option
My Daypo

Fyzioterapie

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Fyzioterapie

Description:
1 LF příjmací zkoušky

Author:
Verda
(Other tests from this author)

Creation Date:
10/06/2014

Category:
Open University

Number of questions: 43
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
130. kt. z následujících tvrzení je správné pro eukariotickou DNA: veškerá DNA kóduje proteiny různé oblasti DNA jsou transkribovány v různých buněčných typech množství DNA je proporcionelní k vývojovému stupni organismu žádné.
131 gen je úsek polynukleotidového řetezce, jehož fcí je: kódovat primární strukturu polypeptidu kódovat primární strukturu polysacharidů kódovat primární strukturu RNA, kt. nepodléhá translaci kódovat strukturu primárních aminokyselin.
132 kt. tvrzení platí pro dvouřetězcovou dna oba řetězce jsou spolu spojeny fosfodiesterickými vazbami vodíkové můstky spojují purin-purin, pyrimidin-pyrimidin vždy obsahuje stejné množství adeninových a guaninových bází replikuje se semikonzervativním způsobem.
133 kt. společné vlatnosti mají dna a rna molekuly v eukaryotických buňkách jsou vázány na histony obsahují fosfodiesterické vazby obsahují adenin, thymin, guanin a cytosin nacházejí se pouze v jádře.
134 DNA obsahuje dvouřetězce nukleotidů párované kovalentními vazbami dusíkaté báze párované vodíkovými můstky paralelní řetězce bílkovin nesoucí shodnou genetickou informaci nukleotidy adenin, cytosin, guanin, a uracil.
135 v nukleov. kys. js. běžné následující komplementární dvojice: A-T T-C G-C A-C.
136 v nukleov. kys. js. běžné následující komplementární dvojice: A-T T-C C-G U-A.
33 mnohotná alelie je pojem, kt. značí přítomnost více než dvou alel genu v genotypu je pojem, kt. značí existenci více než dvou alel genu v genofondu populace je u člověka vzácným jevem může podmiňovat různou expresivitu a penetraci znaku.
36 znaky s multifaktoriální dědičností jsou ovlidněny: aditivním účinkem alel interakcí genotypu a prostředí dominatním efektem alel vlivy prostředí.
77 látky, kt. dovedou buněčné dělení vyvolat, jsou: mutageny cytostatika antibiotika mitogeny.
80 buněčný cyklus nazýváme období od konce jedné mitózy do konce mitózy následující konce profáze do metafáze začátku G1 do začátku mitózy začátku G1 do konce G2.
96 sesterské chromatidy vznikají replikací se rozcházejí v anafázi mitózy se rozcházejí v anafázi I. zracího dělení meiózy se rozcházejí v anafázi heterotypického dělení meiózy.
98 v tělových buňkcáh člověka je 46 chromosomů počet chromosomů stejný jako u nezralé gametogonie počet chromosomů stejný jako u zralé gamety počet chromozomů poloviční než u spermie.
102 mimojaderné mlkly DNA nacházíme v: plasmidech jádru mitochondriích gonosomech.
108 chormozomy v interfázi jsou viditelné jak otenká vlákna se postupně kondenzují do barvitelných struktur jsou v jádrech despiralizovány jsou přichiceny k dělícímu vřeténku v oblasti centromery.
112 většina genetické informace je obs v: euchromatinu heterochramatinu kódující sekvenci DNA koncových částech chromosomu.
122 genetická informace je zapsána v molekulách nukleových kyselin je zapsána v molekulách bílkovin umožňuje buňce realizaci určitého znaku je zapsána podle biiologicky téměř univerzálního klíče - genetického kódu.
126 dceřinné tělové buňky organismu obsahují: ve srovnání s mateřskou buňkou haploidní sadu všech genů polovinu všech genů rodičovských gamet zdvojenou - replikovanou genetickou informaci buňky mateřské nezměněné genetické informace buňky mateřské.
128 DNA: je typickým biopolymerem je téměř univerzálně látkovým nosičem genetických informací není signálem genetické informace RNA - virů je dobře rozpustná ve vodě.
151 transkripce je založena na komplementaritě dusíkatých bází je iniciována ribozomy probíhá v interfázi je enzymatický proces.
154 mediátorová RNA (mRNA) vzniká transkripcí translací replikací proteosyntézou.
159 transferová RNA (tRNA) se aktivně uplatňuje při čtení informace zapsané do mRNA se přepisuje v ribosomech vzniká replikací je iniciačním faktorem reversní transkripce.
163 pořadí aminokyselin v polypeptidovém řetězci je dáno pořadím tripletů v mRNA přepisem informace z DNA do mRNA pořadím tripletů v rRNA pořadím aminokyselin v původní molekule bílkoviny.
166 exony jsou kódující sekvence genu příkladem DNA, která nemá genovou funkci z primárního transkriptu (pre-mRNA) strukturních genů velmi přesně vystřiženy nejen transkribovány, ale i překládány.
167 introny nálézámem uvnitř strukturních genů v eukaryotních buňkách jsou hojně roztroušenév genomech prokaryotních buněk resp. jejich přepisy jsou přítomny v sekundární RNA po sestřihu eukaryot. pre-mRNA resp. transkpripty intronů js. z primár. formy RNA po transkripci eukaryotních strukturních genů (pre-mRNA) sekundárně velmi přesně vystřiženy.
168 kodon je trojice nukleotidů v DNA a (po transkripci) v mRNA specifikuje v primární struktuře DNA peptidové zařazení tří sousedních aminokyselin tvoří čtveřice dusíkatých bází (T, resp. U, dále A,C a G) je jednotkou genetického kódu.
177 nové alely vznikají z dosavadních reparacemi mutacemi prakticky vždy změnou DNA nenáhodně, podle specifického genetického programu.
183 spontánní mutace vznikají v různých genech s různou, ale pro daný gen konstantní frekvencí jejich příčiny jsou známy, např. nervový stress jejich pravděpodobnost v somatických buňkách nelze zvýšit, ale je možno ji snižovat působením např. chemických mutagenních látek u člověka je průměrná četnost vzniku gametické mutace 1 x 10-5 na jeden gen za jednu generaci.
186 karcinogeny jsou mutageny, které chrání organismus před zvrhnutím buněk ve zhoubné buňky nádorové podněcují vznik somatických mutací jejich koncentrace v našem životním prostředí jsou stále vyšší a vyšší jsou geny s onkogenním potenciálem.
188 standartní alela genu může být změněna v jinou mutací v některém místě celé své délky ztrátou nebo vložením jednoho nukleotidu záměnou (substitucí) jediné báze zvýšením počtu chromosomových sad.
189 standartní alela genu může být změněna v jinou mutací pouze v určitých místech celé své délky ztrátou nebo vložením jednoho chromosomu ztrátou nebo vložením několika sousedních nukleotidů při amniocentéze (vyšetření plodové vody).
190 genové mutace mohou měnit čtení genetického kódu způsobují změny v karyotypu brání v segregaci mitotickým chromosomům mohou změnit regulaci buněčného dělení.
193 chromosomové mutace vznikají v důsledků zlomů chromatid js. podmíněny záměnou jednoho nukleotidu jiným mohou ohrožovat životaschopnost plodu mohou zvyšovat počet chromosomálních sad.
199 alkaptonurie je způsobena nefunkčností (mutací) genu pro určitý enzym byla geneticky popsána už před 100 lety je příkladem nemoci s autosomálně dominantní dědičností je příkladem nemoci s poruchou metabolismu lipidů.
203 sonda DNA je množina stejných kopií řetězce DNA, komplementárního k dané genové sekvenci v praxi se užívají obvykle kratší sondy - oligonukleotidy je přímé vyšetření nukleotidové sekvence může být využita pro konstrukci diagnostických DNA-čipů.
204 evoluční význam mohou mít obecně jen ty mutace, kt. mají pro své nositele v daném prostředí pozitivní selekční význam delece části či celých genů obecně jen znevýhodňující, škodlivé či dokonce letální mutace genů tandemové duplikace genů.
205 rekombinatní molekuly DNA žádná vznik. procesem crossingoveru v meióze brzdí průběh meiózy js. produktem spontánních mutací.
206 rekombinatní molekuly DNA js. nové, záměrně uměle konstruované sestavy genů v živé buňce vznikají přirozenými procesy spojenými s rozmnožováním nebo mutacemi lze vnést do buněčného jádra příjemce, kde je trvale udržována jako součást jeho genomu jsou produktem heteroze.
207 jako vektory doprovující genový fragment donorové DNA se užívají do buněk bakterií - nejčastěji vhodné plazmidy do savčích buněk - reverzní transkripty izolovanných a selektovaných mRNA do buněk prokaryotitních - restrikční endonukleázy do buněk eukaryotních - vhodné, předem upravené a neškodné viry.
209 transgenní rostliny mohou obs. látky toxické pro člověka být uvolněny k distribuci bez předchozího testování důsledků pro lidské zdraví být odolné proti mikrobiálním škůdcům být odolné vůči hmyzím škůdcům.
210 transgenoze u hospodář. zvířat je metodicky snazší než u rostlin má za cíl vyšlechtit druhy s přímou asimilací atmosferického sucíku či schopných fotosyntézy DNA žádoucího genu se vpravuje přímo do buněčného jádra zygoty DNA žádoucího genu se vpravuje přímo do buněčného jádra vajíčka izolovaného.
211 genová terapie je přímá náprava genových mutací v genomu člověka otvírá cestu ke příčinnému léčení molekulárních dědičných chorob u lidí napravuje nefunkčnost mutovaného genu v buňkách určité tkáně tín, že se do nich vpraví příslušná fční alela, která zajistí syntézu chybějícího genového produktu žádná.
212 genová terapie využívá transgenoze především kmenových krvetvorných buněk kostní dřeně otvírá cestu ke příčinnému léčení např. cystické fibrózy a některých nádorových onemocnění byla poprvé úspěšně použita u těžké (smrtelné) kombinované imunodeficience (SCID), způsobené neschopností T-lymfocytů vytvářet enzym adenosin deaminasu (ADA) se typicky zaměřuje na cílové buňky, které se v dospělém organismu již dále nemnoží (nedělí).
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests