option

FYZ - Vlnová optika

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
FYZ - Vlnová optika

Description:
FYZ - Vlnová optika

Author:
PeSon
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/06/2013

Category:
Science

Number of questions: 11
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Světelné vlnění charakterizuji tři veličiny: vlnová délka, frekvence a rychlost. Jak se změní vlnová délka světla při přechodu světla ze vzduchu do vody? zmenší se zvětší se nezmění se nelze určit.
Světelné vlnění charakterizuji tři veličiny: vlnová délka, frekvence a rychlost. Jak se změní frekvence světla při přechodu světla ze vzduchu do vody? zmenší se zvětší se nezmění se nelze určit.
Světelné vlnění charakterizuji tři veličiny: vlnová délka, frekvence a rychlost. Jak se změní rychlost světla při přechodu světla ze vzduchu do vody? zmenší se zvětší se nezmění se nelze určit.
Pro kteý z uvedených dráhových rozdílů dvou koherentních vlnění vzniká interfe- renční maximum? Δl = λ/2 Δl = λ Δl = λ/4 Δl = 3λ/2.
Na spektrálním hranolu se nejvíce láme barva: modrofialová červená žIutá zelená.
Na spektrálním hranolu se nejméně láme barva: modrofialová červená žlutá zelená.
Při pruchodu světla optickou mřížkou docházi: k polarizaci k dvojlomu k lomu ohybu a interferenci.
opticky aktivní látky: samovolně emitují světelné záření stáčejí rovinu lineárně polarizovaného světla zbarvuji pokožku v závislosti na změně teploty po ozáření bílým světlem se změní frekvence procházejíciho světla.
Světelný paprsek dopadá na rozhraní dvou prostředí s odlišnými optickými vlastnostmi. Vyberte správná tvrzeni: dochází k odrazu a interferenci dochází k odrazu a lomu podíl rychlostí šíření v1 a v2 světla v obou prostředích není konstantní pro daná prostředí úhel odrazu nezávisí na frekvenci světla při přechodu světla z prostředí opticky řidšíhodo prostředí opticky hustšího docházi k lomu od kolmice prostředí o vyšším indexu lomu se nazývá prostředí opticky řidší.
Disperze světla je: jev, při kterém pozorujeme rozklad bílého světla lomem na barevné složky důsledkem závislosti rychlosti světla v látkách na frekvenci světla příčinou toho, že rozkládat lze i monofrekvenční světlo příčinou toho, že po rozkladu světla hranolem přísluší světlu červené barvy největší hodnota indexu lomu je důsledkem toho, že při pruchodu světla rozhranim optických prostředí se mění jeho frekvence a rychlost je důsledkem toho, že rychlost světla se s rostoucí frekvencí zpravidla zvětšuje.
Pro interferenci vlnění platí: interferující vlnění musí mít stejnou amplitudu, polarizaci a směr šíření musí být splněn předpoklad koherence světelného vlnění vzájemný fázoý rozdíl vlnění v uvažovaném bodě prostoru se mění s časem u elektromagnetického vlnění se sčítají okamžité hodnoty elektrické složky a oka- mžité hodnoty magnetické složky elektromagnetických vlnění v místě, kde se dvě vlnění setkají se stejnou fázi, nastává interferenční minimum v místě, kde se dvě vlnění setkají s opačnou fází, nastává interferenční maximum.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests