Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONFyz na první

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Fyz na první

Description:
I. část

Author:
AVATAR

Creation Date:
09/06/2016

Category:
Science

Number of questions: 31
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Vyberte nesprávné tvrzení: Při volném pádu ve vakuu rychlost tělesa závisí na gravitačním zrychlení jeho hmotnosti jeho hustotě čase.
Jakou energii přibližně dodal setrvačník s momentem setrvačnosti 50kg.mˇ2, jehož počet otáček klesl z původních 840ot/min na 420ot/min? 70 J 145 J 70 kJ 145 kJ.
V důsledku reakce (tj. na základě 3. Newtonova pohybového zákona) vzniká při rovnoměrném pohybu hmotného bodu po kružnici dostředivé zrychlení odstředivé zrychlení zrychlení ve směru tečny nulové zrychlení.
Značí-li g gravitační zrychlení, pak posunutím tělesa o hmotnosti m po nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel b tak, že rozdíl výšek tělesa před posunutím a po něm je roven h, se vykoná práce W: W=mgh.sinb W=mgh.cosb W=mgh.tgb W=mgh.
Je-li Fg velikost tíhové síly tělesa umístěného na nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel b, je velikost složky F2 kolmé na směr posunutí (která nemá pohybové účinky) F2=Fg.sinb F2=Fg.cosb F2=Fg.tgb F2=Fg.
Watt sekunda je jednotkou práce výkonu energie síly.
Po kolmém odrazu dokonale pružné koule od dokonale tuhé stěny bude mít vektor hybnosti ve srovnání s vektorem hybnosti před odrazem opačný směr a poloviční velikost opačný směr a stejnou velikost nulovou velikost stejný směr a poloviční velikost.
Velikost momentu síly M vzhledem k ose otáčení kolmé na směr síly F ve vzdálenosti r od osy otáčení je rovna M=Fr M=Fr/2 M=Frˇ2 M=Frˇ2/2.
Vztah mezi hustotami ró, případně hmotnostmi m a výškami h dvou nemísících se kapalin nad jejich společným rozhraním v trubici tvaru U je ró1 : ró2 = h1 : h2 ró1h1 = ró2h2 m1h1 = m2h2 m1:m2=h1:h2.
velikost tlakové síly kapaliny na dno závisí na její hustotě, výšce hladiny a plošném obsahu dna pouze na její hustotě a výšce hladiny na jejím objemu a plošném obsahu dna na její hmotnosti a plošném obsahu dna.
Velikost tlaku v kapalině u dna nádoby nezávisí na tíhovém zrychlení výšce hladiny hustotě kapaliny plošném obsahu dna.
Mějme dvě nádoby se stejnou podstavou, jednu válcovou, druhou kuželovitě se zužující, obě naplněné stejnou kapalinou do stejné výše. Zvolte správné tvrzení: v obou nádobách bude u dna stejný tlak a nestejná tlaková síla v obou nádobách bude stejný jak tlak u dna tak tlaková síla působící na dno v obou nádobách bude stejný tlak u dna avšak tlaková síla působící na dno kuželové nádoby je větší ve válcové nádobě bude větší jak tlak u dna tak tlaková síla působící na dno.
Velikost vztlakové síly působící na úplně ponořené těleso závisí na hustotě tělesa a kapaliny objemu tělesa, hustotě tělesa a hustotě kapaliny objemu a hustotě tělesa objemu tělesa a hustotě kapaliny.
Dvě válcové nádoby s plochou dna 1 a 2 dm2 jsou naplněny vodou do stejné výšky. Vyberte správné tvrzení tlakové síly působící na dna obou nádob jsou stejné hydrostatický tlak u dna obou nádob je stejný tlaková síla na dno větší nádoby je poloviční než tlaková síla působící na menší dno tlaková síla na dno větší nádoby je dvojnásobek tlakové síly působící na dno menší nádoby.
Tíhová síla je synonymum gravitační síly vektorový součet gravitační a odstředivé síly součet velikostí gravitační a odstředivé síly rozdíl velikostí gravitační a odstředivé síly.
V naší zeměpisné šířce je tíhové zrychlení větší než na rovníku a menší než na pólech větší než na pólech a menší než na rovníku větší na pólech i na rovníku menší než na pólech i rovníku .
Intenzita gravitačního pole je ve srovnání s gravitační silou vektorem téhož druhu a stejného směru vektorem jiného druhu a stejného směru skalárem stejně jako gravitační síla vektorem jiného druhu a opačného směru.
Rovnost mezi intenzitou gravitačního pole a gravitačním zrychlením vyplývá z kombinace definice intenzity gravitačního pole a prvního pohybového zákona druhého pohybového zákona třetího pohybového zákona zákona o zachování hybnosti .
Které z následujících tvrzení je nesprávné? Největší gravitační zrychlení udílí gravitační síla daná gravitačním polem Země tělesu na povrchu Země ve výši 3000 m nad povrchem Země ve výši 8000 km nad povrchem Země velikost gravitačního zrychení je nezávislá na vzdálenosti od Země.
Nalezněte správné tvrzení zemské gravitační zrychlení je nezávislé na nadmořské výšce gravitační potenciál je skalární veličina gravitační potenciál a gravitační zrychlení jsou vektory různého směru gravitační potenciál a gravitační zrychlení mají různé jednotky.
jednotkou gravitační konstanty je N.m.kg-1 N.m2.kg2 N.kg2.m-2 N.m2.kg-2.
Označte správné tvrzení u tělesa ležícího na pevné podložce se jeho tíha nemůže nijak projevovat práce vykonaná gravitační silou mezi dvěma body nezávisí na trajektorii práce vykonaná gravitační silou mezi dvěma body závisí na tom, v jaké výši nad zemí je těleso ve výchozí a konečné poloze gravitační potenciální energie je skalární veličina.
Rychlost tělesa při volném pádu v závislosti na čase znázorníme v pravoúhlých souřadnicích jako přímku rovnoběžnou s vodorovnou osou přímku se směrnicí g parabolu hyperbolu.
Skleněná a železná koule o stejném poloměru padají volným pádem z výšky h. Odpor vzduchu zanedbejte. Které tvrzení je správné? kinetické energie obou koulí při dopadu budou stejné rychlosti obou koulí budou při dopadu stejné železná koule dopadne dříve než skleněná obě koule dopadnou ve stejném okamžiku.
Koule o poloměru R1 a druhá o poloměru R2=2R1, vyrobené ze stejného materiálu, padají současně volným pádem z výšky h. Odpor vzduchu zanedbejte. Keré tvrzení je správné? obě dopadnou současně kinetická energie koule s větším poloměrem bude při dopadu 2x větší než kinetická energie menší koule kinetická energie koule s větším poloměrem bude při dopadu 4x větší než kinetická energie menší koule kinetická energie koule s větším poloměrem bude při dopadu 8x větší než kinetická energie menší koule.
Coulombův zákon je formálně podobný Ohmovu zákonu zakonu difuze Newtonovu gravitačnímu zákonu Archimedovu zákonu.
Intenzita el. pole je skalár vektor stejného směru jako el. síla působící na kladný náboj vektor opačného směru oproti vektoru el. síly vektor kolmý na směr el. síly.
Podle definičního vztahu pro intenzitu el. pole by její jednokou mohl být N.C N.C-1. N-1.C N-1.C-1.
Která z uvedených veličin je skalár? intenzita el. pole velikost el. síly permitivita prostředí elektrický náboj.
Vyberte pravdivé tvrzení podle definice intenzity el. pole by bylo možno jednotku této veličiny vyjádřit jako N.C pro intenzitu el.pole užíváme jednotku V.m-1. intenzita el. pole a el. síla působící na kladný náboj jsou vektory stejného směru mezi dvěa rovnoběžnými, izolovanými, el. nabitými deskami je radiální el. pole.
Radiální el. pole můžeme očekávat např. v okolí el. nabité tyče mezi dvěma elektricky nabitými deskami mezi dvěma elektricky nabitými tělesy v okolí iontu.
Report abuse Terms of use