option

FYZ - elektrické pole

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
FYZ - elektrické pole

Description:
FYZ - elektrické pole

Author:
PeSon
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/06/2013

Category:
Science

Number of questions: 11
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Intenzita elektrického pole v dielektriku je: nepřímo úměmá jeho permitivitě přímo úměrná jeho permitivitě nepřímo úměrná síle,kterou pole v daném bodě působí na bodový náboj vektorová veličina, jejiž směr nezávisí na polaritě náboje.
Změní-li se vzdálenost mezi dvěma danými bodovými elektrickými náboji z 0,1 cm na 1 cm, zmenší se velikost elektrické síly,kterou na sebe oba bodové náboje působí: 10krát o 1/10 původní hodnoty 100krát o 1/100 původní hodnoty.
Radiální elektrické pole se vytváří: v okolí osamoceného kladného nebo záporného iontu mezi nabitými deskami kondenzátoru mezi dvěma elektricky nabiými tělesy v okolí elektricky nabité tyče.
Vyjáření Coulombova zákona je formálně podobné: zákonu Joule-Lenzovu Newtonovu gravitačnímu zákonu Archimedovu zákonu Ohmovu zákonu.
Uvnitř nabité vodivé koule je intenzita elektrického pole: vektor směřující do středu koule vektor směřující do středu u kladně nabité koule a ze středu u záporně nabité koule nulová vektor, který má směr tečny k povrchu nabité koule.
Uvažujeme-li dva body, každý s elektrickým potenciálem 40 V, potom elektrické napětí mezi oběma body bude: 40 V 80 V 20 V 0 V.
Vložíme-li do kondenzátoru dielektrikum s relativní permitivitou εr = 7, intenzita výsledného elektrického pole kondenzátoru se: 7krát sníži nezmění se zýší 7krát sníží se ε0εr krát (kde εr je 7).
Velikost sil, kterými na sebe působí dva bodové elektrické náboje v daném prostředí, je nepřímo úměrná: velikosti obou nábojů vzdálenosti obou nábojů druhé mocnině vzdálenosti obou nábojů relativní permitivitě prostředí permeabilitě vakua druhé odmocnině vzdálenosti obou nábojů.
Pro intenzitu elektrického pole v daném místě elektrického pole platí: má opačný směr jako elektrická síla působící daném místě na kladný bodový náboj je definovaná jako podíl elektrickésíly,která působí v daném místě na kladný bodový náboj je přímo úměrná napětí mezi dvěma rovnoběžnými deskami a nepřímo úměrná vzdálenosti desek je nepřímo úměrná velikosti náboje a přímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti z daného místa pole k náboji vektor intenzity homogenního elektrického pole má směr normály k siločárám jednotkou elektrické intenzity je C.N-1.
Práce vykonaná v elektrickém poli: závisí na rozdílu potenciálů v daných místech elektrického pole, mezi kteými je náboj přemísťován, přičemž nezávisi na tvaru trajektorie je daná součinem síly a náboje,na kteý tato síla působí ve směru siločar elektrického pole u deskového kondenzátoru je daná součinem elektrické síly a rozdílu vzdáleností daných míst elektrického pole od uzemněné desky je maximální, pokud se náboj v elektrickém poli přemíst'uje po hladině potenciálu (ekvipotenciální hladině) je nulová, jestliže síla přemíst'uje elektrický náboj ve směru siločar závisí na gradientu rychlosti náboje podél siločar homogenního elektrického pole.
Kapacita deskového kondenzátoru: závisi nepřímo úměrně na relativní permitivitě prostředí mezi deskami závisí přímo úměrně na ploše desek kondenzátoru se zvýší při vzájemném oddálení desek závisí přímo úměrně na permitivitě vakua se zvýší, zýší-li se elektrické napětí mezi deskami se sníží, jestliže je vyšší plošná hustota náboje na deskách kondenzátoru.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests