option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Můj test bio 20
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Můj test bio 20

Description:
Biologie 20

Author:
Najednicku
Other tests from this author

Creation Date: 08/05/2024

Category: Science

Number of questions: 25
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Bakteriofág ničí buňky bakterií umožňuje růst bakterií fagocytuje bakterie fagocytuje bílé krvinky.
Virion bakteriofága má bičík, pomocí něhož se pohybuje může být ikozahedrický bez bičíku může být složen z hlavičky a stažlivého bičíku může být tyčinkovitý.
Polyvalentní bakteriofágy: mají široké spektrum hostitelských kmenů se používají k jemné typizaci patogenních bakterií patří mezi ně polyoma virus parazitují na sinicích.
Bakterie mohou být: autotrofní heterotrofní chemotrofní fototrofní.
Malý virion obsahuje bílkovinný obal nukleovou kyselinu jádro reverzní transkriptázu.
Kapsomery tvoří obal virové NK jsou identické strukturní jednotky jsou z bílkovinných makromolekul jsou kódovány geny hostitelské buňky.
Buněčné hybridy lze získat: fúzí buněk stejných živočišných druhů fúzí buněk různých živočišných druhů působením některých virů působením některých chemikálií.
K nádorové transformaci může vést: působení některých DNA virů infekce onkogenními viry infekce retroviry infekce bakteriofágy.
Proteiny kapsidu jsou kódovány virovými geny jsou kódovány geny hostitelské buňky jsou kódovány virovými geny i geny hostitelské buňky jsou syntetizovány na ribosomech hostitelské buňky.
Kapsid se skládá z: telomer fosfolipidů proteinu kapsomer.
Neobalené viry obsahují: pouze nukleové kyseliny bílkoviny a nukleové kyseliny lipidy buď DNA, nebo RNA.
Virus: se může množit v kterékoliv buňce se váže na buňku prostřednictvím receptoru obsahuje DNA a všechny typy RNA může v buňce přetrvávat, aniž by se replikoval.
Viry obsahují jen jeden druh NK (pouze DNA nebo RNA) obsahují oba typy NK se mohou za extrémních podmínek množit mimo hostitelskou buňku mají schopnost přetrvávat mimo hostitelskou buňku.
Viroid je jednořetězcová molekula RNA vyvolává chorobu u rostlin je větší než virus není infekční.
Herpesviry některé vyvolávají opary některé jsou onkogenní patří mezi ně cytomegalovirus jsou řazeny mezi neobalené DNA viry.
Bakteriální chromosom je kruhový obsahuje dvouřetězcovou molekulu DNA obsahuje bílkoviny typu histonů je od cytoplasmy oddělen jadernou membránou.
Chemoorganotrofní bakterie získávají energii oxidací redukovaných organických látek, např. glukózy získávají energii redukcí organických látek, např. glukózy využívají vždy kyslík jako oxidační látku nemohou žít bez kyslíku.
V genetice bakterií označujeme pojmem transformace vniknutí volné samostatné DNA do recipientní buňky transformace přestup nekonjugativního plasmidu z buňky donorové do recipientní transdukce vniknutí volné samostatné molekuly DNA do recipientní buňky transdukce přestup konjugativního plasmidu z buňky donorové do recipientní.
Grampozitivní bakterie má na povrchu buněčnou stěnu tvořenou dvěma lipidovými membránami má větší hmotnost než bakterie gramneutrální má buněčnou stěnu tvořenou peptidoglykanem může tvořit spory.
Mezi základní znaky eubakterií patří: nukleoid není ohraničen jaderným obalem ribosomy jsou volně v cytolplasmě buněčná stěna obsahuje peptidoglykan (murein) centrosom má zjednodušenou stavbu.
Plazmidy: obsahují kruhovou DNA obsahují kruhovou RNA se replikují nezávisle na bakteriálním chromosomu obsahují například geny pro rezistenci k antibiotikům.
Stromatolity jsou: produktem prokaryot produktem eukaryot součástí orgánu vnímání polohy součástí orgánu vnímání pohybu.
Streptokoky tvoří: hrozny řetízky dvojice spirály.
Ve vnitřní části buněk sinic: se nachází DNA se nenachází DNA se nachází lignin se nachází celulóza.
Obligátně (striktně) aerobní prokaryota: rostou jen za přítomnosti kyslíku získávají energii aerobní respirací rostou jen bez přístupu kyslíku mohou růst za přístupu nebo i bez přístupu kyslíku.
Report abuse