option

ekologie

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ekologie

Description:
obecní ekologie

Author:
AVATAR

Creation Date:
07/06/2020

Category:
Science

Number of questions: 14
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
stenoekní druhy mívají velký areál jsou organismy s úzkou ekologickou valencí jsou dobře přizpůsobemé rozmanitým stanovištním podmínkám snášejí výrazné kolísání ekologických faktor prostředí.
organismy adaptované na velké kolísání teplot eurytemní polystenotermní stenotermní termofilní.
nejkratší vlnovou délku má ultrafialové gama viditelné infračervené.
infračervené záření je využívano zelenými rostlinami jako doplňkový zdroj energie má vlnové rozpětí 290-3000nm je téměř úplně pohlcováno ozonovou vrstvou zahrnuje záření o vlnových délkáh nad 780nm projevuje se tepelnými účinky je nejvíce pohlcováno vodními parami, oxidem uhličitým a ozonem .
koncentrae kyslíku atmosféře činí asi 78 obj.% je zvyšována dýchaním a snižována fotosynt. je nižší než ve vodě či v půdě kolísá v širokém rozmezí se v důsledku lidských aktivit začíná povážlivé snižovat před 2 mld let činila jen nepatrný zloek současné hodnoty je dnes asi 21 obj.%.
mezi kvantitativné nejvýznamnější způsoby uvolňováni SO2 do ovzduší patří tlení organických látek s obsahem síry bakteriální rozklad bílkovin spalování fosilních paliv a sopečná činnost rozklad bahnitých sedimentů na dně stojatých vod rostoucí automobilová doprava.
skleníkový efekt je způsoben prudkým nárůstem znečištění atmosféry oxidem siřičitým je důsledkem rostoucí koncentrace CO2 podstatou skleníkového efektu je skutečnost, že viditelné záření odražené od zemského povrchu je pohlcené atmosférou, která je vyzařuje zpět k Zemi dlouhovlnné infračervené záření odražené zemským povrchem je pohlcováno atmosférou (hlavně CO2, vodními parami a ozonem) a vyzařováno zpět k povrchu Země může způsobit celkové oteplení klimatu a zvýšení hladiny moří jsw o moderní způsov pěstování hybridních rostlin ve skleníku .
které procesy jsou přímo spjaté se skleníkovým efektem ochlazování zemského jádra i atmosféry výrazné zvyšování koncentrace atmosférického kyslíku zvyšující se rychlost vymírání organismů na Zemi zvyšování koncentrace CO2 a jiných skleníkových plynů v atmosféře rostoucí stupěň zalednění Země úbytek stratosférického ozonu a globální oteplování.
pro ozonosféru platí tvoří ochranný filtr biosféry před škodlivým IČ zářením z kosmu nachází se ve výšce cca 15 - 50 km je součístí troposféry neexistovala v druhohorách vznikla v období před výstupem rostlin na souš chráni živé organismy před negativními účinky UV záření.
soubor jedinců různých druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů určitého stanoviště tvoří celek označovaný jako populace fytocenóza zoocenóza biocenóza ekosystém biom.
na vlastnosti stanoviště lze usuzovat zejména podle výskytu predátorů predikátorů bioindikátorů kosmopolitů výhradně pouze synatropních druhů.
ekosystém s podobnými charakteristickými znaky označujeme termínem biom biosféra klimax krajina areal.
organismy žijíci na mořském dně plankton edafon ekoton nefros bentos detrit.
kosmopolitní organismy mají malý areál patří mezi vzácne druhy vyznačují se rozsáhlým areálem zahrnujícím většínu povrchu Země bývají vázany jen na málo narušené oblasti patří často mezi synantropní druhy rostlin a živočichů jsou pozůstatkem dřívějšího, plošně mnohem většího rozšíření .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests