option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Můj test bio 18
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Můj test bio 18

Description:
Biologie 18

Author:
Najednicku
Other tests from this author

Creation Date: 06/05/2024

Category: Science

Number of questions: 8
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Panmixie: je příznačná pro samooplození se vyskytuje zejména u autogamie je náhodný výběr partnerů při křížení je typická pro samosprašné rostliny.
V malých populacích, na rozdíl od populací velkých, se na změnách genových frekvencí význačně uplatňuje: genetický posun (drift) mutace selekce vnější prostředí.
HardyWeinbergův zákon: platí pro velkou panmiktickou populaci lze vyjádřit rovnicí p2 + pq + q2 = 1 platí jen pro alely autosomálních genů vysvětluje úbytek heterozygotů v populaci.
Frekvence alel v populaci: je vždy stálá se ve velké populaci mění rychle je za normálních podmínek vždy 0,5 se mění vlivem selekce.
V malé populaci vlivem genetického posunu se může po velkém počtu generací: žádná z uvedených alternativ není správná genofond stát variabilní, frekvence všech alel stoupá a klesá, přibývá heterozygotů v důsledku inbridingu měnit genofond populace ve smyslu vymizení některých alel, zvýšení frekvence jiných, zvýšení frekvence heterozygotů genofond stát variabilní, frekvence všech alel stoupá a klesá, přibývá heterozygotů.
Malé populace: zachovávají stálou frekvenci alel mají snížený počet homozygotů ve shodných podmínkách jsou shodné mění četnost alel vlivem náhody.
Malé populace: žádná z uvedených alterntiv není správná mají snížený počet homozygotů mají stejné frekvence týchž alel zachovávají stálou frekvenci alel.
Příbuzenské křížení v populaci má za následek: žádná z uvedených alternativ není správná vzestup počtu heterozygotů změnu genových frekvencí snížení počtu recesivních homozygotů.
Report abuse