option

evs 104

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
evs 104

Description:
evropska integrace

Author:
Z
(Other tests from this author)

Creation Date:
23/05/2015

Category:
Science

Number of questions: 54
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Symboly EU v návrhu ústavní smlouvy jsou: hymna, vlajka, měna, ústava EU ústava EU, měna, vlajka, hymna, Den Evropy, heslo hymna, vlajka, heslo, měna a Den Evropy hymna, vlajka, měna, pečeť, Svátek Evropy.
Seitlingerova zpráva požadovala, aby:  občané zemí ES mohli volit jen ve své mateřské zemi  občané ES mohli volit v jiné zemi ES než své mateřské po 10 letech trvalého pobytu  občané zemí ES mohli volit také v jiných zemích ES než ve své mateřské  občané ES mohli kadidovat ve volbáćh do EP jen ve své mateřské zemi.
Zpráva Tří moudrých mužů řešila z institucionálního hlediska především  snížení počtu institucí  nutnost zapojit nové instituce  efektivitu institucí ES  problematiku vážení hlasů.
Podle Doogovy zprávy měla být Komise jmenována následujícím mechanismem:  Komisi volí Evropský parlament, který o ní hlasuje 2/3 většinou všech členů  společnou shodou členských států, které jednají na základě návrhu jmenovaného předsedy. Předsedu jmenuje Evropská rada  každá země nominuje dva kandidáty a hlasování kvalifikovanou většinou v Radě ministrů z nich vybere členy Komise a poté také předsedu  předseda Komise bude volen občany zemí ES, zbylé komisaře si vybere sám a poté je předloží ke schválení EP.
Lucemburský kompromis je nástroj bránící:  velmi důležité zájmy jednoho, nebo více partnerů  životní zájmy jednoho z členů Rady  životní zájmy Francie  životní zájmy celého EHS.
Francie v textu Lucemburského kompromisu požaduje, aby:  se v případě uplatnění vyloučila z jednání Komise  se jednání v případě ohrožení velmi důležitých zájmů země zastavilo  se jednalo až do dosažení jednomyslnosti vždy, kdy jsou ve hře důležité zájmy země  se Společenství vzdalo projednávání legislativy v oblasti, kde není obecný konsenzus.
Tindemansova zpráva v souvislosti s Radou a Evropskou radou usiluje o:  zachování a prohloubení tehdejších principů chodu institucí  větší koherenci obou organizací a řešených problémů  o posílení vlivu ministrů v agendě EHS  o zásadní separaci agendy politické spolupráce a zahraničních aktivit v Radě.
Doogova zpráva pojednává o hlasování jednomyslností tím, že:  doporučuje její nahrazení zesílenou kvalifikovanou většinou  přesně definuje okruhy, na které se má vztahovat  přiznává její zachování u otázek citlivých národních zájmů  navrhuje její rozšíření na všechny oblasti, které souvisí s politickou integrací.
Podle Tří moudrých má hlavní zodpovědnost za komunikaci Rada ministrů vs Evropský parlament ležet na:  předsednictvu Evropského parlamentu  předsedovi Evropského parlamentu  předsedajícím státu Rady ministrů  Evropském paralamentu.
Nově se pojem "solidarita" členských států v textu Ústavní smlouvy objevuje v souvislosti s:  ekologickými riziky  teroristickým útokem  strukturální pomocí  teroristickým útokem a přírodní katastrofou.
Tindemansova zpráva hovoří o tzv. novém přístupu. Znamená to:  definování pozice vzhledem k budoucímu rozšiřování EHS  stanovení vyjednávacích pozic vůči USA  stanovení pravidel financování evropského zemědělství a tím i stabilizace rozpočtu  stanovení společného konceptu integrace a metody jeho dosažení postupně všemi členy Společenství.
Víceroční strategický program, který zavádí Závěry Evropské rady ze Sevilly se vztahuje:  ke Komisi  k Výboru regionů  k Evropskému parlamentu  k Předsednictví Rady ministrů EU.
Tindemansova zpráva požaduje, aby se Komise:  omezila na své úkoly dané smlouvami a nehcala jednání Evropské rady dostatečný prostor  soustředila do spolupráci s předsedající zemí, ale do jednání Evropské rady již nezasahovala a neúčastnila se jej  pokusila o vedení separátního dialogu se stálými reprezentacemi jednotlivých členských zemí EU  účastnila práce a zasedání Evropské rady.
V souvislosti s náplní jednání Evropské rady navrhovali Tři moudří:  úplnou volnost jednání  program, který připraví Komise a Rada ministrů  přesně připravený program, od něhož se nelze odchýlit  tematicky sevřenou agendu s možností volné diskuze.
Volba předsedy Komise je v ústavním návrhu:  ponechána v rukou voleného předsedy EU a EP  ponechána výhradně v kompetenci Evropské rady  přechází zcela na EP, který bere ohled na výsledek posledních voleb  podmíněna ohledem na výsledek voleb do EP.
Seitlingerova zpráva zaváděla kromě jiného:  naprosto jednotnou proceduru pro volby do EP  věk pasivního a aktivního volebního práva pro volby do EP  proporční volební systém pro volby do EP  jednotnou procentní hranici pro vstup do strany do EP.
Závěry Evropské rady ze Sevilly vytvořily:  dalších 15 konfigurací Rady ministrů  rozdělily Všeobecnou radu na Všeobecnou radu a Radu pro SZBP  novou Všeobecnou radu, která pokrývá také SZBP  sloučily všechny konfigurace Rady do jedné.
Ministr zahraničních věcí podle Ústavní smlouvy:  stojí v čele diplomatické služby a předsedá Radě ministrů zahraničí  reprezentuje předsedající zemi v EU v OSN  předseda všem formacím Rady a reprezentuje EU navenek  úzce spolupracuje s voleným předsedou Evropské rady a je tímto předsedou volen.
Vzhledem ke Komisi navrhovala Doogova zpráva následný mechanismus konstrukce:  největší země tři zástupce, střední země dva zástupce a malé země jednoho zástupce  každý stát je jeden zástupce  dva zástupci z velkých zemí, jeden z malých zemí  všechny země po dvou zástupcích.
Tzv. mechanismus včasného varování v návrhu ústavní smlouvy znamená, že:  vnitrostátní parlamenty mohou zasílat protestní hlasy Komisi o porušení principu subsidiarity  vnitrostátní parlamenty mohou podávat žaloby k ESD  EP může bránit princip subsidiarity před ESD  vlády členských zemí mají možnost protestovat proti přijímané legislativě.
Zpráva Tří moudrých doporučovala:  reformu kvalifikované většiny  větší užívání kvalifikované většiny  nahrazení jednomyslností kvalifikovanou většinou  zavedení superkvalifikované většiny.
Řešení přijaté na základě Lucemburského kompromisu musí respektovat:  zájmy Společenství  vzájemné vztahy členských zemí a zájmy Společenství  vzájemné vztahy členských zemí  zájmy země, která byla proti pužití kvalifikované většiny.
Tindemansova zpráva podporuje:  zachování tehdejšího racionálního rozdělení agendy a tím i institucí na mezivládní a nadnárodní  rozšíření objemu mezivládního rozhodování, protože tento model umožňuje postupné zvětšování objemu projednávané agendy a tím i expanzi integrace  posílení členských států jako nositelů legitimního rozhodování v EHS  snížení objemu mezivládního rozhodování, protože posiluje rozdílnost zájmů.
V kontextu ústavní smlouvy EU znamená "sezení na dvou židlích":  generálního tajemníka Rady a místopředsedy Komise  vysokého zmocněnce pro SZBP a předsedy Komise  sdílení postu předsedy Rady a místopředsedy Komise  vysokého zmocněnce pro SZBP a předsedy Rady pro zahraniční záležitosti.
Tindemansova zpráva požaduje:  zrušení Evropské politické spolupráce jako neúčinného nástroje řešení problémů  začlenění Evropské politické spolupráce pod agendu Komise  jednoznačnou koherenci Evropské politické spolupráce se zasedáními Rady ministrů  jednoznačné oddělení Evropské politické spolupráce od ES.
Podle Seitlingerovy zprávy měla velikost obvodů pro volby do EP určovat:  Komise  Evropská rada  každá země  Rada ministrů.
Podle textu Ústavní smlouvy je možné do budoucna dělat revize smlouvy:  na základě rozhodnutí Evropské rady a konventu  za použití konventu a v případě malých změn mezivládní konferencí  výhradně za použití konventu  za použití konventu a intenzivních konzultací s EP.
Tindemansova zpráva navrhuje, aby:  byla volba předsedy Komise potvrzována hlasováním v Evropském parlamentu  byla volba předsedy Komise přenesena na půdu Rady ministrů pro zahraniční záležitosti  byla volba předsedy Komise ponechána výhradně v rukou Evropského parlamentu  byla volba předsedy Komise ponechána výhradně na půdě Evropské rady.
Doogova zpráva navrhovala zřídit:  Vysokého zmocněnce ES pro evropskou politickou spolupráci  ministra zahraničí ES  druhou komoru EP  Stálý sekretariát pro politickou spolupráci.
Zpráva Tří moudrých mužů se dočkala:  nebyla realizována  nesouhlasu Rady ministrů  nesouhlasu Evropského parlamtu, který očekával přiznání vyšších pravomocí  byla vrácena k přepracování a její závěry byly realizovány Jednotným evropským aktem.
Podle Závěrů Evropské rady ze Sevilly se Evropská rada schází alespoň:  Ad hoc  2x ročně  4x ročně  1x ročně.
Ve vztahu k Evropské radě doporučovala Zpráva Tří moudrých mužů zejména:  zdůraznění její rozhodovací role  zdůraznění její role při volbě dalších institucí  zdůraznění její role při přijímání nových členů ES  zdůraznění její role vůdce a podporovatele dalších institucí.
Lucemburský kompromis říká, že se musí jednat až do:  dosažení řešení přijatého všemi členy Rady  souhlasu států  překonání původně nutné kvalifikované většiny  souhlasu původně nesouhlasící země.
Přibližně v roce 2014 ústavní návrh navrhuje redukci komisařů tak, že jejich počet bude:  roven 2/3 počtu členských států  roven polovině členských států  roven 3/5 členských států  roven počtu členských států snížených o jednu čtvrtinu.
Ústavní návrh omezuje počet právních nástrojů v EU na:  6  2  4  5.
Doogova zpráva navrhovala ve vztahu k Evropskému parlamentu:  posílení jeho pozice  volební povinnost ve volbách do EP  vznik druhé komory  vznik procedury spolurozhodování.
Podle Ústavní smlouvy měla být kvalifikovaná většina vymezena jako:  většina obyvatel EU  většina hlasů a většina obyvatel  většina států a většina hlasů  většina států a většina občanů.
Tindemansova zpráva navrhuje, aby:  EP zvážil jak může přispět k lepšímu fungování EU  byl EP pověřen vypracováním zprávy o stavu institucí v EU  na slyšení do EP s půlroční periodicitou byly zvány významné osobnosti světové politiky  byla minimálně každoročně v EP organizována debata o stavu unie a fungování institucí.
Návrhy a všechny další oficiální akty, které Komise předkládá Radě a členským státům:  nemohou být vůbec publikovány  musí být vypracovány pečlivě a přehledně  nesmí být publikovány dříve než jsou informovány členské státy  musí být publikovány co nejdříve.
V souvislosti s plánovaným rozšířením upozorňovali Tři moudří na dvojici problémů, které má rozšíření na efektivitu institucí. Šlo o:  zvýšení počtu mandátů a příchod ekonomicky zaostlých zemí  příchod zemí s nedemokratickou tradicí a zvýšení počtu mandátů  zvýšení počtu mandátů a heterogenizace zájmů (jiné priority jižních zemí)  heterogenizace zájmů (jiné priority jižních zemí) a příchod zemí s nedemokratickou tradicí¨.
