option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON ffjidufhiugh 56-113
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ffjidufhiugh 56-113

Description:
fdsfoiodjgoidjg

Author:
AVATAR
tamarape
Other tests from this author

Creation Date: 15/05/2024

Category: Science

Number of questions: 58
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Ktorý prenášač elektrónov dýchacieho reťazca prijíma elektróny z komplexu I a odovzdáva ich komplexu II Koenzým Q cyt b cyt c NADH.
Pre cyklickú fotofosforyláciu sú charakteristické všetky tvrdenia okrem nedochádza k uvolňovaniu kyslíka produkcia NADPH sa zvýši je nezávislá od PS II syntetizuje sa ATP .
Vo svetelnej fáze fotosyntézy je dvojica redukčného a oxidačného činidla H2O a NADP+ NADP+ a NADPH H2O a O2 ADP a ATP .
Oxidačná vetva pentózovej dráhy nezahŕňa uvoľnenie molekuly CO2 tvorbu 2 molekúl NADPH redukciu glukóza-6-fosfátu tvorbu ribulóza-6-fosfátu oxidačnou dekarboxyláciou 6-fosfoglukonátu.
Počas kompletnej biologickej oxidácie sa v bunke uvoľní najviac energie z proteínov sacharidov TAG DNA .
Glukoneogenéza u ľudí pomáha znížiť hladinu glukózy v krvi po jedle bohatom na sacharidy má zásadný význam pri premene MK na glukózu vyžaduje enzým hexokinázu môže vyvolať premenu bielkovín na glukózu v krvi .
Reakcia, ktorou začína glukoneogenéza oxidačnoredukčná reakcia prenos fosfátovej skupiny oxidačná dekarboxylácia karboxylačná reakcia.
Kľúčové hormóny pre spustenie štiepenia glykogénu inzulín a adrenalín glukagón a adrenalín glukagón a inzulín všetky uvedené ani jeden z uvedených .
Ktoré tvrdenie o glykogénsyntáze NIE je pravdivé uplatňuje sa najmä v pečeni a svaloch slúži ako substrát (UDP) fosforylovaná forma je neaktívny enzým pridáva glukózu na neredukujúce konce glykogénu enzým pridáva počiatočnú glukózu na tyrozinový zvyšok glykogeín.
Koľko NADH sa vytvorí pri úplnej oxidácii kyseliny palmitovej na CO2 21 v KC a 7 v beta ox 24 v KC a 7 v beta ox 28 v KC a 8 v beta ox 32 v KC a 8 v beta ox .
Reakcia prvého kroku beta oxidácie katalyzovaná Acyl-CoA dehydrogenázou je premena primárneho alkoholu na aldehyd sekundárneho alkoholu na ketón nasýtenej C-C väzby na nenasýtenú aldehydu na ketón .
Tvorba malonyl-CoA z Acetyl-CoA je katalyzovaná enzýmom Acetyl-CoA karboxyláza biotínkarboxyláza malonyltransacyláza syntáza MK .
. Transport MK cytoplazmy do mt matrix vyžaduje ATP, karnitín, pyruvátdehydrogenázu ATP, koenzým A, pyruvátdehydrogenázu ATP, koenzým A, hexokinázu ATP, karnitín, koenzým A karnitín, koenzým A, hexokinázu .
Chylommikróny sa tvoria v pečeni, z ktorej sa následne uvoľňujú prenášajú krvou TAG, najmá do tukového tkaniva obsahujú viac fosfolipidov ako TAG sú menšie ako micely .
Glutamát sa metabolicky premieňa na α-ketoglutarát a NH4+ v procese oxidačnej deaminácie redukčnej deaminácie hydrolýzy transaminácie .
Prvou reakciou v metabolizme mnohých AK je dekarboxylácia vyžadujúca tyamín pyrofosfát (TPP) oxidačná deaminácia vyžadujúca NAD+ redukcia vyžadujúca pyridooxalfosfát (PLP) transaminácia vyžadujúca PLP .
Ktoré tvrdenie o polysacharidoch nie je pravdivé konformácia polyméru celulózy predstavuje špirálu glykozaminoglykány obsahujú kyslé monosacharidy v chitíne aj celulóze sa pri spájaní monosacharidových monomérov uplatňuje beta 1-4 väzba polymér glykogénu obsahuje viac neredukujúcich koncov ako polymér amylózy .
Ktorý sacharid nie je aldóza ribóza glukóza erytróza glyceraldehyd fruktóza .
Ktoré tvrdenie o sacharidoch nie je pravdivé α-D -glukopyranóza a β-D- glukopyranóza sú anoméry α-D fruktopyranóza a β-D fruktopyranóza sú enantioméry α-D fruktopyranóza a β-D fruktopyranóza môžu podliehať mutarotácii glukóza a manóza sú diastereoizoméry .
Ktoré tvrdenie neplatí pre aeróbne metabolické dráhy molekuly uhlíkatých živín sa oxidujú na CO2 voda sa oxiduje na O2 zásobné polysacharidy sa hydrolyzujú na monosacharidy a následne sa oxidujú zahŕňajú oxidáciu ADP na ATP .
Enzým, ktorý katalyzuje reakciu alkohol + NAD+ ----- aldehyd + NADH + H+ ; patrí k izomerázam hydrolázam lyázam oxidoreduktázam .
Ktorý kofaktor sa priamo zúčastňuje na oxidačno - redukčných reakciách pri fermentácii glukózy na laktát ATP ADP FAD/FADH2 NAD+/NADH glc-3-P .
Anaplerotické reakcie spojené s KC sú potrebné z dôvodu oxidačnej povahy KC dekarboxylačných reakcií využívania mnohých medziproduktov KC v biosyntetických procesoch tvorby GTP a redukovaných kofaktorov .
Reakcia KC, ktorá sa najviac podobá na premenu pyruvátu na Acetyl-CoA katalyzovanú PDH je citrátu na izocitrát sukcinyl-CoA na sukcinát alfa ketoglutarát na sukcinyl-CoA fumarátu na malát malátu na oxalacetá .
V KC je flavínový koenzým (FAD) potrebný na kondenzáciu Acetyl-CoA na oxalacetát oxidáciu izocitrátu oxidáciu malátu oxidáciu sukcinátu oxidáciu fumarátu .
. Hlavným znakom glyoxalátového cyklu je že produkuje štvoruhlíkaté látky, ktoré sú medziproduktami KC že využíva 1 molekulu Acetyl-CoA že prebieha v mitochondriách že enzým malátsyntáza produkuje sukcinát .
Všetky komplexy využívajú koenzým Q ako substrát alebo produkt okrem komplexu I komplexu II komplexu III komplexu IV .
. Reakcie svetelnej fázy a vyšších rastlín nevyžadujú chlorofyl produkujú ATP a spotrebujú NADH zachytávajú svetlo, aby rastlinky pod zemou videli štiepia vodu a produkujú kyslík .
Fotosyntetická fotofosforylácia a oxidačná fosforylácia sú podobné procesy, pri ktorých sa transport cez sériu prenášačov spája so syntézou ATP. Ktoré tvrdenie platí pre oba procesy : oba využívajú kyslík ako konečný akceptor elektrónov oba sú lokalizované na mt matrix oba obsahujú cytochrómy a flavíny v elektrón-transportnom reťazcin oba využívajú feredoxín .
. Endergonický proces tvorby hexóz je poháňaný ATP / NADH ATP / NADPH ATP NADPH .
Voľné MK v krvi neexistujú; krv ich neobsahuje sa viažu na Hb sa prenášajú sérum albumínom sú voľne rozpustené v krvi .
Karnitín je jednou z AK, ktoré sú bežne v proteínoch potrebný a vnútrobunkový prenos MK esenciálny kofaktor v KC MK s C15 .
6 hodín po jedle je hlavným palivom pre mozog MK z tukového tkaniva glykogén zo svalu ketolátky z pečene proteín zo svalu .
Ktorá z nasledovných sekvencií najlepšie zodpovedá usporiadaniu polypeptidovej kostry C-N-C-C-C-N-C-C C-N-C-C-N-C C-C-N-C-C-N C-C-C-N-C-C-C.
Enzýmy sú účinným katalyzátorom, pretože znižujú aktivačnú energiu reakcií, ktoré katalyzujú sa spotrebujú v priebehu reakcie, ktorú katalyzujú sú veľmi špecifické a môžu zabrániť premene produktov späť na substrát umožňujú, aby reakcia prebieha až do konca, zatiaľ čo iné katalyzátory umožňujú priebeh reakcie len do rovnováhy .
92. Počas kontrakcie svalu v aeróbnych podmienkach sa vytvára menej kyseliny mliečnej než počas kontrakcie anaeróbnych podmienkach, pretože a) glykolýza v aerobných podmienkach vo významnej miere neprebieha b) v aerobných podmienkach vo svale je hlavnou metabolickou dráhou pre získanie E pentózová dráha, kt. produktom nie je kys. mliecna c) kys. mliečna sa v aerobných podmienkach pomerne rýchlo zabuduje do lipidov d) v aerobných podmienkach väčšina pyruvátu vyprodukovaného počas glykolýzy sa oxiduje v KC e) sval je metabolicky menej aktívny v aeróbných podmienkach oproti anaeróbnych .
Ktorá reakcia KC je katalyzovaná enzýmom, kt. má veľmi podobný mechanizmus ako PDK? reakcia 1 reakcia 3 reakcia 4 reakcia 5 .
94. ktorá reakcia v KC uvoľňuje CO2 reakcia 1 reakcia 2 reakcia 4 reakcia 5.
95. Funkciou glyoxylátového cyklu je v spojení s KC je uskutočnená premena lipidov na karbohydráty (sacharidy) dokončenie oxidácie acetyl-CoA na CO2 a redukované koenzýmy syntézu mastných kyselín s dlhým reťazcom z medziproduktov citrátového cyklu syntézu trikarboxylových kyselín z acetyl-CoA .
Ktorá z nasledovných reakcii pentózovej dráhy je katalyzovaná transketolázou: I. fruktóza-6-P + glyceraldehyd-3-P ---> xylulóza-5-P + erytróza-4-P II. erytróza-4-P + fruktóza-6-P ---> sedoheptulóza-7-P + glyceraldehyd-3-P III. sedoheptulóza-7-P + glyceraldehyd-3-P ---> xylulóza-5-P + ribóza-5-P a) I. a III. II. II. a III. .
Ktoré z nasledovných tvrdení platí pre sfingolipidy môžu byť nabité ale nikdy nie sú amfipatické cerebrozidy a gangliozidy sú sfingolipidy fosfatidylcholín je typický sfingolipid sfingolipidy vždy obsahujú glycerol a MK .
Najmenej pravdepodobným pohybom v bio membránach je laterálna difúzia jednotlivých molekúl lipidov v rovine monovrstvy laterálna difúzia membránových proteínov v dvojvrstve „flip- flop“ pohyb fosfolipidov z jednej monovrstvy do druhej pohyb reťazcov MK vo vnútri fosfolipidovej dvojvrstvy .
Počas glykolýzy vo svale za anerobných podmienok sa pyruvát neakumuluje, pretože sa premieňa na oxalacetát fosfoenolpyruvát laktát ( kys. mliečna) acetyl-CoA .
Prvá reakcia glykolýzy, kt. dôsledkom je vznik makroergickej zlučeniny ( zlučeniny, kt. hydrolýzy sa uvoľní veľké množstvo energie) je katalyzovaná enzýmom hexokináza fosfofruktokináza triózafosfátizomeráza glyceraldehyd-3-P-dehydrogenáza fosfoglycerátkináza .
. koľko molekúl ATP-GTP sa spotrebuje pri glukoneogenéze z pyruvátu?: 8 6 4 2.
ktoré molekuly poskytujú uhlíkové kostry pre synzézu glukózy v procese glukoneogenézy? väčšina AMK, laktát, medziprodukty KC a pyruvát AMK a MK pyruvát, laktát a MK acetyl-CoA, pyruvát a laktát .
čo je to za vzorec?.
Hlavnou funkciou pentózovej dráhy je poskytovať Elektrony poskytnúť bunkám alternatívnu metabolicku dráhu v prípade zlyhania glykolýzy produkovať NADH produkovať pentózy a NADPH poskytnúť mechanizmus na využitie uhlíkových kostier pri nadbytku AMK .
. Ktorý z nasledujúcich enzýmov sa uplatňuje v pentózovej dráhe fosfofruktokináza fosfoglukonátdehydrogenáza aldoláza pyruvátkináza .
. Aká je funkcia glykogénu vetviaceho enzým? degradácia alfa(1-->4) väzieb v glykogéne tvorba alfa(1-->6) väzieb v glykogéne degradácia vetiev v glykogéne odstránenie nepotrebných glukózových zvýškov na konci vetiev .
Aká je funkcia degradácie glykogénu v pečeni export glukózy do ďalších tkanív, keď je hladina glukózy nízka udržať hladinu glukózy po výdatnom jedle poskytnúť zdroj E na pokrytie vysoko energ. Nárokov pečene všetky hore uvedené žiadna z uvedených .
Sekvencia krokov ktoré nasledujú kondenzačnú reakciu pri syntéze kys. palmitovej je: oxidácia, dehydrogenácia, oxidácia b) oxidácia, dehydratácia, oxidácia c) redukcia, dehydrogenácia, redukcia d) redukcia, hydratácia, redukcia e) redukcia, dehydratácia, redukcia .
. AMK sú amfolity, pretože môžu reagovať ako štandardné alebo neštandarné monoméry b) transportné alebo svetlo-pohlcujúce zlučeniny c) neutrálne molekuly alebo ióny d) kyseliny alebo zásady polárne alebo nepolárne molekuly.
Mutácia aktívneho miesta enzýmu, kt. pravdepodobne.... eznzýmu je premena kyseliny asparágovej za glutamín b) lyzínu a treonín c) fenylalanínu za tryptofán d) alanínu za cysteín e) serínu za valín .
alfa-helixy sú stabilizované najmä a) hydrofóbnymi interakciami medzi alfa uhlíkmi hlavného reťazca b) elektrostatickými interakciami medzi bočnými reťazcami AMK c) vodíkovými väzbami medzi bočnými reťazcami AMK d) vodíkovými väzbami medzi atómami peptidových väzieb hlavného reťazca .
. Ktoré z evedených interakcií sa podieľajú na tvorbe terciálnej štruktúry proteínu? elektrostatické interakcie b) vodíkové väzby c) hydrofóbne interakcie d) všetky uvedené interakcie .
. Ktorý z uvedených faktorov ovplyvňuje natívnu konformáciu proteínu AMK sekvencia proteínu b) pH roztoku c) koncentrácia soli v roztoku d) všetky hore uvedené faktory .
. ktorá z AMK sa bude pohybovať najbližšie k anóde ( pozitívnej elektróde) počas papierovej elektroforézy pri pH 7: a) alanín b) kys. asparágová c) lyzín d) glutamín.
Report abuse