We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Fyziologie živočichů

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Fyziologie živočichů

Description:
760 testových otázek - EPITELY

Author:
Koala460
(Other tests from this author)

Creation Date:
29/05/2019

Category:
Science
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
258. Epitely:epitelová buňka má většinou? bazální membránu a paracelulární kanálky pro transport vody na bazální straně mikrovili bazolaterální stranu vybavenou transportními ATPázami (např.aktivní transport sodíku) na apikální straně jedinečné trasportní proteiny charakterizující daný epitel (např. Na+-glukózový symport 1:1, nebo Na+-Ca2+ antiport 3:1) .
259. Epitely: Kritické pro paracelulární cestu přenosu látek v epitelech jsou? desmosomy,(příp. hemidesmosomy), terčíkové či proužkovité kontakty (maculae nebo zonulae adherens), spojené intracelulárními tonofilamenty s jádry a cytoskeletem gap junctions (štěrbinová neboli mezerová spojení), elektricky dobře vodivá kanálová spojení složená ze dvou protilehlých hexagonálních (hexamerických) polovin v každé membráně (konexony) integriny, což jsou adhesivní molekuly, heterodimery, které vytvářejí vazbu s různými receptory tight juctions (pevná spojení, zonula occludens), velmi těsná spojení výběžků dvou sousedních epitelových či jiných buněk, která je jednak spojují mechanicky, jednak tvoří hlavní bariéru pro intesticální tekutinu.
260. Epitely: Kritické pro paracelulární cestu přenosu látek v epitelech jsou? liposomy,(příp. hemiliposomy), terčíkové či proužkovité kontakty (maculae nebo zonulae pindulens), spojené intracelulárními tonofilamenty s jádry a cytoskeletem gap junctions (hydrofobní neboli interkalární spojení), elektricky dobře isolující spojení složená ze dvou protilehlých pentamerických polovin v každé membráně (konexony) integriny, což jsou adhesivní molekuly, heterotrimery, které vytvářejí vazbu s různými receptory tight juctions (pevná spojení, zonula occludens), velmi těsná spojení výběžků dvou sousedních epitelových či jiných buněk, která je spojují mechanicky, a tvoří hlavní překážku pro intesticální tekutinu.
261. Epitely:mezi buněčné adhesivní molekuly nepatří? kinesiny a dynaminy integriny, což jsou heterodimery vytvářející vazbu s různými receptory Ca-dependentní kadheriny a LEC (adhesivní molekuly podobné lektinům, mající úlohu při interakci leukocytů a endoteliálními buňkami při jejich prostupu do intersticia a zpět podtřída IgG (adhesivní imunoglobuliny) a "homing" molekuly, což jsou adhesivní a rozpoznávací molekuly umožňující lymfocytům poznat jejich příslušnou lymfatickou tkáň.
262. Epitely: Podle kvality a stupně pevných spojení rozeznáváme epitely? exokrinní, sloužící k sekreci mucinu a vody těsné epitely s vysokým paracelulárním odporem, kde je překážka pro zpětný přesun látek (např.vody). Cíl mj. aldosteronu a ADH intergumenta (krycí, např. kůže) volné, značná cirkulace mezi serosní a mukosní stranou, např.v tenkém střevu, proximál. tubul nefronu, žlučník.
263. Epitely:transportní tok solutu je dán třemi možnými mechanismy, mezi které nepatří: konvektivní difuse, kdy je solut unášen solventem jako lístek potůčkem elektrodifúzní spád transportované látky se složkou koncentrační a proudovou konkavitní difuse, využívající tzv.skimming efektu látky proudící v trubici aktivní transport.
264. Endokrinologie:somatomediny tvoří se v adenohypofýze pod vlivem STH podobně jako motilin se vylučují ve sliznici dvanáctníku a žaludku vznikají v játrech vlivem hypofysárního STH a účastní se jeho růstových a metabolických účinků podobně jako leptin se vylučují z tukové tkáně a působí v hypothalamu na pocit chuti k jídlu.
265. Epitely: transportní tok solutu je dán třemi možnými mechanismy, mezi které patří: konvektivní difuse, kdy je solut unášen jiným solutem jako lístek potůčkem elektrodifúzní spád transportované látky se složkou koncentrační a proudovou bifokální difuse, využívající tzv.skimming efektu látky proudící v meandrové trubici tok látek aktivním transportem za využití chemické energie makroergních fosfátů.
266. Epitely: aktivní transport dělíme na podskupiny, kam nepatří? primární transport, využívající hydrolýzy ATP nebo energie redox systémů osmotickodiuretický transport při tvorbě sekundární moči sekundární transport, využívající hnací sílu prim. transportu jiné látky terciární transport, využívající nikoliv ATP, ale kreatinfosfátu, resp. argininfosfátu u hmyzu.
267. Epitely: zácpa chronická forma je způsobena poruchou genu pro pro tvorbu akvaporinů v epitelu colonu porucha sekrece vápníku a hořčíku v jejunu nadměrná sekrece Cl- a vody v colonu zvýšené vstřebávání vody spolu s živinami v colonu.
268. Epitely: při choleře dochází k průjmu v důsledku otevření Cl- kanálů po jejich cAMP dependentní fosforylaci. Jde o permanentní aktivitu stimulační alfa podjednotky G proteinu, vlivem lokálního účinku cholerového toxinu. protože voda provází do lumen střeva Cl-, unikající přes apikální membránu otevřenými kanály a transportovaný na basolaterální straně elektroneutrálním systémem Na-2Cl-K v důsledku přemnožení cholerových bacilů, které pokryjí epitel a brání resorpci vody z lumen střeva do intersticia v důsledku poruchy řídícího centra žízně a příjmu tekutin v hypotalamu spolu s lokálním působením cholerového toxinu na NO-aktivovanou rozpustnou guanylylcyklázu ve střevě.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests