option

Evropky další uzavřené otázky

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Evropky další uzavřené otázky

Description:
Evropky

Author:
Terez
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/06/2015

Category:
Science

Number of questions: 71
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jedním z důsledků prvního rozšíření v roce 1973 byl vznik fondu: EAGGF ESF ERDF.
O Amsterdamské smlouvě neplatí trvzení: zavedla možnost konstruktivní abstence zavedla možnost užší spolupráce definovala základní hodnoty EU a jejich obranu přesunula část druhého pilíře do prvního.
Maxmillien de Béthune, vévoda ze Sully představil projekt s názvem:.
Lucemburská skupina kandidátů byla definovaná v kterém roce?.
Které země byly v lucemburské skupině kandidátů? Seřad je dle abecedy. Po čárce vynechavej mezeru a piš to bez háčků, prosím.
Definitivní vlna zemí SVE přistupujících k EU byla vymezena.
V roce 1990 byla smlouva o EU připravovaná v rámci.
Kdo předsedal 2. paralelní konference o měnové a politické unii? V roce 1990 dva státy- ty napiš jako první a pak napiš ty druhý dva, které předsedali v roce 1991. Napiš je normálně za sebou a odděluj čárkama. Ty dva dej za sebe podle abecedy.
Co latí o N. Coundehove- Kalergi? Byl kritizován T.G. Masarykem a Benešem Narodil se na jižní Moravě Předpovídal vzestup Sovětského svazu Byl inspirován dílem Pan-Evropa od A.Frieda.
O jednotném evropském aktu neplatí následující tvrzení Stanovil termín dokončení jednotného trhu Představil proceduru spolurozhodování Zakotvil proceduru spolurozhodování Včlenil do prim. práva politiku životního prostředí a ekonomické sociální koheze.
Odlišnost mezi předsedajícím Nizozemím a Lucemburském v průběhu IGC 1990 spočívaly ve sřetu: Strategií novelizace smluv Metod vyjednávání na IGC Odlišné koncepce HMU.
Za nejvhodnější zřízení pro evropské sjednocení považuje Kant: Autarkní despocii Republikánské zřízení Konstituční monarchii Stavovská monarchie.
Amsterdamská smlouva byla revizí primárního práva, jež předpokládala: Smlouva o EU Doogeova zpráva Smlouva o EHS.
Které z těchto konceptů nepřinesli a nerozpracovali nacisté: Velkogermánský svaz Festung Evropa Řád Valhaly Grossrainmordung.
Smlouva o EU v případě HMU Nahradila koncepci Delorse vlastí odlišnou 2stupnovou strategií Přijala koncepci HMU popsanou v Delorsově zprávě Neošetřila koncepci unie, ale pouze deklarovala HMU jako budoucí cíl.
Summit v Haagu v roce 1969 byl jedním z prvních kroků k pozdější institucionalizaci Evropské rady Soudu první instance Rady Rady Evropy.
V souvislosti s jižním rozšířením bylo zveřejněno prohlášení o rozšíření prohlášení o demokracii prohlášení o hodnotách Společenství prohlášení o politické unii.
Dokument, který konkrétně stanovil úkoly Konventu o budoucnosti Evropy a podmínky jeho práce se nazývá Laekenská deklarace Prohlášení z Tampere Dublinská deklarace Prohlášení o budoucnosti Unie.
Návrh na trvalý svazek mezi Velkou Británií a Francií Předcházel kapitulaci Francie ve 2. světové válce Vyzýval ke kapitulaci Francie 2. světové válce Byl podnícen kapitulací Francie ve 2. světové válce Měl řídit pouze obranné a bezpečnostní záležitosti.
O konventu o budoucnosti EU neplatí následující Měl se pokusit navázat vazby mezi evropskými občany EU a jejími institucemi Měl nahradit mezivládní konferenci Měl za úkol projednat alternativy vytvoření evropské ústavy Měl se pokusit zorganizovat evropský prostor pro rozšíření.
Plán Jiřího z Poděbrad předpokládá mimo jiné Ustanovení kolegia, v němž by měl rozhodující moc anglický panovník Shromáždění knížat v čele s římským cisařem Nový evropský řád- První přednáška Ochranu před Skandinávskými nájezdníky.
Genscher- Dumasův plán se zabýval Zahraničně-politickou spoluprácí Zavedením společné měny Reformou rozpočtu a finančních aktivit ES.
V procesu ratifikace Smlouvy o EU proběhlo několik referend. V kolika zemích proběhla? Ve 4 Ve 3 Ve 2 V 5.
Smlouva z Nice připravila institucionální podmínky pro: 12 kandidátů 10 kandidátů bez Rumunska a Bulharska Tzv. Laekenskou vlnu 13 kandidátů včetně Turecka.
V roce 1968 bylo na poli ekonomické integrace dosaženo vzniku 4 svobod Celní unie Společného trhu Zóny volného obchodu.
Mezi dokumenty, které byly zveřejněny před přijetím JEA, nepatří Slavnostní prohlášení o EU Zpráva 3 moudrých Zpráva reflexní skupiny (až v roce 2007) Genscher- Columbův plán.
Třetí etapa HMU byla podle smlouvy V roce 1996 a nejpozději v roce 1998 bez ohledu na počet připravených zemí Spustelná v roce 1997 Spustitelná v roce 1999 a to pouze za předpokladu, že se jí bude moci účastnit dvoutřetinová většina všech zemí ES Spustitelná nejdříve 1997 a nejpozději 1999.
Tzv. vlastní příjmy společenství, jak byly původně stanoveny v rozpočtových smlouvách, neobsahovaly: dávku z DPH dávku z HDP zemědělské dávky cla.
V souvislosti s ratifikací smlouvy o EU byla smlouva zkoumána ústavním soudem V Dánsku V Německu Ve Francii Ve Francii a Německu.
Předmětem Delorsova balíku 2 bylo především koncepce hospodářských parametrů HMU stanovení nových principů financování zahraniční spolupráce EU posílení strukturálních fondů a revize CAP jako součást reformy financí ES definice konvergenčních kritérií HMU.
Na mezivládní konferenci předcházející smlouvě z Nice sekandidáti na členství nepodíleli, ale poslali Polsko a Litvu jako pozorovatele procesu se kandidátské státy nepodílely se kandidátské státy podílely, protože se projednávaly podmínky jejich budoucího vlivu v EU se podílely pouze země tzv. laekenské vlny.
O Lucemburském kompromisu neplatí následující tvrzení oslabil Komisi a posílil Radu fakticky omezil legislativní pravomoc Komise přinesl dohodu o vlastních příjmech Společenství posílil balíkové jednání.
O Amsterdamské smlouvě neplatí: přesunula část třetího pilíře do prvního zjednodušila spolurozhodovací proces zavedla spolurozhodovací proces přečíslovala smlouvy.
Na práci Konventu o budoucnosti EU se oficiálně nepodíleli zástupci Evropského parlamentu Evropského soudního dvora Kandidátských zemí Výboru regionů.
Mezi tři hlavní koncepce sjednocení Evropy mezi válkami nepatřilo Neofunkcionalistické koncepce Koncepce Kontinentálního sjednocení Univerzalistické koncepce Koncepce sjednocené násilím.
Nejproblematičtější položky při negaci vstupu VB do Společenství byly: začlenění do společné zemědělské politiky a příspěvek do rozpočtu společenství přechodné období v rámci společné rybolovné politiky a harmonizace práva s acquic communuatire zvláštní vztahy s USA a navýšení dávky s HDP z 9 na 19 procent celkového rozpočtu společenství začlenění do celní unie a navýšení dávky z HDP z 1 na 1,4 procent.
Komise zaujala k rozšíření Společenství o Řecko zamítavý postoj nevyjádřila se pozitivní neutrální.
Co předpovídal Friedrich Nietzche Evropě?.
Negativní referendum v Dínsku v případě Smlouvy o EU skončilo s výsledkem: velice vyrovnaným, převaha odpůrců byla velmi malá jasná převaha odpůrců, rozdíl byl zřetelný.
Tzv. Kodanská kritéria jsou tvořena podmínkou minimální úrovně HDP podmínkou uspokojivého a snižujícího se státního dluhu podmínkou odstanit trest smrti z trestního řádu kandidátské země schopnosti odolávat konkurenčním tlakům a tržním silám v EU.
Během IGC v roce 1990 své námitky proti plánovanému obsahu smlouvy měla Británie a později i Dánsko a Švédsko vznesla Velká Británie Dánsko, Itálie, Řecko.
Smlouva z Nice vstoupila v platnost v únoru 2003 v říjnu 2002 v prosinci 2002 v lednu 2003.
Amsterdamská smlouva ve svém pokusu o dílčí institucionální reformu otevřela EU pro přesně 5 zemí max 4 země max 5 zemí max 6 zemí.
Občanství EU založené smlouvou o EU zakládá následující práva aktivní a pasivní volební právo v komunálních volbách a ve volbách do EP, konzulární zastoupení v rámci států EU? petiční právo EP, právo odvolat se k ombudsmanovi aktivní a pasivní volební právo v komunálních volbách a ve volbách do EP, konzulární zastoupení v rámci států EU, petiční právo k EP aktivní a pasivní volební právo ve volbách do EP, konzulární zastoupení v rámci států EU, petiční právo k EP, právo odvolat se k ombudsmanovi aktivní volební právo v komunálních volbách a ve volbách do EP, konzuární zastoupení v rámci států EU? petiční právo k EP, právo odvolat se k ombudsmanovi.
Tzv. společný postoj a společnou akci Smlouva o EU zavádí jako nástroje nástroj univerzální a použitelný v celém Maastrichtském chrámu tzv. 3. pilíře tzv. 2. pilíře tzv. 1. pilíře.
Tzv. Delorsův balík 2 se projednával v roce 1996, těsně před zahájením revizní IGC 1991, během IGC o měnové unii 1993 po vstupu Smlouvy o EU v platnost 1988, po vstupu JEA v platnost.
Jednotný evropský akt vstoupil v platnost v roce 1986 1985 1987 1992.
Summit v Haagu v roce 1969 požádal o sepsání 2 dokumentů, které později vstoupily ve známost jako Fouchetův plán 1 a 2 Zpráva tří moudrých a Adonninova zpráva Doogeova zpráva a Delorsova zpráva Wernerův plán a Davignonova zpráva.
Francie vetovala první rozšíření společenství v letech: 1963 a 1967 1962 a 1966 1960 a 1965 1967 a 1971.
Výsledek referenda ve Francii schvalující Smlouvu o EU představoval zřetelnou převahu odpůrců smlouvy zřetelnou převahu příznivců smlouvy pouze jemnou převahu přiznivců smlouvy.
Genscher Columbův plán počítal s koncepcí Evropského aktu Evropského chrámu Evropské smlouvy Evropské unie.
Mezinárodní konference připravující smlouvu z Nice probíhala během let 2000-2001 během let 1999-2000 výhradně během roku 2000 výhradně během roku 2001.
V rámci společné zemědělské politiky se neoperuje s cenou prahovou maximální cílovou minimální.
Subsidiarita byla do smluv vložena smlouvou z Nice JEA smlouvou o EU Amsterdamskou smlouvou.
Principem evropské politické spolupráce podle Davignonovy zprávy bylo stkávání Rady minimálně dvakrát měsíčně setkávání minulé, současné a budoucí předsednické země setkávání předsednické země a komise setkávání ministrů zahraničních věcí minimálně 2x ročně.
Mezi položky řešené na summitu v Haagu v roce 1969 nepatří otevření prohloubení dokončení rozšíření.
O JEA neplatí následující tvrzení odstanil veto v oblastech souvisejících s jednotným trhem umožnil spolupráci v oblasti vnitra a justice zakotvil do primárního práva Evropskou radu představil proceduru souhlasu a spolupráce.
Jaká byla obava ohledně ratifikace římských smluv že Francie ratifikuje pouze euroatom a ne EHS že Belgie ratifikuje pouze Euroatom a ne EHS že bude spojena s ratifikací smlouvy o tzv. "Euroafrice" mezi Belgií a Francií žádná varianta není správná.
Tzv. dokument agenda 2000 obsahuje stanoviska a hodnocení připravenosti kandidátů a hodnocení stavu HMU stanoviska a hodnocení připravenosti kandidátů, koncepci finančního plánu do roku 2006 a deklaraci o Shengenu stanoviska a hodnocení připravenosti kandidátů, koncepci finančního plánu do roku 2013 a návrh reformy CAP stanoviska a hodnocení připravenosti kandidátů, koncepci finančního plánu do roku 2006, reformu CAP.
První oficiální žádost VB o přistoupení k EHS byla podána 1961 1960 1962 1963.
Dokument, který konkrétně stanoví úkoly konventu o budoucnosti Evropy a podmínky jeho práce se nazývá Laekenská deklarace Prohlášení z Tampere Prohlášení o budoucnosti unie.
Koncept Evropy jako třetí síly Byl uskutečněn v letech 1945-1950 Předpoklad připojení se k USA proti SSSR Byl rozvíjen po 1. světové válce Chtěl založit sjednocení Evropy na francouzsko-britském jádru.
Oragnizace pro Evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC) byla kompromisem mezi Belgií a Francií o míře supranacionality v roce 1971 změnila v klasickou mezivládní org. sdružující neevropské země nebyla původně zamyšlená jako možný nástroj evropské integrace vznikla v roce 1946 na základě Marshallova plánu žádná varianta není dobře.
Kdy vzniklo ESUO Laekenská deklarace umožnil spolupráci v oblasti vnitra a justice zakotvil do primárního práva Evropskou radu představil proceduru souhlasu a spolupráce.
Evropské obranné společenství (EDC) nevzniklo kvůli vetu VB žádná uvedená varianta není správná vzniklo, ale následný projekt evropského politického společenství (EPS) neprošel vzniklo ale ztratilo posléze význam.
Sídlo vysokého úřadu ESUO bylo: žádná varianta není správná v Haagu v Bruselu v Bruselu i ve Štrasburku ve Štrasburku.
Prostřednictvím tzv. berlínské deklarace se hlavy států a vlád členských zemí EU zavázaly: k řešení otázky institucionální reformy EU do voleb evropského parlamentu (EP) v roce 2009 k podpisu lisabonské smlouvy do konce roku 2007 k ratifikaci lisabonské smlouvy do konce roku 2008 k prodloužení tzv. období reflexe do roku 2009.
Kdy vzniklo ESUO?.
Kde prošlo referendum referendum o ústavě?.
Nadnárodní paradigma je synonymem k intergovementálnímu paradigmatu obnáší koncepce multilevel govermance ani jedno se nedělí na federealistickou a neofunkcionalistickou větev.
Plán Jiřího z Poděbrad předpokládá mimo jiné vytvořením unie evropských států se společným panovníkem a legislativním orgánem vytvořením unie evropských států se společným panovníkem a legislativním orgánem a soudním dvorem vytvoření unie evropských států se společným panovníkem vytvoření unie evropských států se společným panovníkem a soudním dvorem.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests