option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Můj test bio 19
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Můj test bio 19

Description:
Biologie 19

Author:
Najednicku
Other tests from this author

Creation Date: 07/05/2024

Category: Science

Number of questions: 10
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
U příbuzenských sňatků hrozí: zvýšené riziko dominantě dědičných nemocí zvýšené riziko recesivně dědičných nemocí zvýšení frekvence škodlivých mutací neplodnost manželů.
Genofond populace může být ovlivněn selekcí příbuzenskými sňatky inbreedingem migrací.
Plodnost (fitness) genotypu v populaci je určována: délkou průměrného dožité potomků ve srovnání s ostatními genotypy poměrem pohlaví potomků ve srovnání s ostatními genotypy průměrným počtem potomků ve srovnání s ostatními genotypy frekvencí sterilních párů ve srovnání s ostatními genotypy.
Selekce se může projevit: letální efektem do prerodukčního věku spontánními potraty letálním efektem ve středním a vyšším všku neplodností.
Selekce proti dominantním i recesivním homozygotům v populaci člvoěka: vede ke snižování zastoupení méně často zastoupených homozygotů vysvětluje relativně vysokou frekvenci některých chorob (např. cystické fibrózy) je v současné době nehodnotitelná vzhledem k úrovni léčebné péče nebyla popsána.
Úkolem lékařské genetiky je: péče o kvalitu genofondu realizace eugenických opatření sledování frekvence mutací pomoc při realizaci reprodukčních záměrů rodičů.
Fixace alely v malé populaci znamená: upevnění rovnovážného zastoupení alel v populaci ztrátu druhé alely genu v populaci že genofond populace obsahuje právě jen tuto alelu ochuzení genofondu populace.
Populace se může vychýlit z Hardy-Weinbergovy rovnováhy působením: selekce mutací genovým tokem (migrací) rekombinací.
Působením genetického driftu se v populaci: snižuje podíl homozygotů zvyšuje podíl homozygotů snižuje podíl heterozygotů zvyšuje podíl heterozygotů.
Ve virionu nacházíme tRNA rRNA ribosomy DNA nebo RNA.
Report abuse