We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Fyziologie živočichů

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Fyziologie živočichů

Description:
760 testových otázek - REPRODUKČNÍ SYSTÉM

Author:
Koala460
(Other tests from this author)

Creation Date:
07/06/2019

Category:
Science
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
524. Reprodukční systém: spermatogonie se až do úrovně primárních spermatocytů dělí meioticky pouze jednou mitoticky meiózou i mitózou.
525. Reprodukční systém: akrosom je strukturální podjednotka enzymů plochý, enzymy obsahující váček organizovaný sex-chromatin koncová část raménka chromozomu, oddělená sekundární konstrikcí.
526. Reprodukční systém: je pravda, ze akrozom kryje asi dvě třetiny hlavičky spermie obsahuje proteolytické enzymy je součástí enzymové výbavy cytoplazmy spermie pokrývá celou klavičku a část krčku spermie.
527. Reprodukční systém: rychlost pohybu spermií je nezávislá na pH se udává asi 10 - 40 mm/min je ovlivněna i pH se udává asi 1 - 10 mm/min.
528. Reprodukční systém: Sertoliho buňky tvoří estradiol tvoří testosteron tvoří inhibin zabezpečují výživu buňky.
529. Reprodukční systém: který(é) z následujících hormonů nepatří mezi pět pro spermatogenezu nejdůležitějších progesteron luteinizační hormon estrogeny adenohypofyzární FSH.
530. Reprodukční systém: zrání spermií obvykle trvá 8 hodin 8 dnů 75 dnů 75 týdnů.
531. Reprodukční systém: najděte pravdivý(é) výrok(y) spermie musí vždy opustit organismus cestou ejakulace místem hromadění spermií v očekávání ejakulace jest nadvarle v případě, že nedojde k ejakulaci mohou být spermie fagocytovány zdravý mladý muž denně vyprodukuje asi 10 miliónů spermií.
532. Reprodukční systém: chámovody ústí do močové trubice v prostatě ústí do močové trubice za prostatou ústí do močové trubice před prostatou neústí do močové trubice.
533. Reprodukční systém: tvorba androgenů neprobíhá ve varlatech v ovariích v nadvarlatech v prostatě.
534. Reprodukční systém: tvorba mužských pohlavních hormonů je řízena adenohypofyzárními LH a FSH adenohypofyzárním gonadoliberinem (GnRH) adenohypofyzárními gonadotropiny hypotalamickými LH a FSH.
535. Reprodukční systém: o gonadoliberinu platí jde o peptid portálním oběhem dospěje do hypofýzy, kde řídí tvorbu a sekreci LH a FSH v jeho episodické produkci se opakují maxima vylučování po 2 - 6 hodinách jeho sekrece klesá a stoupá v periodách 2 - 3 dny.
536. Reprodukční systém: luteinizační hormon (LH) působí stimulačně na Sertoliho buňky působí na buňky Leydigovy působí inhibičně na Sertoliho buňky ovlivňuje tvorbu testosteronu.
537. Reprodukční systém: folikulostimulační hormon (FSH) působí stimulačně na Leydigovy buňky působí stimulačně na Sertoliho buňky inhibuje aktivitu Sertoliho buňek inhibuje tvorbu testosteronu v Leydigových buňkách.
538. Reprodukční systém: co neplatí o testosteronu: zajišťuje vývoj mužského typu genitálu zvyšuje tvorbu kožního mazu způsobuje zúžení hrtanu má díky vlivu na metabolismus proteinů katabolický účinek.
539. Reprodukční systém: co platí o testosteronu: zvyšuje tvorbu červených krvinek nemá vliv na produkci gonadoliberinů a gonadotropinů snižuje tvorbu kožního mazu zvyšuje objem kostní hmoty a ukládání vápníku.
540. Reprodukční systém: pro hlen uretrálních a bulbouretrálních žlázek je charakteristická reakce pH mírně kyselá alkalická silně kyselá neutrální.
541. Reprodukční systém: průměrný objem činí 2 - 3 ml, pH je lehce kyselé, v 1 ml je 35 - 200 miliónů spermií, na jeho vypuzení se podílí příčně pruhované svalstvo base penisu. Z těchto informací o ejakulátu jsou všechny pravdivé jsou všechny nepravdivé jsou pravdivé pouze poslední dvě v pořadí jsou pravdivé všechny, kromě druhé v pořadí.
542. Reprodukční systém: vitality spermií se týkají následující údaje. Označte správný(é) v mužském pohlavním systému mohou spermie přežívat několik týdnů v genitálu ženy jsou spermie pohyblivé 24 - 48 hodin jsouce mocně zmrazeny okamžitě hynou prostředí ženského genitálu je zhubí do 15-ti hodin.
543. Reprodukční systém: profáze první meiózy vajíčka nastává v primordinálním folikulu kůry ovaria v pubertě okolo 3. roku života mezi 8.- 13. týdnem intrauterinního života.
544. Reprodukční systém: dokončení prvního meiotického, redukčního dělení vajíčka spadá do doby asi 1 měsíce před narozením nastává kolem puberty, kdy se primární oocyty zastaví ve fázi profáze v období před ovulací nastane až po vniknutí spermie.
545. Reprodukční systém: po dokončení redukčního dělení vajíčka z něj odchází jedna sada chromozomů (jako pólové tělísko) z něj odchází dvě chromozomální sady v něm zůstává 22 zdvojených somatických chromozomů v něm zůstává jeden zdvojený pohlavní - X chromozom.
546. Reprodukční systém: platí, že z primárního spermatocytu vznikají dvě spermie při zracím dělení vzniká z vajíčka jen jedna pohlavní buňka z primárního spermatocytu vznikají čtyři spermie při zracím dělení vznikají z vajíčka dvě pohlavní buňky.
547. Reprodukční systém: Barrovo tělísko je označováno také jako "sexchromatin" tvořeno jedním, částečně inaktivovaným X chromozomem viditelné ve světelném mikroskopu nepodstatné pro určení pohlaví ze vzorku tkáně.
548. Reprodukční systém: primordinální folikuly se těsně před narozením zmnoží na 1 - 2 milióny po předchozích redukcích početně pohybují v rozmezí 1 - 2 miliónů zvětšují a množí zmenšují a množí.
549. Reprodukční systém: v ovariích se netvoří gonadotropin estrogeny testosteron z 90 % progesteron.
550. Reprodukční systém: v souvislosti se sekrecí pohlavních hormonů rozeznáváme u ženy tři synchronní cykly - a to hypofyzární, ovariální a děložní hypotalamický, laktační a ovulační primární, ovulační a endometriální - menstruační hypotalamický, ovariální a děložní.
551. Reprodukční systém: folikulostimulační hormon u ženy je produkován neurohypofýzou ve vaječníku stimuluje přeměnu buněk stromatu na buňky thekální zvyšuje počet receptorů pro luteinizační hormon zpětnovazebně ovlivňuje uvolňování GnRH.
552. Reprodukční systém: pro estrogeny platí nejúčinější je estradiol v plazmě jsou transportovány pouze ve vazbě na globulin účinkují po navázání na membránový receptor via cAMP jsou inaktivovány v játrech.
553. Reprodukční systém: neplatí, že estrogeny vyvolávají proliferaci vaginálního dlaždicovitého epitelu snižují počet receptorů pro progesteron mají stimulující vliv na erytropoetin snižují hladinu cholesterolu v plazmě.
554. Reprodukční systém: zvyšuje bazální teplotu, snižuje kontraktilitu gravidní dělohy, vyvolává sekreční aktivitu lobulů a alveolů mléčné žlázy - jde nejspíše o estradiol prolaktin folikulostimulační hormon progesteron.
555. Reprodukční systém: androgeny se u ženy tvoří převážně v ovariích v nadledvinách v hypofýze pouze při virilizaci.
556. Reprodukční systém: u ženy androgeny řídí růst axilárního a pubického ochlupení udržují libido jsou prekurzory gestagenů jsou prekurzory estrogenů.
557. Reprodukční systém: k první fázi ovariálního cyklu patří stimulace růstu primárního folikulu a produkce estrogenů ruptura Graafova folikulu tvorba Graafova folikulu doba do 12 - 14 dnů od 1. dne poslední menstruace.
558. Reprodukční systém: druhá fáze ovariálního cyklu nastane asi 21.den cyklu je charakteristická rupturou Graafova folikulu se nazývá ovulace nastane asi 14. den cyklu.
559. Reprodukční systém: o žlutém tělísku lze tvrdit, že název obdrželo podle akumulace žlutého proteinu luteinu v granních buňkách folikuluulár produkuje inhibin netvoří progesteron nedojde-li k oplození postupně involuje.
560. Reprodukční systém: fáze menstruačního cyklu jsou čtyři zahrnují fáze ovariální a ovulační jsou tři zahrnují fázi ovulační i sekreční.
561. Reprodukční systém: trvá od 5. do 14. dne cyklu. Prodlužují a ztlušťují se spirální arterie. endometrium má mocnost 3 - 4 mm. O kterou fázi menstruačního cyklu se jedná ? ovulační sekreční proliferační menstruační.
562. Reprodukční systém: tato fáze menstruačního cyklu předchází fázi sekreční. Kusá informace by měla dostačovat k určení, že se jedná o fázi proliferační ovulační sekreční menstruační.
563. Reprodukční systém: sliznice se připravuje na záchyt oplozeného vajíčka. Endometriu vládne progesteron. Po něm jsou intronizovány estrogeny. Jim vyměřený čas uplyne asi 28. den cyklu. Vše se odehrává ve fázi sekreční proliferační menstruační ovulační.
564. Reprodukční systém: předkládáme několik údajů o menstruační fázi stejnojmenného cyklu - vyberte pravdivý(é) mechanisnus deskvamace je de facto založen na nekróze současně se sliznicí odchází asi 70 ml tekutin za snížení prokrvení sliznice je odpovědná zvýšená hladina estrogenů díky množství fibrinolyzinu v ní obsaženého krev menstruační odtéká zvolna, koagulace neschopna.
565. Reprodukční systém: o klimakteriu není pravda, že nastává kolem 50. roku věku ženy stoupá produkce estrogenů u více než 1/3 žen může zvýšená přímá aktivita osteoblastů vést až k osteoporóze klesá produkce estrogenů.
566. Reprodukční systém: při sexuálním vzrušení ženy sympatikus zvyšuje prokrvení erektilních tkání zevního genitálu se snižuje produkce hlenu Bartholiniho žláz prokrvení erektilních tkání zajišťuje parasympatikus je nezbytný orgasmus, coby předpoklad otěhotnění.
567. Reprodukční systém: spermie získávají pohyblivost při průchodu prostatou při průchodu nadvarletem již ve varleti v semenotvorných kanálcích.
568. Reprodukční systém: proces splynutí membrány plazmalemy spermie s vnější akrosomální membránou se nazývá akrosomální reakce kapacitace kalibrace prepenetrace.
569. Reprodukční systém: po ovulaci se jediná buňka (oocyt) dostává do vejcovodu je (ještě před oplozením) oocyt diploidní do vejcovodu vstupuje oocyt spolu s folikulárními buňkami. je pasáž vajíčka do salpingu facilitována infundibulárními fimbriemi.
570. Reprodukční systém: do procesu kapacitace nepatří aktivace pohyblivosti spermií změny vedoucí ke zvýšenému vstupu vápníku do buňky uvolnění lipolytických enzymů akrosomu uvolnění proteolytických akrosomálních enzymů.
571. Reprodukční systém: o interakci spermie X vajíčko neplatí před vniknutím do vajíčka spermie ztrácí bičík membránou vajíčka může pronikat neomezené množství spermií bariéra perioocytárních folikulárních buněk je rozrušována prostřednicvím akrosomální hyaluronidázy vajíčko nemá žádné (spojení usnadňující) povrchové struktury.
572. Reprodukční systém: největší pravděpodobnost oplození u pravidelného 28 denního cyklu nastává (rozpětí udáno v dnech po předchozí menstruaci) 11. - 15. den 13. - 18. den 16. - 20. den 18. - 23. den.
573. Reprodukční systém: k oplození dochází obvykle v ovariu v uteru v tubě uterině, čili salpingu, čili vejcovodu někdy i přes použití kontraceptiv.
574. Reprodukční systém: správný údaj týkající se nidace je po oplození trvá asi 14 dnů než vajíčko dospěje do dělohy asi 7. den po oplození se rozrušuje zona pellucida oplozené vajíčko se začíná dělit až po nidaci výživu nidující blastocysty zabezpečuje děložní sliznice.
575. Reprodukční systém: je pravda, že nidace je ukončena asi 12. den po ovulaci z vnějších buněk blastocysty vzniká placenta z vnitřních buněk blastocysty vzniká embryo z chorionu se diferencuje trofoblast.
576. Reprodukční systém: hormonální a metabolický systém placenty a plodu nazýváme univerzální jednotka fetoplacentální jednotka blactocystární jednotka syncytiotrofoblast.
577. Reprodukční systém: při přestupu látek z krve matky do krve plodu se uplatňuje facilitovaná difuze nevyužívá aktivní tranport realizuje pasivní i facilitovaná difuze nedá využít facilitovaná difuze.
578. Reprodukční systém: z krve matky do krve plodu přestupují protilátky IgG, ne jiné močovina, kyselina močová a oxid uhličitý z protilátek pouze imunoglobuliny IgM kromě živin kyslík, vitamíny, minerály, hormony a imunoglobuliny.
579. Reprodukční systém: o z placenty odtékající fetální krvi lze říci: její hemoglobin má nižší afinitu ke kyslíku než hemoglobin dospělých pO2 je nižší než u krve adultní má vazebnou křivku hemoglobinu posunutou doprava dolů hemoglobin v ní obsažený má afinitu ke kyslíku vyšší než hemoglobin dospělých.
580. Reprodukční systém: choriongonadotropin jest produktem žlutého tělíska jest lipoprotein stimuluje tvorbu testosteronu ve varlatech plodu pohlaví mužského je tvořen buňkami trofoblastu.
581. Reprodukční systém: je tvořen v placentě. Sekrece jeho kulminuje v 9. týdnu gravidity. Řídí činnost žlutého tělíska. bývá neocenitelný při časném stanovení těhotenství. Nazývá se choriový somatomammotropin progesteron choriongonadotropin dehydroepiandrosteron.
582. Reprodukční systém: o progesteronu v průběhu gravidity platí od ovulace až do nidace je jeho produkce řízena adenohypofyzárním LH maximum jeho placentární sekrece je mezi 24. - 36. týdnem těhotenství uvolňuje sakroiliakální vazy corpus luteum jej tvoří pouze tehdy, nedojde-li k oplození.
583. Reprodukční systém: estrogeny v graviditě reprezentuje především estriol tlumí proliferativní procesy od počátku těhotenství má jejich sekrece sestupnou tendenci potencují proliferaci, zvyšují elasticitu symfýzy, pozitivně ovlivňují růst prsu i vývodů mléčné žlázy atd.
584. Reprodukční systém: tento hormon ovlivňuje především laktaci, tvoří se v placentě, zvyšuje uvolňování mastných kyselin z matčiny tukové tkáně a snižuje také citlivost tkání pro inzulin - máme tedy na mysli choriový gonadotropin choriový somatomammotropin prolaktin luteinizační hormon.
585. Reprodukční systém: posuďte správnost číselných údajů, vyjadřujících zvýšení metabolismu těhotné ženy objem krve stoupá až o 100 % klesá minutová ventilace výdej srdeční se zvyšuje o 30 - 40 % minutová ventilace roste až o 50 %.
586. Reprodukční systém: která(é) z interpretací fyziologických změn v těhotenství odpovídá(jí) skutečnosti ? v ledvinách klesá cévní odpor zvyšuje se glomelurální filtrace a až o 35 % narůstá průtok krve ledvinami zvyšuje se lipémie stoupá proteinémie.
587. Reprodukční systém: najděte chybný údaj o porodu ke zvýšení děložní kontraktility přispívá oxytocin, kortizol a prostaglandiny druhá doba porodní je obvykle ze všech tří nejdelší třetí doba porodní zahrnuje vypuzení placenty a plodových obalů poloha podélná hlavičkou bývá indikací k sekci.
588. Reprodukční systém: mateřské mléko může být denně produkováno v množství 1 - 2 l se začíná tvořit asi za tři dny po rychlém vzestupu sekrece estrogenů obsahuje dvě formy proteinů - solubilní (laktalbumin) a micelární (s obsahem kaseinu a minerálií) je ve své produkci udržováno především prolaktinem a kortizolem.
589. Reprodukční systém: kojení zajišťuje kromě ostatních funkcí i příjem imunoglobulinů IgE by mělo trvat minimálně do 4. měsíce života dítěte zaručuje příjem protilátek typu IgA by mělo trvat minimálně do 2. měsíce života dítěte.
590. Reprodukční systém: H-Y antigen je protein, který se tvoří na základě přítomnosti X chromozomu určuje diferenciaci embryonálních pohlavních žláz v ženskou formu se tvoří na základě Y chromozomu určuje diferenciaci embryonálních pohlavních žláz v mužskou formu - testes.
591. Reprodukční systém: urči pravdivý výrok choriogonadotropin působící od 8. týdne embryonálního života na Leydigovy buňky v nich vyvolává tvorbu progesteronu u fetu s karyotypem 46 XX jsou z hlediska vývoje gonád aktivní oba X chromozomy nejsou-li po 7. týdnu embryonálního života přítomny androgeny tvoří se z Müllerova vývodu vejcovody a uterus jsou-li po 7. týdnu emryonálního života přítomny androgeny tvoří se z Wolfova vývodu nadvarle a jeho vývody.
592. Reprodukční systém: pro fetální růst je charakteristické, že na počátku fetálního vývoje činí přírůstek hmotnosti až 45 % týdně hlavním metabolickým substrátem nutným pro růst tkání a zisk energie jsou laktóza, fruktóza a aminokyseliny je ovlivněn inzulinem a jemu podobnými látkami glukóza, laktát a aminokyseliny tvoří hlavní metabolický a energetický zdroj.
593. Reprodukční systém: již koncem 7. týdne gestace je vytvořen základní kardiovaskulární systém. Mezi jeho specificky fetální atributy patří přítomnost foramen ovale ductus venosus - spojení mezi umbilikální vénou a v. cava inferior ductus arteriosus - spojení mezi plicnicí a v. cava superior že z horní duté žíly protéká většina krve pravým srdcem do plicnice, odtud jde většina krve cestou ductus arteriosus do aorty.
594. Reprodukční systém: morfologické i funkční parametry orgánů plodu jsou pochopitelně odlišné od hodnot adultních. Některé z níže uvedených se však liší i od oněch fetálních. Určete které. před porodem klesá srdeční frekvence na hodnotu asi 80/min plíce jsou rozepjaty a vyplněny tekutinou izotonickou s krevní plaznou dýchací pohyby, které se objevují od 11. týdne těhotenství mají průměrnou frekvenci 50/min moč, jež se tvoří již asi od 10. týdne nitroděložního života, je hypertonická.
595. Reprodukční systém: v případě hypoxie může fétus vylučovat do amniotické tekutiny pevný střevní obsah, čímž hrozí poškození plicní tkáně. Ona, za normálních okolností nedefekovaná hmota se nazývá kolostrum praenomium mekonium millium.
596. Reprodukční systém: novorozenec - tak lze oprávněně titulovat človíčka teprv nedávno lůno matčino opustivšího po dobu prvních 28 dnů 7 dnů 4 týdnů 14 dnů.
597. Reprodukční systém: za jednu minutu zvládne organizmus novorozence 50 dechových cyklů vyventilovat 600 - 640 ml vzduchu maximálně 30 dechových cyklů 120 - 150 systol srdečních.
598. Reprodukční systém: určete osud spojek fetální cirkulace po narození po dvou dnech se vazokonstrikcí uzavře ductus venosus anatomické uzavření ductus arteriosus proběhne do 4 měsíců na několik týdnů se přechodně rozšíří foramen ovale spojení mezi pupeční a dolní dutou žilou se uzavírá vazokonstrikcí během 1 - 3 hodin po porodu.
599. Reprodukční systém: nepravdivé tvrzení o novorozenci není jeho metabolický obrat je 2 x vyšší než u dospělého člověka v termoregulaci se uplatňuje hnědá tuková tkáň vyšší produkce koagulačních faktorů představuje reálné riziko neonatálních trombóz tlak krve činí průměrně 60/40mmHg.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests