option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Můj test bio 28
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Můj test bio 28

Description:
Biologie 28

Author:
Najednicku
Other tests from this author

Creation Date: 25/05/2024

Category: Science

Number of questions: 24
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Při neúplné odminanci při křížení dominantního homozygota s heterozygotem (AA × Aa): je polovina potomků homozygotních nacházíme ve fenotypu štěpení 1 : 1 dochází ke štěpení 3 : 1 dochází ke štěpení 1 : 2 : 1.
Při křížení dvou dominantních homozygotů se v jejich potomstvu žádná z uvedených alternativ není správná vyskytují dominantní homozygoti pouze v F1 generaci ochází ke štěpení v F2 generaci vyskytují recesivní znaky asi v 1 % případů.
Genotypový štěpný poměr při křížení dvou heterozygotů (Aa × Aa) je: žádná z uvedených alternativ není správná 1 : 1 3 : 1 1 : 3.
V 1. filiální generaci (F1) při monohyridizmu s neúplnou dominancí jsou všichni jedinci: fenotypově odlišní od parentální generace a genotypově uniformní stejní jako jeden z rodičů lišící se navzájem fenotypově, ale shodní genotypově rozdílní od sebe.
Různé formy jednoho a téhož genu se nazývají: alely lokusy karyotyp fenotyp.
Je-li vlastnost (znak) geneticky podmíněn(a) párem funkčně odlišných alel, hovoříme o: homozygotním genotypu heterozygotním genotypu neuniformním jedinci haploidním jedinci.
Jestliže dominantní alela v heterozygotním genotypu nestačí zajistit fenotypový projev, který by odpovídal dominantně homozygotnímu genotypu: hovoříme o neúplné dominanci heterozygotní jedinci jsou fenotypově odlišní od obou typů homozygotů je štěpný fenotypový poměr v F2 generaci 1 : 2 : 1 F1 jedinci nejsou iniformní.
Pokud jsou rodiče genotypově odlišnými homozygoty (AA × aa): jsou jejich potomci v F1 generaci uniformní je fenotypový štěpný poměr F1 generace 1 : 1 je genotypový štěpný poměr F2 generace 3 : 1 může být fenotypový štěpný poměr v F2 generaci 1 : 2 : 1.
Křížíme-li jedince parentální generace AA × aa (A neúplně dominantní nad a): vzniká v F1 generaci uniformní potomstvo jsou heterozygoti Aa fenotypově shodní s rodičem AA je štěpný fenotypový poměr a genotypový poměr v F2 generaci stejný vzniká v F2 generaci genotypový poměr 1 : 2 : 1.
Při křížení jedinců parentální generace AA × BB (A kodominantní s B): vzniká v F1 generaci uniformní potomstvo v F1 generaci jsou jedinci fenotypově shodní s rodičem AA je v F2 generaci fenotypový a genotypový štěpný poměr shodný je v F2 generaci fenotypový poměr 1 : 2 : 1.
Při dihybridizmu s úplnou dominancí alel obou genů a jejich volnou kombinovatelností nacházíme v F2 následující počet různých fenotypů: 1 2 3 4.
Při úplné dominanci křížením heterozygota s recesivním homozygotem při monohybridizmu získáme: potomstvo se dvěma odlišnými genotypy uniformní potomstvo fenotypy shodné s parentální generací pouze recesivní homozygoty.
Při monohybridizmu a úplné dominanci křížením heterozygota s recesivním homozygotem získáme: dva fenotypy v poměru 1 : 1 uniformní potomstvo shodný genotyp všech jedinců 50 % potomků s výskytem recesivních znaků.
Při úplné dominanci A nad a je heterozygot Aa fenotypově: shodný s AA shodný s aa mezi AA a aa odlišný od obou rodičů (AA, aa).
Při křížení dvou různých homozygotů (AA × aa): je potomstvo uniformní nacházíme štěpení 1 : 1 dochází ke štěpení 1 : 2 : 1 nacházíme štěpení 3 : 1.
Při úplné dominanci při křížení dominantního homozygota s heterozygotem (AA × Aa) je genotypový štěpný poměr 1 : 1 nacházíme ve fenotypu štěpení 1 : 1 jsou potomci ve fenotypu stejní dochází ke štěpení 1 : 2 : 1.
Při křížení dvou dominantních homozygotů se v jejich potomstvu objeví jedna čtvrtina heterozygotů vyskytují dominantní homozygoti pouze v F1 generaci vyskytují pouze dominantní homozygoti vyskytují recesivní znaky asi v 1 % případů.
Kvantitativní znaky jsou obvykle podmíněny malým počtem genů malého účinku podmíněny vyšším počtem genů malého účinku podmíněny genem velkého účinku málo závislé na faktorech prostředí.
Příbuzenské křížení v populaci má za následek změnu genových frekvencí vzestup počtu heterozygotů pokles četnosti heterozygotů snížení počtu dominantních homozygotů.
Heterosa se používá ve šlechtitelství je značně nebezpečná pro chovy se uplatňuje u příbuzenských sňatků zvyšuje počet dominantních homozygotů.
Mozaika je: organismus tvořený směsí buněk téhož druhu s různou genetickou výbavou jedinec s karyotypem 45,X buňka se dvěma jádry organismus, který má jak mužské, tak ženské orgány.
Léčení osob postižených dědičnými chorobami: zlepšuje genofond populace zmenšuje frekvenci mutantních alel ovlivňuje pozitivně genotyp léčených osob ovlivňuje pozitivně fenotyp léčených osob.
Mají-li oba rodiče krevní skupinu 0, mohou mít děti krevní skupinu: 0 0 a A 0, A, AB 0, A, AB, B.
Má-li dítě krevní skupinu A, mohl otec mít: krevní skupinu 0 krevní skupinu B krevní skupinu AB krevní skupinu A.
Report abuse