Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONevs 104 vol.2

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
evs 104 vol.2

Description:
evropska integrace

Author:
Z
(Other tests from this author)

Creation Date:
23/05/2015

Category:
History

Number of questions: 12
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Laekenská deklarace stanovila tři základní problémy k řešení:  dokončení, prohloubení, rozšíření  volný pohyb osob, zboží a služeb  posílení Komise, spolurozhodování Evropského parlamentu a hlasování v Radě výhradně kvalifikovanou většinou  posílit měnovou integraci, vytvořit společnou obranu a začlenit Schengenskou dohodu do rámce EU  připoutat občany k EU, zorganizovat politiku v rozšířené Unii a vytvořit z Evropy stabilizující faktor v multipolárním světě.
Charta základních práv EU:  je uvnitř textu Smlouvy z Nice jako samostatný oddíl a je tudíž právně závazným textem od vstupu smlouvy v platnost  byla poprvé zveřejněna a vyhlášena až v souvislosti s Ústavní smlouvou  je součástí Smlouvy z Nice v podobě právně závazné přílohy  byla vyhlášena na summitu v Nice a Deklarace připojená ke Smlouvě z Nice vyzývala k vyjasnění jejího statutu  prozatím vyhlášena nebyla, pouze se o této věci vede diskuze.
Wernerova zpráva předpokládá vytvoření:  společné měny  měnové a politické unie  měnové unie  společné rozpočtové, měnové a hospodářské politiky  měnové unie a společné měny (s pětiletým odkladem).
Na summitu v Haagu v r.1969 se hlavy států a vlád dohodly, že vlastní příjmy Společenství budou zavedeny:  v mezidobí před schválením finanční dohody o společné zemědělské politice a schválení politické dohody o společné dopravní politice  postupně, podle rámce finanční dohody o společné zemědělské politice  okamžitě a bez odkladu  po naplnění závazků definovaných v pojmech dokončení, prohloubení a rozšíření.
Evropská rada se podle Jednotného evropského aktu skládá z:  hlav států a vlád členských států a předsedy Komise  hlav států a vlád, předsedy Komise a předsedy Evropského parlamentu  předsedů a místopředsedů vlád a Komise  předsedy Rady, předsedy Komise a předsedy Evropského parlamentu  hlav států a vlád členských států a Komise.
Podle stanoviska Komise k mezivládní konferenci v roce 1996 je mj. potřeba:  nahradit stávající smlouvy Smlouvou o EU  nahradit stávající smlouvy nějakou formou evropské ústavy  prodloužit platnost Smlouvy o Euroatom  přečíslovat smlouvy  zjednodušit a zkonsolidovat smlouvy.
V případě pozastavení hlasovacích práv v Radě Amsterodamská smlouva definuje další postup v:  nařízení 97/56  Smlouvě o založení ES  Smlouvě o EU  Smlouvě o založení ES a Smlouvě o EU  Smlouvě o založení EHS.
Smlouva o EU žádá o vypracování a provádění rozhodnutí v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky:  NATO  členské státy EU, které nejsou vázány neutralitou  členské státy EU  své instituce a agentury  ZEU.
Davignonova zpráva předpokládala:  výsadní postavení schůzek ministrů zahraničních věcí minimálně šestkrát ročně, bez účasti Komise a Evropského parlamentu  setkávání ministrů zahraničních věcí minimálně dvakrát ročně a Politického výboru minimálně čtyřikrát ročně  setkávání ministrů zahraničí maximálně dvakrát ročně a Politického výboru dle potřeby, vždy za účasti Komise a Evropského parlamentu  setkávání bývalého, současného a budoucího předsednictví minimálně dvakrát ročně  setkávání Rady, Politického výboru, Komise a Evropského parlamentu minimálně dvakrát a maximálně čtyřikrát ročně.
Hlavním nástrojem společné zahraniční a bezpečnostní politiky je podle Smlouvy o EU:  společná akce  společná iniciativa  rozhodnutí Rady  bezpečnostní směrnice  společné stanovisko.
Wernerova zpráva navrhla vytvoření měnové unie:  ve dvou na sobě navazujících čtyřletých fázích  ve třech fázích s finalizací nejpozději k 1. lednu 1983  ve dvou na sobě navazujících tříletých fázích, s první začínající 1. ledna 1971  ve třech na sobě navazujících tříletých fázích  ve třech fázích, s první (tříletou) začínající 1.ledna 1971.
Podle stanoviska Komise k mezivládní konferenci v roce 1996 Unie mj. musí:  posílit funkčnost policejní spolupráce  snížit demokratický deficit  přiblížit se občanovi  odstranit hlasování jednomyslností  vytvořit evropské občanství.
Report abuse Consent Terms of use