option

FYZ - Kvantová optika

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
FYZ - Kvantová optika

Description:
FYZ - Kvantová optika

Author:
PeSon
(Other tests from this author)

Creation Date:
01/06/2013

Category:
Science

Number of questions: 15
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Na čem závisí rychlost elektronů uvolněných z povrchu kovu? na intenzitě záření na energii dopadajících fotonů na počtu fotonů dopadajících na povrch kovu na rychlosti dopadajících fotonů.
V oblasti viditelného světla má nejmenší energii foton příslušející světlu barvy: červené žluté zelené fialové.
V oblasti viditelného světla má největší energii foton příslušející světlu barvy: červené žluté zelené fialové.
Intenzita vyzařování absolutně černého tělesa je: přímo úměrná termodynamické teplotě nepřímo úměrná termodynamické teplotě přímo úměrná čtvrté mocnině termodynamické teploty přímo úměrná druhémocnině termodynamické teploty.
Spojitá emisní spektra vyzařují: atomy prvků v plynném stavu při vysokoých teplotách pevné a kapalné látky zahřáté na vysokou teplotu ionizované atomy kovů při výboji molekuly v plynné fázi.
Čárové emisní spektrum vyzařují: atomy prvku v plynném stavu molekuly v plynné fázi pevné látky zahřáté na vysokou teplotu kapalné látky zahřáté na vysokou teplotu.
Vlnová délka,při niž nastává maximum vyzařováni absolutně černého tělesa, je: nezávislá na teplotě přímo úměrná čtvrté mocnině termodynamické teploty přímo úměrná druhé mocnině termodynamické teploty nepřímo úměrná termodynamické teplotě.
Jaké vlastnosti má foton? pouze vlastnosti částice částicové i vlnové vlastnosti pouze vlastnosti vlny má nenulovou klidovou hmotnost.
Stav elektronu v atomu je určen: Pauliho principem hlavním kvantovým číslem spinem čtyřmi kvantovými čísly.
Einsteinova rovnice pro fotoelektrický jev vyjadřuje zákon zachováni: hybnosti momentu hybnosti hmotnosti energie.
Rentgenové záření se podle způsobu vzniku rozděluje na brzdné a charakteristické.Pro brzdné záření platí: souvisí se změnami energie atomů kovů vzniká jako důsledek zpomalování pohybu elektronů, které dopadají na povrch kovů brzdné záření neutrálních atomů je prakticky stejné jako jejich iontů má spojité spektrum nemůže vyvolat ionizaci látky, kterou prochází vzhledem ke krátké vlnové délce je absorbováno již povrchem látky a nemůže pronikat do hlubších vrstev.
Světlo jako elekhomagnetické vlnění má následující vlastnosti potřebuje ke svému šíření látkové prostředí největší rychlost šíření tohoto vlnění je ve vzduchu fyziologický vjem zvaný vidění vyvolává světlo v rozmezí vlnových délek přibližně 390-790 nm v průsvitných prostředích nedochází k rozptylu světla pokud se světlo šíří anizotropním prostředim, závisí rychlost světla na směru šíření v anizotropním prostředí se světlo šíří podle Huygensova principu.
Monofrekvenčnímu zářeni se nejvíce přibližuje záření: zářivky žárovky laseru maseru absolutně černého tělesa rentgenové lampy.
Gama-záření je: elektromagnetické záření vychyluje se jak v elektrickém,tak i v magnetickém poli vzniká především jako důsledek dějů v elektronovém obalu atomů záření o větších vlnových délkách než 10 na minus12 m může vznikat i výbojem v plynu uvolňuje z látky nabité částice v důsledku fotoefektu a Comptonova jevu.
Ultrafialové záření je: součástí gama záření vychyluje se jak v elektrickém, tak i v magnetickém poli je absorbováno křemenným sklem ionizuje vzduch jeho tepelná složka je využívaná u slunečních kolektoru záření s kratšími vlnovými délkami, než je 380 nm.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests