option
My Daypo

ironman

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ironman

Description:
medicina

Author:
AVATAR

Creation Date:
11/06/2015

Category:
Driving Test

Number of questions: 111
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Polyploidizace se uplatnuje u příbuzenských snatků je značně nebezpečná pro chovy domacích zvířat se použivá v rostlinném šlechtitelství zvyšuje počet dominantních homozygotů.
Alkaptonurie je způsobená nefunkčnosti (mutací) genu pro určitý enzym byla genetický popsana už před 100 lety je příkladem nemoci s autozomální dominantní dědičnosti je příkladem nemoci s poruchou metabolismů lipidů.
Sonda DNA je množina stejných kopií řetězce DNA, komplimentárního k dané genové sekvenci v praxi se použivá obvykle kratší sondy - oligonukleotidy je přímé vyšetření nukleotidové sekvence může být využitá pro konstrukci diagnostických DNA čipů.
Evoluční význam mohou mít obecně jen ty mutace, které mají pro své nositelev dánem prostředí pozitivní selekční význam delece části či celých genů obecně jen zněvýhodnující, škodlivé či dokonce letální mutace genů tandemové duplikace genů.
Rekombinovátelné molekuly DNA jsou nové záměrně umělé konstruováné sestavy genů v živé bunce vznikají přírozenými procesy spojenými s rozmnožováním nebo mutacemi lze vnést do bunečného jadra příjemce, kde je trvale udřována jako součást jeho genomu jsou produktem heteroze.
Jako vektory dopravující genový fragment donorové DNA se užívají do buněk bakterií - nejčastěji vhodné plasmidy do savčích buněk - reverzní transkripty izolovaných a selektovaných mRNA do buněk prokaryotních - restrikční endonukleázy do buněk eukaryotných - vhodné, předem upravněné a neškodlivé viry.
Transgenní rostliny mohou obsahovat látky toxické pro člověka být uvolněné k distribuci bez předchozího testování důsledků pro lidské zdraví být odolné proti mikrobiálním škůdcům být odolné vůči hmyzím škodcům.
Které z nasledujících produktů lze připravit biotechnologický modifikovaný enzym DNA sondu proteiový hormon steroidní hormon.
V malých populacích na rozdíl od velkých se na změnách genotypovýh frekvencí význačně uplatnuje genetický posun (drift) mutace selekce vnější prostředí.
Malé populace zachovávají stálou frekvenci alel mají snižený počet homozygotů ve shodných podminkách jsou shodné mění četnost alel vlivem náhody.
Genofond populace může být ovlivněn selekci přýbuzenskými snatky inbreedingem migrací.
Protilátky produkují T lymfocyty B lymfocyty monocyty P lymfocyty.
K projevům nespecifické buněčné imunity patří tvorba protilátek fagocytoza alergie imunizace.
V jednom litru krve u muže je červených krvinek v průměru 5.10x12 10x9 žádná z alternativ 10x6.
MNožství krve u dospělého člověka je 5 litrů žádná 7 litrů 3,5 lutrů.
Vnitřní prostředí organismu zahrnuje tkánový mok a krevní plasma nitrobuněčná tekutina mozkomišní mok mízu.
Imunokompetentní bunky jsou T lymfocyty B lymfocyty granulocyty erytrocyty.
Při alergických stavech IgE IgA IgM IgG.
Schopnost fagocytozy mají neutrofilní granulocyty makrofágy lymfocyty bazofílní granulocyty.
pH krve je udřováno kyselým uhličitanem sodným plasmatickými bilkovinami hemoglobinovym systémem kyselým fosforečnanem vápenátým.
Albuminy se podílejí na Udřování pH krve onkotickém tlaku krve transportu nejrůznějčích látek krví např. hormonů tvorbě imunoglobulinu.
Sedimentace je usazování červených krvinek v nesrážlivé krvi závislá na množství fibrinogenu a globulinů v plazmě závislá na množství erytrocytů vyšší u žen než u mužů.
Na zástavě krvacení z malých cév se podílí konstrikce cév činnost krevních destiček srážení krve vliv antitrombinu.
Pasivní imunizace dostihneme podáním usmreních bakterií T - lymfocytů výtažky ze sleziny protilátek.
Aktivní imunizace dostihneme podáním oslablěných bakterií a virů usmrcených bakterií a virů podáním protilátek vitaminem B12.
Granulocyty jsou bílé krvinky zodpovědní za humorální imunitu imunologický kompetentní bunky , které vytvářejí protilátky mající schopnost fagocytozy schopné vytvářet proteolytické enzymy.
albuminy jsou krevní bílkoviny vážící vodu a látky ve vodě nerozpustné tvořící v játrech tvořící v ledvinách jejich zvyšené množství v krvi vede ke shromaždění vody ve tkáních a tak ke vzniku otoků.
Imunoglobuliny jsou jednou ze tří frakcí globulinů v krevní plazmě gama globuliny krevní bílkoviny vznikající v mízní tkáni součast krevního barviva.
Na systolické ozvě se podílí uzávěr poloměsičitých chlopni otevření cípatých chlopni uzavěr cípatých chlopní uzavření chlopní mezi pravoe sini a horní dutou žilou.
Na diastolycké ozvě se podílejí uzavření poloměsičitých chlopní uzavření cípatých chlopní otevření cípatých chlopní uzavření chlopní.
Na návratu krve z dolních končetin do srdce se podílí činnost srdce záporný nitrohrudní tlak kontrakce kosterního svalstva přítomnost žilních chlopni.
Plicní žily vedou krev ze srdce do plic vedou krev z plic do levé předsíně jsou zpravidla 4 vedou krev z plic do levé komory.
Vrátnicová žila céva vyživující část tlustého střeva céva odvadějící krev do jater výhradně ze střeva jaterní žila drénující břišní úsek trávící trubice součást vrátníku.
CO2 za minutu vydéchá normální člověk 200ml 50ml 100ml 1l.
Při klidném dýchání je u průměrného dospělého člověka déchový objem asi 500 ml 150 ml 500 ml 800 ml.
V pohrudniční štěrbině je v klidu tlak nižší než atmosférický vyšší než atmosférecký stejný jako atmosférický 60kPa.
Při smrštění bránice se obkem pohrudniční štěrbiny zmenšuje nemění se zvětšuje se zvětšuje se a klesá v ní tlak.
Při uvolnování energie v organismu mohou být použité všechny živiny je využitelná jenom chemická energie cukrů a tuků jsou využivány i jiné druhy energie než je chemická uplatnují se enzymatické systémy mitochondrií.
Mezi nezbytné stopové prvky patří kadmium kobalt vápník stroncium.
Vitamin D je obsazen nejvíc v obilovinách kvasincích rybím tuku mrkvi.
3 centrum řízení příjmu potrav y je lokalizováno v dutině ustní krční míše hypotalamu mozkové kůře.
Dětský chrup je tvořen 20 zubů 22 zubů 24 zubů 18 zubů.
Lipidy jsou při travení štěpeny na micely žlučové kyseliny triacylglyceroly žádná z uvedených alternativ není správná.
Prořezávání mlečného chrupu je ukončeno v 1. roce je ukončeno v 18. měsíci je ukončeno ve 24. měsíci pokračuje do konce 4.roku.
V jatrech se troří žluč glykogen insulin pepsin.
Pravdivé tvrzení žaludek složí jako zasobárna a tvoří se v něm žaludeční štava v žaludku vznikají peristaltické vlny, které se normálně pohybují od vrátníku k česlu v žaludku se rozkladájí bílkoviny působením HCl a jejím působenim se též rozvolnuje vazivo působení bloudivého nervu zvyšuje sekreci žaludeční štavy a zvyšuje se napětý stěny žaludku.
V tenkém střevu se živiny definitivně rozkladájí se vstřebávají bílkoviny, tuky polysacharidy se vstřebávají aminokyseliny bakterie tvoří některé vitamíny.
Pankreatická štava je důležitá pro trávení pouze tuků a peptidu tuků cukrů tuků, peptidů a cukrů.
Hnací silou filtrace krve tlak krve osmotický tlak pulzace přívodných tepen aktivita stěny glomerulů.
Glomerulární filtrat je tekutina vzniklá filtrováním mízy krve prímární moče definitivní moče.
Definitvní moč je vytvořena až po průchodu proximálním tubulem vzestupným ramenkém Henliovy kličky Henliovou kličkou sběracím kanalkem.
Na řízení činnosti ledvin se podílí aldosteron antidiureticky hormon renin - angiotensin erytropoetin.
V ledvinach je produkovan renin erytropoetin je zde dokončená syntéza vitamínu D3 adiuretin.
V předních míšních rozích alfa-motoneurony beta-motoneurony gama-motoneurony delta-motoneurony.
Přední míšní kořeny obsahují motorická a senzetivní vlákna obsahijí motorická vlákna obsahují senzetivní vlákna obsahují vegetativní vlákna.
Propojjení periferního nervsvu a svalu je realizovano v nervosvlové plotence svalovém vřetenku Malpighiho tělisku Merkelově bunce.
Objem mozkomíšního moku 150ml 500ml 750ml 1000ml.
Mozkomíšní mok se nachází v mozkových komorách prostoru mezi kostí a tvrdou plenou mozkovou prostoru mezi tvrdou plenou mozkovou a pavučnici prostoru mezi omozečnici a pavučnici.
Střední mozek leží mezi mostem a mozečkem mozkovými hemisferami mostem a mezimozkem michou a prodlouženou míchou.
Ganlglia autonomních nervů jsou uložená v kmeni mozkovém v míše v pateřním kanalu mimo centrální nervstvo.
Nervosvalové plotenky jsou v okohybných svaléch v bránici v svalovině jazyka ve svalovině dělohy.
Čichový mozek uložen v mezimozku předním mozku hypotalamu prodloužene miše.
Proprioreceptory jsou svalové šlachové kožní mozkové.
Svalová vřeténka vysílají informace do CNS řídí svalovou drařdivost umožnují postřednictvím CNS stálou kontrolu nad činnosti svalů řídí činnost utrobního svalstva.
Slyšení zprosředkuje bubínek kůstky středního ucha Cortího organ frontalní lalok mozkový.
Bubínek je uložen v zevním zvukovodu ve vnitřním uchu na rozhraní zevního a středního ucha na rozhraní středního a vnitřního ucha.
Struma je důsledkem odstranění předního laloku hypofyzy nadbytku vápniku nedostatečného přivodu jodu potravou nadměrné stimulace čtitné žlazy TSH.
Aldosteron je tvoren dřeni nadledvin je tvořen v kůře nadledvin má silné protizanětlivé účinky se podílí na regulaci homeostázy.
Která z uvedených tkání se podílí na řízení plazmatické hladiny vápníku ledviny slezina střevo plíce.
Graafův folikul produkuje estrogeny progesteron prolaktin oxytocin.
Žluté tělisko produkuje předešim estrogeny progesteron prolaktin oxytocin.
Dospělé člověk má ochlupení druhotné terciální primarní kvaterní.
Mineralkortikoidy působí hlavně v kostech působí v ledvinach zvyšuje zpětnou resorbci sodiku a vody v ledvinach zvyšuje vylučování drasliku ledvinami.
Štitná žlaza je vazivem připojená k hrtanu a prudušnicí hrtanu a jicnu jicnu a prudušnici prvnímu žebru a jícnu.
Prostata je uložena pod močovým měchyřem nad močovým měchyřem v šourku v dutině břišní.
Primární osifikační centrum dlouhých kosti se nachási metafýze epifýze diafýze apofýze.
Sekundární osifikační sentrum dlouhých kostí se nachází v epifyze apofýze diafýze metafýze.
Endotel vystýlá vnitřní povrch srdečních dutin vystýlá dýchací cesty vystýlátrávicí trubici vystýlá lumen krevních cév.
Pankreas produkuje insulin glukagon pepsinigen amylázu.
Rytmická srdeční činnost je řízen acentrem v prodloužené miše dána vlastní automacitou sinucového uzlíku nezávislá na mozku ovlivnovana vegetativním nervovým systemem.
Mízní cívy vznikají jako slepé kapilary v tkaních pivádí mízu k uzlinam odvádí vstřebané bílkoviny z trávící soustavy odvádí vstřebané tuky z trávící soustavy.
Axony motorických neuronů odstupují předními míšními kořeny odstupují zadními míšními kořeny vedou k příčně pruhovaným svalům se podílí na tvorbě míšních nervů.
Součastí koncového mozku jsou bazální ganglia mozkové kůra thalamus hypofýza.
KOstěný hlemyžd je uložen v kosti čelní kosti skalní kosti klinové kosti bubínkové.
Mozeček slouží ke kookdinaci motorické aktivity k udřování polohy a postoje přijímá podněty ze svalů přijímá podnětu z mozkové kůry.
Mezi virova onemocneni človeka patří spalničky vzteklina mor Downova choroba.
Choleru vyvolává streptokok vibrio spirocheta tyčinkovitá bakterie.
Spalu vyvolava streptokok spirocheta vibrio tyinkovita.
Nákazy přenašeny alimentarnou cestou cholera uplavice růže zaškrt.
Věš šatní je přenašečem původce moru původcem moru původcem skvrnitého tyfu přenašečem původce skvrnitého tyfu.
Dedicná chroroba/y neuroza galaktosamie esenciální hypertenzeb skupinový system ABO.
Dědičnost krevních skupin systému ABO je příkladem polygenní dědičnosti mendelovské monogenní dědičnosti heterochromosomální dědičnosti žádná správná.
Hemofilie se vyskytuje u mužu jejich otec byl takto postižen stejně často u obou pohlaví častějí u žen častějí u můžů.
Ve stabilních ekosystemech se kompetice zmírnuje migrací rozdělením stanovišť změnou preference určité potravy žádná správná.
V stabilnich ekosystemech se kompetice zmirnuje migrací rozdělením stanovišt změnou preference určité potravy žadny.
Zhroucení ekosystému je je důsledek adaptivní radiace je spojeno s vymíráním druhů nebo jejich ustupem se projaví mj. konvergencí vývoje druhu a forem je způsobeno neadaptivní radiaci.
Člověk v přírodě producent parazit biotický potencial predator.
správná oligocen pleistocen křída savci.
Nové geny vznikaji předevsím genové duplikace mutaci selekce inbreedingu.
Nové druhy vznikají zejmena kreací selekcí reprodukční izolací přibuzenským křižením.
Fytohormony růst povzbuzující auxiny cytokiny gibereliny kyselina abscisová.
Giberiliny podporují prodloužovácí růst lodyh tvoří se hlavně v nejmladších kořenech přerušují dormací zastavují transkripci DNA.
Gametofyt je vždy haploidní může byt oboupohlavní může byt tvoren lodyžkou a listky je diploidní.
Protonefridie poprve u žahavců jsou u kroužkovců poprve u plostěnců jsou u měkkýšů.
Do střeva vyustují Malpigiho žlazy protonefridie nefridie tykdlové žlazy.
Hemocyanin obsahuje železo měd zinek kobalt.
Vylučování ploštěnci - protonefridie hmyzy metanefridie krpizkovci malpigicke korysy nefrony.
Coelom obratlovců hlistic kroužkovců ploštěnců.
Onkogenní transformace můžou vyvolat lyticky cylus DNA RNA virogenní cyklus některých vírů onkovirus retrovirus.
Endomembranový system bunky Goldgiho endoplazmaticky retikulum ribosomy vezikularni utvary.
Endocytoza aktivní prijem tekutin bunkou pasivní prijem latek bunkou zprostredkovana endozomem zprostredkovana membranovymi receptory.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests