option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON linu dziabana kolejka
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
linu dziabana kolejka

Description:
linu dziabana kolejka

Author:
AVATAR
dzio
Other tests from this author

Creation Date: 09/06/2024

Category: Science

Number of questions: 159
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Główny plik usługi automontera to: /etc/auto.misc /etc/fstab /etc/auto.master /etc/exports.
Plik konfiguracyjny serwera NFS znajduje się w pliku: /etc/auto.master /etc/exports /etc/fstab /etc/nfs.
Jeżeli serwer NFS udostępnia dany zasób w trybie "ro", to po zamontowaniu go w trybie "rw" będzie od dostępny: w trybie "ro" w trybie "soft" w trybie "rw" zależy od konfiguracji automontera.
Które z poniższych zasobów będzie mógł zamontować klient o adresie 212.33.66.33/24? /var/log 212.33.66.0/24 (rw) /var/log 212.33.66. (rw) /tmp/test *(ro) /usr/lib 212.33.66.33(ro).
Usługa zarządzająca automonterem nosi nazwę: nfsauto mountfs showmount autofs.
Które z poniższych typów montowania zdalnego udziału z serwera NFS nie może być przerwane za pomocą polecenia "kill -9"? hard soft hard + intr wszystkie mogą być przerwane.
Jeżeli podczas montowania zdalnego systemu plików użyta zostanie opcja "root_squash", to wówczas wszystkie operacje wykonywane z poziomu użytkownika "root" będą wykonywane z uprawnieniami użytkownika: nfs automonter nobody root.
Plik konfiguracyjny serwera NFS znajduje się w pliku: /etc/auto.master /etc/nfs /etc/fstab /etc/exports.
Który z poniższych typów montowania zdalnego udziału z serwera NFS przerywa automatycznie proces dostępu do zasobu po upływie określonego czasu od wystąpienia błędu? wszystkie mogą być przerwane hard hard + nonintr soft.
W którym katalogu zwykle przechowywane są pliki z logami? /var/log /proc/syslog /sys/logrotate /usr/messages.
Polecenie tail -f /var/log/messages służy do: wyświetlenia ostatnich 10 (wartość domyślna) logów ze wskazanego pliku wyświetlenia dodatkowo na stdout logów kierowanych do wskazanego pliku (na bieżąco) odrzucania wszystkich logów kierowanych do wskazanego pliku usunięcia ostatnich 10 (wartość domyślna) logów ze wskazanego pliku.
Zanim uruchomiona zostanie usługa rsyslogd, wszystkie logi generowane przez jądro systemu są: jądro systemu nie generuje żadnych logów przed uruchomieniem tej usługi bezpowrotnie tracone zarządzane przez specjalnego demona (np. klogd lub journald) zarządzane przez usługę rsyslogd, gdyż jest ona uruchamiana zawsze jako pierwsza.
Zakładając, że mamy następujący w wpis w usłudze rsyslog: kern.err * dane spełniające powyższy warunek będą: zapisane w domyślnym pliku z logami wyświetlane na konsoli wszystkich zalogowanych użytkowników wyświetlane na konsoli użytkownika root odrzucane i nigdzie nie zapisywane.
Który z poniższych elementów nie jest obowiązkowy w domyślnych komunikatach usługi rsyslog? nazwa aplikacji PID nazwa urządzenia, z którego pochodzi data i czas.
Zakładając, że mamy następujący w wpis w usłudze rsyslog: kern.debug @@tester:7 dane spełniające powyższy warunek będą: przekierowane na urządzenie o nazwie tester z wykorzystaniem protokołu TCP i portu 7 przekierowane na urządzenie o nazwie tester z wykorzystaniem protokołu UDP i poziomu kompresji 7 przekierowane na urządzenie o nazwie tester z wykorzystaniem protokołu TCP i poziomu kompresji 7 przekierowane na urządzenie o nazwie tester z wykorzystaniem protokołu UDP i portu 7.
Zakładając, że mamy następujący w wpis w usłudze rsyslog: mail.info -/var/log/mail.info logi typu "mail.emerg" będą zapisywane w: w każdym pliku poza /var/log/mail.info nie można tego określić na podstawie tych informacji /var/log/mail.info w domyślnym pliku z logami.
Które z poniższych poleceń może być wykorzystane do wygenerowania komunikatu rsyslog? syslog testparm logger msg.
Zakładając, że mamy następujący w wpis w usłudze rsyslog: mail.info -/var/log/mail.info dane spełniające powyższy warunek będą zapisywane: w domyślnym pliku z logami, ze względu na umieszczony symbol "-" przed ścieżką do pliku synchronicznie w pliku /var/log/mail.info asynchronicznie w pliku /var/log/mail.info będą odrzucane, ze względu na umieszczony symbol "-" przed ścieżką do pliku.
Zakładając, że mamy następujący w wpis w usłudze rsyslog: kern.debug @(z9)[2001:db8::1] dane spełniające powyższy warunek będą: będą przekierowywane na urządzenie o adresie IP 2001:db8::1 przesyłane za pomocą protokołu UDP będą przekierowywane na urządzenie o adresie MAC 2001:db8::1 będą kompresowane na poziomie 9.
Zakładając, że do przechowywania danych potrzebujemy 5 partycji, ile partycji potrzebujemy, aby zbudować odpowiednią macierz typu RAID1 (mirroring). 7 5 6 10.
Które z poniższych cech charakteryzują macierz RAID 0 (striping)? szybszy zapis mniejsza liczba niezbędnych dysków szybszy odczyt zwiększone bezpieczeństwo.
Które z poniższych cech charakteryzują macierz RAID 1 (mirroring)? mniejsza liczba niezbędnych dysków zwiększone bezpieczeństwo szybszy zapis szybszy odczyt.
Zakładając, że do przechowywania danych potrzebujemy 5 partycji, ile partycji potrzebujemy, aby zbudować odpowiednią macierz typu RAID0 (striping). 10 5 6 7.
Które z poniższych cech charakteryzują macierz RAID 1 (mirroring)? szybszy zapis zwiększone bezpieczeństwo szybszy odczyt mniejsza liczba niezbędnych dysków.
Którego z poniższych poleceń należy użyć do przesunięcia danych z wybranego woluminu fizycznego? pvmove lvclear nie ma takiego polecenia, dane można przesuwać jedynie pomiędzy woluminami logicznymi vgreduce.
Które z poniższych typów partycji mogą być zarządzane przez LVM? Linux (82) Linux vg (81) Linux LVM (8e) Linux RAID (8f).
Które z poniższych poleceń może być użyte do sformatowania woluminu logicznego LVM? mkfs.lvm makelvm woluminy logiczne nie wymagają formatowania mkfs.
Którego z poniższych poleceń należy użyć do inicjalizacji bazy LVM? vgscan baza LVM jest inicjalizowana automatycznie lvminit pvscan.
Wolumin logiczny wydzielany jest z: ekstentów fizycznych partycji lub dysków fizycznych grupy woluminów logicznych grupy woluminów fizycznych.
Które z poniższych poleceń może zostać użyte do skasowania zadania o identyfikatorze 3 zleconego do wykonania przez narzędzie at? atq 3 crontab -d 3 atrm 3 at -r 3.
Jeżeli w pliku /etc/cron.allow zapisany jest użytkownik student to wówczas: będzie on mógł dodawać zadania do usługi cron, a procesy będą uruchamiane na prawach użytkownika root będzie on mógł modyfikować plik /etc/crontab będzie on mógł dodawać zadania do usługi cron, a procesy będą uruchamiane na prawach tego użytkownika będzie on mógł dodawać pliki do katalogu /etc/cron.d.
Zapis "12,17 7 * * 5 root script" w pliku /etc/crontab oznacza, że dany skrypt będzie uruchamiany: codziennie w maju pomiędzy godz. 7.12 a 7.17 w każdą niedzielę maja o godz. 12 oraz 17 w każdy piątek o godz. 7.12 oraz 7.17 12 oraz 17 lipca pod warunkiem, że będzie to piątek.
Zapis 1,5 w kolumnie miesiąc w pliku /etc/crontab oznacza, że dany skrypt będzie uruchamiany: we wszystkie miesiące za wyjątkiem stycznia i maja od stycznia do maja co miesiąc, z pominięciem maja w styczniu i maju.
Zapis "*/15 9 12 1-2 * root script" w pliku /etc/crontab oznacza, że dany skrypt zostanie m.in. uruchomiony: 12 lutego o godz. 9.45 12 stycznia o godz. 9.00 12 września o godz. 9.30 15 marca o godz. 12.09.
Zapis 7-16 w kolumnie godzina w pliku /etc/crontab oznacza, że dany skrypt będzie uruchamiany: w każdą godzinę pomiędzy 7 i 16 o godzinie 7 i co każde 16 godzin o godzinie 7 oraz 16 o godzinie 7 i co każde 16 minut.
Zapis * w kolumnie minuta w pliku /etc/crontab oznacza, że dany skrypt będzie uruchamiany: będzie uruchamiany wielokrotnie, bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego procesu w dowolnej (losowej) minucie każdej godziny 1 raz na godzinę co 1 minutę.
Zapis */12 w kolumnie minuta w pliku /etc/crontab oznacza, że dany skrypt będzie uruchamiany: co minutę, za wyjątkiem minuty 12 w każdej 12 minucie godziny co 12 minut 12 razy w ciągu każdej godziny.
Które z poniższych poleceń może zostać użyte do wylistowania zadań zleconych przez narzędzie at? atq atrm at -l crontab.
Które z poniższych poleceń at będzie uruchomiało skrypt codziennie? polecenie at pozwala jedynie na jednokrotne uruchamianie skryptu at every 1 day at *1 day at now + 1 day.
Podczas uruchamiania aplikacji z ustawionym bitem SUID następuje zamiana identyfikatorów: z rzeczywistego na zachowany z rzeczywistego na efektywny z efektywnego na zachowany z efektywnego na rzeczywisty.
Polityka zmiany haseł użytkownika jest przechowywana w pliku: /etc/shadow /etc/policy /etc/passwd /etc/pam.
W drugiej kolumnie pliku /etc/passwd zapisany jest: pole GECOS domyślna powłoka hasło użytkownika stała wartość "x".
Użytkownik root ma identyfikator: wartość losowa ustalana na etapie instalacji systemu 1000 0 1.
Który z poniższych typów identyfikatorów jest wykorzystywany przy dostępie do zasobów (np. plików)? rzeczywisty będący sumą logiczną identyfikatora zachowanego i rzeczywistego efektywny zachowany.
Zmiana grupy podstawowej do której należy użytkownik może być wykonana poprzez: modyfikację 1 kolumny w pliku /etc/passwd modyfikację 1 kolumny w pliku /etc/group polecenie usermod polecenie groupmod.
Który z poniższych typów identyfikatorów jest ustawiany użytkownikowi podczas logowania się do systemu? ujemny efektywny rzeczywisty zachowany.
Lista grup, do których należy dany użytkownik zapisana jest w pliku: /etc/group /etc/skel /etc/shadow /etc/passwd.
Użytkownik systemowy zwykle: nie może się zalogować nie może uruchamiać żadnych procesów ma identyfikator 0 ma ustawioną powłokę domyślną na /bin/bash.
Hasła użytkowników są przechowywane w pliku: /etc/passwd /etc/password /etc/secure /etc/shadow.
Które z poniższych poleceń wyszukuje w preindeksowanej bazie danych, a nie w systemie plików? search locate whereis which.
Które z poniższych poleceń wyszukają w bieżącym katalogu wszystkie pliki z rozszerzeniem txt? Wybierz wszystkie poprawne: find . -type file -iname "*.txt" find ~ "*.txt" find . -type f -name "*.txt" find . -name "*.txt.
Które z poniższych poleceń służy do indeksowania wskazanej struktury systemów plików, z której później korzysta polecenie locate? find cron updatedb type -b.
Które z poniższych poleceń wyszukają w bieżącym katalogu wszystkie pliki i katalogi z rozszerzeniem tmp, bez względu na wielkość liter? Wybierz wszystkie poprawne: find -name "*.tmp" find . -type d -iname "*.tmp" find . -iname "*.tmp" find . -name "*.tmp".
Która z poniższych zmiennych systemowych jest wykorzystywana przez polecenie which? PATH FIND LC_ALL HOME.
Które z poniższych poleceń, podczas wyszukiwania zasobów, operują bezpośrednio na systemie plików, a nie wcześniej utworzonych bazach. Wybierz wszystkie poprawne: search which locate find.
W którym z katalogów znajduje się informacje o uruchomionych procesach? /proc /usr /var /etc.
Które z poniższych poleceń wyszukają w katalogu domowym bieżącego użytkownika wszystkie pliki z rozszerzeniem txt? find . -type d -name "*.txt" find ~ -type f -name "*.txt" find ~ "*.txt" find . -type file -iname "*.txt".
Które z poniższych poleceń służy do sprawdzenia typu zasobu, np. czy wskazane polecenie jest wbudowane w powłokę systemowa? bash locate whereis type.
W którym z katalogów przechowywane są ścieżki do urządzeń? /boot /tmp /dev /usr.
W przypadku których linków, ścieżki do tych zasobów wskazują na inny i-węzeł? tylko twardych w twardych i symbolicznych tylko symbolicznych w żadnym.
Poniższy zasób -rw-rw-r-- 6 student student 6 lut 20 00:55 data.txt został utworzony jako link twardy do pliku database.txt. Które z poniższych poleceń usunie go? rm data.txt ln -u data.txt database.txt unln data.txt unlink data.txt.
W przypadku których linków, ścieżki do tych zasobów wskazują na ten sam i-węzeł? w twardych i symbolicznych tylko symbolicznych tylko twardych w żadnym.
W przypadku skasowania zasobu, do którego wskazywał link symboliczny: link zostanie również usunięty plik zostanie przeniesiony do katalogu lost+found link pozostanie, ale będzie wskazywał na nieistniejący zasób wystąpi błąd, gdyż najpierw należy skasować sam zasób.
Poniższy zasób lrwxrwxrwx 1 student student 6 lut 20 00:55 data.txt został utworzony jako link symboliczny do pliku database.txt. Które z poniższych poleceń usunie ten link? ln -su data.txt database.txt rm data.txt unln data.txt unlink data.txt.
W przypadku linków twardych zmiana właściciela w ścieżce do jednego zasobu: nie wpłynie na inne linki jest niemożliwa będzie miała odzwierciedlenie we wszystkich linkach jest możliwa, ale tylko gdy zasób jest pusty.
Które z poniższych nazw określają dostępne typy linków? symboliczne hierarchiczne twarde względne.
Które z poniższych poleceń służy do tworzenia linków? lnmake link ln chln.
Które z poniższych poleceń może zostać użyte do sprawdzenia liczby odwołań do i-węzła przechowującego zawartość zasobu /home/student/test.txt? lslink ls -l /home/student/test.txt ls -l /home/student/test.txt ln -p /home/student/test.txt lsln --hard ls -l /home/student/test.txt.
Użytkownik skasował następujący plik za pomocą polecenia: rm data.txt -rw-rw-r-- 6 student student 6 lut 20 00:55 data.txt W wyniku tej operacji: skasowany zostanie sam link, a nie fizyczna reprezentacja na dysku plik zostanie przeniesiony do katalogu lost+found wystąpi błąd, gdyż do polecenia rm nie podano wszystkich ścieżek dostępu plik zostanie fizycznie skasowany, a jeśli były utworzone do niego linki, to wskazują na nieistniejący zasób.
Jeżeli umask zwraca wartość 210 to z jakimi prawami będzie tworzony katalog? 456 012 567 654.
Mamy zasób: –rw–rw–r–– 1 carol carol 765 Dec 20 21:25 text.txt Które z poniższych poleceń zmienią prawa dostępu na tylko do odczytu dla wszystkich? chmod +r test.txt chmod a=r test.txt chmod ug-w student test.txt chmod 444 test.txt.
Zamień na postać symboliczną prawa do katalogu 751.
Które z poniższych poleceń służy do wypisywania grup do których należy dany użytkownik? id groups lsgrp groupsmem.
Aplikacja: -rwsr-xr-x 1 student lpic 68208 lip 15 2021 /usr/bin/test została uruchomiona przez użytkownika john. Na prawach jakiego użytkownika będzie ona działała? lpic student john root.
Zamień na postać symboliczną prawa do pliku 640.
Które z poniższych poleceń służą do zmiany zarówno właściciela i grupy zasobów? chgrp chown chage chmod.
Które z poniższych określają prawa dostępu do pliku? -rw-r--r-- 1 root root 32096 kwi 26 /var/log/faillog brw-rw---- 1 root disk 8, 2 lut 19 19:33 /dev/sda2 -rwxr-xr-x 161 root root 12288 lut 18 10:01 etc drwxrwx--- 1 root root 39 wrz 21 project.git.
Które z poniższych poleceń zmienią właściciela katalogu share i jego zawartości na użytkownika student? chown -R student share chownR share student ls -lR | chmod student share rchmod student share.
Które z poniższych poleceń służą do zmiany grupy zasobów? chage chgrp chown chusr.
Które z poniższych nazw określają systemu plików? ext4 XFS LinFS ReiserFS.
W jakim pliku przechowywane są informacje o partycjach montowanych podczas startu systemu? /etc/auto_fs /etc/mount /etc/fstab /proc/partitions.
Które z poniższych poleceń odmontują partycję /dev/sda2 zamontowaną w punkcie /usr/tmp? mount -a /dev/sda2 umount /usr/tmp umount /dev/sda2 mount -o unmount /usr/tmp.
Zaktualizowana tablica partycji będzie dostępna z poziomu jądra systemu: po wykonaniu polecenia partprobe po restarcie usługi mount po restarcie systemu po wykonaniu polecenia mount.
W którym z poniższych punktów montowane są partycje swap? na podstawie pliku /etc/fstab zawsze jako / partycje swap nie mają punktów montowania zawsze jako /sys.
Które z poniższych poleceń służą do weryfikacji spójności systemu plików? tune2fs fsck e2fsck dumpe2fs.
Która z poniższych informacji jest przechowywana w dzienniku po prawidłowo zakończonej operacji? żadne z powyższych data rozpoczęcia i zakończenia transakcji oraz polecenie tylko informacja o wykonanej operacji tylko data zakończenia transakcji.
Które z poniższych systemów plików korzystają z dziennika zdarzeń? ext3 ext2 ext4 żaden z wymienionych.
Która z poniższych flag informuje o konieczności naprawy systemu plików? must_fsck needs_recovery require_fix_fs run_fsck.
Lista aktywnych partycji swap jest dostępna poprzez: plik /proc/swaps polecenie swap -l polecenie mount -l swap plik /proc/fstab.
Które z poniższych poleceń może zostać użyte do uruchamiania poleceń, które nie zostaną zamknięte po wylogowaniu się użytkownika systemowego fg background nohup bg.
Polecenie kill -0 1588: Prześle losową wartość sygnału do procesu 1588. Zablokuje przesyłanie sygnałów do procesu 1588. Zabije bezwarunkowo proces o identyfikatorze 1588. Zwróci wartość 0, w przypadku, gdy proces 1588 jest uruchomiony.
Które z poniższych poleceń zamknie bezwarunkowo proces o identyfikatorze 3456? kill -9 3456 kill -s SIGTERM 3456 renice -n -9 3456 kill -SIGKILL 3456.
Które z poleceń może być wykorzystane do bieżącego monitoringu systemu pod kątem wykorzystania pamięci oraz CPU? nice df -h top cpu --usage oraz mem --usage.
Zmienna PPID oznacza: identyfikator procesu potomnego. priorytet bieżącego procesu. poprzedni priorytet bieżącego procesu. identyfikator procesu "ojca".
Informacje o procesie PID=5 można znaleźć w: katalogu /proc/5 w pliku ps.5 w katalogu użytkownika, który uruchomił dany proces w pliku ps.5 w katalogu użytkownika root pliku /kernel/ps/pid5.
Mianem "sierocym" określa się proces, który: nie korzysta z żadnych zasobów systemowych. nie ma rodzica (proces rodzica zakoczył się wcześniej) działa w tle. jest uruchamiany przez jądro systemu.
Ktróre z poniższych poleceń wypisze uruchomione procesy w postaci drzewa: ps aux pstree ps -o tree top.
Polecenie kill -15 1234: Obniży wartość aktualnego priorytetu procesu o 9. Zmieni priorytet procesu na wartość 15. Pozwoli procesowi na prawidłowe zakończenie wszystkich operacji wejścia/wyjścia. Bezwarunkowo zamknie proces 1234.
Mianem "zombie" określa się proces, który: nie może działać z dodatnim priorytetem. zakończył się póniej niż jego "ojciec". działa w tle. zakończył się, ale nie został usunięty z tablicy procesów.
Które z poniższych poleceń zaktualizuje cały system (wszystkie pakiety) oparty o pakiety RPM? apt update && apt upgrade yum update sys refresh rpm update && rpm upgrade.
Podaj prawidłową kolejność poleceń do kompilacji i instalacji pakietów ze źródeł. MakeFile --> gcc --> install --path configure --> MakeFile --> make make --> MakeFile --> make install configure --> make --> make install.
Które z poniższych narzędzi służy do zarządzania pakietami DEB? pkg yum dpkg apt.
Na jaką architekturę przeznaczony jest pakiet kexec-tools-1.102pre-126.el5_7.7.x86_64.rpm? 32-bit nie można tego określić na podstawie nazwy i386 64-bit.
Które z poniższych poleceń służy do instalacji pakietu rpm? rpm –i rpm –a rpm –e rpm –hv.
Które z poniższych poleceń służy do instalacji pakietu deb? dpkg –-purge dpkg –-add dpkg –-U dpkg –i.
Które z poniższych poleceń służy do wypisania listy plików dostarczanych wraz ze wskazanym pakietem RPM? rpm -list rpm -files rpm --provides rpm -ql.
Która z poniższych metod instalacji aplikacji jest niedostępna w systemach Linux? z pakietu DEB ze źródeł z pakietu RPM z pakietu OPT.
Które z poniższych narzędzi służy do zarządzania pakietami RPM? dpkg pkg apt yum.
Baza danych Red Hat Package Manager znajduje się w katalogu: /etc/apt/sources.list /var/lib/rpm /etc/yum/yum.d /usr/pkg/rpm.
Które z poniższych rozszerzeń jest dodawane do nazw bibliotek dynamicznych? ld lib żadna z wymienionych a.
Które z poniższych rozszerzeń jest dodawane do nazw bibliotek dynamicznych? lib a ld so.
Które z poniższych poleceń należy wykonać po modyfikacji zawartości pliku /etc/ld.so.conf (lub plików z katalogu /etc/ld.so.conf.d), aby zawarte w nim ścieżki były uwzględniane przy wyszukiwaniu bibliotek dynamicznych? tmux ldd modprobe ldconfig.
Jeżeli chcemy mieć pewność, że aplikacja do uruchomienia nie będzie wymagała żadnych dodatkowych bibliotek, z których korzysta, należy podczas linkowania wszystkie te zasoby zlinkować: statycznie nie ma to znaczenia dynamicznie zależy od powłoki systemowej i języka programowania.
Jeżeli chcemy udostępnić aplikację w możliwie najmniejszej objętości wówczas biblioteki, z których korzysta, należy podczas linkowania należy zlinkować: na cezie pusta odpowiedz tu xd statycznie dynamicznie na cezie pusta odpowiedz tu xd.
Które z poniższych rozszerzeń jest dodawane do nazw bibliotek dynamicznych? aa lib a so.
Która z poniższych zmiennych środowiskowych służy do określania dodatkowych ścieżek do wyszukiwania bibliotek dynamicznych? LD_LIBRARY_PATH SHARED_PATH LDD_CONF_PATH LIBRARY_PATH.
Która z poniższych bibliotek jest ładowana dynamicznie? libcrypt.a libcrypt.ldd libcrypt.so libcrypt.lib.
Jeżeli chcemy udostępnić aplikację, która będzie korzystała z zainstalowanych w systemie bibliotek współdzielonych, wówczas należy je podczas linkowania zlinkować: statycznie dynamicznie na cezie pusta odpowiedz tu xd na cezie pusta odpowiedz tu xd.
Użytkownik chciałby dodać dodatkową ścieżkę przeszukiwań w celu znalezienia bibliotek dynamicznych. W którym pliku należy dodać taką ścieżkę, aby była ona uwzględniana przez polecenie ldd? /etc/so.conf w jednym z plików z rozszerzeniem .conf w katalogu /etc/ld.so.conf.d/ /etc/linker.conf /var/lib/ldd.conf.
Która z poniższych ścieżek wskazuje najprawdopodobniej na katalog domowy użytkownika student? /usr/student /home/student ~student/home /etc/default/student.
Który z poniższych katalogów może być punktem montowania partycji rozruchowej? /usr /var /boot /etc.
Która z poniższych ścieżek określa partycję? /dev/hdd/2 /dev/hda3 /dev/sda2 /dev/sda/0.
Które z poniższych katalogów znajdują się zwykle w systemie plików? /home /var /log /usr.
Które z poniższych nazw określa jeden możliwych systemów partycjonowania? LVM PVMOVE PARTPROBE FDISK.
Które z poniższych elementów może być punktem montowania? UUID ścieżka do pliku ścieżka do katalogu ścieżka do partycji.
Które z poniższych poleceń wypisze listę partycji typu swap: cat /proc/swaps readlink /etc/swaps fdisk --swaps echo $SWAPS.
Które z poniższych katalogów mogą być punktem montowania partycji rozruchowej? /media / /boot /root.
Która z poniższych ścieżek określa dysk twardy? /dev/hda /dev/sda /dev/hdd2 /dev/sda/3.
swap to partycja: uszkodzona rozruchowa wirtualna wymiany.
Podaj polecenie służące do włączenia automatycznego uruchomiania usługi lpic.service podczas startu systemu.
Mamy w systemie dwa fizyczne dyski twarde /dev/hda oraz /dev/hdb. Pierwszy z dysków ma partycje w punktach montowania: /boot, /usr/bin oraz /tmp/dev1. Drugi z nich ma partycje w punktach montowania: /etc, oraz /tmp/dev2. Załóżmy, że plik z tłem do GRUB-a, znajduje się w lokalizacji: /boot/grub_bg.jpg. Podaj ścieżkę do tego pliku używając konwencji zgodnej z GRUB.
Podaj polecenie do zatrzymania usługi "lpic" (System V init), ale bez korzystania z polecenia "service".
Ramdysk służy do: dostarczenia do bootloadera niezbędnych sterowników umożliwiających min. dostęp do systemu plików zapisywania stanu pamięci RAM podczas zamykania systemu i odtwarzania go podczas kolejnego startu wymuszenia ładowania fazy drugiej bootloadera do pamięci RAM ładowania kernela bezpośrednio do pamięci RAM.
Które z poniższych nazw określają systemy inicjalizacyjne dostępne w systemach Linux? System V init init upstart systemd.
Załóżmy, że mam skrypt usługi /etc/init.d/lpic. Chcielibyśmy, aby ta usługa w standardowym trybie tekstowym była uruchamiana możliwie jak najpóźniej. Podaj ścieżkę do pliku (linku), które będzie odpowiadał za taką operację.
Które z poniższych poleceń zmienią aktualny trybu pracy na tryb tekstowy? telinit 1 init 3 inittab 6 systemctl isolate multi-user.target.
Podaj kolejność faz uruchamiania systemu Linux. 1 2 3 4.
Mamy zdefiniowany tryb pracy lpic.target. Podaj polecenie ustawiające ten tryb jako domyślny podczas startu systemu.
W jaki sposób może być ustawione hasło w pliku grub.cfg? w postaci klucza publicznego RSA hasło nie może być ustawione w postaci niezaszyfrowanej w postaci hasha MD5.
Podczas startu urządzenia Master Boot Record jest odczytywany przez: UEFI BIOS bootloader kernel.
Które z poniższych poleceń może zostać użyte do wyświetlenia komunikatów wygenerowanych podczas startu kernela? syslog klog dmesg bootmsg.
Bootloader może być ładowany przez: BIOS UEFI Kernel ramdysk.
W których z wymienionych systemów inicjalizacyjnych start usług może być zrównoleglony? systemd Upstart SysVinit.
Pierwszy proces (np. init) systemu operacyjnego jest uruchamiany przez: bootloader ramdysk BIOS/UEFI kernel.
Podczas bootowania systemu initrd jest wykorzystywany m.in. do: uruchomienia bootloadera załadowania sterowników urządzeń masowych, aby można było odczytywać z nich dane niezbędne do uruchomienia kernela uruchomienia procesu init zapisywania danych inicjalizacyjnych kernela w katalogu /proc.
Kernel systemu jest ładowany przez: proces init ramdysk BIOS/UEFI bootloader.
Które z poniższych poleceń wypiszą komunikaty wygenerowane podczas startu bieżącej sesji? tail messages dmesg journalctl --dmesg syslog --session.
Systemy rozruchowe komputera, uruchamianie zaraz po jego starcie, to: UEFI BIOS Kernel PCI.
Które z poniższych poleceń może zostać użyte do wyświetlenia listy przechowywanych komunikatów wygenerowanych z kliku ostatnich startów systemu? dmesg syslog logsession journalctl.
W jaki sposób można pozyskać informacje o parametrach CPU? plik /proc/cpuinfo plik /sys/cpu polecenie lscpu polecenie cpuinfo.
Które z poniższych poleceń służą do wyłączenia systemu? switchoff systemctl poweroff terminate shutdown.
Które z poniższych ścieżek określają dysk twardy? /dev/hdd/3 /dev/sdd /dev/hdc /dev/sda1.
W jaki sposób można pozyskać informacje o wielkości dostępnej pamięci RAM? plik /proc/meminfo polecenie free polecenie ls2mem polecenie meminfo.
Które z poniższych poleceń mogą być użyte do załadowania modułów jądra systemu? modload insmod addmod modprobe.
W którym katalogu znajdują się pliki, w których można zmienić domyślną nazwę urządzenia, np. interfejsu karty sieciowej? /lib/modules/<kernel> /etc/udev/rules.d /var/log /etc/kernel.d.
Za załadowanie bootloader-a odpowiada: kernel BIOS init UEFI.
Które z poniższych poleceń zwróci informację o danym module jądra systemu? modprobe lsmod lsblk modinfo.
Które z poniższych poleceń zwróci informację o dostępnych portach USB i podłączonych do nich urządzeniach? infousb devfs udev lsusb.
Które z poniższych poleceń zwróci informację o urządzeniach podłączonych do szyny PCI. lspci pciinfo free pci--list.
Report abuse