We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Fyziologie živočichů

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Fyziologie živočichů

Description:
760 testových otázek - ENDOKRINOLOGIE

Author:
Koala460
(Other tests from this author)

Creation Date:
29/05/2019

Category:
Science
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
269. Endokrinologie:kroužkovci mají neurosekreční buňky v zadním prostomiu které vedou neurosekreční hormony do perikapsulární membrány, přiléhající ke hřbetním cévám umístěny v subesofageálním gangliu v kontaktu s prothorakální žlázou.
270. Endokrinologie: hmyz má hormony založené chemicky na kyselině indolyloctové má dvě funkčně spojené endokrinní soustavy (systém protocerebrum-corpora cardiaca-corpora allata a prothorakální žlázy) hmyz má hormony povahy peptidické (na př. aktivační mozkový hormon) steroidní (ekdyson)a terpeny (juvenilní hormon) hmyz reguluje hladinu vápníku prostřednictvím hormonu tyroxinového typu neoteninu.
271. Endokrinologie: v prothorakální žláze hmyzu se produkuje pod vlivem corpora cardiaca svlékací hormón ekdyson pod vlivem corpora cardiaca juvenilní hormón neotenin ekdyson,který vyvolává periodickou sekreční činnost epidermálních buněk larev a tvorbu nové kutikuly globulín vázající tyroxin a svlékací hormón ekdyson.
272. Endokrinologie: mozkový aktivační hormón řídí sekreci hormónu v komplexu očního stvolu u korýšů vzniká v neurosekretorických neuronech protocerebra a je transportován nervovými vlákny do corpora cardiaca a odtud do hemolymfy vzniká v pericardiálním systému korýšů a řídí jejich svlékání po vyloučení do hemolymfy aktivuje u hmyzu tvorbu ekdysonu, který řídí u hmyzu svlékání.
273. Endokrinologie:vztahy mezi nervovou a humurální regulací jsou velmi těsné,nervový systém buď přímo hormóny vylučuje(na př. oxytocin v hypothalamu)nebo reguluje citlivost tkání na hormóny jsou založeny na faktu,že hormóny působí okamžitě,kdežto některé neuropřenašeče velmi pomalu (metabotropní působení přes G-proteiny) jsou velmi podobné u některých hormónů, působících na receptory buněčné membrány podobně jako některé neuropřenašeče (přes G-proteiny, na př.muscarinový receptor pro neuropřenašeč acetylcholin a receptor pro cirkadiální hormón melatonin hormóny i neuropřenašeče jsou produkované specificky určitými typy buněk. Liší se od živin a vitamínů.
274. Endokrinologie: Peptidové hormony prostupují buněčnou membránou, vážou se uvnitř buňky na cytoplazmatické receptory, jdou v komplexu do buněčného jádra a aktivují chromatinové receptory (3.posel) a indukují syntézu specifických regulačních proteinů vážou se na receptory membrány, tím se aktivuje G-proteinová kaskáda až na syntézu cyklických nukleotidů a aktivaci fosforylujících proteinkináz a vznik příslušné hormonální odpovědi působí na cytosolické látky kininové povahy,které především regulují anaerobní metabolismus nemůžeme označit jako 1.posly, protože v tomto případě je 1.poslem aktivovaný komplex G-alfa podjednotky s navázaným ATP.
275. Endokrinologie:Permisivní účinek hormonu znamená, že hormon sám o sobě v určité reakci nehraje úlohu,ale umožňuje účinek hormonu jiného umožňuje vstup lipofilních látek (např. steroidů) do buňky a jejich působení na buněčné jádro že např. tyroxin nebo glukokortikoidy umožňují lipolytický účinek katecholaminů, nebo v případě glukokortikoidů je umožněn bronchodilatační účinek katecholaminů při působení na cílovou buňku se hormon nejprve rozpustí dle své chemické povahy v lipidické dvojvrstvě membrány a pak teprve reaguje s receptorem.
276. Endokrinologie:RIA je metoda ke stanovení koncentrace hormonů v krvi při které se používá standardně HPLC (high performance lipid chromatography) při které se používá protilátek se kterými se příslušný hormon váže a radioizotopicky označeného hormonu pomocí permisivního účinku hormonu na funkci hormonu jiného (na př.hladina insulinu se stanoví pomocí účinku glukagonu) kdy platí, že čím je vyšší koncentrace endogenního zkoumaného hormonu ve vzorku vyšší, tím více tento hormon obsadí přidanou protilátku a tím méně vazebných míst na protilátce zůstane volných pro vazbu značeného hormonu.
277. Endokrinologie:Steroidní hormony prostupují buněčnou membránou, vážou se uvnitř buňky na cytoplazmatické receptory, jdou v komplexu do buněčného jádra a aktivujíchromatinové receptory (3.posel) a indukují syntézu specifických regulačních proteinů vážou se na receptory membrány, tím se aktivuje G-proteinová kaskáda až na syntézu cyklických nukleotidů a aktivaci fosforylujících proteinkináz a vznik příslušné hormonální odpovědi působí na cytosolické látky kininové povahy,které především regulují anaerobní metabolismus nemůžeme označit jako 1.posly, protože v tomto případě je 1.poslem aktivovaný komplex G-alfa podjednotky s naváyaným ATP.
278. Endokrinologie:V zóna glomerulosa kůry nadledvin se vytvářejí peptidické hormony glukagon a somatotropin prolaktin,který je regulován hypotalamickým prolaktostastimem mineralokortikoidy typu aldosteronu, který zvyšuje v distálním tubulu ledvin vylučování draslíku a protonů mineralokortikoidy jako aldosteron,který aktivuje sodnodraselnou pumpu zvýšením syntezy jejích podjednotek.
279. Endokrinologie: Zóna fasciculata a reticularis kůry nadledvin: vznikají v nich glukokortikoidy a kortikoidy s aktivitou sexuálních hormonů ( především androgenů) produkují DOPA, dopamin a sekretin jsou regulovány složitou zpětnou vazbou přes přední mozek, hypothalamus (CRH) adenohypofýzu (ACTH) a kůru je ovlivňována ACTH prostřednictvím zvýšení tvorby cAMP přes G-proteinovou kaskádu.
280. Endokrinologie: regulace produkce aldosteronu v zóně glomerulose kůry nadledvin je dána hladinou, resp. uvolňováním T3 a T4 a jejich působením na vylučování sodíku v ledvinách se realisuje prostřednictvím renin-angiotensinového systému v ledvinách je dána akutním poklesem objemu plasmy a tlaku, což vede k uvolnění renin, jeho působení na angiotensinogen (alfa 2 globulin z jater ) z něhož se odštěpuje angiotensin I, a ten po změně vlivem konvertujícího enzymu na angiotenzin II zvyšuje krevní tlak, stimuluje sekreci aldosteronu a vede k pocitu žízně. je dána akutním zvýšením objemu plasmy a tlaku, což vede k uvolnění reninu, jeho působení na angiotensinogen (alfa 2 globulin z jater ) z něhož se odštěpuje angiotensin I, a ten po změně vlivem konvertujícího enzymu na angiotenzin II snižuje krevní tlak, inhibuje sekreci aldosteronu a vede k pocitu žízně.
281. Endokrinologie: ACTH se uvoňuje mnohem méně při stresových situacích, což šetří energii organismu rytmicky, s maximem časně ráno (příprava na denní činnost) při stresu a zátěži pod regulačním vlivem glukokortikoidů, jejichž vyšší hladina zpětnovazebně sekrecí ACTH inhibuje.
282. Endokrinologie: Paravertikulární jádro hypothalamu produkuje oxytocin, který je významný pro lepší utilisaci kyslíku, především v hladké svalovině antidiuretický hormon ( vasopresin), který řídí osmularitu a objem ECT oxytocin, který působí na hladkou svalovinu dělohy a vývody mléčné žlázy (kontrakce) oxytocin, který může podporovat nasávání spermatu do dělohy a tak napomáhat oplození.
283. Endokrinologie: Parathormon z příštítných tělísek zvyšuje resobci vápníku v tenkém střevě a v ledvinách, zvyšuje jeho uvolňování z kostí zvyšuje vylučování fosfátu v ledvinách snížením jejich zpětné resobce (má hypofosfatemický účinek) zvyšuje činnost paraventrikulárního jádra hypothalamu a produkci oxytocinu jeho nedostatek vede k zvýšené nervosvalové dráždivosti, křečím, případně ke smrti v důsledku laryngospasmu.
284. Endokrinologie:Vápník v krvi nereguluje sekretin, uvolňovaný horní částí tenkého střeva parathormon z příštitných tělísek kalcitonin z parafolikulárních buněk štítné žlázy kalcitriol. Z prekursoru dehydrocholesterolu vzniká v kůži vlivem UV záření vitamín D3 (cholekalciferon), z něhož v ledvinách a játrech vzniká kalcitriol.
285. Endokrinologie: Je pravda, že kondensací DIT+DIT vzniká tyroxin (T4 se 4 atomy jódu) DIT+DIT vzniká trijodtyronin (se 4 atomy jódu) MIT+DIT vzniká trijodtyronin (se 3 atomy jódu) MIT+MIT vzniká dimer dijodtyroninu, který slouží jako zásobárna monojodtyroninu u těhotných žen,které nesnášejí jiné formy hormonů.
286. Endokrinologie: Cushingův syndrom je spojen s nadprodukcí ACTH při adenomu adenohypofýzy se projevuje vypadáváním vlasů v důsledku aktivace produkce androgenů je projevem nadbytku kortisolu při nádorech kůry nadledvin se projevuje hypertenzí, zadržováním sodíku, obezitou na hlavě a trupu.
287. Endokrinologie: Stresová reakce nezahrnuje poplachovou reakci adaptační reakci(další aktivaci osy kortikoliberin-kortisol) fázi vyčerpání fázi stresové bulimie, případně mentální anorexie.
288. Endokrinologie: Typickými parakrinními (tkáňovými) hormony jsou deriváty tyrosinu insulin a ADH (vasopresin) eikosanoidy (deriváty nenasycených C20 mastných kyselin typu prostaglandinů, leukotrienů a tromboxanů). Eikosi-řecky 20 prolaktin a TBG (globulin vázající tyroxin).
289. Endokrinologie: podle chemic. složení můžeme dělit hormony na steroidní, dipeptidové, deriváty tyrosinu a glykoproteiny deriváty aminokyselin, hormony proteinového charakteru a steroidní hormony peptidické(insulin, ADH aj.), glykoproteiny (např.FSH, LH, TSH, erythropoetin), katecholaminy (odvozené z jedné molekuly tyrozinu: dopamin, adrenalin čili epinefrin, noradrenalin čili norepinefrin) deriváty tyrosinu (z dvou jodovaných derivátů tyrosinu vznikající tyroxin T4 a trijodtyronin) a steroidní (deriváty cholesterolu, kortikosteroidy, hormony pohlavní žláz) peptidické (insulin, ADH aj.), glykoproteiny (např.FSH, LH, TSH, erythropoetin), katecholaminy (odvozené ze dvou molekul tyrozinu: dopamin, adrenalin čili epinefrin, noradrenalin čili norepinefrin) deriváty tyrosinu (z jednoho derivátu tyrosinu vznikající treonin T4 a trijodtyroxin) a steroidní (deriváty cholesterolu, kortikosteroidy, hormony pohlavní žláz).
290. Endokrinologie:Hlavní typy hormonálních receptorů na povrchové membráně buněk pro hydrofilní hormony a jejich nosiče (glykoproteiny, peptidy, deriváty aminokyselin) na hrubém (drsném) endoplasmickém retikulu, pro pohlavní hormony mitochondriální receptory pro h. štítné žlázy receptory v cytoplasmě, kterými jsou h. transportovány do jádra (steroidní hormony) a tam ovlivňují transkripci.
291. Endokrinologie: diabetes mellitus lze zjednodušeně vysvětlit poklesem sekrece insulinu z beta buněk (diabetes I.typu, insulin-dependentní), nejčastěji jejich autoimunní likvidací chybou při vzniku insulinu vadným spojením A-řetězce z 21 aminokyselin a B-řetězce z 30 aminokyselin poklesem receptorů pro insulin na vlastních beta bukňkách a buňkách somatických (II.typ, na insulinu nezávislý) nedostatkem cysteinu, nutného pro tvorbu dvou S-S můstků mezi oběma řetězci insulinu.
292. Endokrinologie: na jádro mohou působit hormony eikosanového typu s 20 uhlíky steroidní a diazoniové steroidní, a štítné žlázy, pro něž je přestup přes membránu snadný prostřednictvím třetích poslů, transkripčních faktorů typu cFos genu, které umožňují rychlou expresi (derepresi) genů po aktivaci CREB proteinů (chromatinových akceptorů) cyklickými nukleotidy.
293. Endokrinologie: Inzulín je tvořen dvěma řetězci a spojovacím peptidem C zvyšuje vstup glukózy, aminokyselin (jak?), stimuluje lipogenesu, proteosyntézu , inhibuje proteolýzu a glukogenogenezu zvyšuje vstup glukózy, a tuků,(jak?), stimuluje lipolýzu, proteosyntézu , inhibuje proteolýzu a glukoneogenesu zvyšuje vstup glukózy, fruktózy, aminokyselin (jak?), a tuků, stimuluje lipogenesu, proteosyntézu , inhibuje proteosyntézu a glukogenogenezu.
294. Endokrinologie: glukagon a somatostatin nepůsobí navzájem na své vylučování oba vznikají také v hypotalamu, ve střevech, kde snižují peristaltiku,prokrvení a inhibují žalud. sekreci vznikají v A (GLK) a D (SMST) buňkách pankreatu stimulují glukoneogenesu (GLK, glukóza z aminokyselin) a somatostatin zvyšuje sekreci glukagonu (SMST).
295. Endokrinologie: hlavním projevem nedostatku parathormonu je apatie, únava a hyperkalcemie je zvýšená nervová a svalová dráždivost, příp. smrt laryngospasmem a udušením v důsledku hypokalcemie není zvýšení resorpce Ca v tenkém střevě a vylučování fosfátů ledvinami sníženou resorpcí v nefronu není selhání dýchacích svalů.
296. Endokrinologie:gastriny podporují okyselení duodena a horní části ilea jsou dva hlavní a podskupina dalších. stimulují sekreci HCl a pepsinu, podporují žaludeční a střevní motilitu zvyšují sekreci pankreatické šťávy a jsou ze sliznice žaludku a duodena vylučovány po roztažení žaludku, po požití proteinů a alkoholu a při stimulaci vagu .
297. Endokrinologie: kontrakce žlučníku a sekreci pankreatické šťávy vyvolává pankreatický polypeptid vylučovaný F-buňkami pankreatu po jídle somatostatin, který m.j. inhibuje i střevní peristaltiku a sekreci gastrinu leptin, který také ovlivňuje apetit a výdej energie pankreozymin jinak zvaný cholecystokinin (CCK), peptid z horní části tenkého střeva, který se vylučuje za přítomnosti mastných kyselin a aminokyselin v duodenu.
298. Endokrinologie:sekretin inhibuje tvorbu zásadité pankreatické šťávy uvolňuje se v žaludku a podporuje sekreci HCl a pepsinu uvolňuje se ve sliznici v horní části jejuna po příchodu kyselého chymu ze žaludku stimuluje tvorbu zásadité pankreatické šťávy nutné pro neutralizaci chymu a další štěpení cukrů.
299. Endokrinologie: somatostatin vzniká v hypothalamu, v D-buňkách pankreatu a ve střevě v pankreatu působí parakrinně na A-buňky a inhibuje sekreci glukagonu zpomaluje průchod živin a tím zlepšuje jejich využití, inhibuje sekreci gastrinu a střevní peristaltiku inhibuje produkci bombesinu a atriového natriuretického peptidu.
300. Endokrinologie: noradrenalin (norepinefrin) aktivuje jako ligand tvorbu cAMP vazbou na alfa 2 receptory aktivuje tvorbu cAMP přes beta1 receptory inhibuje tvorbu cAMP přes alfa2 receptory zvyšuje podobně jako NO tvorbu cGMP aktivací rozpustné guanylylcyklázy.
301. Endokrinologie:erytropoetin zlepšuje psychiku osobnosti a verbální citové projevy působením na limbický systém. U býků snižuje vnímavost na červenou barvu. zvyšuje červenou krvervorbu podnětem sekrece především v ledvinách je hypoxie podnětem sekrece především v játrech je hypoxie.
302. Endokrinologie: VIP působí velmi intensivní prokrvení (VIP) žaludeční sliznice a konečníku vasoaktivní střevní peptid zvyšuje průtok krve střevem a podílí se na erekci penisu relaxuje esofageální a anální sfinktery a inhibuje sekreci gastrinu vzniká z tyrozinu pomocí tyrozin hydroxylázy.
303. Endokrinologie:substance P zvyšuje vnímavost k bolesti a tím zvyšuje krevní tlak od anglického slova pain = píchnutí. Působí parakrinně v kůži při silných mechanických podnětech pain=bolest. Účastní se přenosu bolestivých podnětů, vylučován ve střevě a v mozkové tkáni má m.j. hypotensní účinek a ovlivňuje ve střevě kontrakci hladkého svalstva.
304. Endokrinologie:bombesin ve střevě a v mozkové tkáni snižuje sekreci gastrinu a cholecystokininu, zvyšuje vylučování VIP podporuje sekreci gastrinu a cholecystokininu, snižuje vylučování VIP váže se na norfinové receptory a vyvolává pocit blaha.
305. Endokrinologie:somatomediny tvoří se v adenohypofýze pod vlivem STH podobně jako motilin se vylučují ve sliznici dvanáctníku a žaludku vznikají v játrech vlivem hypofysárního STH a účastní se jeho růstových a metabolických účinků podobně jako leptin se vylučují z tukové tkáně a působí v hypothalamu na pocit chuti k jídlu.
306. Endokrinologie:mezi cévní hormony nepatří endotelin, který se vyplavuje z cévní výstelky arterií a má silný vazokonstrikční účinek. Významně se podílí na regulaci krevního tlaku oxid dusnatý, dříve označovaný jako z endotelu odvozený relaxační faktor prostaglandiny, vznikající z kyseliny arachidonové a linolové, objeveny v lidském ejakulátu, ale jsou i jinde (plíce, mozek). kortikosteron, který je analogem lidského kortisolu u hlodavců a Aves.
307. Endokrinologie: adrenokortikální steroidní (z cholesterolu) hormony člověka jsou kortisol, kortikosteron, aldosteron deoxykortikosteron a dehydroepiandrosteron testosteron a polyeikoandrogeny betahydroxycholesterol a kortikosteron.
308. Endokrinologie:v plasmě je kortisol vázán na TBG na HSA (human serum albumin) na CBG neboli transkortin na bílkovinu mnohem silněji než aldosteron.
309. Endokrinologie:farmakologické účinky glukokortikoidů: protizánětlivé a antireumatické protialergické - zabraňují uvolnění histaminu z tkání imunosupresivní, proteokatabolický účinek zvýšení reabsorpce Na z moče, potu a slin.
310. Endokrinologie:účinky mineralokortikoidů: prostřednictvím membránových mineraloreceptorů spojených s G-proteiny přes mineralokoidní receptory a mRNA zvýšená syntéza podjednotek Na+-K+ ATPázy, Na+ kanálů a H+ pumpy z toho plynoucí zvýšená reabsorpce Na+ z moče, potu a slin.
311. Endokrinologie:účinek chronobiologického hormonu melatoninu: posiluje sekreci luteinizačního hormonu a upravuje menstruaci zvýšení jeho hladiny vyloučením z epifýzy večer předchází spánek a zlepšuje jeho kvalitu zprostředkovává informaci o délce dne a snad zpomaluje stárnutí pomáhá likvidovat volné radikály a inhibuje růst rakoviny prsu.
312. Endokrinologie: u člověka je hlavním představitelem mineralokortikoidů aldosteron glukokortikoidů adrenalin mineralokortikoidů kortisol glukokortikoidů kortisol.Vzniká ho až 100x víc než aldosteronu.
313. Endokrinologie:vitálně důležitá je dřeň nadledvin a produkce adrenalinu jsou příštítná tělíska a produkce parathormonu (nedostatek vede k tetanii a smrti) je zachování testes jako endokrinologické entity je u mužů produkce progesteronu.
314. Endokrinologie:zvýšení či silné kolísání krevní glukózy při diabetu je zdravotním rizikem, protože dochází k tzv. neenzymatické glykaci bílkovin různých typů, od kolagenu po membránové receptory glukoza v krvi a plasmě silně mění osmotické poměry především v mozkové tkáni neenzymatická glykace a zvýšení volných radikálů vede k diabetickým patiím (kardiomyopatie, retinopatie, nefropatie, neuropatie periferní a centrální, poruchy kolagenu, kloubů a vaziv) diabetik láká bodavý a jiný hmyz.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests