option
My Daypo

[LIN-LET-LAT] (WarmUp 01) LM-39 SCANSIONI METRICHE CON JPG

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
[LIN-LET-LAT] (WarmUp 01) LM-39 SCANSIONI METRICHE CON JPG

Description:
[LIN-LET-LAT] (WarmUp 01) LM-39 SCANSIONI METRICHE CON JPG

Author:
AVATAR

Creation Date:
03/03/2023

Category:
Open University

Number of questions: 21
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Il corretto paradigma di 'legere' è: lĕgo, lēgis, legi, lectum, lĕgĕre lēgo, lēgis, legi, lectum, lēgēre lēgo, lēgis, legi, lectum, lĕgĕre lĕgo, lĕgis, legi, lectum, lĕgĕre.
La corretta scansione metrica di Verg. Aen. 3,356, 'Iamque dies alterque dies processit et aurae' è: Iāmquĕ diēs, āltērquĕ dĭēs prōcēssĭt, ĕt aūraē Iāmquē dĭēs, āltērquĕ dĭēs prōcēssĭt, ĕt aūraē Iāmquĕ dĭēs, āltērquĕ dĭēs prōcēssĭt, ĕt aūraē Iāmquē diēs, āltērquĕ dĭēs prōcēssĭt, ĕt aūraē.
In relazione a Quintiliano, 'Institutio oratoria' 8,3,15-19 (Clara illa atque sublimia plerumque materiae modo discernenda sunt'), il corretto paradigma di 'discerno' è: discerno, discernis, discrevi, discretum, discernĕre discerno, discernis, discrui, discretum, discernĕre discerno, discernis, discrevi, discernitum, discernĕre discerno, discernis, discrevi, discernitum, discernēre.
La corretta scansione metrica del verso 'stabant et caesa iungebant foedera porca' è: stābānt ēt caēsā iūngēbānt foēdĕră pōrcā. stābănt ăt caēsā iūngēbānt foēdĕră pōrcā. stābānt ēt caĕsā iūngēbānt foēdĕră pōrcā. stābănt ĕt caēsā iūngĕbānt foēdĕră pōrcā.
In Serv. ad Verg. Aen. 8,641('IVNGEBANT FOEDERA PORCA foedera, ut diximus supra, dicta sunt a porca foede et crudeliter occisa'), 'occisa' è participio del verbo: occĭdo, occĭdis, ... occīdĕre occīdo, occīdis, …, occīdĕre occĭdo, occĭdis, …, occĭdēre occīdo, occīdis, ..., occĭdĕre.
La corretta scansione metrica del verso 'armati Iovis ante aram paterasque tenentes' è: ārmātī Iŏvĭs āntē ārām pătĕrāmquĕ tĕnēntēs ārmātĭ Iŏvĭs āntē ārām pătĕrāmquĕ tĕnēntēs ārmātī Iŏvĭs ānte ārām pătĕrāmquĕ tĕnēntēs ārmātĭ Iŏvĭs ānte ārām pătĕrāmquĕ tĕnēntēs.
La corretta scansione metrica del verso "Suspiciunt, iterum atque iterum fragor increpat ingens" è: Sūspĭcĭūnt, ĭtĕrum ātque ĭtĕrūm frăgŏr īncrĕpăt īngēns: Sūspĭcĭūnt, ĭtĕrūm ātque ĭtĕrūm frăgŏr īncrĕpăt īngēns: Sūspĭcĭūnt, ĭtĕrūm ātquē ĭtĕrūm frăgŏr īncrĕpăt īngēns: Sūspĭcĭūnt, ĭtĕrum ātquē ĭtĕrūm frăgŏr īncrĕpăt īngēns:.
La corretta scansione metrica del verso "ni signum caelo Cytherea dedisset aperto" è: nī sīgnūm caēlō Cўthĕrēă dĕdīssĕt ăpērtō nī sīgnūm caĕlō Cўthĕrēă dĕdīssĕt ăpērtō nī sīgnŭm caĕlō Cўthĕrēă dĕdīssĕt ăpērtō nī sīgnŭm caēlō Cўthĕrēă dĕdīssĕt ăpērtō.
La corretta scansione di Verg. Aen. 8,635 ("nec procul hinc Romam et raptas sine more Sabinas") è: Nēc prŏcŭl hīnc Rōmam ēt rāptās sĭnĕ mōrĕ Săbīnās Nēc prŏcŭl hīnc Rōmām ēt rāptās sĭnĕ mōrĕ Săbīnās Nēc prŏcŭl hīnc Rōmām ēt rāptās sīnē mōrĕ Săbīnās Nēc prŏcŭl hīnc Rōmam ēt rāptās sīnē mōrĕ Săbīnās.
La corretta scansione di Verg. Aen. 11,118 ("pacem me exanimis et Martis sorte peremptis") è: Pācēm me ēxănĭmīs ĕt Mărtīs sōrtĕ pĕrēmptīs Pācēm mē ēxănĭmīs ĕt Mărtīs sōrtĕ pĕrēmptīs Pācēm mē ēxănĭmīs ēt Mārtīs sōrtĕ pĕrēmptīs Pācēm me ēxănĭmīs ēt Mārtīs sōrtĕ pĕrēmptīs.
La corretta scansione di Verg. Aen. 1,577 ("") è: dīmīttām ēt Lĭbўaē lūstrāre ēxtrēmă īŭbēbō dīmīttām ēt Lĭbўaē lūstrāre ēxtrēmă iŭbēbō dīmīttam ēt Lĭbўaē lūstrāre ēxtrēmă iŭbēbō dīmīttam ēt Lĭbўaē lūstrāre ēxtrēmă īŭbēbō.
La corretta scansione di Lucrezio, 'Sulla natura delle cose' 1,39, 'propter egestatem linguae et rerum novitatem', è: prōptĕr ĕgēstātēm līnguae ēt rērūm nŏvĭtātēm prōptĕr ĕgēstātēm līnguaē ēt rērūm nŏvĭtātēm prōptĕr ĕgēstātēm līnguaē ēt rērūm nŏvītātēm prōptĕr ĕgēstātēm līnguae ēt rērūm nŏvītātēm.
La corretta scansione di Virgilio, Eneide 1,11,"impulerit. tantaene animis caelestibus irae?" è: īmpŭlĕrīt. Tāntaēnē ănĭmīs caēlēstĭbŭs īraē? īmpŭlĕrīt. Tāntaēnē ānĭmīs caēlēstĭbŭs īraē? īmpŭlĕrīt. Tāntaēne ănĭmīs caēlēstĭbŭs īraē? īmpŭlĕrīt. Tāntaēne ānĭmīs caēlēstĭbŭs īraē?.
È corretta la scansione: īmpŭlĕrīt. Tāntaēnē ănĭmīs caēlēstĭbŭs īraē? īmpŭlĕrīt. Tāntaēn(e) ănĭmīs caēlēstĭbŭs īraē? īmpŭlĕrīt. Tāntaēnĕ ănĭmīs caēlēstĭbŭs īraē? īmpŭlĕrīt. Tāntaēn(e) ănĭmĭs caēlēstĭbŭs īraē?.
Lo spondeo è costituito da: - - - ᴗᴗ ᴗᴗ- ᴗᴗᴗᴗ.
L'anapesto è costituito da: ᴗ ᴗ ᴗ ᴗ - ᴗ ᴗ - - ᴗ ᴗ -.
SCANSIONI METRICHE SOLUZIONI Lego ᴗᴗᴗᴗ Iamque [e] dies [i] ᴗᴗ discrevi, discretum, Stabant [-a] et [e] caesa [e] - - - occido,occidis, ...,occidere - - - ᴗ armati [i] Iovis ante [e] - ■ iterum [u] atque [e] ■■ ni signum [u] caelo [e] - - Romam [a] ... sine [e] ■ ᴗ Pacem me [e] ... et [e] Martis [a] ■ - - dimittam [a] ... iubebo [i] ■ ■ ...linguae [e]...novitatem [i] ■ ᴗ ...Tantanene [-e] animis [a] ■ ᴗ Tantaen(e) animis [-i] (e) - SPONDEO - - ANAPESTO ᴗᴗ - GIUSTA SBAGLIATA.
Collegare le varie scansioni metriche con il testo. ...Tantanene [-e] animis [a] Iamque [e] dies [i] Stabant [-a] et [e] caesa [e] occido,occidis, ...,occidere armati [i] Iovis ante [e] .
Collegare le varie scansioni metriche con il testo. Lego ni signum [u] caelo [e] Romam [a] ... sine [e] Pacem me [e] ... et [e] Martis [a] dimittam [a] ... iubebo [i] .
Collegare le varie scansioni metriche con il testo. ...linguae [e]...novitatem [i] iterum [u] atque [e] Tantaen(e) animis [-i] SPONDEO ANAPESTO .
Links ■ ■ ■ ᴗ.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests