
Doplň název kompetence: p******.
Spoj kompetence a jejich popis. k. komunikační k. k řešení problémů k. sociální a personální k. k učení k. občanská k. pracovní.
Jaký ráz mají průřezová témata RVP?.
Co z uvedeného neumožňují průřezová témata? propojit vzdělávací obsahy jednotlivých oborů rozvíjet osobnost žáka v oblasti postojů a hodnot umožňují obě zmíněné varianty.
Jaké postupy v literární výchově mohou přispívat k rozvoji obecné schopnosti kritického a kreativního myšlení a hodnocení?.
Jak se nazývá složka literární výchova spojující hodnoty estetické s mimoestetickými, životními?.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests