Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONFyzika

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Fyzika

Description:
Veličiny a jednotky 1-37

Author:
Anna
(Other tests from this author)

Creation Date:
07/06/2022

Category:
Open University

Number of questions: 37
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Základních jednotek mezinárodní soustavy SI je: a) 4 b) 5 c) 6 d) 7.
2. Mezinárodní soustava SI zahrnuje tento počet doplňkových jednotek: a) 1 b) 2 c) 3 d) 4.
3. Jednotka Newton (N) je jednotkou: a) základní b) doplňkovou c) odvozenou d) zakázanou.
4. Jednotka joule (J) patří z hlediska soustavy SI mezi jednotky: a) základní b) odvozené c) doplňkové d) zakzané.
5. Jednotka watt (W) je z hlediska Mezinárodní soustavy jednotek SI jednotkou: a) odvozenou b) základní c) zakázanou d) doplňkovou.
6. Která z uvedených jednotek je jednotkou vedlejší? a) °C b) mol c) rad d) A.
7. Předpona tera - (T) před značkou jednotky značí: a) 10^3 b) 10^6 c) 10^9 d) 10^12.
8. Předpona giga - (G) pžed značkou jednotky značí: a) 10^3 b) 10^6 c) 10^9 d) 10^12.
9. Předpona mega - (M) před značkou jednotky značí: a) 10^3 b) 10^6 c) 10^9 d) 10^12.
10. Předpona piko - (p) před značkou jednotky značí: a) 10^ -15 b) 10^ -12 c) 10^ -9 d) 10^ -18.
11. Která z uvedených jednotek je jednotkou odvozenou? a) sr b) V c) mol d) cd.
12. Která z uvedených jednotek je jednotkou odvozenou? a) min b) sr c) Pa d) km.
13. Která z uvedených jednotek nepatří mezi základní jednotky soustavy SI? a) A b) V c) mol d) cd.
14. Která z uvedených jednotek není jednotkou odvozenou? a) N b) mm c) V d) Pa.
15. Která z uvedených jednotek není jednotkou vedlejší? a) eV b) C c) min d) °C.
16. Mezi základní veličiny soustavy SI nepatří: a) látková koncentrace b) elektrický proud c) termodynamická teplota d) svítivost.
17. Mezi základní veličiny soustavy SI nepatří: a) látkové množství b) elektrický proud c) svítivost d) hustota.
18. Mezi odvozené veličiny nepatří: a) elektrický proud b) elektrický potenciál c) elektrický náboj d) elektrické napětí.
19. Která z uvedených veličin je vektorem? a) čas b) velikost zrychlení c) posunutí d) kinetická energie.
20. Která z uvedených veličin není vektorem? a) hybnost b) setrvačná síla c) čas d) okamžitá rychlost.
21. Které z uvedených tvrzení je pravdivé? a) moment síly je sklaár b) čas je skalár c) hybnost je skalár d) velikost rychlosti je vektor.
22. Které z uvedených tvrzení je nepravdivé? a) hybnost je vektor b) čas je skalár c) velikost rychlosti je vektor d) gravitační zrychlení je vektor.
23. Které z uvedených tvrzení je nepravdivé? a) čas je skalár b) hydrostatický tlak je vektor c) velikost tlakové síly je skalár d) velikost vztlakové síly je skalár.
24. Které z uvedených tvrzení je pravdivé? a) síla je skalár b) moment síly je skalár c) moment dvojice sil je vektor d) velikost momentu sil je vektor.
25. Která z uvedených veličin je vektorem? a) tlak b) tlaková síla c) hydrostatický tlak d) tlak v plynu.
26. Které z uvedených tvrzení je pravdivé? a) hybnost je skalár b) velikost rychlosti je vektor c) posunutí je vektor d) dráha je vektor.
27. Které z uvedených tvrzení je nepravdivé? a) gravitační zrychlení je vektor b) dostředivé zrychlení je skalár c) velikost zrychlení je skalár d) odstředivé zrychlení je vektor.
28. Která z uvedených veličin je vektorem? a) hmotnost b) hybnost c) kinetická energie d) tlak.
29. Která z uvedených veličin je vektorem? a) náboj b) práce v homogenním magnetickém poli c) elektrické napětí d) intenzita elektrického pole.
30. Jeden µl (mikrolitr) vody váží: a) 1 g b) 1 mg c) 10 mg d) 100 mg.
31. Uvažujte vyjádření jednotek jednotlivých veličin pomocí základních jednotek SI a vyberte správnou kombinaci: a) síla = kg . m . s^-2 b) hybnost = kg . m . s c) práce = kg . m . s^-2 d) výkon = kg . m^3 . s^-3.
32. Vyjádřete ohm v jednotkách soustavy SI: a) kg^-1 . m^2 . s^3 . A^-2 b) kg . m^2 . s^-3 c) kg . m^2 . s^-1 . A^-2 d) kg . m^2 . s^-3 . A^-2.
33. Jaký fyzikální rozměr má jednotka kapacity kondenzátoru (farad) v soustavě SI: a) kg^-1 . m^2 . s^-4 . A^2 b) kg . m^-2 . s^4 . A^2 c) kg^-1 . m^-2 . s^4 . A^-2 d) kg^-1 . m^-2 . s^4 . A^2.
34. Model konstrukce byl zhotoven v měřítku 1 : 4. Kolikrát těžší bude skutečná konstrukce z téhož materiálu? a) 4x b) 8x c) 64x d) 128x.
35. Který z uvedených vztahů mezi jednotkami je nesprávný? a) 1 C = 1 A.s^-1 b) 1 S = 1 Ω^-1 c) 1 W.h = 3600 J d) 1 J = 1 V.C.
36. Jednotkou povrchového napětí je: a) newton b) joule c) newton lomeno metr d) newton krát metr.
37. Uvažujte vyjádření jednotek jednotlivých veličin pomocí základních jednotek SI a vyberte správnou kombinaci: a) výkon = kg . m^2 . s^-3 b) síla = kg . m^-1 . s^2 c) hybnot = kg . m^-1 . s d) práce = kg . m^2 . s^-1.
Report abuse Consent Terms of use