option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Můj test bio 21
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Můj test bio 21

Description:
Biologie 21

Author:
Najednicku
Other tests from this author

Creation Date: 09/05/2024

Category: Science

Number of questions: 33
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
V buněčné stěně hub (Fungi) se může nacházet chitin lignin celulóza škrob.
Spojováním buněk hub (Fungi) vznikají: nepravá pletiva hyfy mycelium pseudoparenchym.
Algologie je vědní obor zabývající se studiem: lišejníků trav řas mechorostů.
Kvasinky: jsou jednobuněčné eukaryotní organismy jsou jednobuněčné prokaryotní organismy se množí vegetativně pučením se řadí mezi houby.
Při klonování DNA lze jako vektor využít plazmid bakteriofág lambda kosmid kvasinkový umělý chromosom.
Adenoviry jsou řazeny mezi RNA viry jsou řazeny mezi DNA viry některé jsou onkogenní mohou vyvolávat katary dýchacích cest u člověka.
Rozmnožování u řas je vegetativní pohlavní nepohlavní možné pomocí výtrusů.
K pohybu prvoků slouží: bičíky panožky řasinky žádná odpověď není správná.
Virus HIV patří mezi DNA viry patří mezi RNA viry patří mezi retroviry způsobuje imunodeficienci.
Hlízkové bakterie žijí v symbióze s kořeny lesních stromů žijí v symbióze s kořeny bobovitých rostlin využívají vzdušný dusík jako zdroj výživy obohacují půdu o dusičnany.
Mykorrhiza je: plísňové onemocnění brambor symbióza vláken hub s kořeny vyšších rostllin typická pro vodní rostliny útvar na drobných koříncích lesních stromů.
Mezi primární procesy fotosyntézy patří: fotolýza vody redukce CO2 na sacharidy fotorespirace změna energie světelného záření na energii chemických vazeb.
V primárních procesech fotosyntézy se: mění energie světelná na energii chemickou uvolňuje energie vázaná v ATP využívá energie k tvorbě kyseliny 3-fosfoglycerové využívá energie k tvorbě oxalacetátu.
Fotofosforylace je proces vzniku ATP pomocí absorpce fotonu chlorofylem štěpení glukózy oxidace vodíku organických látek dehydrogenace organických látek.
Pro fotosyntézu se ukázala jako nejvýhodnější kombinace chlorofylu: a, b a, c a, d a, e.
Při malém zvýšení koncentrace CO2 v atmosféře se intenzita fotosyntézy: zvyšuje snižuje nemění kolísá.
Při fotosyntéze vzniká O2 vzniká CO2 vznikají anorganické látky z O2 a H2O dochází k přenosu elektronů ze soustavy voda+kyslík na soustavu koenzymů NADP/NADPH2.
Fotosyntézu ovlivňuje spektrální složení a intenzita světla množství CO2 teplota dostatek vody.
Při sekundárním procesu fotosyntézy dochází k přeměně molekul CO2 a pentózy na molekuly hexózy dochází ke vzniku karboxylových skupin dochází k redukci karboxylových skupin na skupiny aldehydové je zapotřebí energie ADP.
Buňky se stěnami obvykle v hranách ztloustlými má: kolenchym parenchym prozenchym sklerenchym.
Pasivní příjem vody rostlinou se uskutečňuje apoplastickou cestou symplastickou cestou průduchy hydatodami.
V xylému jsou cévy a cévice sítkovice průduchové štěrbiny chloroplasty.
Cévice vedou převážně vodu a minerální látky asimiláty bílkoviny organické látky.
Transpirační proud stoupá: dřevní částí cévního svazku lýkovou částí cévního svazku soustavou krycích pletiv houbovitým parenchymem.
Transpirace je: vypařování vody z povrchu rostlinného těla výdej vody v kapalném stavu dýchání rostlin příjem vody kořenem.
Gutace je výdej vody z rostliny v kapalném stavu výdej vody z rostliny vypařováním výdej vody pneumatofory způsob vedení vody rostlinou.
Při vegetativním rozmnožování vzniká nová rostlina z buněk vzniklých mitózou z buněk vzniklých meiózou ze zygoty samoopylením.
Taxe jsou pohyby rostlin, při nichž buňky nebo organely mění místo pohyby rostlin, při nichž se část rostliny zakřiví orientované ohyby hygroskopické a kohezní pohyby.
Nastie je: neorientovaný pohyb rostliny spánkový pohyb rostliny pasivní přenášení částí rostlin na jiné místo kohezní pohyb rostlin.
Mezi fytohormony růst povzbuzující (stimulátory) patří: auxiny gibereliny cytokininy kyselina abscisová.
Na povrchu míchy člověka je: šedá hmota bílá hmota vrstva tvořená těly neuronů vrstva holých jader neuronů.
Chemická synapse (zápoj) umožňuje jednosměrný přenos vzruchu mezi neurony je místem vzniku nervového vzruchu slouží k zesílení převáděného vzruchu umožňuje oboustranný přenos elektrických signálů mezi neurony.
Mozek dospělého člvoěka má průměrnou hmotnost: 300 g 500 g 1300 g 2500 g.
Report abuse