option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON gccjcjvfhvh 1-56
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
gccjcjvfhvh 1-56

Description:
vfvjfjfjgkz 1-56

Author:
AVATAR
TamaraPe
Other tests from this author

Creation Date: 15/05/2024

Category: Science

Number of questions: 56
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Ktoré z tvrdení o prvej reakcii v Krebsovom cykle NIE je správne : produktmi sú koenzým A a citrát vzniká 6C trikarboxylová kyselina substráty zahŕňajú ACoA a oxalacetá reakcia vyžaduje hydrolýzu ATP.
Jediný enzým Krebsovho cyklu viazaný na membránu je : akonitáza sukcinátdehydrogenáza α-ketoglutarátdehydrogenáza malátdehydrogenáza.
Reakcia Krebsovho cyklu – substrátová fosforylácia: izocitrát na α-ketoglutarát citrát na izocitrát sukcinyl CoA na sukcinát sukcinát na fumarát.
Premenou 1 molu pyruvátu na 3 moly CO2, pôsobením PDH a citrátového cyklu sa získa ešte _____ mol NADPH, ______ mol FADH2 a ______ mol ATP (GTP). 3; 2; 0 4; 2; 1 4; 1; 1 3; 1; 1 2; 2; 2.
Glyoxalátový cyklus je : alternatívna dráha metabolizmu glukózy v bunkách, ktoré nemajú dosť kyslíka najjednoduchší spôsob produkcie prekurzorov na syntézu NK (ribózy) nefunkčný u ľudí s fenylketonúriou spôsob využitia acetátových zvyškov na produkciu energie a biosyntetických prekurzorov.
Aktívny transport sa vyznačuje tým, že je to výhradne : transport hydrofóbnych molekúl transport hydrofilných molekúl transport molekuly alebo iónu cez membránu, pričom látky sa vždy prenesú z oblasti s vyššou koncentráciou do oblasti s nižšou koncentráciou proces, ktorý vyžaduje dodanie energie na poháňanie termodynamicky nevýhodného procesu.
Ktorý z výrokov platí pre anabolické metabolické dráhy : syntetizujú sa makromolekuly ATP sa spravidla spotrebuje molekuly sa častejšie redukujú než oxidujú platia všetky tvrdenia.
Koľkokrát v glykolýze prebehne substrátová fosforylácia : 1 2 3 4.
Kroky glykolýzy medzi glyceraldehyd-3-fosfátom a 3-fosfoglycerátom zahŕňajú všetky deje OKREM : syntézy ATP vyžitia anorganického fosfátu Pi oxidácia NADH na NAD+ tvorby 1,3-bisfosfoglycerátu katalýzy fosfoglycerátkinázou.
Koncepcia „indukovaného prispôsobenia sa týka faktu, že : väzba substrátu môže spôsobiť také konformačné zmeny v enzýme, ktorého následkom sa katalytické skupiny dostanú do správnej konformácie keď sa substrát viaže na enzým, enzým spôsobí stratu hydratačného obalu substrátu väzba substrátu na enzým indukuje zvýšenie entropie systému, čím sa katalyzuje reakcia špecifita enzýmu je indukovaná väzbou enzým – substrát.
Počas intenzívneho cvičenia sa NADH vytvorené v reakcii katalyzovanej glyceraldehyd-3P-dehydrogenázou v kostrovom svale musí opätovne oxidovať na NAD+, aby mohla glykolýza pokračovať. Najdôležitejšou reakciou reoxidácie je : oxalacetát na malát pyruvát na laktát dihydroxyacetónfosfát na glycerolfsfát izocitrát na α-ketoglutarát glukóza-6-fosfát na fruktóza-6-fosfát.
Čoho je toto vzorec?.
Aminokyseliny absorbujúce svetlo pri 280nm :.
Chiralita AK vyplýva zo skutočnosti, že ich centrálny uhlík je: karboxylovou kyselinou viazaný so 4 rôznymi skupinami L-konfigurácie v proteínoch vyskytujúcich sa v prírode bez náboja.
V proteínoch sa považujú za slabé interakcie všetky OKREM : Van der Waalsových síl H väzieb peptidových väzieb hydrofóbnych interakcií.
Oktapeptid zložený zo 4 opakujúcich sa glycylalanylových jednotiek má: dve voľné AK a dve voľné karboxylové skupiny jednu voľnú AK na alanylovom zvyšku dve voľné karboxylové skupiny, obidve na glycylových zvyškoch jednu voľnú AK na alanylovom zvyšku a jednu voľnú karboxylovú skupinu na glycylovom zvyšku jednu voľnú AK na glycylovom zvyšku a jednu voľnú karboxylovú skupinu na alanylovom zvyšku.
Ktoré tvrdenie o proteínoch je NEPRAVDIVÉ : primárna štruktúra proteínov určuje ich terciárnu štruktúru proteíny sú niekedy konjugované s karbohydrátmi alebo lipidmi nepolárne AK sa väčšinou nachádzajú na povrchu proteínu, kde môžu interagovať s vodou proteíny sú z A, ktoré sú pospájané peptidovými väzbami.
Ktorá zo sekvencií najlepšie zodpovedá usporiadaniu polypeptidovej kostry :.
Ktoré z tvrdení NEplatí pre D-glukózu : je epimérom L-galaktózy vo vode vytvára spontánne pyranózovú štruktúru je to redukujúci cukor jej zrkadlovým obrazom je L-glukóza.
Z tvrdení o celulóze sú pravdivé všetky OKREM: celulóza je stabilizovaná intramolekulovými vodíkovými väzbami všetky monoméry sú spojené α (1-4) glykozidovými väzbami celulóza je nerozvetvený, lineárny polymér glukózy celulóza je štruktúrny polymér, ktorý sa nachádza v rastlinách, ale v cicavcoch nie.
Ktorá z molekúl bude vo vode tvoriť micely : kyselina octová palmitát sodný glycerol glukóza.
Fluidita reťazcov MK sa vo vnútri lipidovej dvojvrstvy zvyšuje : pri znižovaní teploty pri zväčšovaní dĺžky reťazca pri zvyšovaní počtu = v MK pri naviazaní vody na reťazce molekúl.
V metabolizme glykogénu u živočíchov sa glykogén premieňa na monosacharidy pôsobením : glukokinázy glukóza-6-fosfatázy glykogénfosforylázy glykogénsyntázy glykogenázy.
Ktoré tvrdenie platí o glykogénsyntáze : aktivácia enzýmu zahŕňa fosforyláciu enzým katalyzuje naviazanie glukózových zvyškov na neredukujúci koniec reťazca glykogénu za vytvorenia alfa 1-4 väzby využíva glukóza-6-fosfát ako donor glukózy enzým má merateľnú aktivitu iba v pečeni.
V dýchacom reťazci komplex, ktorý priamo neinteraguje s ubichinónon je : I II III IV.
Počas oxidačnej fosforylácie sa protónový gradient vytvorený prenosom elektrónov využíva na : redukciu O2 na H2O oxidáciu NADH na NAD+ tvorbu substrátov (ADP a Pi) pre ATP syntázu indukovanie konformačných zmien v ATP syntáze.
Ktoré tvrdenie o chloroplastoch v prítomnosti svetla NIE je pravdivé : vytvorí sa protónový gradient cez tylakoidnú membránu lúmen tylakoidov má vyššie pH ako stroma ATP syntáza fosforyluje ADP v strome plastochinón je prenášač protónov a elektrónov v membráne tylakoidov.
Ktorý z párov je z hľadiska funkcie nesprávne zvolenou dvojicou pri porovnaní chloroplastov a mitochondrií : tylakoidová membrána a vnútorná mitochondriálna membrána lúmen tylakoidov a mitochondriálny medzimembránový priestor cytochróm c a cytochróm f stroma a matrix mitochondrií.
Unikátne (regulačné) enzýmy glukoneogenézy sú : hexokináza, fosfofruktokináza, pyruvátkináza glukóza-6-kináza, aldoláza, enoláza glukóza-6-fosfatáza, fruktóza,-1,6-bisfosfatáza, pyruvátkarboxyláza + PEP karboxyláza pyruvátkarboxyláza, aldoláza, fosfofruktokináza.
Ktoré tvrdenie o pentózovej dráhe je správne : poskytuje prekurzora na syntézu nukleotidov je to redukčná dráha, spotrebuje NADH produkuje 36 mol ATP na 1 mol glukózy prebieha v rastlinách, nie u živočíchov.
Produkty oxidačnej fázy pentózovej dráhy je oxid uhličitý a : 2 NADH a 1 pentofosfát 2 NADH a 1 hexofosfát 2 NADP+ a 1 pentofosfát 2 NADPH a 1 pentofosfát 2 NADPH a 1 hexofosfát.
Ktoré z tvrdení o glukoneogenéze NIE je pravdivé : ako substrát sa môžu využiť uhlíkové kostry z niektorých AK vyžaduje metabolickú energiu (ATP alebo GTP) je jednou z možností ako si cicavce udržujú hladinu glukózy v krvi v čase medzi jedlami využíva enzým glukóza-6-fosfatázu pozostáva výlučne z reakcií glykolýzy, ktoré idú v opačnom smere.
Výhody MK ako molekúl pre uskladňovanie metabolickej energie zahŕňajú všetky tvrdenia OKREM: sú redukovanejšie ako sacharidy sú hydrofóbne, a teda sa môžu uskladňovať v adipocytoch obsahujú viac energie na gram ako sacharidy ich prednostné uskladnenie vo svalovom tkanive umožňuje, aby boli k dispozícii okamžitým metabolickým požiadavkám .
Ktoré tvrdenie o beta oxidácii MK je správne: proces prebieha v cytoplazme cicavčích buniek atómy uhlíka sa odštepujú po jednom pred samotnou oxidáciou sa musia MK premeniť na deriváty CoA NADP+ je akceptorom elektrónov produkty beta oxidácie môžu priamo vstupovať do citrátového cyklu na ďalšiu oxidáciu .
Koľko molekúl ADP sa bude fosforylovať na ATP pri kompletnej oxidácii jednej molekuly stearyl-CoA na CO2? (na jednu molekulu NADH pripadá 2,5 ATP a na jedno FADH2 pripadá 1,5 ATP) 110 120 116 122.
Ktoré tvrdenie o syntéze MK u cicavcom nie je správne : všetky uhlíky MK pochádzajú z ACoA využíva NADH na redukciu karbonylovej skupiny využíva FADH2 na redukciu dvojitej väzby (C=C) konečným produktom je kyselina palmitová .
Ketolátky sa transportujú z pečene k tkanivám najmä : voľne rozspustené v sére zabudované do chylomikrónov v komplexe s proteínmi viažúcimi MK vo forme komplexu so sérumalbumínom .
V akej forme sa MK exportujú z pečene ako voľné MK ako TAG v jadre LDL ako TAG v jadre VLDL ako TAG v jadre chylomikrónov .
Ktorá AK sa bude pohybovať najbližšie k anóde (kladná) počas ELFO pri pH7? alanín kyselina asparágová lyzín glutamín .
Ako sa nazýva nasledovná AK : kys. Asparágová lyzín kys. glutámová glutamín .
Ktoré tvrdenie o AK zložení v proteínoch je pravdivé : proteíny s rovnakou molekulovou hmotnosťou majú rovnaké zloženie proteíny obsahujú aspoň jeden zo všetkých štandardných AK väčšie proteíny majú rovnomernejšiu distribúciu AK než menšie proteíny proteíny s rozličnými funkciami majú výrazne odlišné AK zloženie .
Pri tvorbe sekundárnych štruktúr sa uplatňujú najmä: elektrostatické interakcie intramolekulové H väzby hydrofóbne interakcie disulfidové väzby .
43. Zistilo sa, že sekvencia AK v analyzovanom proteíne bola Ser-Gly-Pro-Gly. Je pravdepodobné, že sekvencia je súčasťou: beta otáčky paralelného beta skladaného listu antiparalelného beta skl. listu alfa helixu alfa skladaného listu .
Ktorý uhlík v glukóze určuje príslušnosť k radu D alebo L : 6 5 4 1.
Ak je čistý kryštál α-D-glukózy vo vodnom roztoku, bude roztok obsahovať otvorenú formu D-glukózy β-D glukózu otvorenú formu D-glukózy a β-D glukózy otvorenú formu D-glukózy a α-L glukózy β-L glukózu .
Ktoré z tvrdení o škrobe a glykogéne je nepravdivé : obe zlúčeniny sú homopolymérmi glukózy amylóza je nerozvetvená, glykogén a amylopektín obsahujú veľa α(1-6) väzieb škrob aj glykogén sú uskladnené v bunkách vo forme nerozpustných granúl obe zlúčeniny slúžia ako štruktúrne elementy bunkových stien .
Ktorá z molekúl predstavuje najredukovanejšiu formu uhlíka : glukóza kyselina glukurónová kyselina palmitová pyruvát .
Ktoré z tvrdení o zložení membrán je pravdivé všetky membránové proteíny sú integrálne a sú naviazané na hydrofóbnu oblasť membrány proteíny aj lipidy ľahko prechádzajú do vnútornej membrány (flip-flop) membrány sú symetrické membránové lipidy sa samovoľne usporadúvajú do lipidovej dvojvrstvy .
Ktorý faktor zvýši fluiditu lipidovej membrány : zvýšený obsah MK s dlhším acylovým reťazcom zvýšený obsah cholesterolu zvýšený počet dvojitých väzieb v MK znížená teplota .
Ktorý proces nevyžaduje transportný proteín : aktívny transport pasívna diúzia sprostredkovaný transport žiadny z uvedených .
Ktoré tvrdenie NIE je charakteristické pre oxidáciu živín v aeróbnom metabolizme : O2 reaguje priamo s rôznymi uhlíkovými zlúčeninami, pričom prebiehajú rôzne oxidačno-redukčné reakcie pri oxidácii acetylových skupín v Krebsovom cykle vzniká oxid uhličitý pyruvát a ACoA sú hlavné medziprodukty konečným akceptorom je molekulový kyslík .
K substrátovej fosforylácii v glykolýze dochádza pri reakcii katalyzovanej: 3-fosfoglycerátkinázou hexokinázou fosfofruktokinázou triózafosfátizomerázou .
Pri premene 1 mol fruktóza-1,6-bisfosfátu na 2 moly pyruvátu v glykolýze vznikajú : 1 NAD+ a 2 ATP 1 NADH a 1 ATP 2 NADH a 2 ATP 2 NAD+ a 2 ATP 2 NADH a 4 ATP .
Redukovaný koenzým FADH2 nedifunfduje k mt membráne, aby odovzdal elektróny do dýchacieho reťazca, pretože je kovalentne naviazaný na enzým, ktorý je integrálnym proteínom vnútornej mt membrány. Tento enzým je : izocitrátdehydrogenáza malátdehydrogenáza α-ketoglutarátdehydrogenázový komplex sukcinátdehydrogenáza .
Hoci sa O2 priamo nezúčastňuje žiadnej z reakcií citrátového cyklu, cyklus prebieha jedine za prítomnosti kyslíka, pretože : je nevyhnutným aktivátorom pre niekoľko dehydrogenácií je nevyhnutný pre produkciu vody, ktorá má nezastupiteľný význam pre bunkové procesy odstraňuje toxické vedľajšie produkty citrátového cyklu prijíma elektróny z dýchacirho reťazca, čím umožňuje reoxidáciu NADH na NAD+ všetky uvedené .
Ktorý prenášač elektrónov dýchacieho reťazca prijíma elektróny z komplexu I a odovzdáva ich komplexu II: koenzým Q cyt b cyt c NADH .
Report abuse