Ve vztahu k datu evropských voleb doporučovala Seitlingerova zpráva následující:  konat volby v jednom pevně daném týdnu. Přesný den si určí každý zvlášť.  konat volby v jeden jediný den, a to ve všech státech najednou  konat volby v pevné dva dny ve všech státech najednou. Hlasování by tak bylo dvoudenní  konat volby v pevně dané periodě dvou dnů. Přesný den si určí každý stát sám.
Pojem "doložka o pružnosti" se v textu Ústavní smlouvy rozumí:  flexibilitu v oblasti SZBP  možnost institucí získat nové pravomoci pro plnění cílů smlouvy  rychlou reakci institucí EU v případě teroristického ohrožení  jednání evropských institucí v případě rozpočtového řízení.
Podle prohlášení o vztazích mezi Radou a Komisí je Komise nucena předkládat COREPER podklady:  na vyzvání předsedající zemi  před přijímáním návrhu zvláštního významu  v případě, že se má věc projednávat kvalifikovanou většinou  vždy.
Tindemansova tzv. dvourychlostní Evropa se má nejdříve prověřit a aplikovat v agendě:  nezbytné reformy společné zemědělské politiky  koheze a dalších agend rozvinutých JEA  evropské politické spolupráce  HMU - měnového hada.
Tři moudří doporučovali ve vztahu k Výboru stálých zástupců (COREPER):  přiznání práva závazného hlasování v přesně definovaných oblastech (tzn. návrhy by již nešly do Rady ministrů)  jeho rozdělení na tři  vznik speciálního COREPER pro oblast politické spolupráce  přiznání větší odpovědnosti za přípravu návrhů, větší koordinační roli.
Závěry Evropské rady ze Sevilly se reformou Předsednictví:  zabývaly ve smyslu, že vytýčily úkoly pro reformu, kterou měla vypracovat Komise  zabývají  měly zabývat, ale nezabývají  nezabývají, protože Evropské radě nepřísluší tato iniciativa.
Na základě úpravy vztahů mezi Komisí a Radou v roce 1966 je Komise v kontaktu s mezinárodními organizacemi:  zcela nezávislá  nezávislá, protože toto není obsahem zmíněného dokumentu  omezena v závislosti na konzultacích s Radou  závislá na Radě v případě OSN.
Ve vztahu k Předsednictví Rady ministrů doporučovali Tři moudří:  jeho zrušení  prodloužení délky jeho mandátu  vznik kolektivního Předsednictví  vznik individuálního předsednictví.
Návrh textu Ústavní smlouvy předpokládá, že formacím Rady bude předsedat:  skupina tří zemí na dobu 18 měsíců  ministr zahraničních věcí EU ve spolupráci se zemí na abecedním seznamu  volený předseda EU  jeden stát na období 6 měsíců.
Na základě přijetí Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu by nově získal/a právní subjektivitu:  EU a EURATOM  ES, EURATOM  pouze EU  EU, EURATOM a ESUO.
Evropská rada v Seville zavedla dělení programů pro Předsednictví na:  půlroční a tříroční  půlroční operativní a Desetiroční taktický  nezavedla vůbec nic  roční operativní a Víceroční strategický.
Ústavní text nově umožňuje stálou strukturovanou spolupráci v oblasti:  při aplikaci Schengenského acquis  v sociální sféře  v oblasti zahraniční politiky  v oblasti obrany.
Podle Tindemanse státy, které se nemohou zúčastnit postupující integrace:  vytvoří trvale "vnější kruh EHS" a stervají na zvolené úrovni integrace  budou muset být omezený ve svých institucionálních právech tak, aby nebrzdily rychlejší skupinu zemí  mohou získat zvláštní podporu od společných institucí EHS včetně finančních fondů s cílem připojit se co nejdříve k běžícím programům  mají získat podporu od ostatních států EHS, aby se mohly připojit co nejdříve.
Tzv. "přemostění" v Ústavní smlouvě znamená, že:  Evropská rada může jednomyslně rozhodnout o rozšíření kvalifikované většiny  Evropský parlament většinou svých hlasů rozhodne o zvětšení objemu kvalifikované většiny  Komise definuje priority integrace nad rámec smluv  Evropský parlament potvrdí svým hlasováním aktivitu Unie v nové oblasti¨.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests