option

FYZ - Stejnosměrný elektrický proud

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
FYZ - Stejnosměrný elektrický proud

Description:
FYZ - Stejnosměrný elektrický proud

Author:
PeSon
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/06/2013

Category:
Science

Number of questions: 21
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Tři rezistory o odporech R1 = 30Ω, R2= 20Ω a R3 = 10Ω jsou připojeny ke zdroji elektrického napěti zasebou(sériově). Na kterém rezistoru je největší napětí? na prvním na druhém na třetím na všech stejné.
Tři rezistory o odporech R1 = 30Ω, R2= 20Ω a R3 = 10Ω jsou připojeny ke zdroji elektrického napěti zasebou(sériově). Kterým rezistorem prochází největší proud? na prvním druhým třetím všemi stejný.
Tři rezistory o odporech R1 = 30Ω, R2= 20Ω a R3 = 10Ω jsou připojeny ke zdroji elektrického napěti zasebou(sériově). Který rezistor má největší elektrický příkon? první druhý třetí všechny stejný.
Ve vlastním polovodiči: je hustota děr menší než hustota volných elektronů je hustota volných elektronů menší než hustota děr poměr mezi hustotami děr a volných elektronů závisí na příměsích je hustota děr rovna hustotě volných elektronů.
Obrazové elektronky osciloskopu jsou založeny na principu: uvolňování elektronů tepelnou emisí z anody uvolňování elektronů z anody fotoemisí uvolňování elektronů tepelnou emisí z katody autoemisí z anody.
Při vloženi izolantu (dielektrika) do elektrického pole: se v dielektriku nevytvoří žádné elektrické pole dielektrikum získá záporný náboj částice dielektrika se polarizují a vytvoří se vnitřní elektrické pole opačného směru dielektrikum ziská kladný náboj.
V malém intervalu teplot můžeme předpokládat, že elektrický odpor vodiče: roste přibližně lineárně s teplotou je nepřímoúměrný teplotě je přímo úměmý druhé mocnině teploty roste exponenciálně s narustajícíteplotou.
Jako odporové materiály se používají pevné látky: s malým měrným elektrickým odporem s měrným odporem zcela nezávíslým na teplotě s veľkým měrným elektrickým odporem s jakoukoliv hodnotou měrného elektrického odporu.
Proud v obvodu měříme ampérmetrem, kteý: zapojujeme do obvodu do série se spotřebičem musí mít co největší odpor, aby na něm vznikalo zanedbatelné napětí získáme sériovým zapojením galvanometru a předřadného odporu může mít zvětšen svůj rozsah n-krát po předřazení odporu Rp = (n - 1)RA.
Ampérhodina (Ah) je: hlavní jednotkou elektrické energie hlavní jednotkou elektrického výkonu vedlejší jednotkou elektrického náboje vedlejší jednotkou výkonu elektrického proudu.
Závislosti odporu polovodiče na teplotě se využívá k měření teploty pomocí: kovoých odporových teploměru termočlánku termistoru bimetalových teploměru.
Zánik páru volný elektron - díra v polovodiči se nazývá: excitace termoemise rekombinace disociace.
V polovodiči typu P: je děrová vodivost větší než elektronová poměr mezi hustotami děr a volných elektronů závisí na typu poruch krystalové mříže je hustota děr rovna hustotě volných elekÍronů je hustota děr menší nežhustota volných elektronů.
Aby se plyn stal vodivým: musí být ionizován je podmínkou rekombinace iontu musí dojít k anihilaci iontu musí nastat disociace na ionty.
V plynu vznikne elektrický proud jako uspořádaný pohyb: pouze elektronů ke katodě záporných iontů ke katodě a elektronů k anodě kladných iontu k anodě kladných iontu ke katodě, zápomých iontu a elektronů k anodě.
Vodivost elektrolytu je způsobena: volnými elektrony odevzdáním kladného náboje aniontu katodě kladnými a zápomými ionty (kationty a anionty) excitací původně neutrálních molekul.
Elektrický proud je skalární fyzikáIni veličina závislá: přímo úměrně na velikosti náboje, kteý projde příčným řezem vodiče přímo úměrně na době, za kterou projde celkový náboj částic přímo úměrně elektrickému napětí U mezi konci vodičů přímo úměrně na měrném odporu vodiče přímo úměrně na délce vodiče, kteým proud prochází nepřímo úměrně na rychlosti pohybu elektronů v elektrickém poli.
Elektrický odpor kovových vodičů: se snižuje se zvyšujícím se měrným odporem, ze kterého je vodič vyroben se přímo úměrně zvyšuje s délkou vodiče je tím větší,čím je větší obsah příčného řezu vodiče se s rostoucí teplotou zvyšuje přibližně lineárně extrémně narůstá při teplotách blízkých absolutní nule závisí jen na látce,ze které je vodič, nikoliv na geometrických rozměrech vodiče.
Vyberte správná tvrzení pro vedení elektrického proudu v elektrolytech: v elektrolytech dochází k přenosu Iátky mezi elektrodami a k příslušným chemickým reakcím na rozdíl od kovoých vodičů je proud v elektrolytech zprostředkován jen vodivostními elektrony v důsledku elektrolytické disociace docházi ke spojování kladného a záponého iontu kationty jsou záporné ionty a anionty kladné ionty anoda je kladná elektroda, katoda je záporná elektroda pro vzájemnou přeměnu elektrické a chemické energie se v elektrolýech uplatňuje Faradayův indukční zákon.
Vyberte správná tvrzeni pro vedení elektrického proudu v plynech: elektrický proud v plynech je zprostředkován pouze kladnými a zápornými ionty v ionizovaném plynu dochází k tzv. rekombinaci, kdy se mění polarita kladného a záporného iontu prostředky, kteými se vyvolává íonizace plynu, se nazývaji ionizátory elektrický proud v ionizovaném plynu je označován jako elektrický výboj v plynu elektrický pruraz plynu způsobuje přechod samostatného výboje na nesamostatný nárazová ionizace je vyvolána samostatným výbojem.
Pro vedení elektrického proudu v polovodičích platí následujíci tvrzení: na rozdíl od kovů se odpor polovodičů s narastající teplotou snižuje donory jsou příměsové atomý které tvoří polovodič typu P (s pozitivní vodivostí) akceptory jsou příměsové atomy, které vytváří polovodič s elektronovou vodivostí závislost elektrického proudu polovodiče s přechodem PN na polaritě vnějšího zdroje napětí připojeného k polovodiči se nazývá diodoý jev vlastní polovodiče se vyznačují vyšší koncentrací elektronů proud elektronů a děr stejným směrem vytváří elektrický proud v polovodiči.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests