option

FYZ - Elektromagnetická indukce, střídavý proud

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
FYZ - Elektromagnetická indukce, střídavý proud

Description:
FYZ - Elektromagnetická indukce, střídavý proud

Author:
PeSon
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/06/2013

Category:
Science

Number of questions: 7
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
V obvodu střídavého proudu s cívkou, která má jen indukčnost L: nedocházík fázovému posunu se proud zpožďuje za napětím se napětí zpožďuje za proudem vzroste amplituda napětí na cívce.
Zařazenim kondenzátoru do jednoduchého obvodu střídavého proudu dojde k fázovému posunu proudu vzhledem k napětí o úhel: π/4 rad - π/2 rad π/2 rad - π/4 rad.
Činný výkon v obvodu střídavého proudu s impedancí je největší, je-li fázový posun: π/2 rad π/4 rad π/8 raď 0 rad.
Činný výkon střídavého proudu v RLC obvodu je nulový, je-li fázoý posun: π/2 rad π/4 rad π/8 rad 0 rad.
Indukované elektrické pole: může v obvodu vzniknout pouze současným pohybem magnetu vzhledem k obvodu vytvářené proměnným magnetickým polem je zobecněním Faradayova zákona elektrostatické indukce vytvaří indukované proudy ve vodivých materiálech nejruznějších tvaru (Foucaultovy proudy) vyvolané magnetickým polem proudu procházejiciho stejným obvodem se nazývá vzájemná indukce vytvářené měnícím se magnetickým polem, stejně jako měnící se elektrické pole vytváří magnetické pole, představuje jediné pole elektromagnetické je charakteizováno intenzitou indukovaného elektrického pole, která je přímoúměr- ná náboji, na který působí elektrická síla.
V obvodu střídavého proudu: veličina Z charakterizuje obvod střídavého proudu jako celek a nazývá se induktance odpor R rezistoru je stejný jako v obvodu stejnosměrného proudu a nazývá se rezistance s indukčností proud předbíhá napětí o π/2 s kapacitou platí, že čím je vyšší frekvence střídavého proudu, tím je větší kapacitníodpor (kapacitance) kde mají kapacitance a induktance stejnou velikost, docházi k rezonanci proudu (u paralelního obvodu) nebo rezonanci napětí(u sériového obvodu) je činný výkon dán součinem efektivních hodnot napětí a proudu - U.I.
V trojfázové soustavě střídavého proudu: při zapojení do trojúhelníku je mezi libovolnými dvěma fázovými vodiči fázové napětí 380 V při zapojení do trojúhelníku je výkon spotřebiče větší než v zapojení do hvězdy ve které vzniká točivé magnetické pole, se vektor magnetické indukce točivého pole otáčí s frekvencí střídavého proudu v zapojení do hvězdy se používá jako nulovací vodič drát o větším průřezu, protože je zatížen větším proudem zvané turboalternátor, je magnetické pole vytvářeno rotující turbínou je stator alternátoru tvořen cívkami, jejichž osy svírají úhel 60 °.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests