Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONFyzika

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Fyzika

Description:
Akustika a vlnění

Author:
Anna
(Other tests from this author)

Creation Date:
07/06/2022

Category:
Open University

Number of questions: 62
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Perioda T a frekvence f periodického pohybu spolu souvisejí vztahem a) f = λ*T b) f*T = λ c) f = λ*T d) f*T = 1.
2. Jednotkou frekvence je a) pascal b) hertz c) henry d) tesla.
3. Frekvence srdeční činnosti člověka je kolem a) 1 Khz b) 1 Hz c) 6 Hz d) 70 Hz.
4. Rozsah fáze harmonicky proměnné veličiny je od 0 do a) π/2 b) π c) 2 π d) 4 π.
5. Jednotkou úhlové frekvence je a) rad*s^-1 b) rad*s c) rad^-1 d) rad.
6. Vlnová délka elektromagnetické vlny ve vakuu pří frekvenci 150 Hz je přibližně a) 20 km b) 200 km c) 2000 km d) 20000 km.
7. Zrychlení kmitavého pohybu je a) přímo úměrné okamžité výchylce a v každém okamžiku má opačný směr b) nepřímo úměrné okamžité výchylce a v každém okamžiku má opačný směr c) přímo úměrné okamžité výchylce a v každém okamžiku má souhlasný směr d) nepřímo úměrné okamžité výchylce a v každém okamžiku má souhlasný směr.
8. Rychlost kmitavého pohybu je a) konstantní b) lineárně rostoucí s časem c) harmonickou funkcí času d) nezávislá na úhlové frekvenci.
9. Který převodní vztah je správný? a) 30° = π/3 rad b) 30° = π/6 rad c) 45° = π/6 rad d) 45° = π/3 rad.
10. Mezi dvěma veličinami harmonického pohybu stejné frekvence je fázový rozdíl 2kπ rad. pak obě veličiny a) mají stejnou fázi b) mají opačnou fázi c) dosahují maximální amplitudy v časech posunutých o T/4 d) dosahují maximální amplitudy v časech posunutých o 3/2 T.
11. Mezi dvěma veličinami harmonického pohybu stejné funkce je fázový rozdíl (2k+1)π rad. Pak obě veličiny a) mají stejnou fázi b) mají opačnou fázi c) dosahují maximální amplitudy v časech posunutých o T/4 d) dosahují maximální amplitudy v časech posunutých o 3/2 T.
12. Úhlová frekvence vlastního kmitání netlumeného mechanického oscilátoru závisí a) pouze na vlastnostech oscilátoru, tj. hmotnosti a tuhosti b) na velikosti gravitačního zrychlení v daném místě c) pouze na hmotnosti oscilátoru d) pouze na velikosti vnějších sil.
13. Perioda vlastního kmitání neutlumeného mechanického oscilátoru závisí a) jen na velikosti vnějších sil b) také na velikosti gravitačního zrychlení v daném místě c) pouze na hmotnosti oscilátoru d) pouze na vlastnostech oscilátoru, tj. hmotnosti a tuhosti.
14. Energie E oscilačního (LC) obvodu je dána vztahem a) E = Q*U^2/2 b) E = Q/2/C c) E = Q*U/2 d) E = C*U/2.
15. Frekvence vlastních kmitů oscilačního obvodu se zanedbatelným tlumením je dána vztahem a) f = 2π/(LC) b) f = 1/(2π*LC) c) f = 1/2π(LC)^1/2 d) f = 2π/(LC)^1/2.
16. Perioda vlastních kmitů oscilačního obvodu se zanedbatelným tlumením je dána vztahem T = 2π*(LC)^1/2 T = 1/2π*(LC)^1/2 T = LC/(2π) d) T = (LC)/(2π).
17. Při nuceném kmitání oscilátoru a) vznikají rázy b) oscilátor kmitá vždy s poněkud nižší frekvencí než je jeho vlastní c) oscilátor kmitá vždy s frekvencí poněkud vyšší než jeho vlastní d) oscilátor kmitá vždy s frekvencí vnějšího působení.
18. Vlastnosti soustavy, která nucené kmitá a) nemají vliv na frekvenci kmitání b) mají vliv na frekvenci kmitání c) neovlivňují amplitudu a fázi nuceného kmitání d) určují tlumení.
19. Při nuceném kmitání LC obvodu s úhlovou frekvencí ω0 je amplituda napětí vynucených kmitů a) maximální při úhlové frekvenci oscilátoru ω > ω0 b) maximální při úhlové frekvenci oscilátoru ω < ω0 c) maximální při úhlové frekvenci oscilátoru ω = ω0 d) minimální při úhlové frekvenci oscilátoru ω = ω0.
20. V kmitajícím LC obvodu okamžitý náboj na deskách kondenzátoru a) lineárně roste a exponenciálně klesá b) je harmonickou funkcí času c) je nulový d) lineárně klesá a exponenciálně roste.
21. Okamžitý proud v kmitajícím LC obvodu a) po určitou dobu lineárně roste b) po určitou dobu lineárně klesá c) je harmonickou funkcí času d) je konstantní.
22. Úhlová frekvence ω0 vlastního kmitání oscilačního obvodu je dána vztahem a) ω0 = 1/(LC)^1/2 b) ω0 = 1/2π*(LC)^1/2 c) ω0 = 1/(LC) d) 2π/(LC)^1/2.
23. Okamžitý proud v oscilačním obvodu je posunut vůči napětí o počáteční fázi a) π/2 rad b) π/4 rad c) -π/2 rad d) -π/4 rad.
24. Podélné mechanické vlnění může vzniknout a) pouze v plynném skupenství b) pouze v kapalném skupenství c) pouze v tuhém skupenství d) ve všech skupenstvích.
25. Příčné mechanické vlnění může vzniknout a) pouze v plynném skupenství b) pouze v kapalném skupenství c) v plynném a kapalném skupenství d) pouze v tuhém skupenství.
26. Pro fázovou rychlost v mechanickém vlnění platí vztah a) λ = v*T b) λ = v/T c) λ = v*f d) v = λ/f.
27. Vlnová délka mechanického vlnění je vzdálenost dvou nejbližších bodů, které kmitají s fází a) π/2 b) π/4 c) π d) 2π.
28. Vlnění o stejné amplitudě a frekvenci se mohou interferencí rušit liší-li se ve fázi o a) sudý počet vln b) lichý počet vln c) lichý počet půlvln d) sudý počet půlvln.
29. Tlakové změny, kterými se šíří zvuková vlna, jsou a) adiabatické b) izochorické c) izotermické d) izobarické.
30. Dvě vlnění jsou koherentní, mají-li a) stejnou vlnovou délku b) konstantní fázový rozdíl c) stejnou amplitudu d) stejnou frekvenci.
31. Šiří-li se vlnění z prostředí s rychlostí v1 do prostředí s rychlostí šíření v2 a je-li v2<v1, pak na rozhraní a) dochází k odrazu s opačnou fází b) dochází k odrazu se stejnou fází c) dochází střídavě k odrazu se stejnou a opačnou fází d) nedochází k odrazu vůbec.
32. Na pevném konci pružné hadice nastává odraz vlnění a) se stejnou fází b) s opačnou fází c) s fází π/4 d) s fází π/2.
33. Šíří-li se vlnění z prostředí s rychlostí v1 do prostředí s rychlostí šíření v2 a je-li v1<v2, pak na rozhraní a) dochází k odrazu s opačnou fází b) dochází k odrazu se stejnou fází c) dochází střídavě k odrazu se stejnou a opačnou fází d) nedochází k odrazu vůbec.
34. Na volném konci pružné hadice nastává odraz vlnění a) se stejnou fází b) s opačnou fází c) s fází π/4 d) s fází π/2.
35. Vyšší harmonické frekvence jsou a) frekvence vyšší než frekvence komorního a b) frekvence vyšší než dvojnásobek komorního a c) celočíselné násobky základní frekvence d) celočíselné podíly základní frekvence.
36. Zákon lomu vlnění na rovinném rozhraní je možné popsat vztahem a) sinα*sinß = v1*v2 b) sinα*sinß = n c) sinα/sinß = v1/v2 d) sinα/sinß = v2/v1.
37. Watt na metr čtvereční je jednotka a) tlaku b) intenzity zvuku c) energie d) výkonu plošného generátoru zvuku.
38. Prahu slyšení tónu o frekvenci 1 kHz odpovídá intenzita zvuku a) 10^-12 W*m^-2 b) 10^-11 W*m^-2 c) 10^-10 W*m^-2 d) 10^-9 W*m^-2.
39. Rozsah slyšitelnosti zdravého ucha je přibližně a) 60 dB b) 80 dB c) 100 dB d) 120 dB.
40. Prahu bolesti odpovídá přibližně intenzita zvuku a) 10^-3 W*m^-2 b) 10^-2 W*m^-2 c) 10^-1 W*m^-2 d) 1 W*m^-2.
41. Rychlost zvuku ve vzduchu závisí nejvíce na a) vlhkosti vzduchu b) znečištění vzduchu c) teplotě vzduchu d) barometrickém tlaku.
42. Číselná hodnota rychlosti šíření ve vakuu je a) 331,5 m/s^-1 b) 0 m/s^-1 c) 3*10^8 m/s^-1 d) 16 km/s^-1.
43. Decibel (dB) je jednotka a) hladiny intenzity zvuku b) intenzity zvuku c) akustického výkonu d) akustického tlaku.
44. Jednoslabičná ozvěna nastává při vzdálenosti překážky přibližně a) 8,5 m b) 17 m c) 34 m d) 51 m.
45. Absolutní výška tónu je určena a) rezonanční skříní zdroje b) amplitudou kmitů c) frekvencí zdroje d) obsahem vyšších harmonických tónů.
46. Frekvence slyšitelné lidským uchem mají rozsah a) 16 Hz až 20 kHz b) 50 Hz až 20 kHz c) 1 Hz až 16 kHz d) 50 Hz až 16 kHz.
47. 1 bel má rozměr a) B/m b) W*m^-2 c) W^2*m^-2 d) bezrozměrná jednotka.
48. Lidské ucho je nejcitlivější při frekvenci a) 1-3 kHz b) 10 kHz c) 13 kHz d) 16 kHz.
49. Pro intenzitu I (W*m^-2) je příslušná hladina intenzity B (v belech) jednoznačně určená vztahem a) B = log I b) B = log I/I0, kde I0 je 10^-12 W*m^-2 c) B = log I/I0, kde I0 je intenzita pro tón o 1000 Hz vyšší d) B = log I/I0^2, kde I0 je 10^-12 W*m^-2.
50. K dosažení prahu bolestivosti je třeba podnětu o intenzitě alespoň: a) I = 10^-12 W*m^-2 b) I = 10^-10 W*m^-2 c) I = 1 W*m^-2 d) I = 10 W*m^-2.
51. Při desetinásobném zvýšení fyzikální intenzity zvuku (ve W*m^-2) vzroste hladina intenzity o: a) 1000 belů b) 100 belů c) 10 belů d) 1 bel.
52. Hladina intenzity v decibelech je rovna a) B = 20 log I/I0 b) B = 10 log I/I0 c) B = 1/10 log I/I0 d) B = log I/10 I0.
53. Objektivní mírou intenzity zvuku je a) zvukový výkon, který kolmo prochází plošnou jednotkou b) frekvence zvuku c) poměr mezi intenzitou a frekvencí tónu d) poměr mezi intenzitou a hlasitostí tónu.
54. Pro zvýšení hladiny intenzity zvuku o 20 dB je třeba zvýšit intenzitu zvuku a) 2krát b) 20krát c) 100krát d) 200krát.
55. Prahu slyšení tónu o frekvenci 1 kHz odpovídá intenzita zvuku 10^-12 W*m^-2. Jaká hladina intenzity zvuku v dB odpovídá intenzitě 10^-8 W*m^-2? a) 4 dB b) 20 dB c) 80 dB d) 40 dB.
56. Při zahoukání klaksonu nákladního auta naměříme hladinu intenzity zvuku 80 dB. Kolik klaksonů musí zaznít najednou, abychom naměřili 110 dB? a) 1000 b) 100 c) 30 d) 3000.
57. Ultrazvukovým sonarem je měřena z lodi hloubka moře. mezi vysláním a přijetím ultrazvukového signálu uplynula doba 0,4 sekundy. Jaká je zde hloubka v metrech? (rychlost zvuku ve vodě je 1500 m/s) a) 300 b) 100 c) 450 d) 900.
58. Ultrazvukovým měřičem vzdálenosti byla změřena vzdálenost 16,5 m ke stěně budovy. Mezi vysíláním a přijetím ultrazvukového signálu uplynula doba: a) 0,2 s b) 0,1 s c) 1,5 s d) 0,022 s.
59. Vztah mezi subjektivním zvukovým vjemem a fyzikální intenzitou zvuku je: a) přímo úměrný b) nepřímo úměrný c) lineárně závislý d) logaritmicky závislý.
60. Infrazvuk je zvuk a) s rychlostí šíření ve vzduchu menší než 331,5 m/s b) s frekvencí vyšší než 16 kHz c) s frekvencí nižší než 16 Hz d) který se šíří vakuem.
61. Infrazvuk má frekvenci a) 16000 - 20000 Hz b) nad 20000 Hz c) pod 16 Hz d) 15 - 22 kHz.
62. Ultrazvuk má frekvenci: a) nad 20000 Hz b) pod 16 Hz c) 1000 Hz d) pod 20000 Hz.
Report abuse Terms of use