option

FYZ - Mechanické kmitání a vlnění - akustika

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
FYZ - Mechanické kmitání a vlnění - akustika

Description:
FYZ - Mechanické kmitání a vlnění - akustika

Author:
PeSon
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/06/2013

Category:
Science

Number of questions: 9
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Příčné postupné vlnění popisuje rovnice y=0,20 sin 40(t- x/20),kde souřadnice sou v metrech a čas v sekundách. Jaká je perioda kmitavého pohybu jednotlivýich bodů? 1/20 s 1,0 s 2π / 40 s 40 / (2π) s.
Frekvence srdeční činnosti člověka v klidu je přibližně: 1 Hz 1 mHz 15 Hz 70 Hz.
Rychlost harmonického kmitavého pohybu: roste lineárně s časem je harmonickou funkcí času je konstantní nezávisí na úhlové frekvenci.
Mezi dvěma veličinami harmonického pohybu stejné frekvence je fázový rozdíl 2kπ radiánů. Jaký je vztah mezi oběma veličinami? mají stejnou fázi mají opačnou fázi dosahují maximální amplitudy s časovým posunem T/4 dosahují maximální amplitudy v časech posunutých o 3/2 T.
Při nuceném kmitání oscilátoru: vznikaji rázy oscilátor kmitá s frekvencí shodnou s frekvencí působící vnější síly oscilátor kmitá s nižší frekvencí, než je jeho vlastní oscilátor kmitá s frekvencí vyšší, než je jeho vlastní.
Úhlová frekvence vlastního kmitání mechanického oscilátoru v podobě tělesa zavěšeného na pružině závisí na: hmotnosti závěsu a tuhosti pružiny na velikosti gravitačního zrychlení pouze na hmotnosti oscilátoru na velikosti působících vnějších sil.
Mezi mechanické vlnění patří: β zářeni α částice infrazvuk rádiovévlny ultrazvuk televizní vlny.
Pro výšku zvuku platí: výška zvuku je určena jeho frekvencí relativní výška tónu je určena podílem referenčního tónu a frekvence daného tónu složené tóny jsou dány součtem frekvencí jednotliých tónů amplitudy vyšších harmonických tónů jsou větší než amplituda základního tónu výšku zvuku určuje rovněž počet harmonických tónů ve složeném tónu složený tón vnímáme jako jediný tón.
Infrazvuk: má větší vlnovou délku než slyšitelný zluk šíří se i vakuem má rychlost šíření vzduchu menší než 331,5 m/s rychlost jeho šíření je menší v pevných látkách než v kapalinách má frekvenci nižší než 16Hz vyrržívá se v lékařské diagnostice.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests