option
My Daypo

Elektřina a magnetismus 3

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Elektřina a magnetismus 3

Description:
Elektřina a magnetismus 3 LFP

Author:
majda200
(Other tests from this author)

Creation Date:
17/02/2016

Category:
Science

Number of questions: 34
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
69 Při úplném vybiti akumulátoru by se přenesl celkový náboj 360 kC. Svorkové napětí akumulátoru je 12 V. Jakou práci vykoná elektrický proud v průběhu 50% vybití akumulátoru? 2,16 MJ 4,32 MJ 6,48 MJ 8,64 MJ .
67. Během úplného vybiti akumulátoru by se přenesl celkový náboj 252 kC. Jak dlouho můžeme akumulátor vybíjet bez nabíjení proudem 14 A, nemáme.li překročit jeho 50% vybití? 5 hodin 50 hodin 2,5 hodiny 25 hodin .
68 Při úplném vybití akumulátoru by se přenesl celkový náboj 288 kC. Svorkové napěti akumulátoru je 12 V. Jakou práci vykoná elektrický proud v průběhu 50 % vybití akumulátoru? 6,92 MJ 5,19 MJ 3,46 MJ 1,73 MJ .
70. V kovu se přenáší proud: volnými valenčními elektrony elektrony,které jsou do kovu dodány z připojeného zdroje elektrony a kladně nabitými ionty elektrony a záporně nabitými ionty.
71. Grafickým znázorněním proudu v kovovém vodiči v závislosti na napětí mezi konci tohoto vodiče je přímka v prvním kvadrantu s určitým úsekem na svislé ose přímka v prvním kvadrantu s určitým úsekem na vodorovné ose křivka přímka procházející počátkem .
72. Vyberte správnou kombinaci uvedeného pojmu a jeho výkladu: rezistor - elektrická veličina odpor - kovová součástka se stálým elektrickým odporem potenciometr - rezistor s posuvným kontaktem sloužící k nastavení vhodného napětí v obvodu reostat -rezistor s posuvným kontaktem sloužící k nastavení vhodného napětí v obvodu .
73. Potenciometr je rezistor s posuvným kontaktem sloužící k nastavení vhodného proudu v obvodu jakýkoliv odpor jakákoliv kovová součástka se stálým elektrickým odporem rezistor s posuvným kontaktem sloužící k nastavení vhodného napětí v obvodu .
74. Neostat je: rezistor s posuvným kontaktem sloužící k nastavení vhodného proudu v obvodu rezistor s posuvným kontaktem k nastavení vhodného napětí v obvodu jakákoliv kovová součástka o stálém elektrickém odporu stálý elektrický odpor .
75. K nastavení vhodného napětí v elektrickém obvodu používáme jakkoliv zapojeného rezistoru rezistoru s posuvným kontaktem zapojeného jako potenciometr rezistoru s posuvným kontaktem zapojeného jako reostat jakéhokoliv kovového odporu.
76. K nastavení vhodného proudu v elektrickém obvodu používáme jakkoliv zapojeného rezistoru rezistoru s posuvným kontaktem zapojeného jako potenciometr rezistoru s posuvným kontaktem zapojeného jako reostat kovového odporu.
77. Automobilová žárovka koncového světla je určena pro napětí 12 V a proud 0,42 A. Jaký je odpor jejího vlákna? 28,6 ohm 60 ohm 4,16 ohm 4,8 ohm.
78. Automobilová žárovka blikače je určena pro napětí 12 V a proud 1,7 A. Jaký je odpor jejího vlákna? 282 ohm 7,06 ohm 1,75 ohm 2 ohm.
79. Měrný elektrický odpor p látky, ze které je zhotoven vodič o průřezu S, délce I a elektrickém odporu R, je roven p = Rl/s p = IS/R p = RS/I p = RSI .
80. Jednotkou měrného elektrického odporu p látky je Ω .m Ω .m-1 Ω .m2 Ω .m-2 .
81. Jednotkou měrné elektrické vodivosti (S.m'1) můžeme též vyjádřit jako Ω .m Ω -1.m Ω .m-1 Ω -1.m-1 .
82. Odporové materiály jsou látky s jakýmkoliv čistým ohmickým odporem látky s malým měrným elektrickým odporem látky s velkým měrným elektrickým odporem látky s měrným elektrickým odporem zcela nezávislým na teplotě .
83. Jednotkou teplotního součinitele elektrického odporu je K'1 Ω '1 p.K'1 Ω .K .
84. V nepříliš velkých intervalech teplot můžeme předpokládat, že elektrický odpor daného vodiče roste přibližně lineárně s teplotou je nepřímo úměrný teplotě je přímo úměrný čtverci teploty je nepřímo úměrný čtverci teploty .
85. Závislosti elektrického odporu na teplotě se využívá u termočlánků tyristorů odporových teploměrů bimetalových teploměrů.
86. Supravodivost je jev, který se uplatňuje u některých kovů při teplotě 0 °C při teplotě blízké bodu tání daného kovu při teplotách blízkých 0 K při teplotách vyšších než 200 °C .
87. Pro uzavřený elektrický obvod platí vztah mezi elektromotorickým napětím Ue, napětím na vnější části obvodu U a napětím na vnitřní části obvodu U, vztah Ue=U + Ui Ue=U -U i Us=Ui-U Ui= U.
88. Elektromotorické napětí zdroje v uzavřeném obvodu Ues vnějším odporem R a vnitřním odporem R, lze vyjádřit takto: I = Ue/(R+Ri) I = Ue/(R-Ri) I = Ue/(Ri-R) I = Ue/Ri-Ue/R.
89. S použitím vnějšího odporu R a vnitřního odporu R, lze výraz pro elektromotorické napětí zdroje zapojeného do uzavřeného obvodu napsat: Ue=RI-Ril Ue=Ril-RI Ue = l(R-Ri) Ue= l(R + Ri) .
90. Je-li v uzavřeném obvodu vnější odpor R, vnitřní odpor R,, lze vyjádřit vztah mezi svorkovým napětím U a elektromotorickým napětím Ue pomocí tzv. úbytku napětí takto: Ue = U - Ril U = Ue+Ril U = Ue-Ril U = Ril - Ue .
91. Uvažujme 3 paralelně zapojené rezistory. Hodnoty U, R a I značí celkové hodnoty napětí, proudu a odporu, indexy 1, 2 a 3 se vztahují k jednotlivým rezistorům. Který vztah je nesprávný? I = h + l2+ l3 U = U1 + U2+U3 U/R = U/R, + U/R2 + U/R3 1/R = 1/R, + 1/R2+ 1/R3.
92. Voltmetr a ampérmetr se od sebe v principu neliší: konstrukčně způsobem, jakým se zapojují do obvodu způsobem, jakým se zvětšují jejich rozsahy požadavky na jejich odpor (velký či malý) .
93. Je-li odpor ampérmetru Ra máme-li jeho rozsah zvětšit 4x připojíme k němu paralelně bočník s odporem Ra/4 připojíme k němu paralelně bočník s odporem Ra/3 předřadíme mu rezistor s odporem Ra/4 předřadíme mu rezistor s odporem Ra/3 .
94. Připojíme-li k ampérmetru o odporu Ra paralelně rezistor o odporu Ra/4 zmenšíme jeho rozsah 4x zvětšíme jeho rozsah 4x zvětšíme jeho rozsah 5x zmenšíme jeho rozsah 3x.
95. Ampérmetr s odporem Raa rozsahem 0 až 60 mA má být použit k měření proudu do 6 A. K příslušnému zvětšení rozsahu přístroje je třeba připojit k ampérmetru paralelně rezistor o odporu 99Ra 100Ra Ra/100 Ra/99 .
96. Připojíme-li k ampérmetru o odporu Raa rozsahu 0 až 12 mA paralelně rezistor o odporu Ra/4, zvětšíme tím horní hranici jeho rozsahu na 60 mA 36 mA 48 mA 24 mA .
97. Je-li odpor voltmetru Rva máme-li jeho rozsah zvětšit 5x, předřadíme mu rezistor s odporem 4Rv 5Rv Rv/4 Rv/5 .
98. Předřadime-li voltmetru o odporu Rv rezistor o odporu 5RV, zvětšíme jeho rozsah 3 krát 4 krát 5 krát 6 krát .
99. Voltmetr s odporem Rva rozsahem do 60 V má být použit k měření napětí do 300 V. K příslušnému zvětšeni rozsahu přístroje je třeba předřadit rezistor o odporu 5Rv Rv/5 4Rv Rv/4.
100. Předřadíme-li voltmetru o odporu Rva rozsahu 6 V rezistor o odporu 4RV bude možno měřit napětí do 18 V 24 V 30 V 36 V .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests