Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONFYZIOLOGIE

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
FYZIOLOGIE

Description:
FYZIOLOGIE 1 lf

Author:
MakyTh
(Other tests from this author)

Creation Date:
12/01/2023

Category:
Science

Number of questions: 245
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
rytmická kontrola dýchání vzniká aktivitou inspiračních a expiračních neuronů v: prodloužené míše apneustickém centru mostu pneumotaxickém centru mostu mozkové kůře.
volní inspirační apnoe trvá kratší dobu než apnoe expirační trvá delší dobu než apnoe expirační je závislá na pCO2 v krvi není závislá na velikosti funkčního mrtvého dýchacího prostoru.
nejpomaleji vedou vzruch v srdci: svalovina síní svalovina komor Purkyňova vlákna AV uzlem.
při stanovení tromboplastinového času musíme: dekalcifikovat plasmu, kafalin - koalin reagens, CaCl2 dekalcifikovat plasmu, kompletní tromboplastin, CaCl2 dekalcifikovat plasmu, parciální tromboplastin, CaCl2.
co označujeme plicní ventilací výměnu vzduchu mezi zevním prostředím a alveoly výměna vzduchu mezi alveoly a krví výměna vzduchu mezi zevním prostředím a tkáněmi.
vyšší počet červených krvinek: je typický pro novorozence je adaptací na pobyt ve vysoké nadmořské výšce může být vyvolán zvýšeným příjmem živočišných bílkovin se objeví po nefrektomii.
v modelu krevního oběhu je počítáno s poddajností (comliancí) jednotlivých částí krevního oběhu. při změně objemu v dané části oběhu je zde změna krevního tlaku: přímo úměrná poddajnosti nepřímo úměrná poddajnosti nezávislá na poddajnosti, závisí na celkovém objemu krve přímo úměrná rozdílu poddajnosti a viskozity krve.
v modelu krevního oběhu je průtok krve jednotlivými částmi cirkulace popsán analogií Ohmova zákonu, podle tohoto vztahu je průtok krve určitou částí oběhu: přímo úměrný střednímu tlaku krve dané části oběhu přímo úměrný perifernímu odporu dané části nepřímo úměrný lineární rychlosti krevního proudu v dané části přímo úměrný rozdílu tlaků na začátku a na konci dané části.
napěťově řízený natriový kanál má záklopky: pouze na zevní straně membrány pouze na vnitřní straně membrány na obou stranách membrány uvnitř lipidové dvojvrstvy.
počet erytrocytů u dospělé ženy: 3,8-4,8 x 10 na 12/l 3,8-4,8 x 10 na 8/l 3,8-4,8 x 10 na 6/mm3.
u jedinců Rh- se protilátky anti-D vyskytují od narození vytvoří pouze po imunizaci krví Rh+.
hodnota klidového membránového potenciálu neuronu činí: -70 mV +20 mV 70V 20 V.
jednosekundová vitální kapacita má hodnotu asi 50-65 % VC 70-90 % VC 5000 ml 6000 ml.
vazba kyslíku na molekulu Hb je ovlivněna: teplotou pH množstvím pCO2.
druhá srdeční ozva vznikí: otevřením chlopní cípatých uzavřením chlopní cípatých otevřením chlopní poloměsíčitých při uzavření chlopní poloměsíčitých.
elektrodu svodu V4 přikládáme? do 5. mezižebří v přední čáře axilární do 5. mezižebří v levé čáře medioklavikulární do 4. mezižebří v levé čáře medioklavikulární do 4. mezižebří v přední čáře axilární.
při křížové zkoušce krve dárce A s krví příjemce AB bude aglutinace v malé i velké křížové zkoušce bude aglutinace jen v malé křížové zkoušce bude aglutinace jen ve velké křížové zkoušce nebude aglutinace ani ve velké ani v malé křížové zkoušce.
v absolutní refrakterní fázi je neuronální membrána: zvýšeně dráždivá zcela nedráždivá dráždivá pouze nadprahovými podněty hyperpolarizovaná.
přeměna fibrinogenu na fibrin není možná bez faktoru XII spočívá v odštěpení fibrinopeptidů A a B je založena na odštěpení řetězců gama dá vznik fibrin monomeru.
o sedimentaci erytrocytů platí je vyšší u muže než u ženy zrychluje se při menstruaci nezávisí na obsahu bílkovin v plazmě zpomaluje se při úbytku erytrocytů.
tromboplastinový čas testuje aktivitu zevního koagulačního systému vnitřního koagulačního systému faktorů I, II, V, VII, X faktorů VIII, IX, XI.
hemolýza vyšetřované krve výsledek hematokritu nezmění nezmění po vynásobení korekčním faktorem zvýší sníží.
úder srdečního hrotu u nezvětšeného srdce hmatáme vlevo: v 6. mezižebří v čáře medioklavikulární v 4. mezižebří v čáře medioklavikulární v 5. mezižebří vně čáry medioklavikulární v 5. mezižebří v čáře medioklavikulární.
heparin působí antikoagulačně pouze in vitro pouze in vivo in vivo i in vitro blokováním účinku vitaminu K.
po akutním krvácení se hematokrit nemusí měnit se hematokrit může snižovat hematokrit není jednoznačným ukazatelem ztráty krve se hematokrit nezjišťuje.
proč je minimální diuréza cca 500 ml za den množství odpovídá produkci metabolické vody, která nemůže být vyloučena ledvinami z důvodu hodnoty maximální koncentrační schopnosti ledvin kvůli složení potravy, kterou běžně přijímáme protože osmolarita dřeně ledvin je přibližně 1200 mosm/l je proporcionální k množství, které denně vypijeme.
v průběhu inspiria dochází ke snížení intraabdominálního tlaku žilního návratu nitrohrudního tlaku intrapleuráného tlaku objemu hrudníku tlaku krve v pravé síni centrálního žilního návratu.
správné tvrzení alveolární vzduch má ve srovnání s okolním atmosferickým vzduchem nižší parciální tlak kyslíku parciální tlak kyslíku ve vydechovaném vzduchu je vyšší než v alveolárním alveolární vzduch obsahuje stejné množství kyslíku a CO2 ve všech alveolech snížení parciálního tlaku kyslíku v alveolu vede ke snížení jeho perfuze.
co se shoduje v malém a velkém oběhu tlak krve aktuální objem krve průtok krve srdeční výdej.
největší alveolární ventilace dechová frekvence 12/min, dechový objem 500 ml dechová frekvence 20/min, dechový objem v 300 ml dechová frekvence 40/min, dechový objem 150 ml alveolární ventilace bude ve všech případech stejná.
u stojící osoby je průtok krve plícemi stejný v plicních hrotech a při bázi nejvyšší v plicních hrotech díky vlivu gravitace na arteriální krevní tlak nejvyšší při bazích nejvyšší při bazích, protože tu alveolární tlak převyšuje arterální tlak.
v průběhu expiria: intraalveolární tlak nejprve stoupá a pak klesá nitrohrudní tlak nejprve klesá a pak stoupá intrapleurální tlak nejprve stoupá a pak klesá intraalveolární tlak nejprve klesá a pak stoupá.
v nadmořské výšce 2500 m očekáváte, že saturace arteriální krve mladého jedince bude >80 % cca 60 % > 70 % < 70 %.
pokud po 3 min zástavě krevního oběhu dojde k jeho úspěšné obnově včetně dechové funkce, ve vydechovaném vzduchu bychom následně zjistili: vyšší pO2 než fyz vyšší pCO2 než fyz nižší pCO2 než fyz nižší pO2 než fyz.
za jakých okolností by mohl člověk mít v 1l (98 % saturece) arteriální krve místo učebnicových 200 ml 02 celkově obsaženo cca 240 ml O2 pokud bude jeho krev obsahovat 180g hb na litr pokud by dýchal 100% O2 při 150 Hb na litr jeho krve pokud bychom mu transfuzí dodali cca 0,5 l plné krve obsahující 150 Hb na litr pokud bude dýchat 100% O2 při 150 Hb na litr krve.
roztoky A a B jsou odděleny semipermeabilní membránou, která je propustná pro K+, ale nikoliv pro Cl-. v obou roztocích je rozpuštěno KCl, koncentrace roztoku A je 100 mmol/l, roztoku B 1 mmol/l, která z následujících tvrzení je pravdivé? K+ ionty budou difundovat z A do B, dokud koncenrace K+ v obou roztocích nebude 50,5 mmol/l KCL bude difundovat z A do B do vyrovnání koncentrací K+ bude difundovat u A do B, dokud se nevytvoří na membráně napětí s negativním pólem v A které nedovolí tok dalších iontů K+ bude difundovat z A do B, dokud se nevytvoří na membráně napětí s pozitivním pólem v A, které nedovolí toku dalších iontů.
Na+K+ATPáza je nejvýznamnějším faktorem vzniku klidového membránového potenciálu urychluje fázi depolarizace zabezpečuje transport Na+ po koncentračním gradientu a K+ proti koncentračnímu gradientu obnovuje iontové poměry po proběhlém AP zvyšuje rozdíl počtu kladně nabitých částic uvnitř a vně buňky udržuje Na+ a K+ gradienty na membránách.
pro fázi depolarizace AP axonu platí převažuje tok iontů z buňky a ICT se stává více negativním převažuje tok iontů z buňky a ICT se stává méně negativním převažuje tok iontů do buňky a ICT se stává více negativním převažuje tok iontů do buňky a ICT se stává méně negativním.
inhibičná postsynaptický potenciál depolarizuje postsynaptickou membránu otevřením kanálů pro Na+ depolarizuje postsynaptickou membránu otevřením kanálů pro K+ hyperpolarizuje postsynaptickou membránu otevřením kanálů pro Ca+ snižuje efekt excitačního postsynaptického potenciálu hyperpolarizuje postsynaptickou membránu.
máme 25 letého muže, který vinou chyby personálu dostal krev inkompatibilní v ABO a došlo k hemolýze. co můžeme očekávat: hyperkalémii hypokalémii hypertenzi hypotenzi posun klidového membránového potenciálu buněk do zápornějších hodnot.
postsynaptický potenciál na membráně neuronu má hodnotu typicky > 5 mV šíří se s úbytkem vyvolává automaticky vznik AP, pokud jsou přítomny napěťově řízené kanály můžeme ho nalézt na dendritech, somatech a axonech neuronu.
směr pohybu Cl- iontů po otevření chloridových kanálů aktivovaných GABA je určen faktem, že neurotransmiter GABA musí vyvolat hyperpolarizaci postsynaptické membrány tím, že uvnitř neuronu je podstatně méně Cl- iontů než extracelulárně tím, jaký je aktuální elektrochemický gradient pro Cl- ionty faktem, že uvnitř neuronu je uzamčený velký záporný náboj.
daným (stále stejným) množstvím Na+ VG kanálů, které budou otevřen v průběhu celé depolarizační fáze AP bude procházet stejné množství Na+ iontů při hodnotě membránového potenciálu 0 i +30 mV vyšší množství Na+ iontů při hodnotě membrán. potenciálu 0 než při +30 mV vyšší množství Na+ iontů při hodnotě membránového potenicálu +30 než 0 mV při hodnotě MP 0 mV nebudou procházet už žádné ionty Na+.
akční potenciál se může úspěšně šířit na vzdálenost desítek mikrometrů několika centimetrů několika milimetrů metrů.
pro idioventrikulární rytmus platí jeho typická fyziologická frekvence je 50-60 za minutu ve svodu I, II, III se zapisuje štíhlý a vysoký komplex QRS, v hrudních svodech široký komplex QRS nacházíme jej téměř u všech sportovců fyziologicky se většinou nevyskytuje.
negativní vlna P vyskytující se před QRS komplexem součastně v I a II svodů může znamenat zrychlenou depolarizaci síní zpomalenou depolarizaci síní repolarizaci síní větší množství podkožního tuku u vyšetřované osoby vzruch nevznikající v SA uzlu.
při posunu EKG papírku 25 mm/s pro PQ interval platí trvá fyziologicky kratší dobu než QT interval jeho trvání se může fyziologicky v jednotlivých svodech lišit používá se k hodnocení délky systoly síní používá se k hodnocení délky trvání systoly a diastoly síní považujeme ho za prodloužený, měří-li na mm papíře více než 4 mm nemá smysl ho měřit, nejsou-li vlny P ve vazbě na QRS komplexy.
během které části EKG záznamu jsou komory kompletně depolarizované PR interval QRS kompelx QT interval ST úsek T vlna.
která z následujících skutečností je následkem toku Na+ do buňky depolarizace při AP buněk SA uzlu depolarizace při AP kardiomyocytů fáze plató pracovních kardiomyocytů repolarizace pracovních myokardů depolarizace při AP nervové bb. depolarizace při AP bb. kosterní svaloviny.
pro difuzní tok iontů na membráně platí je nepřímo úměrný rozdílu koncentrací v ECT a ICT je přímo úměrný vzdálenosti mezi ECT a ICT je nepřímo úměrný propustnosti membrány pro danou částici při rozvnovážném potenciálu se tok ve směru koncentračního gradientu rovní toku ve směru elektrického gradientu.
jaká je energetický metabolismus dospělého jedince se sedavým zaměstnáním 1000-4000 kj/den 7500-10000 kJ/den 15000-20000 kJ/den 1750-2500 kcal/den.
v přepočtu na 1 kg tělesné hmotnosti činí spotřeba kyslíku za klidových podmínek 250 ml/kg/min 3,5 ml/kg/min 2,5 ml/kg/min 1,5 ml/kg/min dvojnásobně nižší hodnotu než při maximální zátěži.
spotřeba 250 ml/O2/min zajištuje klidový metabolický obrat asi 5 kJ/min 1,2 kcal/min 7250 kJ/den 1750 kcal/den.
termíny normoventilace, hyperventilace, hypoventilace se vztahují k velikosti dechového objemu hodnotě dechové frekvence parciálnímu tlaku CO2 v arteriální krvi velikosti minutové ventilace.
auskultační místo pro aortální chlopeň je v 2. mezižebří vlevo u sterna v 2. meziřebčí vpravo u sterna ve 4. mezižebří vpravo u sterna ve 4. mezižebří vlevo u sterna.
množství ery u dospělého muže 4,3-5,3 x 10 na 12 /l 4,3-5,3 x 10 na 9/l 4,3-5,3 x 10 na 6/ mm(3).
co dráždí deflační receptory plic? rozepětí plic splasknutí plic pokles pCO2.
přidáním citronanu sodného do krve vznikne: srážlivá krve nesrážlivá krve dekalcifikovaná krev rekalcifikovaná krev.
u srdce rotovaného proti směru hodinových ručiček je přechodní zóna: ve V6 mezi V3 a V4 posunuta směrem k V1 posunuta směrem k V5.
klidový membránový potenciál vláken pracovního myokardu komor činí 40 mV 60 mV -90 mV +20 mV.
podíl mrtvého prostoru na celkovém množství proventilovaného vzduchu nejvíce narůstá při apnoe zrychleném mělkém dýchání zrychleném hlubokém dýchání pomalém hlubokém dýchání.
Rh- jedinci mají antigen D antigen d přirozenou protilátku anti D protilátku anti D, pokud byli sensibilisováni stykem s krví Rh+.
ke stanovení Hb Drabkinovou metodou je třeba? centrifugace spektofotometr mikroskop heparinizovaná kapilára.
při Drabkinově hemoglobinometrii stanovíme množství Hb v krvi na základě: subjektivního odhadu barevného odstínu vzorku objektivního měření intensity zbarvení vzorku srovnání barevného odstínu vzorku se standardou.
u osob se sníženým počtem ery lze předpokládat změněné hodnoty těchto vyšetření Hb hematokryt FW quickův test.
k provedení Quickova testu potřebujeme kefalin-kaolinový komplex dekalcifikovanou plazmu tkáňový tromboplastin heparinisovanou plazmu.
mezi přirozené protisrážlivé činitele patří heparin destičkový faktro č. 4 fibrin kallikrein.
ke stanového Hb používáme roztok Evansovy modři Drabkinův Hayemův Turkův.
isoelektrický úsek ST se na EKG kreslí v době, kdy v srdci probíhá transpolarizace vláken komor fáze plató membránového potenciálu svalových vláken komor repolarizace síní konečná fáze repolarizace svaloviny komor.
Bürkenova komůrka je mikropipeta pro odběh krve na stanovení počtu krvinek speciální upravené podložní sklíčko pro počítání krvinek speciálně upravené krycí sklíčko pro počítání krvine nádobka na obarvení krvinek po stanovení jejich počtu.
zvýší-li se propustnost BM pro K+ absolutní hodnota KMP se nemění zvýší sníží.
vitamin K je nezbytný pro tyto koagulační fakotry I,V,VIII, XI II, VII, IX, X všechny, které potřebují ke své aktivaci Ca2+ ionty.
vzruchy se ze síní na komory předávají nervovými vlákny vazivovým skeletem srdečním Hissovým svazkem papilárními svaly.
Fyziologická hodnota 156 g/l se vztahuje k normě které látky v krvi Na bílkoviny tuky Hb.
parciální tlak dusíku v atmosferickém vzduchu je 13,33 kPa 46,93 kPa 78,06 kPa 89,35 kPa.
v diferenciálním krevním obrazu leu je u dospělé ženy nejméně eosinofilních granulocytů nejvíce lymfocytů nejvíce neutrofilních granulocytů nejméně monocytů.
při stanovení množství Hb Drabkinovou metodou se Hb převádí na karmaminoHb chlorehemin kyanmetHb karbonylHb.
pro karbaminohemoglobin platí jde o vazbu Hb s CO jde o vazbu hb s CO2 množství karaminohemoglobinu se zvyšuje u kuřáků a řidičů.
draslíkový napěťově řízený kanál má záklopky pouze na zevní straně membrány pouze na vnitřní straně membrány na obou stranách membrány uvnitř lipidové dvouvrstvy.
repolarizace síní se na EKG projeví vlnou P úsekem PQ neprojeví se, je ukryta v QRS vlnou U.
jsou-li kanály pro K+ membrány nervového vlákna blokovány tetraetyamoniem, po podráždění nadprahovým el. podnětem repolarizace membrány probíhá pomaleji transpolarizace je větší dojde k hyperpolarizaci membrány nedojde k depolarizaci membrány.
VC je dechový objem + inspirační rezervní objem dechový objem + expirační zevní objem dechový objem + inspirační zevní objem + expirační dechový objem celková kapacita plic - reziduální objem.
podkladem KMP je nadbytek kationtů vně a aniontů uvnitř buňky nadbytek aniontů vně a kationtů uvnitř buňky vyšší c K+ než Na+ vně buňky vyšší osmotický tlak vně buňky.
zvýšení objemu krve v dané cévě se zde tlak značně sníží sníží jen málo zvýší jen málo značně zvýší.
při hypoventilaci klesá pCO2 stoupá pCO2 je hypokapnie.
při rychlostních výkonech submaximální a maximální intensity se nemění střední tlak stoupá víc tlak diastolický než systolický krevní tlak se nemění stoupá více tlak systolický než diastolický.
prostacyklin (PG12) je produkován cévním endotelem je produkován krevními destičkami omezuje tvorbu destičkového trombu tlumí agregaci destiček.
nejrychlejší spontánní diastolickou depolarizaci vykazují bb. v purkyňových vláknech myokardu komor nodus sinuatralis nodus atrioventricularis.
neutrofilní granulocyty ihned po dozrání opouštějí kostní dřeň patří mezi makrofágy je jich nejvíc ze všech bílých krvinek se po výstupu do tkání vracejí do krve.
při stanovení FW za určitý čas měříme rychlost usazování ery měříme, o kolik pokles sloupec ery smíšených s plazmou měříme výšku sloupce ery měříme výšku sloupce plasy.
hemoglobin s navázaným CO2 se nazývá karaminohemoglobin karboxyhemoglobin karbonylhemoglobin methemoglobin.
o jakou krevní skupinu jde, nedojde-li k aglutinaci ery ani po přidání krve do séra anti A, ani po přidání krve do séra anti B A B AB 0.
maximální minutová ventilace plic dospělého člověka činí až 50 l nezávisí na trénovanosti jedince činí až 180 l nezávisí na velikosti mrtvého dýchacího prostoru.
interval PQ nemá u zdravého jednice trvat déle než 0,2 s 0,08 s 0,1 s 0,32 s .
expirační rezervní objem zdravého muže je 0,5 l 1,0 l 2 l 3,3 l .
funkční reziduální kapacitu plic tvoří VC - respirační objem VC - reziduální objem inspirační rezervní objem + reziduální objem; expirační rezervní objem + reziduální objem .
CO2 se transportuje v plazmě volně rozpuštěný vázaný na bílkoviny krevní plazmy jako bikarbonát sodný jako karbaminohemoglobin.
u novorozence je v krvi přítomen Hba HbF Hb embryonální Hb typu Gower 1, Gower 2, portland.
diastolický tlak v aortě u dospělého zdravého člověka středního věku v klidu je 100 mmHg (13,3 kPa) 70 mmHg (8,7 kPa) 200 kPa 20 mmHg (2,66 kPa).
nejrychlejší vzruch v srdci vede svalovinou síní svalovinou komor Purkyňovými vlákny atrioventrikulárním uzlem.
znemožnění fibrinogenu FW urychlení FW zpomalení FW vůbec neovlivní na FW působí až po aktivaci trombinem.
depolarizace membrány vede k otevření chemicky řízených kanálů otevření mechanicky řízených kanálů otevření napěťově řízených natriových kanálů zvýšení koncentrace bílkovin uvnitř buňky.
sedimentace je hematologická vyšetřovací metoda, která nás informuje o zdravotním stavu pacienta má nespecifický charakter je významná svojí dynamikou během léčby pacienta.
mužské pohlavní hormony neovlivňují krvetvorbu jsou antagonistné erytropoetinu nemají vztah k pohlavním rozdílům v počtu ery zvyšují sekreci erytropoetinu.
repolarizace myokardu komor probíhá od epikardu k endokardu od endokardu k epikardu rychleji než depolarizace pomaleji při zvýšené srdeční frekvenci.
zevní koagulační systém se aktivuje záporně nabitým povrchem tkáňovým tromboplastinem kolagenem .
při odbourávání Hb se uvolněné železo vylučuje z organismu vzniká lineární tetrapyrolový derivát se denně uvolňuje asi 7-8 g Fe vzniká zelený biliverdin.
když se v některých svodech EKG kreslí kmit Q, probíhá v srdci depolarizace síní depolarizace laterální stěny levé komory depolarizace mezikomorového septa repolarizace mezikomorové přepážky.
nositel krevní skupiny A má aglutinogen A protilátky anti A protilátky anti B.
Bohrův efekt znamená, že vlivem zvýšení množství CO2, 2,3 DPG, zvýšené teploty a sníženého pH dochází k zvýšení afinity Hb pro O2 snížená afinity Hb pro O2 zvýšení afinity Hb pro CO2 snížení afinity Hb pro CO2.
při křížové zkoušce krve dárce s 0 a příjemce s A bude aglutinace v malé i velké křížové zkoušce bude aglutinace jen v malé křížové zkoušce bude aglutinace jen ve velké křížové zkoušce nebude aglutinace ani ve velké ani v malé křížové zkoušce.
parciální tlak kyslíku v arteriální a venózní krvi 6,1 a 1,1 kPa 14 a 6,1 kPa 12,5 a 6,1 kPa 20,9 a 5,6 kPa.
při křížové zkoušce krve dárce B a příjemce a A bude aglutinace v malé i velké křížové zkoušce bude aglutinace jen v malé křížové zkoušce bude aglutinace jen ve velké křížové zkoušce nebude aglutinace ani ve velké ani v malé křížové zkoušce.
klíčovým enzymem celého mechanismu srážení krve je faktor VIIa trombin tkáňový tromboplastin faktor XIIa.
vlivem gravitace je tlak měřený v cévách pod úrovní srdce oproti tlaku měřenému v cévách v úrovní srdce stejný nižší vyšší neměří se .
norma hematokritu je různá pro muže a ženy vyšší pro novorozence než pro dospělého člověka 5-7 mm/hod pro muže 0,35-0,43 pro ženy.
o bílých krvinkách obecně platí během dětství jsou jejich druhy zastoupeny stejně jako v dospělosti jejich počet je během dne neměnný novorozenec jich má výrazně méně než dospělý v jejich počtu nejsou pohlavní rozdíly.
systolický tlak v aortě u dospělého zdravého člověka středního věku v klidu je přibližne 80 mmHg (10,3 kPa) 200 mmHg (26,6 kPa) 120 mmHg (15,8 kPa) 20 kPa (152 mmHg).
sfygmogram je záznam úderu srdečního hrotu krevního tlaku venósního tepu arteriálního tepu.
maximální obejm vzduchu, který lze vydechnout po maximálním nádechu se označuje rezervní objem usilovný expirační objem vitální kapacita maximální expirační proudový poměr.
Elektrodu V3 přikládáme do 5. mezižebří v levé medioklavikulární čáře uprostřed mezi V2 a V4 do 4 mezižebří v levé medioklavikulární čáře do 4. mezižebří v levé.
vnitřní koagulační systém krve se aktivuje stykem s záporně nabitým povrchem tkáňovým tromboplastinem kolagenem.
vteřinová kapacita (FEV1) je výrazně snížena u této poruchy zevního dýchání obstruktuvní difuze perfuze.
mitrální chlopeň posloucháme na hrotě v 2. mezižebří vlevo u sterna v 2. mezižebří vpravo u sterna V 5. mezižebří vpravo u sterna.
antigeny systému ABO jsou charakteristické výhradně pro krevní elementy jsou proteoglykany se nacházejí v krevní plazmě jsou přítomny na membráně ery.
hematokrit je hematologická hodnota vyjadřující % zastoupení krvinek v celkovém objemu krve % zastoupení plasmy v celkovém objemu krve množství ery v 1 l krve.
vlna P, T a největší výchylka komorového komplexu kmitů QRS jsou všechny negativní ve svodu avR aVL aVF V6.
sedimentace se fyziologicky zvyšuje při trvalém pobytu v nadmořských výškách nad 3000 m v těhotenství ve stáří u obou pohlaví za normálních podmínek je hodnota sedimentace stálá po celý život.
Goldbergovy svody jsou označeny I,II,III VR,VF,VL aVr,aVL, aVF V1-V6.
tepová vlna se šíří i zcela stlačeným úsekem tepny pomaleji než proudí tepnou krev rychleji než proudí tepnou krev stejně rychle jako proudí tepnou krev.
Tromboxan A2 (TXA2) je produkován krevními destičkmi tlumí adhesi destiček stimuluje agregaci destiček je produkován cévním endotelem.
nositel krevní skupiny AB má aglutinogeny A i B nemá protilátky anti A ani anti B nemá aglutinegen A i B.
ve II bipolárním svodu se registruje pozitivní výchylka směřuje-li depolarizace k pravé horní končetině k levé dolní končetině kolmo na osu tohoto svodu.
působením acidózy se dýchání neovivňuje zpomaluje a prohlubuje zrychluje a prohlubuje zrychluje a stává se povrchnějším.
pCO2 v alveolárním vzduchu je za tělesného klidu a při dokončeném vdechu 3,3 kPa 4,3 kPa 5,3 kPa 6,3 kPa.
ve III. bipolárním svodu se registruje pozitivní výchylka, směřuje-li depolarizace myokardu k pravé horní končetině k levé dolní končetině kolmo na osu tohoto svodu.
II. bipolární končetinový svod zaznamenává rozdíl potenciálu mezi pravou a levou rukou levou rukou a pravou nohou pravou rukou a levou nohou pravou rukou a pravou nohou.
co nastává při hypoxémii? zvětšuje se ventilace stoupá produkce 2,3-DPG zvětšuje se produkce erytropoetinu všechna tvrzení jsou správná .
z celkové plicní kapacity činí reziduální objem v normě neměřitelné množství méně než 35% 35-45% více než 45%.
při transfuzi inkompatibilní krve dojde nejdřív k hemokoagulaci hemolyse aglutinaci ery hemostase.
dekalcifikovaná plasma se připravuje přidáním citrátu sodného chloridu vápenatého heparinu kumarinu.
energie pro transport prostřednictvím sodíko-draslíkové pumpy je získávaná štěpením PDE GTP ATP cAMP.
pro stanovení sedimentace se odebírá celá krev bez jakékoliv přísady kapilární krev do heparinizované zkumavky žilní krev do heparinizované injekční stříkačky žilní krev tak, že 0,4 ml 3,8% citrátu sodného doplní krví do 2 ml.
když při palpační metodě krevního tlaku postupně snižujeme tlak v manžetě tonometru odečítáme diastolický tlak jakmile ucítíme pulz na a. radialis odečítáme systolický tlak, jakmile ucítíme puls na a. radialis odečítáme diastolický tlak jakmile přestaneme hmatat puls na a. radialis diastolický tlak nemůžeme určit.
auskultační místo pro chlopeň a. pulmonalis je na hrotě v 2. mezižebří vlevo u sterna v 2. mezižebří vpravo u sterna v 5. meziřebží vpravo u sterna.
hodnotou kterou nelze měřit při spirometrickém vyšetření je VC dechový objem FVC reziduální objem inspirační kapacita.
k provedení APTT potřebujeme plasmu s heparinem vápenaté ionty tkáňový tromboplastin.
odolnost krevních kapilár je zhoršena při sníženém počtu destiček (trombocytopenie) dostatečném počtu destiček, ale méně zdatných hypovitaminóze C.
množství Hb v krvi dospělý muž má ve 100 ml krve 14,5-17,5 g Hb v 5 l krve je přibližně 700-800 Hb průměrný obsah Hb v jedné červené krvince je 28-32 pg průměrná c Hb v jedné krvince je 30-35 %.
u srdce ve střední poloze jsou vlny P a T a největší výchylka QRS negativní ve svodu I ve svodu II ve svodu V6 ve svodu aVR.
centrální chemoreceptory jsou drážděny poklesem pO2 vzestupem pO2 vzestupem H+.
u jedince Rh+ se protilátky antiD vytvoří po imunizaci krví Rh- nikdy nevytvoří vytvoří brzy po narození.
při repolarizaci síní se v končetinových svodech na EKG záznamu kreslí vlna T QRS vlna P izoelektrický úsek ST.
lymfocyty u zdravého dospělého představují 60-70 % všech bílých krvinek mají velmi krátkou (několik hodin) dobu života jsou základní složkou systému specifické imunity jsou terminální buňky.
vliv O2 na dýchání je realizován především přímým působením na chemoreceptory v aortě a karotidách přímým působením na dýchací centrum přímým působením na baroreceptory v aortě a karotidách prostřednictvím centrálních chemoreceptorů.
hodnota sedimentace se zvyšuje při zvýšení hladiny tuků v plazmě snížením počtu ery zvýšením hladiny protilátek v plasmě.
1 g Hb váže kyslíku 1,34 ml 1,34 mmol 1,34 l 1,34 mol.
při sahliho hemoglobinometrii se mění oxyhemoglobin na kyselý hemoglobin chlorhemin ferri formu.
elektrickou osu srdeční určujeme z EKG záznamu hodnocením velikosti a polarity vlny P intervalu QT vlny T komplexu kmitů QRS.
asfyxie je charakterizována normoxií a hypekapnií hypoxií a hypokapnií hyperoxií a hypokapnií hypoxií a hyperkapnií.
lipidovou dvouvrstvou plazmatické membrány volně prostupují bílkoviny kationty látky rozpuštěné v lipidech anionty.
vitální kapacita plic mužů vztažená na 1m2 povrchu těla má hodnotu 0,5 l 1,5 l 2,5 l nevyjadřuje se tímto způsobem.
o jakou krevní skupinu jde, jestliže vyšetříme krev pomocí sanguitestu a dostaneme tyto rekace: antiB žádná aglutinace, antiA aglutinace A B 0 AB.
množství leukocytů u dospělého 4,9x10 na 9/l 4,9x10 na 6/l 4,9x10 na 3/mm3.
nejsnáze prostupují v klidu membránou neuronu ionty sodíku ionty draslíku chloridy bílkoviny.
při sahliho hemoglobinometrii stanovíme množství Hb na základě subjektivního odhadu barevného odstínu vzorku objektivního odhadu barevného odstínu vzorku extinkce (absorbance) vzorku.
hodnoty FW se odečítají hned po vytažení prvního fibrinového vlákna při vlnové délce 540 nm za 1-2 hodiny z kalibrační křivky.
snížit srážlivost krve in vivo můžeme heparinem citrátem sodným chloridem vápenatým podáním inhibitorů vit. K.
3. srdeční ozva vzniká při systole síní při napínací fázi systoly komor ve fázi rychlého plnění komor při ejekční fázi systoly komor.
normální hodnota krevního tlaku udaná v kPa je 16/10 23/13 16/13 22/11.
při stanovení množství Hb sahliho metodou se Hb převádí na karbaminohemoglobin chlorhemin kyanmethemoglobin bilirubin.
k zástavě pouze kapilárního krvácení dochází vytvořením hemostatické zátky z destiček vytvořením hemokoagula vasokonstrikcí současným uplatněním alespoň 2 z výše uvedených hemostatických mechanismů.
vizuální metodou se ery počítají v 80 malých čtverečcích Bürkerovy komůrky v kalibrované zkumavce po centrifugaci po vyhledání 100 buněk ve vztahu k celému krevnímu nátěru ve zřeďovacím kalorimetru po porovnání s normou.
u zcela vertikálně položeného srdce je v bipolárních svodech kmit R nejvyšší ve svodu I nejvyšší ve svodu II nejvyšší ve svodu III stejně velký ve svodu II a III.
o jakou krevní skupinu jde, nastanou-li přidáním krve do sanguinova testu tyto reakce: sérum anti B aglutinace, sérum anti A žádná aglutinace A B 0 AB.
svod VLn regustruje rozdíl elektrického potenciálu mezi levou horní končetinou a Wilsonovou svorkou levou horní a levou dolní končetinou levou horní a svorkou, který spojuje přes velký odpor pravou horní a levou dolní končetinu levou dolní končetinou a wilsonovou svorkou.
v diferenciálním krevním obrazu leu je u dospělého muže 15 % monocytů 0-1 % basofilních granulocytů 20-40 % neutrofilních granulocytů 45-50 % lymfocytů.
malá křížová zkouška se mísí krvinky příjemce se sérem dárce plná krev dárce se sérem příjemce plná krev příjemce se sérem dárce krvinky dárce se sérem příjemce.
v oligocytemické krvi je málo ery leu trombocytů žádná odpověď není správná.
které tvrzení je pravdivé intrapulmonální tlak je vždy subatmosferický intrapleurální tlak je vždy větší než intrapulmonální tlak intrapulmonální talk je větší než interpleurální tlak intrapulmonální tlak se rovná atmosferickému.
dobu krvácivosti vyšetřujeme metodou podle lee-whitea rumpel-leedeho dukeho quicka.
pulsový tlak je rozdíl mezi tlakem systolickým a diastoluckým diastolickým a středním při vdechu a výdechu systolickým a středním.
molekula Hb může vázat při plném nasycení 4 molekuly O2 2 molekuly O2 1 molekulu O2.
při hyperventilaci je hypokapnie hyperkapnie vzestup pCO2.
jsou li VG Na+ kanály membrán nervového vlákna blokovány saxitoninem, podráždění nadprahovým elektrickým podnětem nevede ke vzniku AP nevyvolá zvýšení propustnosti membrány pro ionty sodíku nevede k transpolarizaci membrány vede k protahované depolarizaci membrány.
o hematokritu platí je ovlivněn množstvím a velikostí ery v krvi ve venózní krvi je hodnota vyšší než v arteriální při oligocytemické normovolémii je jeho hodnota nižší jeho hodnota závisí na počtu leu.
je-li hematokrit 40 %, potom 100 % je objem plasmy krve erytrocytů v 1 l plasmy všech ery.
systolický tlak je průměrná hodnota arteriálního tlaku během systoly nejnižší hodnota arteriálního tlaku během systoly nejvyšší arteriální tlak při systole síní nejvyšší hodnota krevného arteriálního tlaku během srdečního cyklu.
fetální Hb má 2 řetězce alfa a 2 beta váže dychtivě 2,3 DPG i v dospělosti ho je asi 5 % je vytvářen pouze v heptolineálním období červené krvetvorby.
co dráždí inflační receptory plic rozpětí plic splasknutí plic pokles pCO2.
malá křížová zkouška je mísení krvinek dárce s krvinkami příjemce mísení krvinek příjemce s plasmou dárce mísení krve dárce s krví příjemce mísení krvinek dárce a plasmou příjemce.
po aktivaci hagemanova faktoru na začátku koagulační kaskády je rozhodující působení faktrou IXa kontakt s negativně nabitým povrchem přítomnost prostacyklinu PG12 štěpení faktoru XII a XIIa.
hodnota hematokritu závisí na objemu ery počtu ery obsahu krevního barviva v ery hmotnosti ery.
která hodnota se měří při tělesném cvičení klesá % oxygenovaného hb v arteriální krvi klesá % oxygenovaného hb ve venosní krvi výrazně se zvyšuje arteriální pCO2 výrazně se snižuje arteriální pH.
pro sedimentaci ery platí je vyšší u žen než u mužů čím větší počet ery tím vyšší sedimentace není ovlivněna bílkovinami krevní plazmy je zvýšená při zánětlivých onemocneních.
komplex kmitů QRS na EKG odpovídá depolarizaci komor repolarizaci síní repolarizaci komor depolarizaci síní.
hemokoagulace je srážení krve reakce destiček během homestázy shlukování ery.
aktivní elektrodu EKG přístroje u svodu V2 přikldáme 4. mezižebří parasternálně vpravo 4. mezižebří v levé parasternální čáře 5. mezižebří v pravé parasternální čáře 5. mezižebří v levé parasternální čáře.
distribuce minutového objemu srdečního do jednotlivých částí systémového o. je určena poměrem periferních odporů R těchto částí rozdílem středních tlaků krve v aortě a ve velkých žilách onkotickým tlakem plasmatických bílkovin aktuální hodnotou Reynaldsova čísla.
v bipolárních svodech se registruje pozitivní výchylka směřuje-li depolarizace myokardu k pravé horní končetině k levé horní končetině kolmo na osu tohoto svodu.
fyziologická anizcytóza v krvi znamená v krevním obraze výskyt mladých nevyzrálých forem ery výskyt tvarově odlišných forem ery (sférocyty, eliptocyty) výskyt mikrocytů, normocytů a makrocytů zvýšený počet ery v krvi v závislosti na změně pO2.
diastolický arteriální tlak je průměrná hodnota tlaku během diastoly nejvyšší hodnota tlaku během diastoly nejnižší hodnota tlaku během srdečního cyklu hodnota tlaku na začátku diastoly.
aglutinace ery je srážení krve důsledek reakce aglutinogenu s příslušným aglutininem shlukování ery in vivo následovaná hemolýzou ery.
turkův roztok obsahuje chlorid rtuťnatý obsahuje genciánovou violeť obsahuje kyselinu octovou se používá k ředění krve k počítání ery.
jednosekundová vitální kapacita plic se udává v % usilovného výdechu odpovídá objemu usilovného výdechu odpovídá objemu usilovného nádechu se vyjadřuje v % vitální kapacity.
hemoglobin F se liší od Hb A má větší afinitu k O2 obsahuje řetězce alfa a gama má menší afinitu k O2 jeho disociační křivka je posunuta doprava.
hrotová složka AP neuronální membrány trvá cca 200 ms 100 ms 1 ms 1 js.
o počtu ery v krvi platí u mužů jich je více než u žen u žen je v litru krve 3,8-4,8 x 10 na 12 ery u zdravých novorozenců je počet ery nižší než u dospělých lidí počet ery v dospělosti kolísá podle diurálního rytmu.
karbaminohemoglobin vzniká vazbou Hb s CO vyznačuje se vyšší afinitou pro CO než O2 vzniká vazbou Hb s CO2 vzniká výhradně v játrech.
po vyšetření krve dárce s krví 0 a krví potenciálního příjemce s B nastane aglutinace při velké i malé křížové zkoušce aglutinace jen při malé zkoušce aglutinace jen při velké zkoušce aglutinace nenastane.
3. bipolární svod regustruje rozdíl el. napětí mezi pravou a levou HK pravou HK a levou DK levou HK a DK levou HK a pravou DK.
u srdce uloženého ve střední poloze je ve svodu V1 malé Q a velké R malé R a hluboké S stejně velké R jako je S vlna T je vždy negativní .
afinita O2 k Hb klesá za těchto podmínek acidóza horečka zvýšení pCO2 zvýšení hladiny 2,3 DPG.
nositel krevní skupiny B má aglutinogen B aglutinin anti A protilátky anti B protilátky anti A i anti B.
pro počítání leu je třeba krev zředit roztokem izotonického citrátu sodného turkovám hayemovým drabkonovým.
pro stanovení hematokritu mikrmetidku se používá krev žilní bez jakékoliv úpravy heparinisovaná žilní kapilární bez jakékoli úpravy ýilní smíšená s isotonickým roztokem citronanu sodného.
srdeční cyklus při frekveci 60/min trvá 0,5 s 1 s 1,5 s.
inspirační rezervní objem je u dospělého zdravého muže přibližně 0,5 l 1,0 l 1,7 l 3,3 l.
dospělý muž má v krvi hemoglobinu 160 mg/l 1,6 g/100ml 120 g/100 ml 160 g/l.
o methemoglobinu platí vzniká vlivem silných oxidačních činidel vzniká oxidací trojmocného železa na dvojmocné je pro dýchání bezcenný, protože nemůže vázat ani uvolňovat O2 za fyziologických podmínek se v krvi dospělého člověka nevyskytuje.
při rotaci srdce ve směru hodinových ručiček je přechodní zóna posunuta směrem k V1 posunuta směrem k V6 ve svodu V3 nebo V4 mezi V3 a V4.
APTT testuje aktivitu vnitřního koagulačního systému vnějšího koagulačního sytému faktorů VII, IX, XI, XII faktoru VII.
při apnoi klesá pCO2 stoupá pCO2 je hypokapnie.
repolarizace je podmíněna otevřením Na+ kanálů otevřením K+ kanálů uzavřením K+ kanálů otevřením aktivační záklopky Na+ kanálu.
Price-Jonesova křivka vyjadřuje fyziologickou anizocytózu vztah mezi průměrem a objemem ery zastoupení různých velikostí ery změny počtu ery v průběhu života.
VC plic žen vztažení na 1 m2 povrchu těla má hodnotu 1 l 1,5 l 2 l neurčuje se tímto způsobem.
při stanovení APTT musíme dekalcifikovat plasmu, kafalin-kaolin reagens, CaCl2 dekalcifikovat plasmu, kompletní tromboplastin deklacifikovat plasmu, parciální tromboplastin dekalcifikovat plasmu, CaCl2.
při velké křížové zkoušce se mísí krvinky příjemce se sérem dárce plná krev dárce se sérem příjemce krvinky dárce se sérem příjemce sérum dárce s plnou krví příjemce.
svod aVF registruje rozdíl elektického napětí mezi levou DK a Wilsonovou svorkou pravou DK a Wilsonovou svorkou levou DK a svorkou která přes velká odpor spojuje pravou a levou KH levou DK a HK.
krev je z fyzikálního hlediska suspenze vodní roztok emulze koloidní roztok.
diastolický tlak v a. pulmonalis u zdravého člověka dospělého středního věku v klidu je přibližně 10 mmHg (1,33 kPa) 0 mmHg (0 kPa) 20 mmHg (2,6 kPa) 20 kPa (150 mmHg).
a. carotis měří se invazivně meří se neinvazivně může v ní být vyšší talk než v pravé komoře se dá měřit pomocí sfygmogramu.
Nerstova rovnice závisí na teplotě závisí na valenci iontů na membránové vodivosti na koncentraci iontů ICT na koncentraci iontů ECT.
neuron rychlost vedení je přímo úměrná délce internodií rychlost vedení je nepřímo úměrná délce internodií rychlost vedení nezávisí na délce neuronu je přímo úměrná průřezu.
protilátky se líší místem vzniku imunoglobulinovou třídou molární hmotností zastoupením v populaci.
velká křížová zkouška je komplexní vyšetření, při kterém se zjišťuje kompatibilita mezi plazmou příjemce a krvinkami dárce je testování pouze ABO systému se s ní testuje Rh systém používá se na zabránění hemaglutinaci při a po transfuzi.
EKG zjistím srdeční mechaniku krevní tlak srdeční výdej ischemii hypertrofii.
sedimentace při pokojové teplotě při 37 stupních odstátá krev.
Drabkin Kcn barví hemoglobin hb se oxiduje hb se redukuje.
centrální žilní tlak měří se invazivně měří se neinvazivně mění se v průběhu srdečního cyklu.
vitamín K kumaríny širokospektrální atb zauzlení žluč. cest při nedostatku ovoce potkaní jed.
jak se projeví na EKG změna elektrod v končetinových svodech srdeční vektor amplituda srdeční osa.
6 l/min 40 dechů alveolární 0 alkalóza projeví se mrtvý prostor nedostatečná.
obstrukce osobní spirometrie dynamické parametry statické parametry statický spirometr.
EKG se může měřit i voltmetrem oscilometrem.
Report abuse Consent Terms of use