Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONEkológia

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Ekológia

Description:
LFUK- bio

Author:
AVATAR

Creation Date:
02/05/2022

Category:
Science

Number of questions: 76
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1317. Zložité spoločenstva žijúcich organizmov na určitom území vytvárajú: Ekosystém Biosféru Biocenózu Biotop Biológiu Klimatérium Pseudopódie Biogenézu.
1326. Indikátormi organického znečistenia vôd sú: Flagellata Nálevníky Bičíkovce Mechúrniky Sporozoa Infusoria Kokcídie Gemuly .
1332. Zložité spoločenstva rastlín označujeme ako: Fytológia Fytocenóza Mykocenóza Biocenóza rastlín Refúgiá Zoocenóza Biocenóza živočíchov Fyziológia.
1346. Medzi abiotické faktory prostredia patrí: Slnečné žiarenie Činnosť nitrifikačných baktérií Voda Chemické zloženie pôdy Činnosť živých organizmov Svetelný režim Teplota prostredia Činnosť mäsožravých rastlín.
1362. Ako sa nazývajú organizmy, ktoré sú prakticky rozšírené po celom svete: Bioindikátory Biomediátory Pantropické org. Kozmopolitné org. Panspermické org. Abiotické org. Eobiontické org. Trilobitné org.
1363. Ako označujeme organizmy, podľa ktorých môžeme usudzovať, aké sú vlastnosti prostredia: Makroklimatické organizmy Kozmopolitné organizmy Bioindikátory Ekoindikátory Biomasa Panspermické organizmy Reziduálne organizmy Biogénne organizmy.
1365. Ako označujeme životný priestor, kde jedinec žije: Ekosystém Biotop Biocenóza Stanovište Biomasa Kratón Abiogenéza Selekcia .
1385. Ako označujeme spoločenstva živočíchov žijúcich na určitom území: Fytocenóza Biocenóza Zoocenológia Zoocenóza Mykocenóza Biotopy Stanovištia Sukcesia .
1391. Kto charakterizoval v 19. Storočí po prvýkrát ekológiu ako “ekonómiu prírody”: Kant Haeckel Morgan Darwin Haldane Fuchs Murphy Pasteur.
1392. Štúdiom vzájomných vzťahov medzi organizmami a ich prostredím sa zapodieva: Synekológia Autekológia Ekológia krajiny Ekológia človeka Antropoekológia Lingvistika Grafológia Metalurgia.
1393. Ako sa nazýva súhrn všetkých ekosystémov na zemi: Biocenóza Biosféra Otvorený systém Biotop Ekologická nika Sukcesia Detritus Biológia.
1431. Životné podmienky organizmov sú tvorené: Biotickými faktormi Abiotickými faktormi Ostatnými organizmami Fyzikálnymi a chemickými faktormi neživej prírody Finančnými faktormi Rozpočtovými faktormi Biotickými faktormi neživej prírody Abiotickými faktormi živej prírody.
1325. Ako sa označuje prechodné pásmo medzi jednotlivými spoločenstvami: Ekoton Ekotyp Klimax Edifikátor Fenotyp Sukcesia Emigrácia Detritus.
1329. Základné vrstvy atmosféry sú: Troposféra Stratosféra Ionosféra Exosféra Hydrosféra Litosféra Ekosféra Biosféra.
1330. Ktorá vrstva atmosféry zachytáva väčšinu UV žiarenia: Litosféra Stratosféra Ionosféra Zoosféra Astrosféra Hydrosféra Oosféra Fytosféra.
1343. Čo je hydrologický cyklus: Obeh vody v prírode Vodné prostredie Morská a sladká voda Vodná bilancia Obeh vody v moriach Výroba pitnej vody Predpoveď počasia Obeh vody v cytoplazme .
1345. Ako nazývame prvotné živé sústavy: Vírusy Eobionty Protozoa Protobionty Prvoky Nebunkové Koloniálne Prabunkové.
1348. Svetelný režim v prírode je podmienený: Otáčaním Zeme a jej pohybom okolo Slnka Množstvom vyžiarenej slnečnej energie Hustotou plynov v atmosfére Otáčaním Slnka okolo Zeme Nadmorskou výškou Reakciou litosféry Obehom dusíka v prírode Otáčaním voľných radikálov.
1351. Hydrosféru tvorí: Povrchová voda Spodná voda Voda morí Voda oceánov Kryštalická voda hornín Voda cytoplazmy Voda krvi Voda miazgy.
1355. Aké formy slnečného žiarenia poznáte: Infračervené Ultrafialové Radiačné Viditeľné Ozónové Ultračervené Infrafialové Inertné.
1359. V ktorých spoločenstvách je väčšia druhová rozmanitosť: V umelých spoločenstvách V arteficiálnych spoločenstvách V prírodných rastlinných spoločenstvách V prírodných živočíšnych spoločenstvách V monokultúrach V umelých živočíšnych spoločenstvách V umelých rastlinných spoločenstvách V umelých izolátoch.
1360. Nevyhnutné spolužitie organizmov sa označuje názvom: Mutualizmus Symbióza Komenzualizmus Parazitizmus Mutácia Panmixia Panspermia Syntéza.
1361. Pod hustotou populácie rozumieme: Pomer natality a mortality Počet jedincov na určitú jednotku plochy alebo objemu Počet jedincov na určitý štát Priestorové usporiadanie obyvateľstva Biomasu na určitú jednotku plochy alebo objemu Počet jedincov v regulačnom veku Počet vyhynutých jedincov na jednotku plochy Počet jedincov na určitú jednotku času.
1372. Približne koľko percent z celkových zásob vody na Zemi tvoria zásoby sladkej vody: 1% 3% 10% 27% 30% 5% 6% 7%.
1389. Ktoré základné vlastnosti charakterizujú populáciu: Hustota Rast Vekové zloženie Biotický potenciál Abiotický potenciál Rýchlosť rastu Anabióza Partenogenéza.
1390. Litosféru tvoria: Ľadovce Vodné plochy zeme Horniny Nerasty Atmosféra Litovčania Libanončania Liberáli.
1396. Čo tvorí populáciu: Jedince rôznych biologických druhov, ktoré osídľujú isté prírodné územie Jedince rovnakého biologického druhu, ktoré osídľujú v danom čase isté územie Potomstvo všetkých obyvateľov biocenózy Jedince, ktoré sa môžu medzi sebou krížiť a mat plodné potomstvo Jedince, ktoré sa podieľajú na vytváraní jedného genofondu Jedince, toho istého druhu ktoré kedykoľvek obývali daný biotop Jedince rôznych biologických druhov, ktoré osídľujú isté prírodné územie a môžu sa pohlavne rozmnožovať Jedince rovnakého biologického druhu, ktoré osídľujú v danom čase isté územie a nemôžu sa rozmnožovať .
1402. Aké sú rozdiely medzi predátormi a parazitmi: Parazity sú malé, predátory veľké Predátory sa množia rýchlejšie ako parazity Populácia predátorov je väčšia ako parazitov Minimálne, ich funkcia v prírode býva podobná Žiadne, sú si navzájom zdrojom potravy Parazity sú anaeróbne Parazity sú vacsie ako predátory Predátory sú potravou pre parazitov .
1404. Pedológia je: Vedná disciplína skúmajúca vodné zdroje Veda skúmajúca ochranu pôdy Odvetvie hydrogeológie Náuka o pôde, pôdoznalectvo Súčasť pedagogiky Medicínska disciplína zaoberajúca sa vývinom detí Náuka o vrodených dedičných chybách Detské lekárstvo .
1411. Aký celkový podiel z celkových zásob vody na Zemi je využiteľný pre život: 1% 3% 5% 30% 10% 4% 11% 6%.
1318. Podľa základných fyzikálnych faktorov rozoznávame ekosystémy: Biotické a abiotické Suchozemské a vodné Stále Premenlivé Endotermné a ektotermné Pastevno-koristnícke Rozkladné Detritické.
1319. Ktoré ekosystémy závisia pd dodatkovej energie: Prírodné Umelé Viazané Slobodné Poľnohospodárske Poloparazitické Mäsožravé Dažďový prales .
1320. Koľko percent z celkovej produkcie z celej biosféry spotrebujú hospodárske zvieratá: 1% 5% 10% 20% 15% 2% 9% 25%.
1321. Koľko percent z celkovej produkcie celej biosféry spotrebuje človek (potrava): 1% 5% 10% 25% 15% 3% 9% 20%.
1324. Čo tvorí ekosystém: Prirodzené a umelé spoločenstvá Spoločenstvo spolu s abiotickým prostredím Fytocenóza a zoocenóza Zooplanktón a fytoplanktón Atmosféra a hydrosféra Pinocytóza Fagocytóza Konjugácia.
1331. Ako označujeme ekologickú sústavu, tvorenú biocenózou a jej neživým prostredím: Ekosystém Ekosféra Ekologická sustava Biosféra Genotyp Fenotyp Archetyp Klimatérium.
1356. K organizmom, ktoré sú súčasťou potravovej pyramídy zaraďujeme: Panspermické Konzumenty Producenty Dekompozitory Eobionty Protobionty Len prokaryonty Len eukaryonty.
1357. Približne koľko pretočený z biomasy z primárnej hrubej produkcie ekosystému sa spotrebúvajú životom rastlín: 15% 30% 50% 70% 40% 60% 1% 5%.
1358. Ako označujeme zvyšky škodlivých látok v organizme: Reziduá Stimulátory Inhibítory Sekundárne metabolity Ribozómy Erózie Inklúzie Rezervácie.
1369. Čo je ekologická kríza: Zrútenie veľkých ekosystémov s vážnym dopadom na ľudskú spoločnosť Zásah človeka do prírodného prostredia s negatívnymi ekologickými následkami Poškodenie životného prostredia Vznik tzv. Civilizačných chorôb u človeka Dôsledky pokusov o rekultiváciu Druh mykorízy Zrútenie finančného trhu Výrazný úspech ochrancov životného prostredia .
1378. Čím sa vyznačujú ekosystémy: Samoregulácia Samoobnovovaním Vývojom Nemennosťou Anabiózou Pansermiou Partenogenézou Samovraždou.
1386. Ako sa nazýva zmes látok, ktorá vzniká postupným rozkladom odumretých tiel organizmov v pôde: Černozem Podzolová pôda Humus Biomasa Reziduá Erózia Sučina Popol.
1387. Čo predstavuje živú hmotu ekosystému: Producenty, konzumenty a dekompozítory Biom Producenty, konzumenty a Mikroelementy Autotrofné a heterotrofné organizmy Biomasa Klimax Sukcesia Erózia.
1388. K základným typom potravinových reťazcov patrí: Pastevno-koristnícky Mutualistický Detritický Rozkladný Parazitický Dehydratačný Oligátno-symbiotický Mykoritický.
1432. K toku energie v ekosystéme patrí: Asimilovaná energia Disimulovaná energia Čistá primárna energia Hrubá primárna produkcia Sekundárna produkcia Hrubý národný produkt Štátny rozpočet Daň z pridanej hodnoty .
1341. Aký význam majú nitrifikačné baktérie: Rozkladajú anorganické zvyšky v pôde Rozkladom organických zvyškov v pôde uvoľňujú amoniak, ktorý cez oxidáciu na nitrity a nitráty obohacuje pôdu o dusikaté zlúčeniny Umožňujú prevzdušňovanie pôdy Ich pôsobením pribúdajú v pôde dusíkaté zlúčeniny, prijaté koreňmi Prispievajú k spotrebe pôdneho amoniaku Podporujú využitie vzdušného dusíka listami rastlín Sú základom odbúravania umelých plastických látok v prirode Sú nevyhnutné pre život niektorých nižších rastlín.
1384. Kde sa nachádzajú hlavne zásoby fosforu, potrebné pre biotickú časť obehu: V horninách V usadeninách V biomase V biome V atmosfére V hydrosfére V oosfére V humuse.
1338. Ktoré činnosti človeka môžu negatívne ovplyvniť životné prostredie: Veľkoplošné poľnohospodárstvo Priemysel Doprava Rekreačná činnosť človeka Nadmerné využívanie prírodných zdrojov Rýchle a nehospodárne čerpanie energetických zdrojov Chemizácia prostredia Zvyšovanie rádioaktivity .
1340. Imisie: Vznikajú vzájomnými reakciami nečistôt v ovzduší a dopadajú na zemský povrch Sú plynné, kvapalné a pevné látky , ktoré sa dostávajú do ovzdušia Sú chemické zlúčeniny, ktoré sa dostávajú do ovzdušia Sú napr. Oxid siričitý a oxid uhličitý Vznikajú vzájomnými reakciami nečistôt na zemskom povrchu a stúpajú do ovzdušia Vznikajú procesom, ktorý sa nazýva eutrofizácia pôdy Vznikajú vzájomnými reakciami nečistôt na zemskom povrchu a stúpajú do podzemia Vznikajú vzájomnými reakciami nečistôt v ovzduší a spôsobujú eutrofizáciu pôdy .
1352. Čo je pôdna erózia: Zásoľovanie pôdy Odumieranie pôdy Vodný odnos vody Veterný odnos vody Znižovanie pH pôdy Rekultivácia pôdy Hnojenie pôdy Hrdzavenie pôdy .
1353. Uveďte kovy, ktoré sa hromadia v pôde v dôsledku emisií: Vanád Arzén Olovo Kambium Vápnik Reziduá DDT Kyslík Dusík .
1354. Plynné, kvapalné a pevné látky, ktoré sa dostávajú do ovzdušia sa súhrnne nazývajú: Exhaláty Emisie Imisie Popolčeky Erózie Reziduá Pesticídy Fungicídy.
1370. Ktoré sú príčiny ohrozenia živej prírody: Imisie škodlivých chemických zlúčenín Chemizácia v poľnohospodárstve Nadmerne využívanie prírody lovom, zberom, rybolovom Rozvoj priemyslu Rozvoj ekologických hnutí Kanibalizmus Dominancia Recesivita.
1373. Čo ovplyvňuje akosť vody vo vodných tokoch: Kyslíkový režim Základne chemické zloženie Obsah mikroorganizmov Obsah zvláštnych látok Prítomnosť nečistôt Odsoľovanie morskej vody Cena pitnej vody Fáza mesiaca .
1377. Ktoré sú záväzne spoločensky škodlivé javy: Dlhodobé užívanie potrebných liekov Toxikománia Nikotinizmus Alkoholizmus Ľaváctvo Praváctvo Úrazy a otravy Kofeinizmus .
1379. Medzi globálne problémy životného prostredia patria: Komplexná ochrana prírody Chemizácia prostredia Znečisťovanie pôdy, vody a ovzdušia Technicko-ekonomické Rozvoj ekologických hnutí Ekologické Sociálne Zvyšovanie rádioaktivity, hluk .
1380. Toxikománia je: Príležitostné užívanie liekov Nezákonný obchod s drogami Návykové ochorenie Užívanie drog, ktoré spôsobujú otravu Jav, ktorý vedie k vzniku závislosti od drogy Napr. Kofeinizmus, nikotinizmus a alkoholizmus Napr. Kofeinizmus, nikotinizmus a alibizmus Napr. Kofeinizmus, oportunizmus a alibizmus.
1381. Koľko základných stupňov čistoty vodného toku poznáte: Dva Tri Štyri Šesť Sedem Jeden Deväť Osem.
1382. Akou farbou sa označuje IV. Stupeň akosti vody vodného toku: Červenou Žltou Zelenou Modrou Hnedou Fialovou Ružovou Bielou.
1383. Akou farbou sa označuje I.a stupeň akosti vody vodného toku: Zelenou Svetlomodrou Červenou Žltou Fialovou Ružovou Bielou Hnedou.
1403. Čo rozumieme pod pojmom “uzavretý cyklus vody”: Využívanie vodných nádrži Vodovodné zariadenie Kolobeh vody v prirode Recirkulácia technickej vody Kolobeh vody v organizmoch Kolobeh vody v obličkách Kolobeh vody v bunke Výmena vody medzi organizmom a prostredím .
1410. Ako znižujeme nadmerné množstvo odpadov: Spaľovaním Likvidáciou odpadu Znovuvyužívaním odpadov Prevenciou Vyvíjaním bezodpadových technológií Omladením ekosystému Ekologickou sukcesiou Kompostovaním.
1412. Ako vznikajú imisie: Vzájomnými reakciami nečistôt v ovzduší Spaľovaním fosílnych palív Vzostupom množstva CO2 v ovzduší Rozpadom rádioaktívnych látok Vzájomnými reakciami nečistôt v pôde Reakciou kyslíka s dusíkom Reakciou kyslíka s kyslíkom Reakciou vody s kyslíkom .
1413. Ktorý z oxidov sa podieľa na mechanizme tzv. Skleníkového efektu: Peroxid vodíka Oxid uhličitý Oxid dusičitý Oxid siričitý Oxid vodný Oxid barnatý Žiadny Oxid železitý .
1414. Ktorý oxid je najrozšírenejšou nečistotou ovzdušia: Oxid uhličitý Oxid siričitý Oxid dusičitý Oxid uhoľnatý Oxid dusnatý Oxid vodný CO H2O.
1417. O pôde platí, že: Je v úzkom vzťahu k ovzdušiu Je v úzkom vzťahu k vode Jej kvalitu ohrozuje napr. Kyslý dážď, ktorý mení pH pôdy až do 1m hĺbky Ohrozuje ju napr. Erózia Jej kvalitu ohrozuje napr. Alkalický dážď, ktorý mení pH pôdy až do 1m hĺbky Nereaguje na vplyvy z ovzdušia Nereaguje na povrchové vody Veda, ktorá ju študuje sa nazýva pedagogika .
1418. Akou farbou sa označuje II.stupeň akosti vody vodného toku: Zelenou Svetlomodrou Červenou Modrou Fialovou Bielou Ružovou Hnedou.
1420. Pre akostný stupeň “znečistená voda” vodného toku platí, že: Je to I.a stupeň Je to I.b stupeň Je to II.stupeň Označuje sa modrou farbou Označuje sa zelenou farbou Je to IV. stupeň Označuje sa svetlomodrou farbou Je to III. Stupeň .
1421. Pre akostný stupeň “veľmi silne znečistená voda” vodného toku platí, že: Je to III.stupeň Je to I.b stupeň Je to IV. stupeň Označuje sa žltou farbou Označuje sa červenou farbou Je to II.stupeň Označuje sa modrou farbou Je to I.a stupeň .
1422. Pre akostný stupeň “veľmi čistá voda” vodného toku platí, že: Je to I.a stupeň Je to I.b stupeň Je to II.a stupeň Označuje sa svetlomodrou farbou Označuje sa zelenou farbou Je to III.stupeň Je to IV.stupeň Označuje sa červenou farbou.
1423. Pre akostný stupeň “čistá voda” vodného toku platí, že: Je to I.a stupeň Je to I.b stupeň Je to II.a stupeň Označuje sa modrou farbou Označuje sa zelenou farbou Je to III.stupeň Je to IV.stupeň Označuje sa žltou farbou.
1426. Akou farbou sa označuje I.b stupeň akosti vody vodného toku: Zelenou Svetlomodrou Červenou Modrou Fialovou Žltou Hnedou Bielou.
1427. Pre hodnotenie akosti vody vodného toku sa zisťuje: Kyslíkový režim Základné chemické zloženie Obsah zvláštnych látok Obsah erytrocytov Atmosférický tlak vody Povodie Rozvodie Diétny režim.
1428. Akou farbou sa označuje III.stupeň akosti vody vodného toku: Zelenou Žltou Červenou Modrou Fialovou Ružovou Bielou Hnedou.
1430. Pre akostný stupeň “silne znečistená voda” vodného toku platí, že: Je to III.stupeň Je to I.b stupeň Je to II.stupeň Označuje sa žltou farbou Označuje sa zelenou farbou Je to IV.stupeň Označuje sa červenou farbou Označuje sa svetlomodrou farbou.
1433. O podzemných vodách platí, že: Na ich znečistení sa podieľa prehnojovanie pôdy Na ich znečistení sa podieľajú ropné havárie Na ich znečistení sa podieľa aj znečistenie vodných tokov Ich znečistenie je zvyčajne krátkodobé- desiatky až sto dní Ich znečistenie je zvyčajne dlhodobé - desiatky až sto rokov Nepatria do troposféry Patria do atmosféry Nedajú sa znečistiť .
Report abuse Terms of use