option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Můj test bio 17
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Můj test bio 17

Description:
Biologie 17

Author:
Najednicku
Other tests from this author

Creation Date: 04/05/2024

Category: Science

Number of questions: 16
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Downův syndrom: lze prokázat prenatálně z plodové vody je podmíněn autosomálně recesivně za jeho příznaky odpovídají geny na delším (q) ramenu 18. chromosomu se přenáší z matek (zejména starších 21 let) na syny.
Sonda DNA je množina stejných kopií řetězce DNA, komplementárního k dané genové sekvenci v praxi se užívají obvykle kratší sondy - oligonukleotidy je přímé vyšetření nukleotidové sekvence může být využita pro konstrukci diagnostických DNA-čipů.
Evoluční význam mohou mít obecně jen ty mutace, které mají pro své nositele v daném prostředí pozitivní selekční význam delece částí či celých genů obecně jen znevýhodňující, škodlivé či dokonce letální mutace genů tandemové duplikace genů.
Celková délka DNA v haploidní chromosomové sadě vyjádřená počtem nukleotidů v genomu: je u savců a korýšů srovnatelná je u hlístů větší než u měkkýšů je v taxonomických skupinách některých eukaryontů (např. hmyz, obojživelníci) široce variabilní je u savců řádově 10 na 6 (jednotky miliónů.
Rekombinantní molekuly DNA jsou nové, záměrně uměle konstruované sestavy genů v živé buňce vznikají přirozenými procesy spojenými s rozmnožováním nebo mutacemi lze vnést do buněčného jádra příjemce, kde je trvale udržována jako součást jeho genomu jsou produktem heteroze.
Jako vektory dopravující genový fragment donorové DNA se užívají: do buněk bakterií nejčastěji vhodné plazmidy do savčích buněk reverzní transkripty izolovaných a selektovaných mRNA do buněk prokaryotních restrikční endonukleázy do buněk eukaryotních vhodné, předem upravené a neškodné viry.
Transgenní rostliny mohou: obsahovat látky toxické pro člověka být uvolněny k distribuci bez předchozího testování důsledků pro lidské zdraví být odolné proti mikrobiálním škůdcům být odolné vůči hmyzím škůdcům.
Který/é z následujících produktů lze připravit biotechnologicky? modifikovaný enzym DNA sondu proteinový hormon steroidní hormon.
Genová terapie využívá transgenoze především kmenových krvetvorných buněk kostní dřeně otvírá cestu k příčinnému léčení např. cystické fibrózy a některých nádorových onemocnění byla poprvé úspěšně použita u těžké (smrtelné) kombinované imunodeficience (SCID), způsobené neschopností T-lymfocytů vytvářet enzym adenosin deaminasu (ADA) se typicky zaměřuje na cílové buňky, které se v dospělém organismu již dále nemnoží (nedělí).
V populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, nacházíme recesivní homozygoty s relativní četností 4 %. Relativní četnost heterozygotů v této populaci je: 64 % 96 % 32 % 0,6.
V populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, nacházíme jedince s dominantním fenotypem (předpoklad úplné dominance) s relativní četností 51 %. Relativní četnost heterozygotů v této populaci je: 50 % 0,21 49 % 0,42.
V populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, nacházíme jedince s dominantním fenotypem (předpoklad úplné dominance) s relativní četností 75 %. Relativní četnost dominantních homozygotů v této populaci je: 0,5 0,25 50 % 30 %.
V populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, nacházíme jedince s recesivním fenotypem (předpoklad úplné dominance) s relativní četností 0,01 %. Frekvence heterozygotů v této populaci je: 99 % 18 % 2 % 36 %.
V mendelovské populaci je frekvence recesivních homozygotů 0,01. Na základě Hardy-Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci recesivní alely: 0,3 10 % 1 % 0,1.
V mendelovské populaci je frekvence recesivních homozygotů 0,01. Na základě Hardy-Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci dominantních homozygotů: 0,81 0,9 0,5 nelze určit.
V mendelovské populaci je frekvence recesivní alely 0,1. Na základě Hardy-Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci heterozygotů. 0,1 0,18 0,5 0,82.
Report abuse