option
My Daypo

LFUK Chémia 601-620

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
LFUK Chémia 601-620

Description:
Modelovky do BA

Author:
Lena
(Other tests from this author)

Creation Date:
30/08/2020

Category:
University

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
602.Hydrogenáciou etylénu môže vzniknúť Etán Etín nasýtený uhľovodík Alkán Acetaldehyd Etén Etanol Acetylén.
601.Dehydrogenáciou etánu môže vzniknúť Podľa podmienok etén/ acetylén Etín Etylén Etylalkohol Acetaldehyd Etén Etylénoxid Acetylén.
603. Adíciou jodovodíka na propén vzniká Vinyljodid Alylbromid Jodoform Substitučný derivát propánu 1-jódpropán 2-jódpropén CHI3 2-jódpropán.
604. Adíciou chlorovodíka na 1-butén a 2-butén vzniká CH3-CH-CH2-CH3 | Cl CH2-CH2-CH2-CH3 | Cl CH=C-CH2-CH3 | | H Cl Halogénalkán 2-chlórbután 1-chlórbután Opticky aktívna zlúčenina Zlúčenina s chirálnym atómom uhlíka.
605. Reakcia CH≡CH + 2H2 ----> CH3-CH3 je Redukcia Katalyzovaná ušlachtilými kovmi Radikálová adícia Reakcia vzniku etánu Dehydrogenácia Hydrogenácia Hydratácia Oxidácia.
606. Reakciou CH2=CH-CH3 + HBr ----> vzniká 2-brómpropán 1-brompropán Bromoform Izoprén 1-brómpropén 2-brómpropén alylbromid vinylbromid.
607. Adíciou molekuly vody na propén vznikne 2-propánon Acetón 2-propanol 1-propanol vinylalkohol alylalkohol primárny alkohol sekundárny alkohol.
608. Adíciou molekuly vody na acetylén vznikne nestály vinylalkohol etanál etylalkohol acetylbenzén acetaldehyd formaldehyd etanol acetylid.
609. Reakcia CH3-CO-O-C2H5 + H2O ---> CH3COOH + C2H5OH je esterifikácia hydrolýza elysteru kyseliny mravčej dehydratácia hydrolýza esteru formálne opak esterifikácie zmydelnovanie hydrolýza elyesteru kyseliny etánovej hydrolýza octanu etylového.
610. Reakcia R-CH2-CH2-NH2 ---> R-CH=CH2 + NH3 je deaminácia sekundárneho amínu eliminačná substitučná adícia deaminácia terciárneho amínu deaminácia primárneho amínu deaminácia reťazová reakcia.
61+. Reakcia H+ CH3OH + HCOOH -------> HCOOCH3+ H2O je Hydrolýza Reakcia vzniku mravčanu metylového Reakcia vzniku metylesteru kyseliny metánovej esterifikácia Katalyzovaná kyselinou Reakcia vzniku octanu metylového Reakcia vzniku metylesteru kyseliny octovej reakcia, ktorá bez prítomnosti kyslého katalyzátora v smere vzniku esteru prakticky neprebieha .
612. Nitráciou benzénu do druhého stupňa ako hlavný produkt vznikne: 1,2-dinitrobenzén 1,4-dinitrobenzén 1,3-dinitrobenzén m-dinitrobenzén o-dinitrobenzén nitrobenzén p-dinitrobenzén substitučný derivát benzénu.
613. Pre arény sú charakteristické reakcie: Izomerizačné Radikálové substitučné Oxidačno redukčné Polymerizačné Adičné Nukleofilné substitučné Elektrofilné substitučné Eliminačné.
614. Medzi elektrofilné substitúcie arénov zaradujeme: Chloráciu Bromáciu Hydrogenáciu Oxidáciu nitráciu Sulfonáciu Acyláciu Alkyláciu.
615. Nukleofilné substitučné reakcie sú charakteristické pre: Alkíny Akoholy Fenoly Arény Alkény Aromatické uhľovodíky Alifatické uhľovodíky Halogénalkány.
616. Dehydrogenácia patrí medzi reakcie: Eliminačné Redukčné Oxidačné Biologicky významné Oxidačno redukčné Adičné Substitučné Polymerizačné.
617. Určite reakciou ktorých látok sa odfarbuje brómová voda alebo roztok manganistanu draselného: Kyselina olejová a Br2 Alkén a Br2 Cyklohexán a Br2 Benzén a KMnO4 Benzén a Br2 Cyklohexén a Br2 Cyklohexén a KMnO4 Alkén a KMnO4.
618. Správne dvojice: CH3Br Brommetán CH2=CH-Br Vinylbromid C5H5-Br Brómbenzén C2H5-NO Nitroetán C2H5CHO Propanol H2C=O Metanál CH3-CO-CH3 Acetón CH3CHO Formaldehyd.
619. Správne dvojice: (COOH)2 Kyselina oxálová (COO)2Ca šťavelan vápenatý CH3-O-CH3 Anhydrid kyseliny mravčej CH3CO-O-COCH3 Acetanhydrid (CH3COO)2Pb Octan olovnatý CH3-CO-COOH kyselina mliečna HCOOH kyselina mravčia HCOOH kyselina octová.
620. Dehydrogenáciou: Kyseliny mliečnej vzniká kyselina pyrohroznová Primárneho alkoholu vzniká aldehyd Glycerolu vzniká glyceraldehyd alebo dihydroxyacetón glyceroly vzniká etylénglykol 2-propanolu vzniká acetón sekundárneho alkoholu vzniká ketón 2-oxopropánovej kyseliny vzniká 2-hydroxypropánová Etylénu vzniká acetylén.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests