option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Histologie a Organologie
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Histologie a Organologie

Description:
Masaryk University

Author:
Plchová
Other tests from this author

Creation Date: 06/02/2017

Category: Science

Number of questions: 143
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Který z následujících údajů týkajících se Leydigových buněk je správný? mají četné mitochondrie tubulárního typu mají mohutně vyvinuté granulární endoplazmatické retikulum secernují testosteron tvoří součást zárodečného epitelu v semenotvorných kanálcích.
V místě styku dvou orgánů se může vyskytovat v muscularis externa kosterní svalovina. O které orgány se jedná? jícen a žaludek duodenum a jejunum caecum a appendix hltan a jícen.
Neurony ganglií obklopují: Satelitové buňky Retikulární vlákna Ependymové buňky Pericyty.
Histiocyty: produkují protilátky jsou fixní pojivové buňky a produkují koleagen jsou volné buňky pojivových tkání a mohou fagocytovat jiný název bazofilů.
Pro živočicha, který se živí výhradně rostlinnou potravou, platí: Je to herbivorní živočich Je to karnivorní živočich Je to omnivorní živočich Má delší a členitější trávicí trubici.
Parafolikulární buňky štítné žlázy: produkují kalcitonin produkují tyroxin a trijodtyronin jsou ve vazivovém obalu štítné žlázy produkují parathormon.
Na pravé straně obrázku je označeno číslicí 2: metanefros pronefros mesonefros protonefros.
Která ze struktur na obrázku odpovídá typu folikulu, který se nejčastěji vyskytuje před pubertou? B I A G.
Který z následujících typů buněk představuje nejčetnější gliové buňky v centrálním nervovém systému? Protoplazmatické astrocyty Oligodendrocyty Mikroglie Fibrilární astrocyty.
Podocyty se nacházejí: v játrech v ledvinách v plicích v srdci.
O slezině platí: skládá se z bílé a červené pulpy u myši se nachází difúzně rozložena mezi kličkami duodena je napojena přímo na hrudní mízovod špatněmá významnou hormonální aktivitu.
Modře jsou v čichovém epitelu znázorněny: žlázové buňky podpůrné buňky pohárkové buňky čichové buňky.
Na příčném řezu periferním nervem bude nejvíce jader patřit: Mikrogliím Satelitovým buňkám Schwanovým buňkám Neuronům.
Epitel v pochvě ženy: na konci proliferační fáze je nejnižší na konci proliferační fáze je zde maximum glykogenu je víceřadý řasinkový je mnohovrstevný dlaždicový.
Nefronů je v lidské ledvině přibližně: 1 – 4 milióny 1 000 – 2 000 100 - 200 10 000 – 50 000.
Pneumocyty se nacházejí: v cévách v srdci v ledvinách v plicích.
Malphigiho trubice se vyskytují u: hmyzu ploštěnců kroužkovců ani jedna možnost neplatí.
Hyalinní chrupavka se vyskytuje: v hrtanové příklopce v ušním boltci v meziobratlové ploténce v trachei.
Volné buňky pojivových tkání mohu být: osteocyty buňky imunitního systému fibrocyty fibroblasty.
pro mikroskopické pozorování kostní tkáně se používá: kostní výbrusy barvené řezy odvápněnou kostí otiskové preparáty pouze imunohistochemicky barvené preparáty.
Desmogenní osifikace: vede ke vzniku dlouhých kostí na chrupavovém základu je pro ni charakteristická kalcifikace chrupavkové matrix vede ke vzniku plochých kostí lebky z vazivového základu mesenchymové buňky se diferencují na osteoblasty.
O hlavových nervech platí: inervují pouze tkáně v oblasti hlavy a krku některé jsou výlučně senzorické je jich 15 párů všechny jsou motorické.
Která z následujících tkání je příkladem tkáně, která se vyvíjí ze všech zárodečných listů? Tkáň pojivová Tkáň svalová Tkáň nervová Tkáň epitelová.
Pro soudržnost chrupavkové tkáně je zejména důležité: proplétání elastických vláken výběžky chondrocytů hydratace záporně nabitých řetězců glykosaminoglykanů vazbou vody na K+ hydratace záporně nabitých řetězců glykosaminoglykanů vazbou vody na Na+.
Který z následujících údajů, týkajících se sarkoplazmatického retikula kosterní svaloviny, je správný? Je specializovanou formou hladkého endoplazmatického retikula Jako anastomozující komplex obklopuje každou myofibrilu Specializuje se na segregaci sodíkových iontů Je specializovanou formou granulárního endoplazmatického retikula.
Pro mazovou žlázu platí: Je to žláza rozvětvená alveolární s holokrinní sekrecí Je to žláza jednoduchá tubulózní stočená s merokrinní sekrecí Obvykle ústí do horní části vlasového folikulu Je velmi hojná v oblasti dlaní a chodidel.
Centra životně důležitých funkcí (dýchání, krevní oběh) jsou umístěna v: mozečku prodloužené míše mozkové kůře ani jedna možnost neplatí.
Anorganické látky v kosti: Jejich obsah se může měnit působením některých hormonů jsou tvořeny v osteoklastech lze je odstranit macerací v kyselině, to se používá při tzv. odvápnění kostí při přípravě preparátů jejich obsah je stálý a neměnný.
Který z následujících typů buněk může myelinizovat současně několik axonů? Oligodendrocyty Ependymové buňky Schwannovy buňky Fibrilární astrocyty.
Které ze schémat na obrázku představuje jednoduchou rozvětvenou tubulózní žlázu? C) A) B) D).
Periost je: okostice pevná vrstva vláknitého pojiva na povrchu kosti deformovaná kostní tkáň při nedostatku minerálů výstelka kapilár .
Výstelka kostních dutin v dlouhých kostech: vzhled podobný hustému vláknitému pojivu upínají se do ní Sharpeyova vlákna nazývá se endost nazývá se periost.
Ranvierův zářez je: Zúžené místo axonu Charakteristický pro nemyelinizovaná vlákna Místem styku dvou Schwanových buněk Nervový receptor.
Trámčitá kostní tkáň: je v epifýze dlouhé kosti vyskytuje se pouze u obojživelníků a plazů je více než jiné typy kostní tkáně odolnější působení tlaku z různých stran je v diafýze dlouhé kosti.
O osmotrofním způsobu výživy platí: Potrava je přijímána ve formě pevných částic Potrava je přijímána ve formě roztoku celým povrchem těla Je typický pro obratlovce Je typický pro tasemnice a vrtejše.
Proximální stočený kanálek v ledvině: má tenký a tlustá segment buňky mají kartáčový lem vystupuje z močového pólu ledvinného tělíska pokračuje dál jako sběrací kanálek.
Odontoblasty: produkují sklovinu produkují dentin jsou mezodermového původu jsou v kostní tkáni.
Na obrázku řezu blanitým hlemýžděm je písmenem f označeno: membrana tertoria makula smyslové buňky Cortiho orgánu kupula.
Přímým pokračováním průdušnice jsou: primární bronchy terminální bronchy bronchioli lobární bronchy.
Snímek z elektronového mikroskopu ukazuje na řezu spojovací komplex mezi dvěma epitelovými buňkami. Kterým číslem je označen pásový desmosom (zonula adherens)? 1 2 3 4.
Koncová část bičíku lidské spermie: není kryta buněčnou membránou obsahuje akrozóm je tvořena axonémou s buněčnou membránou na povrchu obsahuje mitochondriální pochvu.
Které z následujících údajů, týkajících se epitelových tkání, je správný? Epitelové buňky jsou vzájemně spojeny pomocí hemidesmozomů Epitely se vyvíjejí výhradně z ektodermu Epitely jsou vysoce vaskularizované Epitely leží na bazální lamině.
Nemyelinizovaná nervová vlákna: Nemají žádný obal Nacházejí se jen v CNS Jsou zanořená do cytoplazmy Schwannových buněk nebo krytá pouze výběžky gliových buněk Nacházejí se jen v PNS.
Pro chrupavku platí: výživa se děje difúzí z perichondria roste pouze na povrchu mezibuněčná hmota vždy mineralizuje jsou v ní hojně zastoupeny volné buňky pojiv.
Největší množství nové kostní hmoty v procesu osifikace vytvářejí: osteoblasty fibroblasty osteoklasty normoblasty.
Bariéra vzduch – krev v plicích je tvořena: alveolární buňky cévní stěna arteriol plicní surfaktant ani jedna možnost neplatí.
Na obrázku vidíte příčný a podélný řez: příčně pruhovanou svalovinou hladkou svalovinou šlachou srdeční svalovinou.
Správné tvrzení je: písmeno m = čočka písmeno b = rohovka písmeno e = bělima písmeno f = cévnatka.
Pinocytární váčky po zachycení bílkovin se objevují v: v distálním tubulu sestupném ramémku Henleovy kličky v proximálním tubulu vzestupném raménku Henleovy kličky.
Vyberte správné tvrzení: hlavní funkcí membranózních pneumocytů je fagocytóza vdechnutých prachových částeček plicní alveoly jsou vyztuženy chrupavkou mezi jednotlivým alveoly se nacházejí otvory (póry) v plicích se nacházejí ve velkém počtu tzv. alveolární makrofágy.
Co není obsaženo v tunica media: retikulární vlákna elastická vlákna epitelové buňky – endotel hladké svalové buňky.
Mesonefros: se vyskytují u kroužkovců vyskytuje se v dospělosti u savců vysyktují se u savců jako vývojové stadium, které je později nahrazeno jiným typem vysyktuje se u mihulí, některých ryb a obojživelníků.
Chondroblasty: časem se přeměňují na chondrocyty vyskytují se spíše na povrchu chrupavky vyskytují se v řídkém vláknitém pojivu časem se přeměňují na osteocyty.
Zvýšení progesteronu během menstruačního cyklu: Ovlivňuje růst děložních žlázek a stáčení do pilovitého vzhledu Způsobuje degeneraci a odloučení funkční zóny Zajišťuje primární folikul Zajišťuje žluté tělísko.
Na obrázku řezu blanitým hlemýžděm je písmenem d označeno: membrana tectoria kostěná výztuha hlemýždě smyslové buňky bazilární membrána.
V procesu osifikace je šipkou označena: zóna kalcifikované a hypertrofované chrupavky zona normální chrupavky zóna růstové chrupavky zona kostní hmoty.
Který z následujích údajů, týkajících se synaptických váčků, je správný? Nacházejí se v terminálních rozšířených částech větévek axonů Obsahují neurotransmitery Nacházejí se v synaptické štěrbině Obsahují lysozomální enzymy.
Metanefridie se vyskytují u: ani jedna možnost neplatí kroužkovců hmyzu ploštěnců.
Na obrázku je portolobiální oblast jater. Číslem 2 je označeno: centrální véna interlobulární véna interlobulární artérie interlobulární žlučovod.
Která z níže uvedených struktur je vystlána buňkami, které mají na apikálním povrchu vyvinuty stereocilie? ductuli efferentes ductus epididymidis tubuli recti rete testis.
Syndesmoza je: spojení kostí chrupavkou spojení kostí pohyblivým kloubním spojením spojení kostí pevným švem z kostní tkáně spojení kostí vazivovou tkání.
Pericity jsou v adventicii mají kontraktilní funkci jsou v medii jsou okolo kapilár.
Zárodečný epitel v semenotvorných kanálcích ve varleti obsahuje: spermiogenní buňky pohárkové žlázové buňky Leydigovy buňky Sertoliho buňky.
Dentin se u člověka nachází: pouze v dřeňové dutině pod sklovinou u člověka se nevyskytuje na povrchu zubu, pod ním je sklovina.
Které z následujících údajů, týkajících se epitelových tkání, je správný? Epitely jsou vysoce vaskularizované Epitelové buňky jsou vzájemně spojeny pomocí hemidesmozomů Epitely se vyvíjí výhradně z ektodermu Epitely leží na bazální lamině.
U ptáků močový měchýř není vyvinut močovod ústí do kloaky platí všechny možnosti jsou ledviny členěny do tří laloků.
Pro mucinózní buňky platí: sekreční granula jsou transportována do bazální části buňky Jádro je oválné až ploché, zatlačené v bázi Sekret je řídký, s nízkou viskozitou Sekreční granula mají tendenci ke splývání.
Na obrázku vidíte schéma struktury jater. Číslem 17 je označeno intertobulární véna centrální véna intertubulární véna intertubulární žlučovod.
Který z následujících typů buňky myelinizuje axony v CNS Oligonedrocyty Schwannovy buňky Mikroglie ependymové buňky.
Pro serózní buňky platí: sekreční granula jsou transportována do bazální části buňky sekret je řídký, s nízkou viskozitou sekreční granula mají tendenci ke splývání produkují proteiny.
Víceřadý cylindrický epitel: Vystýlá dýchací cesty jádra buněk leží v jedné rovině je složen pouze z cylindrických buněk všechny buňky jsou v kontaktu s bazální laminou.
U člověka je pars intermedia adenohypofýzy: pars intermedia není vůbec vyvinuta vyvinuta pouze v mládí tvořena pouze malými okrsky buněk tvořena souvislou vrstvou tkáně.
Žahavci: mají větvené střevo mají jednoduché střevo mají ústní a řitní otvor mají láčku.
který z následujících údajů, týkajících se dendritů, je správný? mají po celé délce stejný průměr mohou se větvit podobně stromů jsou vždy myelinizované obsahují váčky s neurotransmitery.
Který z následujících údajů, týkajících se růstu vlasů, je správný? růst je v ostrůvcích střídají se růstové a klidové periody růst je kontinální na růst nemají vliv hormony.
Synchondróza je: spojení kostí chrupavkou spojení kostí pevným švem z kostní tkáně porucha tvorby chrupavky jeden z typů osifikace.
Chámovod ústí do: močovodu močového měchýře prostaty močové trubice.
Adenohypofýza vzniká v embryogenezi z: Rathkeovy výchlipky ektodermu ústní dutiny nervových obalů nervové tkáně.
Pinocytání váčky po zachycení bílkovin se objevují v: sestupném raménku Henleovy kličky vzestupném raménku Henleovy kličky v proximálním tubulu v distálním tubulu.
produkty štítné žlázy T3 a T4: hromadí se v koloidu a holokrinní sekrecí se dostává do krve hromadí se ve folikulech a při prasknutí folikulu se dostává do krve tvoří se v parafolikulárních buňkách štítné žlázy v koloidu se hromadí prekursor hormonů, ten je potom upravování v buňkách folikulu na konečn.
Nadledviny: produkují renin produkují adrenalin a noradrenalin mají dřeň rozdělenou na tři zóny mají kůru rozdělenou na tři morfologicky odlišné zóny.
Slizniční lymfoidní tkáň: převládající složkou jsou fibroblasty má podobnou strukturu jako jednotlivé folikuly v lymfatické uzlině ve střevě má úzký vztah k M buňkám je vždy opouzdřena vazivem.
Které stadium vývoje ovariálního folikulu bezprostředně následuje po stadiu multilamelárního primárního folikulu? corpus luteum sekundární folikul corpus albicans Graafův folikul.
Merokrinní (ekrinní) potní žláza je: jednoduchá tubulózní Rozvětvená alveloární rozvětvená tuboulózní složená tubuloalveolární.
O slezině platí: neobsahuje nikdy lymfatické folikuly lymfa z tkání se v ní zbavuje škodlivin krev se v ní zbavuje škodlivin dozrávají v ní ve velké míře T lymfocyty.
Která z následujích vrstev epidermis obsahuje jak desmozomy, tak hemidesmsomy: stratum basale stratum corneum stratum spinosum stratum granulosum.
odontoblasty: jsou v kostní tkáni produkují dentin jsou mezodermového původu produkují sklovinu.
K subjednotkám myozinu nepatří: G-aktin troponin těžké řetězce myozinu lehké řetězce myozinu.
Které z následujících typů buněk obsahují četné mitochodnrie uložené mezi záhyby B... buňky secernující hlen buňky secernující steroidy buňky transportující ionty buňky secernující proteiny.
Dermální vlasová papila je tvořena: bohatě vaskulatizovaným vazivem dření vlasu buňkami vnitřní epitelové pochvy vlasového folikulu vrstevnatým dláždicovým epitelem.
Které písmeno na obrázku označuje corona radiata? B H A D.
Na pravé straně obrázku je číslicí 3 znázorněno: metennefros metanefros mesonefros pronefros.
U žahavců: vyskytují se příčně pruhovaná svalová vlákna vyskytují se myonemy - jednotlivá kontraktilní vlákna je přítomen soubor buněk s kontraktilními výběžky - myoepitel vyskytují se jednotlivé stažitelné buňky - myocyty.
pojmem sinusoidy se označují: rozšířené prostory mezi tkáňovými buňkami, kde se volně rozlévá krev, např. ve slezině kapiláry souvislé kapiláry fenestrované charakteristickým způsobem ohnuté cévy.
Která složka není součástí filtrační bariéry krev-močový prostor: fenestrovaný endotel kapiláry řídké vláknité pojivo výběžky podocytů bazální lamina.
Stratum germinativum epidermis tvoří: stratum granulosum, stratum lucidum a stratum corneum stratum basale a stratum spinosum.
Hemidesmosom: vyskytuje se v bazální části epitelové buňky spojuje epitelovou buňku s bazální laminou vyskytuje se v laterální části epitelové buňky spojuje dvě epitelové buňky.
buňky obsahující nejvíce mitochondrií přenášející ionty syntetizující proteiny secernující hlen produkující steroidy.
Jádra svalových vláken: jsou umístěny centrálně ve vláknu se nacházejí na periférii vlákna.
Ve kterém svalovém obalu se nachází bazální lamina: epimysium perimysium endomysium.
Žaludek tvořený žláznatým a svalových oddílem mají: savci plazi ptáci oboživelníci.
Haversův systém : nachází se v kompaktní kosti nachází se v trámčité lamelární kosti je tvořen koncentricky uspořádanými lamelami.
Desmogenní osifikace: vzniká na chrupavčitém podkladu chybí mezistupeň chrupavky.
diartróza je: volný pohyb kostí spojení lebečních kostí.
14) Langerhansovy ostrůvky: mají hvězdicovitý tvar tvoří jen inzulín produkují 4 různé hormony.
27) v adenohypofýze se nenachází: Pars distalis Pars nervosa Pars intermedia Pars tuberalis .
Příušní žláza je: složená alveolární žláza výlučně serozní tubulární mucinózní žláza Tuboalvelolární seromucinozní žláza.
2. Pro červená svalová vlákna platí: obsahují málo mitochodnríí ve srovnání s bílými vlákn odpověď na stimulaci je pomalá a vytrvalá obsahují velké množství myoglobinu ve srovnání s bílými vlákny obsahují mnoho myofibril ve srovnání s bílými vlákny.
Který z následujících orgánů může způsobit průjem tím, že nedostatečně plní svou funkci žaludek tlusté střevo tenké střevo jícen.
Nervová vlákna sympatiku Vystupují z míchy v oblasti hrudních abederních obratlů (thorakolumbální oblast) Vystupují pouze v hlavových nervech Vystupují z míchy v oblasti bederní a dále z hlavových nervů (kraniosakrální oblast) Ani jedna z možností neplatí.
Na obrázku jsou šipkami znázorněny: Membránózní pneumocyty Alveolární makrofágy Fibroblasty.
Co je tvořeno pojivovou tkání Peritoneum, pleura Škára Obaly axonů Jaterní trámce.
hlavní buňky žaludku produkjí HCl Produkují Lieberkuhnovy krypty Produkují hlenovitý sekret Produkují prepsinogen.
Subdurální prostor se nachází: mezi dura mater a arachnoideou mezi pia mater arachnoideou.
Strukturální glykoproteid mezibuněčné hmoty je fibroblast fibronektin myoblast keratan sulfát.
Mezi fixní buňky pojivových tkání patří chondroblasty astrocyty fibroblasty monocyty.
Epifýza je tvořena pinealocyty tvoří aldosteron U obojživelníku se v ní nacházejí pigmentová granula Mezi endokrinními buňkami jsou nemyelinizovaná nervová vlákna.
Mitrální chlopeň se nachází mezi levou síni a komorou v aortě mezi pravou síni a komorou v plícni tepně.
Který z následujících údajů týkajících se tenkých myofilament je pravdivý? obsahují aktin nacházejí se v oblasti I proužku obsahují myozin jsou zakotvena do M linie.
V respiračním epitelu horních cest dýchacích se nachází pohárkové buňky bazální buňky všechny možnosti jsou správné cylindrické buňky s řasinkami.
Na obrázku je příčně pruhovaná svalovina na příčném řezu. Číslem 1 je označené perimysium svalové vlákno endomysium epimysium.
V horních dýchacích cestách se nachází: Pohárkové buňky Bazální buňky Cilindrický epitel s řasínkami Všechny možnosti.
Plicní fagotyzjící buňky se nazývají : Alveolární monocyty Alveolární podocyty Alveolární makrofágy Alveolární mikrofágy.
Plicní surfaktant je : tvořen granulozními pneumocyty tvořen membránozními pneumocyty v prenatálním období, kdy je ho nedostatek způsobuje kolabs plic.
Bazofilní buňky adenohypofízy : produkují glykoproteiny tyreotropní buňky gonandotropní buňky všechny odpovědi správné.
Acidofilní buňky: růstový hormon tyreotropin prolaktin tvoří nízkomolekulové látky.
Pásmový desmoson (zonulla adherens) obsahuje aktinová filamenta zakotvená ze sítí buněk (něco takového) je pouze na laterární a bazální části bunky je pouze na apikální a laterární části bunky obsahuje catheriny.
Vyberte správnou odpověď u apokrinní žlázy : Látka se vylučuje prasknutím celé buňky Látka se vylučuje pomocí pinocytových váčků Látka se hromadí v apikální části buňky a pak se odtrhne jenom apikální část Látka se vylučuje endocytozou.
Lymfatické folikuly neexistují ve slezině v brzlíku v lymfatické uzlině.
Vývodné cesty dýchací alveolární sklípky respirační bronchyoly trachej bronchy.
Elastická chrupavka se nachází : ušním boltci meziobratlové ploténce epiglottis tracheje.
Elastická a hyalinní chrupavka : rozdíl v počtu elastických vláken jsou podobné vazivové chrupravce v meziobratlové ploténce.
Lamina elasticia se nachází : intima medii adventicii ve všech vrstvách.
Krycí buňky(žlázy) žaludku produkují: hlen HCl pepsinogen pepsin.
Serozní žláza : granula splývají granula nesplývají jádro zploštělé sekretují proteiny.
Strukturní glykoprotein : myozin aktin keratan sulfanát fibronektin.
Krypty se nacházejí ve slezině mandlích brzlíku nikde.
Stěna kapilár je tvořena: vícevrstevnatým endotelem jednovrstevnatým endotelem vazivovým obalem 3 vrstvami.
Průdušnice je tvořena 5 hyaliními chrupavkami 3 hyaliními chrupavkami 15-20 hyaliními chrupavkami elastickými chrupavkami.
Fci antigenprezentujících látek má v kůži : Merklovy buňky Langerhansovy buňky Melanofory.
Co způsobuje větší absorbci střev : pohárkové buňky enterocyty Lieberkühnovi krypty mikroklky.
Stereocilie : obsahují aktin jsou to dlouhé mikroklky jsou podobné řasinkám.
Co neexistuje lymfatická céva lymfatická arterie lymfatický kmen lymfatická kapilára.
Report abuse