option

FYZ - Magnetické pole

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
FYZ - Magnetické pole

Description:
FYZ - Magnetické pole

Author:
PeSon
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/06/2013

Category:
Science

Number of questions: 10
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Směr síly působící na přímý vodič s proudem v homogenním magnetickém poli lze určit: Lenzovým pravidlem Flemingovým pravidlem levé ruky Ampérovým pravidlem levé ruky Ampérovým pravidlem pravé ruky.
V homogenním magnetickém poli jsou magnetické indukční čáry: rovnoběžné přímky ruznoběžné křívky soustředné kružnice křivky se stejnou vzdáleností od sebe.
Na přímý vodič s proudem I působí v magnetickém poli síla Fm, pro jejiž velikost platí: nezávisí na orientaci vodiče je nepřímo úměrná velikosti proudu procházejíciho vodičem je přímo úměrná velikosti magnetické indukce je nepřímo úměrná velikosti magnetické indukce.
Poloměr kruhové trajektorie nabité částice, která vlétne do magnetického pole kolmo na směr magnetických indukčních čar, je: přímo úměrný náboji nepřímo úměrný magnetické indukci nepřímo úměrný rychlosti částice nezávisí na hmotnosti částice.
Magnetické domény jsou mikroskopické oblasti v látce, v nichž se magnetické momenty: orientují stejně jsou navzájem kolmé orientují navzájem nezávisle orientují opačně.
Relativní permeabilita feromagnetických látek: je pro danou feromagnetickou látku konstantní nezávisí na velikosti intenzity magnetického pole v látce je srovnatelná s permeabilitou vakua závisí na velikosti intenzity magnetického pole v látce.
Velikost magnetické indukce magnetického pole solenoidu (dlouhé cívky) je: přímo úměrná proudu procházejícímu závity civky nepřímo úměrná hustotě závitu přímo úměrná délce cívky nepřímo úměrná permeabilitě.
Magnetické pole elektrického proudu: se dá prokázat magnetkou umístěnou v blízkosti vodiče, kdy v závislosti na velikosti proudu se mění výchylka magnetky způsobí mezi dvěma rovnoběžnými přímými vodiči silové působení projevující se přitažlivými, případně odpudivými účinky můžeme stanovit Flemingovým pravidlem pravé ruky je charakterizováno indukčními čarami začinajicimi na kladných pólech (severních) a končících na zápomých (jižních) vyvolává magnetickou indukci, jejíž velikost závisí jen na velikosti proudu, délce vodiče a úhlu,kteý svírá vodič protékaný proudem s indukčními čarami procházejícího přímým vodičem je charakterizováno magnetickými indukčními čarami rovnoběžnými s vodičem.
Dva přímé rovnoběžné vodiče protékané proudy na sebe navzájem působí magnetickou silou: která přitahuje dva rovnoběžné přímé vodiče protékané proudy opačného směru která je přímo úměrná druhé mocnině proudů protékajících vodiči která je nepřímo úměrná permeabilitě na této skutečnosti je založena definice jednotky proudu- ampér přímo úměrnou délce vodiče,na kteý působí magnetické pole celého druhého vodiče která je přímo úměrná pruměru vodičů.
Pro magnetické vlastnosti látek platí následující tvrzeni: magnetický moment atomu je dán pouze spinovým magnetickým momentem elektronu diamagnetické látky mírně zesilují magnetické pole (jejich relativní permeabilita je nepatrně větší než 1) magnetické momenty atomů paramagnetických látek se orientují paralelně s vnějším magnetickým polem feromagnetické látky silně zesilují magnetické pole ferity jsou diamagnetické látky tvořené sloučeninami oxidů železa remanentní magnetická indukce určuje mohutnost magnetického pole permanentního magnetu.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests