option
My Daypo

Informační etika 2 - pojmy

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Informační etika 2 - pojmy

Description:
Informační etika 2 - pojmy

Author:
AVATAR

Creation Date:
17/01/2023

Category:
Open University

Number of questions: 24
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Kantův imperativ univerzality říká: Že každý člověk má mít svůj pohled na věc, a neměli bychom se snažit redukovat racionální bytí Že každému člověku bychom měli na základě univerzality zredukovat zacionální pohled, abychom dosáhli společenské univerzality.
Xenofobie je fóbie/strach ze všeho cizího, je pozorován i u zvířat. Je tedy vrozená? Ano, jde o vrozenou fóbii, protože ji mají i zvířata. Ne, není přirozená, ale je výsledkem kulturních předsudků. .
univerzální pragmatismus říká: Lidé jsou si pragmaticky rovni, potřebujeme stejné nástroje na přežití Lidé si nejsou pragmaticky rovni, potřebujeme využívat informace z vnějších subkultur, abychom mohli přežít. .
Centrální koncept Je koncept centrální etiky, která se snaží sdružovat a propojovat vztahy jednotlivých etiky Je koncept centrální etiky, který se snaží propojit jednotlivé podtřídy etických rámců Ubuntu – sociální a politická organizace, založená na principu sdílení a starosti o ostatní.
Aforismy znamenají: být člověkem znamená potvrdit svoje etické hypotézy uznáním od ostatních, které ústí ve vybudování lidských etických rámců být člověkem znamená potvrdit svoji lidskost uznáním lidskosti ostatních, které ústí ve vybudování lidských zdvořilých vztahů být člověkem znamená potvrdit svoje etické hypotézy uznáním od ostatních, které ústí ve vybudování lidských etických podtříd.
RTP model znamená Resource – Product - Teleological Resource – Product - Target Resource – Predeontologist - Target Reference – Product - Target.
R v RTP znamená: R - informace jako zdroj R - informace jako reakce R - informace jako redirekce dat R - informace jako realita .
P v RTP znamená: informace jako produkt informace jako prosperita informace jako paradigma informace jako predikce.
T v RTP znamená: informace jako cíl informace jako teleologický rámec informace jako důvěra informace jako teorie.
rozlišení IE na makro- a mikroetiku provedl: Paul Hath Paul Ladd John Hath John Ladd.
Mikroetika znamená: prakticky a aplikačně neorientovaná etika, nezávislá na oblasti aplikace - např. lékařské paradigma prakticky a aplikačně orientovaná etika, závislá na oblasti aplikace - např. lékařská etika obecně orientovaná etika, závislá na všech etických rámcích.
makroetické problémy souvisí s: dopady inf. technologií na společnost (např. digital divide, zranitelnost inf. spol. apod.) dopady inf. technologií na kultury (např. kulturní substance, degradace subkulturních etik) dopady inf. technologií na ras/etnik atd. (např. rasismus, homofobie).
Floridiho pojetí říká: makroetika: posuzuje povahu jednání, otázka na základě čeho lze rozlišovat morálně dobré a špatné, nezávislá na konkrétním oboru mikroetika: posuzuje povahu jednání, otázka na základě čeho lze rozlišovat morálně dobré a špatné, nezávislá na konkrétním oboru makroetika: posuzuje povahu jednání, otázka na základě čeho lze rozlišovat morálně dobré a špatné, nezávislá na všech typech oborů.
Infosféra znamená: prostředí tvořené virtuálním světem a všech informačních entit, informačních procesů a jejich vlastností a vztahů prostředí tvořené souborem všech informačních entit, informačních procesů a jejich vlastností a vztahů prostředí tvořené kulturou a všech informačních entit, informačních procesů a jejich vlastností a vztahů.
entropie je: opakem etického bytí opakem informačního bytí opakem diverzního bytí.
Dvě složky modelu COVER jsou: COVER, FIAS COVER, FAIS COVER, FAES.
Co znamená zkartka FIAS, spadající pod model COVER F = facts I = Issues A = Alternatives S = Stakeholders F = facts I = Informations A = Alternatives S = Sales F = facts I = Informations A = Alternatives S = Stability.
Co znamená zkratka COVER? C = Critics O = Overview V = Values E = Editorial R = Rules C = Codes O = Outcomes V = Values E = Existing R = Rules C = Codes O = Outcomes V = Values E = Editorial R = Rules.
VSD znamená: Variable Sort Design Value Sesitive Defect Variable Sort Defect Value Sesitive Design .
Value Sesitive Design (VSD) znamená: hodnotově citlivý desing x design citlivý na morální hodnoty x k hodnotám ohleduplný desig cenově citlivý desing x design citlivý na cenové hodnoty x k cenám ohleduplný design eticky citlivý desing x design citlivý na etické hodnoty x k etice ohleduplný design.
participativní design do svých postupů vkládá demografické hodnoty do svých postupů vkládá demokratické hodnoty do svých postupů vkládá etické hodnoty.
Trojdílná metodologie obsahuje, a první bod - Konceptuální zkoumání a to určuje: určení přímých a nepřímých podílníků, identifikace s nimi vázaných hodnot určení přímých a nepřímých následků, identifikace s nimi vázaných etických rámců .
Trojdílná metodologie a 2. bod Empirická zkoumání - říká: hodnocení úspěchu návrhu a pozoruje a měření lidských činností hodnocení úspěchu etického paradigmatu a pozoruje a měření lidských vlastností .
Trojdílná metodologie - 3. Technologická zkoumání říká: jak deontologické vlastnosti a základní mechanismy etiky podporují či překážejí lidským hodnotám jak teleologické vlastnosti a základní mechanismy etiky podporují či překážejí lidským hodnotám jak technologické vlastnosti a základní mechanismy podporují či překážejí lidským hodnotám.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests